DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 1. u ZAGREBU, 1. siečnja 1905. God.XXIX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za V, stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/i stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Povodom nastupa nove godine 1905.


Ovom novom godinom stupa naš »Šumarski List« ved u
svoje dvadeset i deveto godište, te će se za razmjerno kratko
vrieme od dvie godine navršiti i tredi decenij obstanka našega
kr. slav. šumarskoga družtva i njegovoga društvenoga organa.
Iz »Šumarskoga Lista« modi je prosuditi ne samo djelovanje
našega šumarskoga družtva, ved i prilike čitavoga našega šumarstva.
Te prilike nisu žalibože onako povoljne, kakove bi
one mogle biti i kako bi to predstavnici naše šumarske struke
željeli. Naročito netom minula godina nije baš bila za naše do-
made šumarstvo sredna; novih stedevina ona našem šumarstvu na
nijednome polju doniela nije, prem su bili preduzeti k tomu
nuždni koraci. Aspiracijama našega domadega šumarstva gledom
na državno i autonomno šumarstvo nije ni u prošloj godini
udovoljeno, nu to ne smije, po našem sudu, ni naše šumarsko
družtvo ni njegov družtveni organ da smete, već treba i dalje
u ovoj novoj godini svim silama uznastojati, da se poluče oni
ciljevi za kojima se opravdano ide. Naše šumarsko družtvo ako
i nije odlučujudi faktor, ipak je važan faktor kad se radi oko
unapredjenja interesa našega domaćega šumarstva, stog ne bi
smjelo biti domadih šumarskih stručnjaka, koji ne bi ujedno
bili članovi našega hrv.-slav. šumarskoga društva. Nu ni to još
nije dosta, već bi svaki pojedini član družtva morao nastojati,
da polag svojih sila u družtva i izvan družtva podupire interese
šumarstva u obde i interese družtva napose ; naročito pako.
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 4     <-- 4 -->        PDF

da i u Širim krugovima nastoji steći simpatija za ciljeve racijonalnoga
sumaran ja od kojih je ponajljepši uzcuvati šumu, koja
se često i proti samomu vlastniku čuvati mora, a od tuda i
mnogo zlovolje u tim krugovima, pa i ta smeta polučenju onih
ciljeva, za kojima trudbenici na polju šumarstva opravdano teže.


Ciljevi šumarstva vrlo su plemeniti, nu uspjesi djelovanja
šumarskoga rada ne opažaju se odmah, pak upravo to zahtjeva
i dosta samozataje od strane onih, koji na polju šumarstva rade.
Ti se trudbenici narodne njive moraju stoga često zadovoljiti
samo s uvjerenjem, da svojim radom promiču obde dobro; pak
makar i ne našli odmah priznanja u velikim nagradami i odlikovanjima,
ne smije, da ih zahvati raalodušje, već im se valja tim žilavije
prihvatiti rada, kojim će konačno ipak doći i do onoga
što kao nedostatak osjećaju. Spominjemo to naročito zbog toga,
što smo počeli opažati, da i mnoge naše vriedne stručnjake počinje
zahvaćati neko malodušje, a gotovo i aehaj, videći da im se
sprema i rad onako možda ne uvažuje, kako su se nadali,
odabrav si zelenu struku svojim životnim zvanjem. Medjutim
put pun raznih zaprieka kojim su morale i starije struke proći,
dok su došle do podpunoga uvaženja, mora da prodje i razmjerno
mlada šumarska struka, pak joj s toga treba što revnijih
i vriednijih članova, punih zanosa i složnih


U slogi i radu je snaga, a bez snage nema ni napredka,
s tog umoljamo sve naše cienjene članove ne samo da revno
prate rad našega hrv.-slav. šumarskoga družtva i družtvenoga
mu organa, već da u tom radu i sami što revnije sudjeluju.
Tako će i družtveni organ »Šumarski List« i prilog mu »Lugarski
Viestnik« steći što veći i vidjeniji broj suradnika, a o
tom ovisi u prvom redu i njegova vriednost. Nuz starije prokušane
sile, radostno ćemo toga radi pozdraviti u krugu suradnika
i mladje, ma još i sasvim nove sile.


Glede pravopisa opetovat nam je ono, što smo već prošle
godine na ovom mjestu spomenuli, naime, da sastavci mogu
biti pisani starim ili novim pravopisom, jer i jedan i drugi —
bar za sada — opravdanim držimo. Cienjenu gg. suradnike
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— B —


prijatelje našega lista umoljavamo, da nas se sjete ne samo člancima,
ved i raznim drugim sitnim vještima za »Listak« a naročito
upozorujemo na okolnost, da se i takove viesti ved od
lanjske godine primjereno nagradjuju. Primjećujemo, da upravo
obilje ovakovih sitnih viesti svaki list zanimivim čini.


Ovime završujemo, želed cienjenim družtvenim članovima,
suradnicima i inim prijateljima našega lista:


Bila sretna nova godina 1905.


Neke misli o shodnim ciljevima suvremene
šumarske politike u Hrvatskoj i Slavoniji.


0 ovim ciljevima dalo bi se vrlo mnogo napisati —
čitavo djelo, nu mi demo u sliededem lih aforistički izložiti
naše nazore samo o nekim pitanjima, koja smatramo, da su
uslied sada vladajudih prilika od vede aktualne važnosti a u
širim se, često i mjerodavnijim krugovima ne samo razno ved
nekoj puta, po našem mnienju, i krivo shvadaju. Ovi nas momenti
i prinukaše, da se latimo pera smatrajud to i našem patriotskom
dužnosti. Prelazimo s toga na samu stvar.


U Hrvatskoj i Slavoniji razpremaju šume danas oko 367o
dakle okruglo Vs Čitave površine. Ovo je vrlo povoljan razmjer
u svakom pogledu, te bi se u glavnome imao i nadalje uzdržati.
Doduše krčenje šuma i pretvorba šumskoga tla u ostale vrsti
kultura, mogla bi se naročito u ravnim predjelima i gdje doista
vlada prav a potreba na gospodarskom zemljištu i dalje, nu
sad ved opreznije, dozvoljavati, ali ipak u savezu s težnjom, da
se tim nastali manjak bar djelomično pokrije uzgojem šuma na
ogoljelim brdima, napose našega Krasa.


Daljnem zakrašivanju sjedne, a sustavnom
i bržem pošumljen j u prostranih kraških golj
e t i (oko 70 tisuća rali) s druge strane, valjalo bi posvetiti
više pažnje a podi putem, kojim se je udarilo u nekim susjednim
zemljama, koje su obilovale do nedavno isto takovim goljetima,