DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 25 —


Pravila kluba šumarah u Ogulinu,


osnovanog na načelu kolegijalnog udruženja.


I. Svrha kluba.
§ 1


Svrha kluba jeste, medju šumarima i šum. činovnicima — r i e č k omodruške
županije a naročito u Ogulinu, gojiti stališke
prijateljske odnošaje, naročito u odredjenim sastancima ustmeno ili pipismeno
raspravljati pitanja, koja zasjecaju u šumarstvo ili lovstvo, kao
i pitanja obćenite naravi, konačno priredjivati poučne izlete, sastanske itđ.


II. Članovi kluba.
§ 2.


Članovi kluba dijele se na:


a) redovite članove (u Ogulinu i vanjske).


b) na članove goste.


§ 3.


Redovitim članom smatra se svaki šumar ili šumarski činovnik
županije modruško-riečke i obsega ogulinske imovne


o b ć i n e, kojega odbor kao takovoga primi; — te koji je svoj pristup
odboru kluba najavio, i kao takov je primljen
§ 4.


Članom gostom, smatra se svaki šumar ili šumar, činovnik izvan
ove županije, koji ovaj stalni pristup klubu najavi i odbor ga primi. —
Nenajavljeni, jesu prolazni gosti kluba.


§ 5.
Članom kluba prestaje biti:
a) svojevoljnim pismenim izstupom,
b) izključenjem, po glavnom sastanku, na predlog odbora.


III. Prava članova.
§ 6.


Svaki redoviti član ima pravo:


a) koristiti se ustanovama § 1. pr.
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


b) glasovati,


c) biti izabran u odbor


d) nositi klubski znak


IV. Dužnosti članova.
Redoviti član dužan je:


a) doprinašati 4 krune godišnje za eventualne troškove,


b) u smislu § 1. prisustvovati sastancima, predavanjima, izletima;
držati predavanja, ako po odboru zato pozvan bude (§ 14.),
c) kada klub odredi izvan Ogulina ,izlet, ima biti vanjski član u
svakom pogledu klubu na ruku, naročito glede tumačenja itd.


§ 8.
Članovi gosti, mogu se koristiti pogodnošću § 1. o. pr.


§ 9.
Podmiriti troškove, prigodom izleta nastale, i to razmjerno samo
onda, kada je član izletu prisustvovao.


V. Klubski sastanci.
§ 10.
Ovi jesu:
a) glavni godišnji,
b) redoviti,
c) izvanredni.


§ 11a)
glavni sastanak saziva se koncem svake godine u družtvene prostorije,
na kojem sastanku izvješćuje odbor o svom godišnjem djelovanju.
Na tom godišnjem sastanku bira se upravni odbor od tri licat.j. pročelnik,
tajnik i 1 odbornik i to tajnim glasovanjem. Odlučuje
absolutna većina glasova, a prisutno mora biti barem Y^ članova.
b) Redoviti sastanci— u savezu sa§. 1. i 14. o. pr. obdržavaju se
svaki mjesec jedanput i to svake naredne subote, poslije prvoga u
mjesecu.
c) Izvanredni sastanci odredju se po pročelniku, kada to važni
klubski interesi zahtjevali budu, ili kada to 5 redovitih članova od pročelnika
kluba pismeno zahtjevalo bude.
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


VI. Uprava kluba.
§ 12Upravu
kluba rukovodi odbor, sastojeći iz 3 lica (§11 . toč. a o.
pr.) kojemu na čelu stoji pročelnik. — On svagdje i na prama svakomu
zastupa klub.
Tajnik vodi sve pismene — eventualno rukovodi i novčane —
poslove.
§ 13.
Odborske sjednice sazivlje pročelnik, prema potrebi.


§ 14.
Odbor u cielosti provadja samostalno ustanove § 1. i 11. o. pr.


§ 15Svaki
član, ima dobrovoljno prihvatiti, a eventualno i izvršiti odborske
zaključke.
§ 16Odbor
odlučuje u svojim sjednicama većinom glasova.


§ 17.


Vrhu sastanaka, predavanja i odborskih sjednica, vodi tajnik zapisnik.
§ 18.
Vrhu novčane manipulacije, ima se osnovati blagajnički dnevnik.


§ 19.
Bez odborskog zaključka ne smije tajnik ništa izplatiti.


§ 20.
Sve spise, dopise, račune itd. podpisuju pročelnik i tajnik.


Vil. Zaključne osnove.


§ 21.


Klub šuraarah u Ogulinu prestaje, ako se ne vrši ustanova § 1. o.
por. kroz 1 godinu, i ako to zaključe svi članovi.
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 28 —


§ 22.


U slučaju da se klub razidje, pripada novac i eventualne ostale
vriednosti, šumar, podpornem družtvu.


Ova pravila prihvaćena su na sastanku: U Ogulinu


31.
srpnja 1904. pod toč. 1. zapisnika.
Pročelnik: Tajnik:
Dragutin Mocnaj, GašoVac,
šumarnik ogulinske imovne občine. kr. kot. šumar.
Odbornik:
Ivo Donadini,
nadšumar osrulinske imovne občine.


Sada ćemo donieti izvadak iz zapisnika .sastanka, na kojem su
ova pravila prihvaćena.
Zapisni k sastavljen dne 31. srpnja 1904. u prostorijama šu


marskoga kluba u Ogulinu.
Prisutna gospoda bijahu sliedeća:
Poglav. gosp. D. M očna j pročelnik kluba, g. Gašo Vac kr. kot


šumar, tajnik, g. Donadini nadšumar, odbornik, gg. članovi Draguti n
L a s m a n nadšumar taxator, g. Slavoljub Brosig nadšumar, M a t o
Kolibaš kr. kot. šumar iz Vrbovskoga, M. Grozdanić šumar, vježbenik,
Ljubomir Bugarović kr. žup. šumar, vježbenik, te konačno
Grünwal d izaslanik hrvat, šumarskih akademičara u Zagrebu.


Toč. 1.
Tajnik g. Gašo Vac čita po njemu sastavljena pravila, koja klub


— uz njeke primjetbe — prihvać a — time, da se ovako sastavljena
pravila tiskaju i članovima(Ostalo izpustiv).
dostave.
Pročelnik:
D r. M 0 c n a j V. r.
L j .
Perovodja:
B u g a r o V i ć V. r.
Tajnik:
G a š o V a c v. r.


Pravila kluba, evo sastavljena su i prihvaćena. Imamo sada čvrsti
temelj i uporište, da medju nama kolegialno živimo i radimo, za ovaj
kršni kraj mile nam hrvatske domovine. Do nas je samih, da tako
bude !