DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 29 —
Iz izkustva znamo, da kod nas mnoga družtva i klubovi na brzo
ožive, a još brže usnu!


Nedajmo mi šumari, da tako sa našim klubom bude, kada smo
se složili, nastojmo svi složno i uztrajno, da nam klub napreduje na
korist liepe zelene struke i mile hrv. domovine!


Daj Bože! Gašo Vac.


Nešto o sadanjem stanju šumarskih vježbenika
stojećih u zemaljskoj službi, naročito
onih akademički naobraženih.


Svaki stalež ide za tim, da si kraj današnje životne borbe
osigura čim bolji obstanak. Tako je radio častnički stalež, a
nedavno činovnički stalež, službujući u državnoj službi u kraljevinama
Ugarskoj i Hrvatskoj; i kako vidimo svaki sa uspjehom.


Dok se tako svaki stalež brine za čim bolji svoj obstanak
bilo pisanjem i razpravljanjem u javnim dnevnicima ili stručnim
glasilima, bilo deputacijama, to mi najmladji članovi zelene
struke (žalibože bez zamjere i stariji) stojimo prekrštenih ruku
i mirno gledamo tu borbu drugih staleža, dok bi se mi sami
morali boriti za naš boljak i te kako, jer se takovo stanje,
osobito šumarskih vježbenika, ne samo više podnositi ne da,
ved i ne može, što nam najbolje dokazuje bieg naših šumarskih
vježbenika u druge zemlje, kao u Bosnu, Hercegovinu, Srbiju,
Austriju i t. d. A ni jedan se kraj toga još pokajao nije!


Promotrimo samo dobro, što se sve zahtjeva od onoga,
koji želi biti danas u Hrvatskoj nakon svršenih svojih nauka,
šumarski vježbenik, naročito u našoj zemaljskoj službi.


Zahtjeva se od njega, da bude podpunoma akademički
izobražen, t. j . da dokaže, da je položio izpit zrelosti bilo na
gimnaziji ili realci, i da je s uspjehom svršio koju šumarsku
akademiju.


Sravnimo li taj zahtjev, koji se traži od šumarskog
vježbenika sa onim, koji se zahtjeva primjerice od perovodnog,
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


sudbenog, inžinirskog, te nama najbližeg gospodarskog vježbenika,
to ćemo vidjeti, da tu razlike u zahtjevu gotovo ne imade.
Od svih tih vježbenika traži se, da budu takodjer akademički
izobraženi t. j . da svaki pojedini dokaže, da je položio izpit
zrelosti bilo na gimnaziji ili realci, te daje nauke svršio na sveučilištu
ili tehnici ili kojoj gospodarskoj akademiji, dakle školama,
ravnopravnima šumarskoj akademiji i to sa gotovo istim brojem
naukovnih godina.


A kolika li ipak razlika u njihovom promaknuću! ?


Dok gore spomenuti vježbenici, budu najviše jednu do
dvije godine vježbenicima, budu šumarski vježbenici, da se
blago izrazim, najmanje pet do šes t godin a vježbenicima,
a kadkada i dulje. Ali ne samo to, već dok gore spomenuti
vježbenici postanu činovnicima (pristavima) u X. činovnom
razredu, postanu šumarski vježbenici šumarima u XI. činovnom
razredu sa 1000 K. godišnje plaće, dakle jednako plaći mnogih
lugara, nadlugara, te boljih podvornika raznih ureda.


Kao najkarakttristični primjer neka nam služe gospodarski
i šumarski absolventi ees. kr. visoke škole za kulturu tla u
Beču. Dok gospodarski vježbenici slušajući jednu te istu školu
kao i šumarski vježbenici, postanu u našoj zemalj. službi za
godinu ili dvije pristavima odmah u X. činovnom razredu, bez
ikakovih još praktičnih izpita: postanu šumarski vježbenici tek
nakon položenja još državnog izpita za samostalno vodjenje i
upravljanje šumskog gospodarstva nakon pet ili šest godina
šumarima u XI. činovnom razredu, kako prije spomenusmo,
sa 1000 K, godišnje plaće. Nije li i to razlika kraj absolvirauja
jedne te iste škole, a službujući u jednoj te istoj kraljevini.


Zar je onda čudo, što na našoj šumarskoj akademiji imade
tako malen broj slušatelja, kad već svaki unapred vidi što ga
čeka ! Zar će onaj ići o vlastitom trošku radje slušati šumarsku
akademiju, gdje i imade mnogo toga učiti, nego li sveučilište
ili tehniku, ako i imade volje za to, kad vidi, da će 5—6 godina
(to je još malo) biti vježbenikom bez ikakvog činovnog
ranga, a postati činovnik u XI. činovnom razredu, gdje u isto
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


doba kraj istih naukovnih godina, svršivsi sveučilište ili tehpostane
već činovnikom možda IX. a ako to ne, sigurno X.
činovnog razreda i to kraj jednogodišnjega najviše dvogodišnjeg
vježbenikovanja.


Da pako ne bi tkogod od vrlo štovanih čitatelja mislio, da
pretjerivam sa godinama neka samo pogleda u status zemalj.
šumarskih činovnika, pak će viditi, da ima šumarskih vježbenika
(akademičara) koji več šest godina kao vježbenici službuju,
prem su svim uvjetima u obće udovoljili.


A gdje bi istom bili, da se nisu njihovi stariji kolegi još
za vremena zahvalili na zemalj. službi, kao gg. Gjuro Müller,
Rudolf Vuić, Stojan Dragic, Viktor Tkalac, Simeon Vojnović,
Jovo Simonović i t. d. Ta rek bi kao vježbenici mogli već
postati sposobni za mirovinu.


Liepo i sasma opravdano je bio s toga u saboru predložio
jedan od gospode narodnih zastupnika, da se akademički izobraženi
šumarski vježbenici nakon položenja državnog izpita za
samostalno vodjenje šumskog gospodarstva imadu imenovati u
zemaljskoj službi kr kotarskim šumarima u X. činovnom razredu
analogno kotarskim, sudbenim, inžinirskim te gospodarskim
pristavima.


Kazati če moguće opet koji, da valja štediti, da je zemaljski
budget i onako dosta obterečen. Na to evo slijedećeg
odgovora.


Prema zakonu od 22. siječnja 1894. kojim se uredjuje šumarsko-
tehnička služba kod političke uprave u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, dodieljuje se prema § 1. istog zakona
političkim oblastima šumarsko-tehničko osoblje, da iste uzmognu
vršiti svoj nadzor i provoditi ustanove šumskoga zakona i naredaba
osnivajući se na tom zakonu. To šumsko-tehničko osoblje
plaća se iz zemaljskih sredstava.


Prema zakonu pako od 26. ožujka 1894. kojim se uredjuje
stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumama stojećim
pod osobitim javnim nadzorom, mogu prema § 10. privolom
kr. zemaljske vlade, obćine ili zajednice posjednika, ako
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


to valjanim zaključkom zaključi občinsko zastupstvo, odnosno
nadpolovičua vedina suposjednika, povjeriti gospodarenje u njihovim
šumama šumarskom tehničaru kotarske oblasti.


Spomenutu privolu podijeliti de kralj, zemaljska vlada samo
tada, ako se občine ili zajednice posjednika obvežu, da će redovito
u kr. zemaljsku blagajnu doprinositi primjereni prinos
za djelomično pokriče beriva šumarskog osoblja kr. kotarskih
oblasti.


Poznato je pako nama svima, da gotovo u svakom kotaru
pridonašaju područne zemljištne zajednice bar polovicu k plači
šumarskih tehničara službujučih kod kotarskih oblasti. — Tako
primjerice u kotaru Virovitičkom pridonošaju područne zemljištne
zajednice k plači kotarskog šumara godišnje 1806 kruna, dok
plača šumara iznaša samo 1600 kruna.


Uzmimo ali slučaj, da se zemljištne zajednice ili vlastnici
šuma navedeni u § 14. zakona od 26. ožujka 1894. dogovore,
da će si oni sami postaviti svojega šumara a ne onog službujućeg
kod kotarske oblasti, to bi za to kotarski šumar imao
svejedno istu plaču osiguranu zemaljskim proračunom. (U tom
ga slučaju valjda ne bi bilo. Uredn.)


Zar dakle prema gore navedenom ne postoji i te kakova
prištednja i neobterečenje zemaljskog budgeta, a ipak, da se
ne može ništa učiniti za boljak šumarskih vježbenika, u njihovom
promaknuću! ?


Sigurno u nijednom odsjeku ne imade tih prištednja kao u
šumarskom, a čudnovato, da kod svih tih drugih odsjeka postanu
njihovi vježbenici odmah činovnicima X. činovnog razreda,
dok šumarski vježbenici ne, tobože s razloga štednje.


A kako je kod naše zelene struke sa tako zvanim »extra
statum«? Toga šumarski Činovnici i ne poznaju. Znade se, da
primjerice perovodni i sudbeni vježbenici postaju nakon jedne,
najviše dvije godine, položivši svoj izpit odmah pristavima X.
Činovnog razreda a običaje se to vise puta čitati u službenim
»Narodnim Novinama« uz pridodatak extra statum. Zar se taj
modus ne bi mogao više puta, bar sada i na šumarske vježbe