DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 127 —


željeznica, nastao je rek bi pravi zastoj u izgradnji i usavršenju
šumski h prometila. Navlastito u nekim našim krajevima
gor. Krajine ima velikih šumskih kompleksa, u kojima ne ima
nikakovoga boljega šumskoga puta ni ceste; jedva ima skrozprimitivnih
»vlaka« po kojima se uz težak napor voznoga
blaga i ljudi na daleko izvlači drvo. Posliedica pomanjkanja
valjane šumske cestovne mreže čini, da se i trgovci sve teže
odlučuju na kupovanje sječina. Ima s toga sječina, koje se po
više godina prodavaju, a nikako se prodati ne mogu.


Nasuprot tomu nalazimo u nekim našim bi´dskim krajevima
i vrlo liepo osnovanu i izvedenu mrežu šumskih cesta i
puteva, koja omogućuje, da se sječa s uspjehom voditi može i
u takovim dielovima šuma, koji su od o b ć i h prometila —
državnih cesta i željeznica — dosta udaljeni i prije izgradnje
tih šumskih prometila gotovo nepristupni bili. Tako ima u
našem »Gorskom kotaru« liepih šumskih cesta i puteva, primjerice
u prostranim šumama vlastelinstva kneza Thurn-Taxisa,
pak vlastelinstva čabarskoga pl. obitelji Ghycy. Zadnje
spomenuto vlastelinstvo izgradilo je po navodu g. šumarnika
Fiirsta, — priobdenom i u zadnjem broju ovoga lista — zadnjih
25 godina samo do 465 kilometara šumskih cesta i puteva, a
uz trošak oko 700 tisuda kruna, i tim otvorilo put svojim
šumskim proizvodima na svjetska tržišta. Kako shodno izvedeni
šumski putevi, često i uz razmjerno maleni trošak, mogu
omogućiti unosne prodaje drva u prije zabitnim dielovima šuma
i vanredno dići šumsku rentu, najbolji je dokaz onaj šumski
put, koji su izletnici hrv.-slav. šumarskoga družtva imali priliku
vidjeti povodom ekskurzije održane iza skupštine g. 1900.
u šume zemljištne zajednice »Ravna gora", koji je put osnovan
i izveden po kr. kot. šumaru g. Kolibašu.


I naša uprava državnih šuma nastoji izgradnjom šumskih
puteva u nekim svojim šumama učiniti iste pristupnijima, prepustiv
često kupcu svojih sječina izgradnju takovih puteva.


Kako naročito u našim kraškim šumama nije gradnja puteva
zbog vrsti gorja i kamenja baš s osobitim potežkoćama