DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 41 kr.
šmiiarnikom; kr. šumara Karla Boor a kr. nadšumarom; kr. šumarskoga
kandidata Amadea Muntean a kr. šumarom i konačno kr. šum.
vježbenika Gustava Masztić a kr. šumarskim kandidatom.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
protustavnika imov. obćine otočke, Ivana Grče vica, revidentom u IX.
činovnom razredu kod računarskoga ureda kr. zemalj. vlade u Zagrebu.


Društvene viesti.


Zapisnik sjednice uprayl,iaja<5eg odbora lirr.-slav. šumarskoga
družtTa, obdržavane dne 1. rujna 1904. u družtvenih prostorijah šumarskoga
doma u Zagrebu pod predsjedanjem I. družtv, podpredsjednika
V. g. Josipa Havasa te u prisutnosti p. n. gg. odbornika M. de
Bone, F. Kesterčaneka, V. Benaka, Stj. Frkića, E. Slapničara, D. Mocnaja,


M. Puka, K. pl. Zajca, blagajnika A. Kerna i tajnika A. Borošića.
Predmeti viećanja.


1. Čitanje zapisnika odborske sjednice od 13/5. 1904.
Nakon pročitanja bude zapisnik b^z primjedbe ovjerovljen po p. n.
gg. odbornicima V. Benaku i E. Slapničaru.


2. Čitanje zapisnika konferencijalne sjednice od 12/7. 1904.
Upr. odbor odobrava naknadno zaključke konferencije.
3. Izvještaj o glavnoj skupštini.
Družtveni tajnik izvješćuje, da su pripreme za glavnu skupštinu i
s njom spojeni izlet u smislu zaključka konferencijalne sjednice od 12/7.
1904. dovršene, te da je na trošak družtva dao prirediti litograflrane
kopije gospodarstvenog nacrta šume G. viteza Pongraza u umanjenom
mjerilu, koje će se razdieliti medju izletnike.


Uzima se na znanje. Pošto pako prisutni I. družtv. podp. V. g. J.
Havas izjavljuje, da radi bolesti izletu ne će moći prisustvovati, to zaključuje
upr. odbor, da na izletu družtvo oficijelno zastupa družtveni tajnik.


4. Podieljenje jubilarnog štipendija.
Tajnik izvješćuje, da su stigle 3. molbe za štipendij i to: Vilima
Piršića, Svetozara Drenovca i Gjure Mrkobrada.
Upr. odbor zaključuje, da se podieli štipendij Svetozaru Drenovcu,
i to uz iste uvjete, koji postoje za uživanje zemaljskih štipendija, pak
da je isti naročito dužan predavanja marljivo polaziti i koncem svakog
semetra izpit položiti.


Svjeđočbu o položenom izpitu biti će dužan predložiti družtv. predsjedničtvu,
koje će tek nakon toga doznačiti štipendij za budući semestar.