DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 94 —


ađ c) Prima se time, da se izrazi zahvala družtvu.
ad d) Dopituje se nagrada za g. 1903. u iznosu od 20 K.
Točk a V. Predloži gg. odbornika.
Ad V. Predloga nema.
Pošto je tim dnevni red izcrpljen zaključio je g. predsjedatelj da


našnju odborsku sjednicu.
Ovaj zapisnik pročitan i ovjerovljen je u sjednici na 30. siečnja 1904.


F.
Z i k m u n d 0 w s k y, A. K e r n,
predsjedatelj. blagajnik i zamj. tajnika.
I. P a r t a š.
R. F i s c h b a c h.
Kratko izvješće o sjednici uprav, odbora održanoj dne 30.
siečnja 1904,* Nakon ovjerovljena zapisnika zadnje sjednice prešlo se
je na riešavanje tekućih predmeta i pojedinih slavljenih predloga. Glede
buduće skupštine odredjeno je, da se bude ista ove godine držala u Zagrebu
i to u mjeseca kolovozu ili rujnu, a da se s njom spoji izlet u
Zagrebačku goru u kojoj ima nekoliko objekta, koje je vriedno razgledati.
Ujedno je zaključeno, da se pozovu gg. družtv. članovi, da se do
konca svibnja jave družtv. predsjedničtvu, ako žele držati koje predavanje
ili razpravljati o kojoj temi. U ime odsutnoga družtv. predsjednika,
Presvietloga gosp. grofa M. Bombellesa, stavio je g. družtv. tajnik


A. Borošić predlog, da se podnese predstavka od strane družtva na
osobu Preuzvišenoga gospodina bana, dr. Teodora grofa Pejačevića, glede
namještanja obsolventa kr. zagrebaČKe šumarske akademije u službi
kod uprave naših držav. šuma, kojem se je pridružio g. odbornik V. Dojković,
koji je sličan predlog stavio. Nadalje prihvaćeno je nekoliko predloga
g. odbornika V. Dojkovića, kojima je svrha, da se kod nadležnih
faktora poradi o tom, da se popravi materijalno stanje zemalj. šumarskih
tehničara namještenih kod kr. kot. oblasti i da se u periodičkim izvještajima
od vremena do vremena objelodanjuje nastojanje vis. kr. zem.
vlade oko unapredjivanja šumarstva u zemlji.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo :
Dombrow8liy: Die Treibjagd. Ciena 4 K. 80 fil.
Bropp: Neue Bahnen in đer Landvvirthschaft. IH. Band: Lohnenster


Ackerbau bei billigster Diingung (nutzviehlose Wirthschaft) Ciena 12 K.


U ovoj sjednici stvoren je zaključak, da ie se što prije u družtv. organu priobćiti
kratko izvješife o svakoj sjednici družtv. uprav, odbora, ali osim toga kaodo sele — u smislu družtv. pravila — priobdivati sjednički zapisnici, čim budu u
sliededoj odbor, sjednici ovjerovljeni. Ured.