DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 76 —


U šumskim vrtovima Cingtaua sa osobitim se marom i
vodke uzgajaju. Kinez je vrijedan baštovan (vrtlar), kojemu u
vrtu ne manjkaju nikada najplemenitije vrsti voda. Njemačka
šumska uprava snabdjeva okolna sela sa plemenitim ključidima.
Ispočetka ih Kinezi nisu htjeli primati, jer su vjerovali, da
kalamljenje njihovog drveća sa njemačkim ključidima znači, da
će Nijemci zaposjesti njihovo vlastničtvo. Vode iz Cingtua je
iz prsnoga kvaliteta, isto vrijedi i za ribizle, dočim ogrozd i
maline zakržljaju. U novije vrijeme pravljeni su i vedi pokusi
sa nasadima vinograda, te su izgledi upravo puni velike nade.
I gojitba krumpira dobro se isplaćuje.


Izvanredna snaga i pažnja leži u svim pokusima, koji se
čine prikladnim, da gospodarski život mladog njemačkog područja
stavi u novu kolotečinu.


Preveo V. V.


O vodjenju propisanoga dnevnika za šumarski
državni izpit po uputama ravnatelja
L. Hufnagla.


Još iz dobe absolutističke vlade potiče prva naredba o
šumarskom državnom izpitu, kojemu se je morao podvrći svaki
šumarski stručnjak — bez obzira na to, da li je šumarske
škole učio ili ne — ako je htio, da bude pred oblastima kao
takav priznat. Ma da su od onoga vremena prilike znatno promienile,
osnovana mnoge ne samo više već i visoke šumarske
škole, ipak je institucija šumarskoga državnoga izpita u bitnosti
ostala ista. Podpunim stručnjakom pred oblašću, ne
smatra se još ni danas onaj, koji ma da je i kakovu šumarsku
školu najbolje svršio, dok ne položi i ovaj državni šumarski izpit.
Nekada je tom izpitu bila svrha da kandidat na njem dokaže
teoretsku i praktičnu spremu za samostalno šumarsko poslovanje
; danas mu je potonje glavna svrha. Taj je izpit opeto
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 77 —


vano kasnijim naredbami preinaeivan. Dok je prva naredba izdana
za absolutizma vriedila za čitavo područje tada još jedinstvene austrijske
države, to su danas za čitavu austro-ugarsku monarkiju
doista mjerodavne tri naredbe: jedna za zemlje zastupane
u carevinskom vieču — dakle Austriju, jedna za Ugarsku i
jedna za Hrvatsku i Slavoniju. Ma da su ti državni izpiti
u sva ova tri područja naše monarkije opetovano kasnijim novimi
naredbami preuredjivani, ipak je svagdje u ova tri područja
postavljen i taj zahtjev, da ima svaki kandidat o radnjama
za vremena svoje prakse voditi dnevnik; odnosno pridonjeti
stručni opis svega u praksi opaženoga i obavljenoga.
Glede ovoga stručnoga opisa ili t. z. dnevnika mnogi je kandidat
u brigi kako da ga vodi ili sastavi, pak je to ponukalo
poznatoga šumarskoga stručnjaka i pisca, g. vlastel. šumarskoga
ravnatelja L. Hufnagla u Vlašimu u Ceskoj, da takovim
kandidatima u posebnom djelcu dade potrebite upute. To djelce
nosi naslov: »Anleitung zur Flihrung des Tagebuches fiir die
forstliche Staatsprlifung«, a izašlo je prošle godine po drugi
puta. Potreba drugoga izdanja — u razmjerno kratkom vremenu
— najboljim je dokazom, da je to djelce u onim krugovima
za koje je pisano, našlo dosta odziva. Kako je predmet
zanimiv i za naše mladje stručare, koji se za taj izpit spremaju,
kanimo o sadržaju spomenutog Hufnaglovog djelca koju
potanje reći. Primjećujemo samo, da je ravnatelj Hufnagl ovo
svoje djelce napisao naročito za austrijske šumarske stručnjake
i svoja razlaganja udesio prema ustanovama nove austrijske
naredbe, kojoj ustanova glede vodjenja dnevnika ovako glasi :
»Za vrieme prakse ima kandidat tečajem dvijuh godina o svojoj
uporabi i tim povodom stečenih vlastitih nazora i opažanja o
šumarskoj struci voditi dnevnik«.


Iza kratkoga uvoda prelazi pisac odmah na to, da se potanje
izjavi 0 svrsi vodjenja dnevnika. Smatra, da je
svrha dnevnika u prvom redu ta, da se izpitno povjerenstvo
može točno informirafi kakova je bila službena uporaba kandidata
za vrieme prakse, a u drugom redu, da se povjerenstvo
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 78 —
osvjedočiti može. da li je kandidat pokazao prigodom povjerenih
mu radnja i razumjevanje, da ono što je u školi učio
shodno u praksi primjeniti može. Na potonje imala bi se
glavna važoost položiti, da 3e vidi kakva su mu opažanja i
kakove si je nazore nazore sam stvorio, pa da li je pravo
pojmio onu: »Ne uči se za izpit, već se uči za život«. Ved iz
samoga dnevnika moralo bi se vidjeti, da ga kandidat vodi
za sebe, da su to njegove bilježke, koje si čini za svoje
daljnje djelovanje u životu, a da to ne čini samo s tog razloga,
što je to naredbom propisano.


Govoreć 0 samom sadržaju dnevnika veli, da krivo
shvaćaju zadatak vodjenja dnevnika oni, koji često samo u
kratko za pojedine dane naznače primjerice: dne toga i toga
bio na vanjskom radu, radio u uredu, preuzimao drva na sječini
i t. d., već se imadu važniji odsjeci u životu i službenom
djelovanju kandidata u dnevniku fiksirati kao što su: imenovanja,
premještaji, uporaba u pojedinim granama šumarske
službe i tomu slično.


Ovaj dio zadatka, naime da kandidat u dnevniku izviesti
kako je bio u službi upotriebljen, ne će kod vodjenja dnevnika
nikom praviti potežkoča, nu veće su potežkoće kad se
radi o tom, da se u dnevniku iztaknu vlastiti nazori i
i opažanja . Medjutim neka ne misle kandidati, da oni moraju
nešto osobita izmudriti i opisati. Radi se i glede toga u
glavnomu samo o tom, da se vidi, znade li kandidat dovesti u
sklad teoriju sa praksom u pojedinom praktičnom slučaju.


Pisac navadja sada pojedine praktične slučajeve, koji dozvoljavaju
kandidatu, da na temelju učinjenih opažanja izreče
svoje vlastite nazore, a da ti ne moraju ništa takova sadržavati,
čim bi se njegovi predpostavljeni povriedjenima naći mogli. Primjerice
spominje pisac nazore, da li je recimo opravdano ostavljati
panjeve visoke 60 cm, kako se ostavljaju tamo gdje kandidat
služi ili ne, i koja bi visina panjeva gledom na šumsku rentu
bila najpovoljnija. Nadalje, recimo, da tamo gdje kandidat služi
na južnom obronku sade smrekove biljke, a kandidat na te
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 79 —


melju onog sto je učio, drži, da bi bolje bilo kultivirati takov
obronak borovim biljkama i tomu slično. Dakako da će i kandidat
morati nastojati svoje nazore što temeljitije obrazložiti. Sve
da nazori kandidata baš i ne budu skroz ispravni, dobar će
dojam učiniti liepo ovakovo razmatranje na izpitno povjerenstvo;
ono će viditi, da kandidat znade misliti i da si daje truda u
stvaranju vlastitih nazora. Kako je baš ovaj dio zadatka vodjenja
dnevnika dosta delikatan, valja da i predpostavljeni ne
budu — držeć dakako svoje nazore ne samo mjerodavnim već i
izključivo izpravnim — previše oštri sudci, te budu i sami imali
u tom smjeru razumjevanja za vodjenje dnevnika.


Ako i može izricanje vlastitih nazora baš s navedenih
razloga nekoj puta za kandidata i s neprilikama skopčano biti.
te se kandidatu u tom pogledu oprez preporuča: mnogo će
mu laglje biti udovoljiti onoj ustanovi propisa, koja mu nalaže,
da u dnevniku iznese svoja vlastita opažanja. U tom mu se
smjeru ne valja bojati zamjere, nuždna je k tomu samo izvjestaa
množina marljivosti. Ovakovimi opažanji mnogo će mu
puta i ugodno vrieme proći. Tako primjerice kad je on kod kulturnih
radnja zaposlen, pa čini svoja opažanja o radnji samoj;
opredjeljuje koliko može jamica načiniti radnik dnevno; koja
je vrsta sadnje najpodesnija i t. d. Sad je opazio recimo zareznika,
uzme ga i nastoji ga opredjeliti i tomu slično. Sve
će to moći za svoj dnevnik upotrebi ti.


Ima vise puta slučajeva, veli piša, te je kandidat sav u
brizi, gdje da na,dje gradje za svoj dnevnik, a ipak je ima i
na pretek. Tako, veli, mnogi kandidat zaposlen možda kod
pilane misli što da piše u svoj dnevnik, a ipak može primjerice
opisati svoju pilanu možda i tloris od nje načiniti, izvesti
razne analize ciena i tomu slično. Tko znade gledati i opažati
ne će, veli pisac, u nijednom slučaju doći u nepriliku
za gradju, koju da u dnevniku obradi. Ta već same pojedine
skupine izpitnih predmeta daju mu gradje za dnevnik u
obilju, tako: uzgoj šuma, čuvanje i uporaba šuma, mjeračinauredjenje šuma, dendrometrija i računanje vriednosti suma
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 80 —


lovstvo i t. d. Za svaki pojedini predmet daje pisac kandidatu
mnoge pobude u kom smjeru da iz vlastite prakse crpi i
obradjuje gradju na dnevniku.


Ako je i sve ovo, što do sele u svom djelcu pisac navadja
namienjeno samom kandidatu, ne zaboravlja pisac dieled
savjete ni na onoga stručnjaka, komu je praktična izobrazba
kandidata u prvom redu povjerena, jer mu je kandidat na
službovanje dodieljen.


I takav predpostavljeni valja da pravo shvati svoju zadaću;
i on mora biti prožet uvjerenjem, da ima nekih dužnosti
prema takovom kandidatu. U prvom redu, da ga podupire u
nastojanju, da u praksi što više naučiti može. Takav predpostavljeni
morao bi držati na umu, da bi se vrieme propisane
dvogodišnje prakse, dakle vrieme izmedju škole i držav. izpita imalo
smatrati donekle samo nastavkom naukovanja. Takov bi predpostavljeni,
veli pisac, morao nastojati, da se kandidat što svestran
i je u praksi upotrebljava, ali da mu uza sve to ostaje
toliko razpoloživoga vremena, da uzmogne praviti svoja opažanja
i na papir ih staviti. U koliko samo prilike dopuštaju
valja da se dade kandidatu zgode izađi u šumu, a ne vezati
ga samo na radnje u uredovnici. Predpostavljeni morao bi već
s tog razloga gledati, da mu pridjeljeni kandidat u praksi što
više nauči, jer će ovako i sa svoje strane doprinjeti k tomu, da
unapriedi probitak službodavca time, što će uzgojiti valjan činovnički
pomladak prema onoj: »na mladjima sviet ostaje«.
Xe budu li ovakovi kandidati uživali dobru praksu, ne će se
iz njih razviti vrstni stručari, a bez takovih se ni valjana
šumska uprava zamisliti ne može — a sve na štetu službodavca.


Razpravljajuć razna stručna pitanja, dati će i sam predpostavljeni
ovakovom kandidatu lahko koju uputu za vodjenje
dnevnika. Ovakovim razpravljanjem mnogi će se pojmovi bolje
razbistriti, a samo na korist obih stranka. Jer, kako pisac
zgodno .primjećuje, od kako sviet obstoji mladji nasliedjuju starije,
a sve izučio nije još nitko. Zato se često i dešava, da
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 81 —


stari rado sve novotarije zlima drže, a mladi bi opet sve staro
rado zamienili novim, jer još nisu naučili čekati. Pređpostav-
Ijeni, spominje pisac, ne bi smio svrdi s uma, da u znanosti
ne ima zastoja, niti bi ga smjelo biti, pa ako se i u praksi
ne može svagda uzporedo koracati sa znanošću, ipak se mora
koracati u školi. Ne bi on s tog smio preoštrim sudom ubijati
u kandidatu povjerenje k znanosti, jer se teorija i praksa
medjusobno ne izključuju; one bi se morale harmonički nadopunjivati.
U tom smjeru, veli pisac, mnogi stariji često grieše.
Oni mnogo puta preko novijih nazora posmjehom prelaze, ni
ne izpitujud, da li je to doista opravdano. A to je više puta
povodom, da se kasnije i mladji zatim povode, misled da de se
time pred svietom pokazati kao uvaženi i izkusni praktičari.
Nije sramota, veli pisac, ako u praksi mnogo zaposleni stručar
i ne dospije, da sve nove stečevine znanosti odmah spozna i
usvoji, jer to zahtjeva znatnih žrtava na novcu i vremenu: nu
sramota je, kad on osudjuje nove stečevine i nazore, koje ni
pravo ne pozna, niti je o njima sabrao u praksi dovoljno izkustva.
To je više puta i razlogom, da praksa če^to zapane u
šablonu, pa da se i kod mnogih uprava sve obavlja tako kao
i prije više decenija, a sjegurno ne na korist šumske rente.
Zato neka slobodno mladi ljudi rade, računaju i razmišljaju.
Onaj, koji je naučio misliti, znati de se kud i kamo laglje snađi,
naidje li na kakove zaprieke, nego onaj, koji traži, da za njega
samo drugi misle.


Dobro de biti, bude li se predpostavljeni i sam češde
osvjedočio, koliko se kandidat oko svojega dnevnika bavi, da
li je takav odmah voditi počeo i kako ga vodi, to de mu
glede samog vodjenja moći mnogim dobrim savjetom pomoći.
Zajednički pohodi šuma najbolja de prilika biti na razno razpravljanje
stručnih pitanja o uzgoju šuma, uredjenju, dendrometriji
i tome slično. Na mnoge nedostatke znanja modi će se
kandidat lahko upozoriti, a štedi de time sjeguran praktični
pogled, bez kojega se ne može ni štedi ono pravo osposobijenje
za samostalno vodje šumskoga gospodarstva.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 82 —


Ravnatelj Hufuagl nije zaboravio u svom djelcu ni na to,
da kandidata uputi koju formu da dade svom dnevniku.
Vezana knjiga, veli, neodgovara, jer ili ne će dostati ili će biti i
prevelika; uz to se takova knjiga, koja se Često u ruke uzima,
ne može ni sasvim uzčuvati, a zaprljaju li se pojedini listovi
takove, nije ili moguće izmjeniti. Najbolje de s toga biti, da
kandidat svoj dnevnik na pojedinim arcima papira voditi počne,
da takve numerira, a kad ih je izpisao, pohrani u posebnom
omotu. Prije izpita neka takove arke uvezati dade. Neka izpiše
svaku stranicu per extensum, a neka piše čisto, uredno i
čitljivo, a sam tekst može, gdje mu se shodnim Čini, odgovarajudimi
slikami objasniti. Ne preporučuje se, veli pisac, dnevnik
predhodno samo u konceptu voditi, a izradbu čistopisa do pred
sam izpit odgoditi, već odmah valja izradjivati čistopise. Pogled
na gotovo, veli pisac, pobudjuje neprestano na daljni rad; odgadjanje
na zadnje valja.


Na čelo svakog sastavka neka se stavi oznaka mjesta i
datuma, a tim će se pružiti i dokaz, da je dnevnik doista tečajem
dvijuh godina vodjen.


Baveći se svojim službenim poslom i vodeć dnevnik, morat
će kandidat nastojati da uzdrži i još proširi ono znanje, što
ga je u školi sakupio, S tog bi se razloga morao kandidat
brinuti, da mu budu uviek pri ruci njegove knjige i bilježke, a
nastojati, da si i koju novu knjigu nabavi. Uz to morao bi
bar jedan stručni časopis da čita. Više je, nego vjerojatno, da
će i ovim putem moći doći na pobude, kad bude sakupljao
gradju za svoj dnevnik. Kako su šumarski koledari nuždno
pomagalo svakom stručnjaku, ne bi kandidat ni bez njega
smio biti. Stručnu literaturu, veli pisac, neka kandidat prati,
koliko mu samo razpoloživo vrieme dozvoljava. U tom pogledu
dobro će mu doći ona djela, koja šumska uprava u svojoj
knjižnici imade. Danas je, iztiče pisac, i onako već svagdje
običajno, da šumske uprave nabavljaju bolja stručna djela, a
ta će ona svakako rado i kandidatu na porabu dati.


Kako bi se imao dnevnik voditi, pisac to podkriepljuje
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 83 —


pojeđinimi izradjenimi primjeri, što njegova prijašnja razlaganja
najbolje upodpunjuje.


Kako je ova brošura ravnatelja Hufnagla u prvom redu
namienjena austrijskim kandidatima, donosi pisac na koncu
iste u izvadku glavne ustanove odnoseće se na šumarski državni
izpit iz najnovije naredbe c. kr. ministarstva za poljodjelstvo
od 3. veljače 1903,


Iz ovoga, što smo glede ove brošure naveli, vidi se, da
je ravnatelj Hufnagl izdanjem iste doista pravoj potrebi udovoljio,
te si time na zahvalu obvezao mnoge kandidate. Liepe
savjete, koje im glede vodjenja dnevnika daje, mnogomu će od
njih dobro doći. Sama brošura izašla je u drugom izdanju
prošle godine nakladom knjižare W. Fricka u Beču, te joj je
ciena 1*2 K., a možemo ju i našim kandidatima najtoplije preporučiti.
/. P.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati kr. kot. šumara II. razr. Gjuru Demetrović a u
Grubišnompolju, kr. kot. šumarom I. razr. kod kr. kot. oblasti u Belovaru.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:
Conwentz: Die Gefahrdung der Naturdenkmaler und Vorschlage
zu ihrer Erhaltung. Berlin 1904.
Kraetzl: Das Fiirstentum Liechtenstein und der gesammte Fiirst
Johann von und zu Lichtensteinsche Giiterbesitz. 7. Auflage.


Ovo zanimivo djelce izašlo je u Brnu već god. 1903. nakladom
samoga pisca, nu nismo ga do sele oglasili, jer ga nismo nigdje oglašena
našli. Djelo je ovo tim zanimivije, što je gotovo jedino svoje vrsti.


Schillermann: Praktische Berechnugstabellen fiir Taglohnschichten
mit einem Anhang iiber Berechnung das Rindenentganges beim Eichenstammliolz.
Izašlo u Schweinfurtu kod E. Stoer´a. Ciena 50 pfen.