DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 460 —


trpili, nije im s druge sirane dodijavala na Krasu velika vrućina, običajno
već u ovo doba godine. Ovo naučno putovanje, na liojem su izletnici
imali prilike upoznati vrlo raznolike šumske, naročito šumskouzgojne
prilike, a vidjeti i prekrasnih krajeva, dovršilo se je i bez najmanje
neprilike, a na podpuno zadovoljstvo svijuh, na čem budi već
ovime izražena srdačna hvala svim onim, koji su se sa svoje strane
trudili, da izletnicima putovanje što ugodnijim, a poučnijim i zanimivijim
učine. Uz ovogodišnjeg vodju prof. Ivana Partaša i 10 slušača III. tečaja
sudjelovao je na čitavom putu još prof F. Kesterčanek, po Gorskom
Kotaru i Hrvatskom Primorju prof. dr. A. Heinz, dočim su se kod izviđa
oko pošuljivanja i zagradnje bujice Riečice kod Buzeta u Istri pridružili
izletnicima profesori V. Hlavinka i F. KŠandor.


UnoTČivauje odpadaka. Narod je naš dobro promislio, kad je
rekao, da je „bolje umjeti, nego imati". I kad čovjek što ima, a nezna
ciene onome, što ima, kao da ga i nema. A kad je čovjek dosjetljiv,
iztjerat će novaca i iz djubreta, pa će mu i ono vriediti, kao i svako
drugo blago. Možemo reći, da je kod okretnog svieta sve od vriednosti,
a kod neukog ništa ciene nema.


Grad Antwerpen izdavao je godišnje 25.000 franaka, da se izbacuje
izmet , a danas od toga izmeta ima milijun prihoda.


Tvornica konaca u Miihlhauseru ima velike koristi od sap u njače ,
koja bi se inače bacala. Sapunjača se tamo pomieša s krečoro, pa se
onda voda odciedi. da ostane talog, koji se pritiskom zbije u ciglje,
koje se poslie suše. Kad se poslie te ciglje u retorti destiliraju, dobiva
se plin, koji ima tri puta jaču svjetlost od običnog razsvjetnog plina.
Na taj način tvornica ima i jače svjetlo i dva puta više, nego što joj
treba.


Nije ni mala korist od mlieka, kad se s njega skine vrhnja.
Takvim se raliekom satinira papir, pa se od njega pravi tutkalo, koje
ne propušta vodu, zatim prave boje itd.


Ni pare ovi nisu na odmet. Za štetu, koju čine po kućama, plaćaju
rodjenom kožom svojom. Od kože njihove prave vrlo Une rukavice,
a od dlake cilinder-šešire, koji su finiji od onih od dabrova dlake.


A kakve li tek koristi čovjek ima od strugotine! Sve ono, što
odpadne od sjekire, u nas se baca. A u drugom svietu proizvode od tih
odpadaka tristo stvari. Kad se strugotina destilira, dobiva se plin, pa
alkohol od drveta, pa katran, ocatna kiselina i još razna ulja. Od katrana
samog dobiva se opet benzol, parafin, naftalin, karbolna kiselina,
kreozot itd. Kad se strugotina prosije, pa se onaj sitniš raznim Ijepkom
sljepi i zagrivanjem i pritiskivanjem zbije, dobiva se umjetno drvo i
druge materije za preradjivanje. U Parizu od strugotine i krvi prave