DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— B —


prijatelje našega lista umoljavamo, da nas se sjete ne samo člancima,
ved i raznim drugim sitnim vještima za »Listak« a naročito
upozorujemo na okolnost, da se i takove viesti ved od
lanjske godine primjereno nagradjuju. Primjećujemo, da upravo
obilje ovakovih sitnih viesti svaki list zanimivim čini.


Ovime završujemo, želed cienjenim družtvenim članovima,
suradnicima i inim prijateljima našega lista:


Bila sretna nova godina 1905.


Neke misli o shodnim ciljevima suvremene
šumarske politike u Hrvatskoj i Slavoniji.


0 ovim ciljevima dalo bi se vrlo mnogo napisati —
čitavo djelo, nu mi demo u sliededem lih aforistički izložiti
naše nazore samo o nekim pitanjima, koja smatramo, da su
uslied sada vladajudih prilika od vede aktualne važnosti a u
širim se, često i mjerodavnijim krugovima ne samo razno ved
nekoj puta, po našem mnienju, i krivo shvadaju. Ovi nas momenti
i prinukaše, da se latimo pera smatrajud to i našem patriotskom
dužnosti. Prelazimo s toga na samu stvar.


U Hrvatskoj i Slavoniji razpremaju šume danas oko 367o
dakle okruglo Vs Čitave površine. Ovo je vrlo povoljan razmjer
u svakom pogledu, te bi se u glavnome imao i nadalje uzdržati.
Doduše krčenje šuma i pretvorba šumskoga tla u ostale vrsti
kultura, mogla bi se naročito u ravnim predjelima i gdje doista
vlada prav a potreba na gospodarskom zemljištu i dalje, nu
sad ved opreznije, dozvoljavati, ali ipak u savezu s težnjom, da
se tim nastali manjak bar djelomično pokrije uzgojem šuma na
ogoljelim brdima, napose našega Krasa.


Daljnem zakrašivanju sjedne, a sustavnom
i bržem pošumljen j u prostranih kraških golj
e t i (oko 70 tisuća rali) s druge strane, valjalo bi posvetiti
više pažnje a podi putem, kojim se je udarilo u nekim susjednim
zemljama, koje su obilovale do nedavno isto takovim goljetima,
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 6     <-- 6 -->        PDF

kao i naš Kras, a ipak je pitanje posvemašnog pošumljenja tih
goljeti, pitanje u glavnom riešeno; naime od načelnog pitanja
ono je tamo danas postalo samo pitanje vremena. Da se to pitanje
i kod nas rieši, nuždno je: da se polag primjera koje su
nam te zemlje dale, izdade poseban »zakon za pošumljenje
kraških goljeti«, a neposredno riešenje tog pitanja preuzme
sasvim u svoje ruke naša autonomna
vlad a — danas ima ona dosta vlastitih organa na razpoložbu


— posao sustavno organizuje, te tako i pošumljenje tih goljeti
u dogledno vrieme zajamči. Nuzgredno budi spomenuto, da je
u tom pogledu na naš predlog stvorilo naše hrv.-slav. šumarsko
družtvo posebnu rezoluciju i podneslo istu vis. kr zemalj. vladi.
I u našem visokom saboru upozorio je visoku vladu na to pitanje
gosp. narodni zastupnik prof. Dr. Šilovid u prošlom saborskom
zasjedanju, što sa priznanjem i zadovoljstvom primjećujemo.
Rad kr. nadzorničtva za pošumljenje Krasa, koje već od


g. 1878. obstoji a sjedište mu je u Senju, ne može na sadanjoj
svojoj podlozi, pa bile mu i radnje kako pohvalne, u dogledn o
vrieme pošumljenje silnih prostorina gologa Krasa osjegurati.
Svakom će to biti razumljivo, već s tog razloga, što se iza ovog
zvučnoga naslova krije lih jedn a stručna činovnička sila, pridieljena
ovamo na službovanje iz redova šumarskoga činovničtva
postavljenoga za upravu naših državnih šuma. Bila s toga ta
sila ma kako vrstna, nije ona u stanju, da svojim radom postigne
kakovih vanrednih uspjeha — to je upravo nemoguće ; nije
dakle ni čudo, da se za pošumljenje kraških goljeti ne upotriebe
godimice ni sve one presadnice, koje su se na Krasu
uzgojile u tu svrhu, a u šumskim vrtovima toga nadzorničtva. Tako
odlazi svake godine mnogo tisuća u tim vrtovima uzgojenih
biljka i u predjele gornje Hrvatske, gdje im za pravo ne bi
smjelo mjesta biti. —
Gospodarstvo u državnim šumama u svim
se naprednim državama vodi poglavito u smjeru, da se one
smatraju narodnom imovinom, pak i s tog gledišta gospodarstvo
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 7     <-- 7 -->        PDF

-5 —
u njima nastoji dovesti u što bolji sklad s gospodarskimi potrebami
naroda. Istom u drugom redu mogu se one smatrati
neposrednim vrelom državnih prihoda. Po našem mnienju imala
bi s toga u prvom redu uprava državnih šuma izađi u susret
onim državljanima, koji vlastitih šuma ne imaju, a šumski su
im užitci neobhodno nuždni. Tako doseljenicima, koji niti su
članovi koje zemljištne zajednice, a niti mogu biti pravoužitnici
u kojoj od naših krajiških imovnih obdina. U prvom redu zvana
je uprava naših državnih šuma da preuzme skrb, da ovakovi
ljudi mogu dođi legalni m putem do potrebitog im gradjevnog,
tvorivnog, naročito pa,ko ogrievnoga drva. Može se to lahko polučiti
: češdim otvaranjem manjih sjecina, i prodajom pojedinih stabala
u sječinama, djelomičnim uzgojem sitnih šuma, osnivanjem
drvodvora itd. To bi bio i jedan od načina, predusresti u državnim
šumama šumskim štetama, od kojih i državne šume trpe. Ne
imaju dakle pravo oni, koji u svojim dopisima po našim novinama
češde interpeliraju primjerice uprave naših pojedinih
imovnih obćina, da se one poskrbe za to, da oni mogu kupiti
ogrievno drvo. Imovne obdine imaju se skrbiti za svoje pravoužitnike
u prvom redu, nu na žalost ne mogu one — gospodareč
potra j no — iz svojih šuma često ni onu množinu
drva izvaditi, da namire potrebe svojih pravoužitnika, a nekmo
li nepravoužitnika. Za posliednje mora tu brigu preuzeti u prvom
redu država, naročito uprava državnih šuma. Ovo vriedi osobito
za naše prilike, a u krajevima, u koje se je množtvo stranaca
uselilo, te gdje ne ima ni privatnih šuma.


Potrebe naroda u nekom kraju i zemlji najbolje može prosuditi
onaj. koji je u tom kraju ili zemlji rodjen i uzgojen, pa
je i to ved jedan od važnih razloga, da budu i kod uprave
naših državnih šuma namještivani u prvom redu naši domadi
sinovi. Žalibože, što praksa to ne pokazuje, jer evo ni do danas
nije kod uprave naših državnih šuma primjerice namješten ni
jedan od absolvenata naše domade šumarske akademije, ma
da je taj zavod po svom ustrojstvu i položaju prvi pozvan, da
uzgaja sile za obstoječi posebni hrvatsko-slavonski status činovnika
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 —


uprave državnih šuma, a za koji je status hrvatski jezik uredovni
jezik po duhu i slovu temeljnog državnoga zakona —
nagodbe.


Kao što glede šumskih užitaka za useljenike i druge nepravoužitnike,
tako bi se država, mislimo, imala u prvom redu
skrbiti, da se poveda ratarsko tlo ondje, gdje naročito ne ima
nikakovih privatnih suma, a zavladala je nestašica na takovom
tlu. U prvom redu, držimo, imala bi država, da djelomičnim
krčenjem svojih šuma, u koliko one nisu na absolutnom šumskom
tlu, nastojati toj nestašici doskočiti. Ima, kako nam je znano, takovih
krajeva u području negdašnje Vojne Krajine, a ipak kako
doznasmo neka sela nisu bar do sele mogla, od našega šumskoga
erara ni za dobre novce dostati u te svrhe niiždno šumsko
tlo. Scienimo, da bi bila dobra ona šumska politika, na ovakovim
stranama šume i šumsko tlo prodavati a na drugim opet
isharačene šume i pusto šumsko tlo kupovati i ponovno ga
šumskoj kulturi privadjati, kako to primjerice mnoge države
Čine, pa i uprava državnih šuma u samoj Ugarskoj. Bilo bi to
neposredno ne samo na korist državljana, već i same države —
ved sama zemljarina znatno je veda kod ostalih vrsti gospodarske
težatbe nego kod šumskoga uzgoja — a bio bi to konačno
i način promicati racijonalno šamogojstvo u obde. —


Uprava šuma naših krajiških imovnih obdina
imala bi po našem mnienju svoja nastojanja koncentrirati oko
toga : 1. da u što izdašnijoj mjeri obskrbi svoje pravoužitnike
nuždnimi šumskimi užitci, 2. da gospodari što strože potrajnije
koli u svojim šumama, toli svojimi novčanimi prihodi i glavnicami.
Osjegurati svoje pravoužitnike i svoj vlastiti obstanak,
to bi glavno načelo imalo svakoj imovnoj obdini uvjek pred
očima biti. Istom kad su ti glavni ciljevi polučeni ili bar polučenje
takovih podpunoma osjegurano, smjele bi imovne občine
misliti i na ostvarenje ostalih svojih poziva i sporednih
ciljeva kao što su: izgradnja željeznica, puteva i drugih investicijah,
darovi i t. d. Inače moglo bi lahko dođi vrieme, da
one, koje su veledušno ovo i ono podupirale, svoje glavnice u
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 9     <-- 9 -->        PDF

poduzeća od o bde koristi ulagala, da de dodi možda i same
tečajem vremena u priliku, ili bolje nepriliku, tražiti u veledusju
drugih faktora sredstva za svoj obstanak.


Nema šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, koje bi u tolikoj
mjeri stradale od šumskih šteta, kao što šume naših krajiških
imovnih obdina Šumske štete u ovim su šumama prava rak
rana, koja ugrožava često sam obstanak tih šuma. Uprava
imov. obdina imale bi sve i sva učiniti, da se tomu zlu doskoči.
Ovo je pitanje bilo predmetom razprave na ovogodišnjoj
skupštini našega hrv.-slav. šumarskoga društva. Po našem
mnienju ono još ni tom prilikom nije podpunoma razbistreno,
niti su sv a sredstva predložena, da se tim silnim štetama na
put stane. Samo u što bržem riešavanju šumskih prijavnica
po oblastima i energičnom utjerivanju odštetnih svota, pak ni
u iztaknutom ranom doznačivanju ogrievnoga drva, ne de ležati
uspješno riesenje tog pitanja. Upudivati djecu ved u pučkoj
školi na veliku važnost šuma po ljude, uciepljivati takovoj
djeci ved u školi ljubav k šumi, pružiti i nepravoužitnicima priliku
da lahko legalnim putem dodju do drva, trsiti se da ljudi
s drvom štedljivije postupaju uvedenjem štednjaka i uporabom
surogata i odpada za loženje, čuvanjem šuma u samoj šumi,
savjestnim sastavljanjem i izpitanjem prijavnica i tomu slično
matramo takodjer važnim sredstvima, kojima bi se moglo na
put stati širenju toga zla. Sporazumak izmedju uprave državnih
i imovno-obdinskih šuma morao bi, mislimo, i ovdje postojati.


Ima kod nas i u stručnim krugovima struja, koja misli
da bi dobro bilo sadanju organizaciju im. obdina tako preudesite, da
se stvore neke manje cieline slične onim naših zemljištnih zajednica.
Proti ovomu nazoru ima temeljitih argumenata, s tog mislimo
da bi ovo bio loš cilj za kojim se ne bi idi smjelo, a u prvom
redu 8 razloga, što se najbolje gospodariti može s velikim
šumskim kompleksima. Ved narav samoga šumskoga posjeda
to sa sobom donosi, kako je izkustvo svagdje dokazalo. Svagdje
se danas ide za tim da se stvaraju udruge šumoposjednika, da
se uspješnije gospodariti može. Za to idi za tim, da se raz
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 10     <-- 10 -->        PDF

drobe pojedine imovne občine u manje cjeline, držimo ne samo
neshodnim, ved gotovo pogubnim. Dapače tog smo nazora: koja
sreda da se imovne obdine nisu po bivšim krajiškim pukovnijama
stvarale, već da sve te sume tvore jednu gospodarstvenu
cielinu. Tad bi pasivnije dielove mogli uzdržavati aktivniji dielovi,
te ne bi baš onaj najsiromašniji pravoužitnik bio prisiljen, da plada
znatnije pristojbe za šumske užitke, kako mora sada kod siromašnijih
imovnih obdina, docim pravoužitnici bolje stojedih
imovnih obdina uživaju te užitke badava, a nekima se cak i
školski namet po upravi imovne obdine (brodske) plaća.


Govoredi o državnim šumama spomenuli smo, da bi se
šumarenje ved i u tim šumama imalo dovesti u sklad sa gospodarskimi
potrebami naroda — dakako u koliko je to dopustivo
s načelima racijonalnoga gospodarstva — nu još u daleko
vedoj mjeri vriedi to za šumarenje kod imovnih obdina.
Upravljači tih šuma ne bi s njeli nikada s uma svrdi, da gospodare
s narodnim ili bolje s pravoužitniekim dobrom, a ne
sa šumom kojega privatnoga veleposjednika. Uredovanje pako
samo imalo bi biti što više moguće susretljivo, obzirno i brzo.
Potonju okolnost gotovo da spriečava institucija lokalnoga
oblastnoga nadzora. Taj nadzor se je u danas postojedoj formi,
gotovo bi rekli, preživio a nije osobito shodan. Više puta,
kako smo imali prilike čuti, on je razlogom da se poslovanje
imovno-obdinske uprave ne može, kako naputak veli, »potrebitom
hitrinom« obaviti. A upravo je s tog razloga taj
nadzor predvidjen, pak bi mnogo puta mogli biti baš tim povodom
i ugroženi interesi imov. obdine, a gdje je ta »hitrina«
doista od nužde, kao primjerice kod odobrenja dražbenog čina
i t. d. Polag do sele stečenog obilnoga izkustvu, trebalo bi,
drže dobri poznavaoci imovno-obdinske uprave, mjestni nadzor
po povjerenicicima, shodno modificirati, a svakako i ograničiti;
ako ne ved s drugih razloga, a ono svakako zbog prevelikog
možda i nehotičnog upliva, koji sam po sebi imadu osobe tako
visokoga položaja u činovničkoj hierarhiji, kao što su redovno
vladini povjerenici za imovne obdine. Po gotovo shodno bi
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 11     <-- 11 -->        PDF

bilo dokinuti ili bar na najnuždnije ograničiti skroz lokalni
nadzor po zamjenicima vladinih povjerenika, koji se danas
težko podnosi naročito od strane starijih stručnjaka — upravljača
im. občina i koji ni nije zakonom predvidjen. Ako i je
baš ova vrsta lokalnoga nadzora u prvo vrieme obstanka imov.
občina bila shodna, dok jos u obče institucija imov. občina
nije uhvatila pravoga korjena i dok se imov. občinska uprava
nije kristalizovala: danas sa se, nakon trideset godina što
imov. občine obstoje, odnosaji skroz promienili, te se upravo
ta vrsta nadzora ne smatra više tako nuždnom i potrebitom. Bilo bi
ali za to od nužde, da bude što intezivniji nadzor od strane vlade
po izaslanicima iz njezinoga šumarskoga odsjeka i to naročito u
skroz stručnom pogledu Detailnije i česče nadziranje po ovim vladinim
izaslanicima bilo bi upravo od velike koristi po pojedine
imovne občine; današnje u godini jednokratno gotovo ne dostaje.
U ovom smjeru držane eventualne preinake zakona o imov. občinama,
držimo, da bi bile vrlo shodne. Sam pako zakon o imov.
občinama smatramo u glavnim načelima vrlo dobrim i shodnim,
te nebi bilo uputno, mnijemo,u glavnu ubit toga zakona dirati, ma
da i jest mnogima trn u oku baš ona ustanova, koja izključuje
nepravoužitnike od svakoga utjecaja u upravu imovnih občina.


Mnogo pazke zaslužuje pitanje o državnoj pripomoči pasivnim
imovnim občinama. Ta je pripomoč zakonito zajamčena,
nu dalje od jednokratne državne pripomoči tim občinama, nije
do sele još došlo. U interesu tih pasivnih imovnih občina bilo
bi, da se to pitanje jednoč konačno rieši i ekzistencija im
obezbiedi. Time bi se sjegurno mnogo doprinjelo i definitivnom
riešenju pitanja o »imovnoj občini ličkoj«, koja jos ni do
danas u život stupila nije. Interesenti — pravoužitnici te ličke
imovne občine shvatili su svoj položaj, znajuč što bi ih čekalo,
da se institucija njihove imovne občine u život privede onako,
kako se je kod svih ostalih u život privela. Ipak bi se i to
»viseče« pitanje več jednoč riesiti moralo, pak ako i ne več
s drugog razloga, a ono s tog, da se uzmogne shodno urediti
nprava tamošnjih državnih šuma. Sa današnjim svojim osobljem
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


nije toj upravi moguće u tim silnim šumskim kompleksima ui
uz najbolju volju uvesti skroz duhu vremena odgovarajuće racijonalno
šumsko gospodarstvo; ona još sveudilj mora da gospodari
ne samo s pravom državnom svojinom, ved i onimi
prostranimi površinami, koje su jur za imovnu obćinu prigodom
segregacije izlučene.


Razdiobom kućnih zadruga u području svih imovnih občina,
znatno se je povećao broj ognjišta te današnja, mala,
kompetencija naročito na ogrievnom drvu ovakovim podieljenicima
ne dostaje. Svakako leži u tom jedan od najvažnijih razloga
silnih šumskih šteta, od kojih stradaju imovno-obćinske
šume više, nego ikoje druge. Pošto se iz šuma imovnih občina
toliko drva daje, koliko se gospodareč potrajno, u obče davati
može, morala bi ići šumska politika mnogih imov. občina za
tim, da si povećaju svoju šumsku površinu. Bolje situirane
imovne občine morale bi nastojati, da kupnjom dodju do obližih
zgodno ležečih šuma. Kako u bivšoj Vojnoj Krajini ne ima
drugih takvih suma do državnih, morale neke od njih u kombinaciju
doći. Mislimo, da bi država lahko pristati mogla na
takovu prodaju pojedinih svojih šuma, znajuć da će one doći
u isto tako dobre ruke. Nu i inim načinima morale bi mnoge
imovne občine nastojati, da im bude moguće povisiti malu
kompetenciju na ogrievu, tako naročito uzgojem takovih vrsti
drva, ma i prokušanih eksota, kojih je prirast vrlo velik. Pri
mjerice samo spominjemo uzgoj bagrema (akacije), kanadske
topole i sličnih vrsti drveća. Uzgoj sitnih šuma više je paliativno,
nego li radikalno sredstvo trajno doskočiti nestašici na drvu.
Neki misle, da bi i inako uredjenje prava na šumske užitke,
vise prema pučkom shvaćanju, moglo mnogim, drva vrlo potrebnim
pravonžitnicima, do takvoga pripomoči*. —


Glede šuma naših zemljistnih zajednica učinjeno
je zadnje doba više toga, da se taj u cielosti svojoj dosta veliki
šumski kompleks očuva i uredi za potrajno uživanje.


* Vidi 0 tom člančić g. kot. šumara G. Ogri?;oYića, priobden u ovom broju
našega lista. Uređn,


ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11 —


Prvo kanilo se je postidi zakonom o zemljištnim zajednicama
a drugu zakonom o uredjenju stručne uprave u šumama stoječim
pod osobitim javnim nadzorom, odnosno zakonom od


22. siečnja 1894. o uredjenju šumarsko-tehničke službe kod
političke uprave.
Prvo spomenuti zakon još se nalazi u stadiju provedbe,
dočim su se spomenuta druga dva zakona u glavnom provela
i to tim načinom, da je vedina suma zemljištnih zajednica
ukotarena t. j . stručna šumska uprava u njima povjerena kr.
kot. šumarima, te u to ime pojedine takove zemlj. zajednice
doprinose izvjestne prinose za uzdržavanje ovih šumar, tehničara.
T. ZV. ukotarivanje pojedinih zemlj. zajedn. obavljeno je
ved prije više godina. Bilo bi možda shodno, da se taj posao opet
jednod revidira i eventualni manjci uklone, naime: po koja
mala šum. površina izluči, koja veda izpuštena ukotari, a i
možebitni nedostatci kod odmjere doprinosbenih iznosa izprave,
te kod toga vedi obzir uzme na sadanje stanje i unosivost pojedinih
objekta, kao i na razpoložive novčane glavnice izvadjene
iz tih objekta, nego li na samu veličinu površine pojedinih
ukotarenih šuma.


Novimi zakoni, medju koje spada i zakon o zemlj. zajednicama,
riedko se kada odmah cilj podpunoma polučiti može,
ma bili oni još kako pomno izradjeni. Tako je i s ovim zakonom.
Obzirom na shodno vodjenje šumskoga gospodarstva
sadržaje taj zakon takovih nekih stanova, koje podpunoma ne
odgovaraju, pak bi ih valjalo shođnijimi izmjeniti. Naročito
spominjemo ustanove o djelokrugu glavnih skupština svih ovlaštenika.
Kako je tim glavnim skupština dan prevelik djelokrug,
onemoguduju one često shodno i racionalno vodjenje
šumskoga gospodarstva u obde, naročito namještenje valjanoga
lugarskoga osoblja, te se je ved o tom i u skupštini našega šumarskoga
družtva razpravljalo i shodne rezolucije vis. vladi u tom
pogledu podniele.


Neke zemlj. zaj. imaju iz šumskih prodaja potičudih glavnica,
a brigu vrhu tih glavnica vodi danas sama naša visoka
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 14     <-- 14 -->        PDF

_ 12 —


zemalj. vlada. Držimo da bi shodno bilo ove glavnice, jer su
to većinom prave šumske glavnice, očuvati šumskomu gospodarstvu
i to tako, da prihodi tih glavnica budu u prvom redu
opredieljeni za njegu i uzdržanje šuma dotičnih zemlj. zajednica,
dakle : za pokride proračunskih izdataka, koji padaju na teret
šume i šumskoga gospodarstva (doprinos zemlji za šum. osoblje,
plače lugara, kulturne troškove za uzgoj i njegu šume i tomu
slično), a tekar iza toga na ostale možebitne investicije u korist
zem. zajednice i zajedničara. Ako se jedan dio takovih glavnica
već investirati želi, neka se tada u prvom redu investira u
kupnju novih šumskih površina. U pretežnoj večini slučajeva,
što osobito vriedi za stari Provincial, ne dostaje naime šuma
pojedine zem. zaj., da bi se iz nje moglo u cielosti namiriti sve
potrebe ovlaštenika na drvu, napose na ogrievu. S toga bi bilo
dobro, gdje je samo moguće, ići na za tim, da se prikupe zgodno
ležeče susjedne šume, naročito pojedinih vlastelinstva. Cesto je
moguće dosta lahko doći do takovih šuma, naročito onda, kad
su u njima sva stara stabla već prodana, pošto je prevelika
množina mladih šuma ovakovomu vlastelinstvu znatan teret. Osim
toga moralo bi se svojski nastojati, da se digne prirast ovih
šuma naročito uvadjanjem brzo rastućih vrsti drva, kako je
već i za krajiške imovne občine spomenuto. Ovdje bi se dapače
moglo u pojedinim slučajevima i podpuno izmjeniti vrsti drveća,
jer su šume mnogih zemljištnih zajednice vrlo malene,
pak to ne bilo s osobitimi potežkoćami skopčano.


Govoreč 0 šumama naših zemljištnih zajednica moramo i
koju reći organizaciji šumarske službe kod naše političke uprave,
naročito kod oblasti prve molbe, jer je organizacija te službe
u tiesnom savezu sa rečenim zajednicama.


Da ne ima naime tih zajednica, ne bi kod političkih oblasti


I. molbe, bilo toliko šumarskih tehničara, kr. kot, šumara i
i šum. vježbenika, koliko ih ima. Težište njihovoga rada leži
više u tom što su oni upravljači šuma onih zemljištnih zajednica
koje su ukotarene — a takovih je pretežna većina — nego
kao šumarskih izvjestitelja kr. kot. oblasti i oblastnih organa


ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


za izvršivanje šumskoga redarstva. Ova dva djelokruga morala
bi se strožije lučiti. U prvom imala bi se kr. kot. šumarima,
kao upravljačima šuma ukotarenih zem. zajednica dati veda samostalnost,
jer je uprava tih šuma njima pod osobnom odgovornošću
povjerena, a oblast ima samo vrhovni nadzor, dočim su glede svog
ostalog djelokruga lih organi oblasti. Da se ta dva različita djelokruga
u praksi često gotovo ni malo ne luče, moglo bi se pripisati
pomanjkanju još nekih naputaka, koji su »zakonom od 26.
ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom«
naročito predvidjeni. Kad bi se to shodno uredilo, ne stalo bi
i mnogih nesuglasica koje češde smetaju shodnomu funkcijoniranju
toga aparata Dobro bi to djelovalo i na sam položaj
šumskih tehničara kod pol. uprave u moralnom pogledu, koji
bi se u ostalom i u materijalnom pogledu popraviti morao; i
to u prvom redu eliminacijom XI. činovnoga zavoda za kr. kot.
šumare, kao takove. Obzirom na to, da se šumarski tehničari
kot. oblasti uvršteni u XI. činovni razred, a to su kr. kot. šumari
II. raz., ne nalaze u tom razredu samo prelazno, jer se polovica
svih kr. kot. šumara u obće u tom razredu nalazi, najbolji
je dokaz, da su ovim uvrštenjem daleko slabije situirani
od ostalih činovnika. Pogotovo to vriedi danas, gdje mogu tu
službu kod političke uprave u obće samo akademički osposobljeni
stručnjaci polučiti. Od godine 1894., kad je zakon o uredjenju
šumarske službe kod političke uprave u život stupio, pak do
danas, odnošaji su se bitno promienili. Dočim su se u početku
kad je taj zakon u život stupio, namještali i namještati još
mogli absolventi srednjih šumarskih učilišta — tako primjerice
bivšega križevačkoga šumarskoga učilišta — namještati se mogu
sada, a i namještaju, samo stručnjaci s akademskom naobrazbom.
Ovima se pako namještenjem u XI. činov, razredu danas premalo
pruža; a zaslužili bi i oni stariji stručnjaci sa srednjom
šumarskom školom koji su još u XI. činov, razredu, da već
jednoć dalje dodju. Glede svega toga izradjene su potanko
obrazložene predstavke i od strane kr. kot. šumara kao i od
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


strane hrv.-slav. šumarskoga družtva i podnesene visokoj kr.
zemaljskoj vladi, pak se samo povoljno riešenje istih osobitom
žudnjom očekuje. Poboljšanje materijalnoga položaja kr. kot.
šumara tim je nužđnije, što oni ne uživaju nikakovih inih beneficija
kao primjerice kot. šumari imov. obdina ili držav, šumari, koji
ne samo da su svi uvršteni u X činovni razred, već imadu
obično liepe stanove u naravi, uživaju deputna drva i zemljište,
dočim toga svega šumarski tehničari naših političkih oblasti ne
uživaju. Da se u obće popravi avancement šumarskih tehničara
kod naše političke uprave bilo bi doista poželjno; činjenica, da
je pretežna većina svih tih šum. tehničara uvrštena u XI. i


X. razred, najbolje to potvrdjuje. Ovo što spomenusmo o poboljšanju
avancementa vriedi toli za one, koji su absolventi visokih
šum. škola, kao i za one obstojaloga križevačkoga učilišta,
za koje mnogi misle, da ne bi u toj službi dalje od X,
činov, razreda u obće mogli. Taj potonji nazor mi ne dielimo,
već 8 tog što bi imao za posliedicu malodušje, apatiju i indoleneiju
tih najvećih neprijatelja svakog uspješnog službovanja.
Nu poboljšanje avancementa u obće traže nuždno i obziri na
budućnost naše šumarske nastave, koja je u nas danas izključivo
povjerena našoj zagrebačkoj kr. šumarskoj akademiji.
Ta tko će se modi oduševiti, da podje nakon sretno
položene mature studirati šumarstvo, bude li već unapred
znao, da će većinu godina službovanja, službujuć kod političke
uprave, morali sprovesti — bar u pravilu — u XI. i X. činovnom
razredu. To je pako od osobite važnosti naročito tako
dugo, dok se absolventima naše šumarske akademije doista ne
otvori put u službu uprave državnih šuma.
Ovo se važno pitanje takodjer ne bi smjelo svrći s dnevnoga
reda, dok ne bude onako riešeno, kako odgovara opravdanim
našim aspiracijama, koje nalaze svoj oslon u samomu
zakonu. Ma i morali u to ime doprinjeti neke žrtve — primjerice
produljenje naukovanja na našoj šumarskoj akademiji
na 4 godine, kakovo je od početka oye školske godine propisano
za slušače šumarstva u Ščavnici u Ugarskoj, a kakovo
će domala bit propisano i u Beču — ipak moramo težiti, da
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— lön


se to pitanje u samoj praksi što prije riesi. Podržavati i dalje
šumarsku akademiju a ne moći absolventima ni takove visoke
šumarske škole omogućiti ustup u najbolju i najugledniju službu
na vlastitom teritoriju, ne bi imalo prave svrhe.


I k daljnem svrsishodnom usavršen j u naše šumarske
nastav e shodno bi bilo pristupiti. Već ima izkustva od više
godina u tom pogledu, a bilo bi to već s toga tim laglje, što je u
tom smjeru izradjen obsežan elaborat nastavnika naše kr. šumarske
akademije, koji bi se mogao kao temelj uzeti, a koji je već
prije više vremena visokoj zemalj. vladi podnesen. Te poželjne
preinake više su organizatorne nego li didaktične naravi; ipak
bi se i na posljednje morao uzeti veći obzir od Kako je i u
Ščavnici uvedena u najnovije vrieme nova naučna osnova. O
tom važnom pitanju još ćemo možda obširnije drugom zgodom
koju reći.


Ovime zaključujemo ova naša razmatranja naglašujuć ponovno
da ih ne smatramo nipošto izcrpivima, a niti bi se usudili
tražiti, da ih tko takovimi smatra. Bude li nam jednoć
razpoloživo vrieme dozvolilo i naidju li ovi naši redci na kakov
odziv i priznanje, moglo bi nas to potaći, da taj predmet svestranije
i izcrpivije obradimo. Ipak sve ono, što ovdje iznesmo,
učinili smo u najčišćoj namjeri, da i sa svoje strane doprinesemo
koju k tomu, kako bi se unapriedila naša šumarska
struka i šumarstvo, o kojima još uvjek vladaju nazori, koji
ih u povoljnom razvitku smetaju. I. P.


O novijoj kemijskoj uporabi treseta i drva.


u klubu hrv. šumarskih akademičara predavao absolv. šum. akad.


A. Ugrenović ml.
Ujedinjeni rad znanosti i prakse urodio je u novije doba
velikim napretkom u svim granama tehnike, pa tako i u
»obrtno-kemijskoj uporabi šumskih proizvoda«. Nastojat ću, da
u današnjem predavanju razvijem bar kratnu priglednu sliku
toga napretka — opširnije čut´ ćete u kemijskoj tehnologiji.