DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 54 —


na gospodarstveno podieljenje šuma. Na to nas je ponukala
okolnost, što se mnogi naši stručari do sele praktički uredjenjem
šuma bavili nisu, a sad se najednoć baviti moraju; osim
toga i okolnost, što se naputci za uredjenje šuma izdavaju obično
u tako stegnutom obsegu, da se iz njih jasno razabira samo
odredbe, što se učiniti mora, a ne i način kako bi se nešto
najzgodnije učiniti moglo; konačno i okolnost, što se brojna
njemačka djela, koja govore o uredjenju, ne služe jednakim
nazivljem na iste pojmove. Ovo mnogo smeta one naše stručare,*
od kojih se jedan ovim, a drugi drugim djelom služi. Kad
se makar samo dvojica takovih stručara zajedno nadju i koje
pitanje tičuče se uredjenja šuma pretresivati počnu, opazit će
se često, da jedan pod jednim nazivom, koji se u uredjenju
šuma rabi, ovo, a drugi ono razumjeva, pa su tada nesuglasice
na dnevnom redu. Svaki od njih drži da drugi krivo ima;
jedan se stavlja za jednoga, a drugi za drugoga od priznatih
pisaca — pa do sporazumka nikako.


U tom pogledu dođi de naročito ponajprije do nesuglasica
kad se počne govoriti o gospodarstvenom ili unutarnjem podie-
Ijenju šuma. Eazpravljajuć o takovom podieljenju šuma osvrnut
čemo se na tu okolnost naročito. —


Kod nas smatra se nekom jedinicom kod uredjenja šuma
»gospodarstvena jedinica ili ured ja j ni razred« (nekoj
puta i gospodarstveni razred zvan). Pod tim se razumievaju šume ili
dielovi većih šuma u kojima će se polag istih principa gospodariti,
i za koje se posebna porabna (sječna) osnova sastaviti, a etat napose
opredieliti mora. Na tom stanovištu stoji ne samo naputak,
koji vriedi za uredjenje šuma naših krajiških imov.
obdina od g. 1881., već i novi naš naputak od g. 1903,, po
kojem se imaju sastavljati gospodarstvene osnove i programi
za šume stojeće pod osobitim javnim nadzorom. Oba ova naputka
postavila su se na stanovište većine njemačkih pisaca,
naročito na stanovište poznatoga kapaciteta na tom polju pokojnoga
Judeicha, koji za taj pojam rabi izraz »Betriebsklasse«
ili »Wirthschaftsclasse«. Nekoj puta mnogi kod nas zamienjuju