DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 9B —


Točk a 2. Razdioba podpora: U svemu je stiglo 20 molbenicali.
Na razpolaganje stoje sliedeće svote:


a) 680 K. od nepodieljenog jubilarnog stipendija, koji se glasom
zaključka družtvene glavna skupštine od 27. srpnja t. g. ima podieliti
kao podpora djeci družtvenih članova, koja polaze kakove zavode (škole).


b) h prjpomoćne zaklade podieljena je ove godine već podpora
od 200 K. udovi blagopokojnog družtvenog blagajnika Leona Šipeka,
te s toga stoji na razpolaganje još svota od 200 K.


c) Iz družtvenih sredstava je tečajem ove godine podieljena podpora
blagopokojnom članu kr. kot. šumaru B. Karakašu iznosom od
100 K., te ima s toga još na razpolaganje iznos od 300 K.


Ad 2. Zaključeno da se podiele podpore i to:


a) iz jubilarnog stipendija udovicam Emi Lepušić i Adi Ciganović,
svakoj po 100 K., nadalje Aleksandru Ugrenoviću st., te udovicam Albini
Ćeliji, Anki Marinović, Ruži Seringer, Mili Petrović i Danici Šipek,
svakoj po 80 K.


b) Iz pripomoćne zaklade udovicam Mariji Furlan, Milki Giirtler,
Petri Simić i Julijani Kordić svakoj po 50 K.


c) Iz družtvenih sredstava Sofiji Kadić, te udovicam Vjekoslavi
Malnar, Anki Pibernik, Kali Lončarević, Melaniji Ljubinković i Adeli
Stojanović, svakoj po 50 K.


Točk a 3. Zaključak glede predaje blagajničkih i tajničkih posala.


Ad 3. Prvih dana iza Nove godine ima se predaja posala izmeđju
bivšeg i sadanjcg tajnika i blagajnika obaviti u prisutnosti I. i II. podpredsjednika
i odbornika R. Fischbacha.


Točk a IV. Riešavanje tekućih posala.


a) Kr. kot. šumar Milan Weiner javlja družtvu, da koncem g. 1903.
izstupljuju iz družtva članovi II. razr. Mijo Grenković iz Kruškovače.
i Gjuro Milosavljević iz Mikleuša.


Nadalje prijavljuju svoj izstup članovi II. razreda: Marko Jelić,
Mato Vaistina i V^aso Papučić svikr. držav. lugari kr. šumarije Lipovljanske.


b) Gosp. Josip Ettinger, umir. kr. kutastralni nadzornik poklonio
je družtvu za družtveni muzej u okvir postavljenu pozivnicu k ces. kr.
dvorskom lovu od g. 1847.


c) Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu
stavlja družtvu za muzealne svrhe na razpolaganje jedan ormar, koji je
tom družtvu služio na jubilarnoj izložbi g. 1896. u Budimpešti.


d) Gjuro Kivač, podvornik moli nagradu za podvoravanje.


Ad 4. Uzimlje se na znanje.


ad a) Uzimlje se na znanje.


ad b) Uzimlje se sa zahvalom do znanja tim, da se ta pozivnica
ima pohraniti u družtvenom muzeju.