DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 3     <-- 3 -->        PDF

D 9^% F


Br. 2. u ZAGREBU. 1. veljače 1905. God. XXIX.


Uvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za 7s stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


O šumarstvu Bugarske.
saKao što smo obedali, sad ćemo
pravilnikom, odnosno naputkom,
provađati postojedi šumarski zakon.
Glava I.
se pozabaviti
kako se ima
u
pr
kratko
aktično
1. Opć a razdioba .


Kako smo već u šumarskom zakonu napomenuli, sve se
sume u Kneževini dijele na a) privatne, b) općinske i c) državne.


2. M očvare.
Močvare su državna svojina, a otuđuju se samo za radi
paše i vode. U tu svrhu određuje ministarski savjet komisiju,
koja je potčinjena ministarstvu za trgovinu i zemljodjelstvo.
Najkašnje jedan mjesec prije izlaska komisije, objavit će ministarstvo
za trgovinu i zemljodjelstvo »u Državnom Vjestniku«
kroz koje de vrijeme i u kojem kraju raditi komisija.
Pri procjeni takovih močvara, komisija treba da ima
uvijek u vidu: a) za koju je sumu kupljena izvjesna močvara,
b) kakovi je bio srednji godišnji prihod za posljednjih 5 godina
od paše i vodopoja, c) kakav se danak plaćao, kaodrugi podatci, koji su za procjenu od potrebe.
Za svaku procjenu komisija sastavlja protokol, kojega potpišu
predsjednik i članovi. Tada se ovaj protokol šalje preko
ministarstva za trgovinu i zemljodjelstvo na ministarski savjet,
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 54 —


koji dobivaju odmah zakonsku Bilu, čim ih ministarski savjet
potvrdi. U slučaju, da sastavljene protokole ministarski savjet
odbaci, tada se ovi vradaju komisiji, da ih potrebnim podatcima
nadopuni.


3.
Opis međa i ustanovljivanje šumskog vlastničt
va.
Suglasno či. 3. šumskoga
zakona, u roku od dvje godine


od kako je publikovan, imadu mjesni šumari u jednom zapis


niku tačno ustanoviti i opredjeliti međe svih državnih, općinskih


i privatnih šuma i pašnjaka.


Pri opisivanju međa zastupa državu šumar, a općinu, dva
lica, opunomućena po općinskom savjetu. Privatni posjednici
mogu ili sami prisustvovati ili se dati zastupati.


Ako zainteresovani posjednici ili njihovi susjedi nisu suglasni
sa sadržinom zapisnika, tada su dužni u predviđenom
roku od 2 mjeseca, da podnesu pismeno svoju reklamaciju i
ovu potkrepe sa svjedocima i drugim dokazima.


Ako zapisnici ne budu šumaru povraćeni u određeno
vrijeme — potpisani ili nepodpisani, — ili ako nema nikakove
reklamacije^ šumar odmah rasporedi, da se objavi u »Državnom
Vjestniku« sadržaj zapisnika, koji dobiju odmah zakonsku
silu, makar bili i nepotpisani.


Sve sporove, koji se odnose na šume, branjevine i pašnjake
između općine i države, između općine i općine, između
općine i privatnih lica i između države i privatnih lica, riješava
vrhovna komisija, predviđena u čl. 5. šum. zakona.


Troškove komisija predviđaju i odobravaju nadležni okružni
i apelativni sudovi. Prepis tih troškova šalje se ministru trgovine
i zemljodjelstva i ministru pravosuđa na potvrdu.


Rješenja prvonačelnih i vrhovnih komisija izdaju se u ime
Visočanstva knjaza, a imadu oblik sudbenih rješidaba, koje se
temelje na podatcima samoga djela na zakonu i pravednosti.


Suglasno čl. 12. šumskoga zakona komisiju sastavlja:
šumar kao predsjednik, a člauovi su: nadzornik zemljodjelstva,
dva iskusna zemljodjelca, izabrana od okružnog savjeta i odo
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 55 —


brena po ministarstvu za. trgovinu i zemljodjelstvo i mjestnoga
kmeta. Ova opredjeljuje u području svakoga sela: 1. koje državne,
općinske i privatne šume treba da ostanu i u buduće
predmet šumarskog gospodarstva; 2. koja prazna mjesta treba
da ostanu za stalne pašnjake mjestnoga blaga; 3. koja za
djelatna zemljišta; 4. koje šume i mjesta za uzgojne i 5. koja
prazna mjesna treba da se iznova pošume.


Pri izpunjavanju prve točke, komisiji ima da bude pravilo,
da se za predmet šumskog gospodarstva, ostavi ona površina,
obrasla sa drvećem, na kojoj se može tjerati šumarsko
gospodarstvo. Suma, koja se sastoji od zakržljalih nasada —
od nasada sa preživjelim, zagnjilim i rijetkim panjevima —
ne može s obzirom na ovu tačku, da bude predmetom šumarkog
gospodarstva.


Glavnu pažnju u tom slučaju valja obratiti na panjeve
korenje, a ne na razmjer pomlade, koja u takovoj prigodi može
da ima šikarasti oblik, ili je zakržljao rast samo usljed paše
blaga u šumi, posto taki nasadi, ako se posjeku na panj nisko
do zemlje, može se šuma dobro obnoviti.


Komisija pregleda svaku šumu i opredjeljuje prostor, u
kojem treba da se u buduće vodi šumarsko gospodarsstvo. U
isto vrijeme komisija označuje taj prostor tačno na licu mjesta
sa vidnim znacima, a pri tom poslu itna u vidu slijedeće:


1 Svaka šuma po mogućnosti treba da ima pravilni obik i
zaokružene granice.


2. Ni u državnoj ni u općinskoj šumi ne smiju se ostavljati
tuđa zemljišta ni šumt, koje bi priječile šumsko gospodarenje.
Ove treba da se otuđe u korist vlastnika ili da se zamjene
sa drugim zemljištem jednake vrijednosti.
3. Sve šume sa jasnim i određenim granicama treba da
se zaokruže samo na onim pograničnim linijama, gdje se za to
pokaže potreba.
4. Manje susjedne grupe od nasada, a imaju dobru budućnost,
grupirat će se u jednu cjelinu.


ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 56 —


Kad je opredjeljena granica svake odjelite šume u jednom
području, komisija će odrediti, koliki "/o sastavljaju sve sume
u tome području od opće površine i u slučaju, da se 7o pokaže
manji, nego što je predviđen u čl. 13. šum, zak. za odnosno
selo, komisija će opredjeliti, koja se mjesta imadu iznova
pošumiti u svrhu, da se popuni ustanovljena površina
po zakonu za dotično selsko zemljište.


U takvom slučaju komisija će uzeti u obzir prvo zem
Ijišta, koja su zaštitna i zabrane. Ako takovih nema u odnosnom
području, ili nema dovoljno, tada se opredjele druga,
prije svega državna ili općinska mjesta.


Ako u području jednoga sela nema za gornju svrhu praznih
državnih ili općinskih mjesta, komisija će odrediti za pošum-
Ijavanje druga zemljišta, koja su od sela najudaljenija, a nesposobna
za poljodjelsku kulturu. Ta će se zemljišta zamjeniti
ili otuđiti u korist općine.


Ujedno sa objektom šumarskog gospodarstva, komisija će
odrediti i koje veće šume i prazna mjesta u području sela
imadu karakter zaštitnih šuma i zabrana. U granice ovih može
komisija, da uključi i neka djelatna zemljišta.


Komisija opredjeljuje, koja od tih zemljišta imadu ostati
u buduće 1. za stalne pašnjake i 2. koja se imadu s vremenom
pretvoriti u polja.


Mjesta, koja komisija odredi za pašu blaga jednoga sela
ne mogu da se razoravaju i preobraćaju u druge kulture, osim
na osnovi posebnih zakona.


Sva prazna mjesta i šume, koje je komisija uključila u
granice državne ili općinske šume, otuđuju se u korist šumovlastnika
ili se zamjenjuju sa drugim zemljištem jednake vrijednosti.
Ovaj se posao obavlja ili dobrovoljno ili po zakonu
za otuđivanje za opću korist. Vrhu ovoga posla sastavlja komisija
svoje protokole (zapisnike), koje sa potrebnim prilozima šalje
najprvo ministarstvu za trgovinu i zemljodjelstvo, a rješenja ovih
komisija dobiju odmah zakonsku silu, čim ih potrvdi ministarstvo
za trgovinu i zemljodjelstvo.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 57 -
Sve druge protokole komisijske poimence: 1. opredjeljenje
objekta za šumarsko gospodarstvo; 2. opredjeljenje mjesta za
pošumljenje; 3. za stalne pašnjake; 4. za zaštitne šume i zabrane
; 5. za dobrovoljno otuđivanje i zamjenjivanje uključenog
zemljišta i šume u granicama šumskoga prostora i 6. za otuđivanje
zemljišta po posebnom zakonu šalju se nadležnom
šumaru.


Rješenja komisijska, predviđena u čl. 12. šum. zak., pošto
potvrdi ministarstvo za trgovinu i zemljodjelstvo, saopćava ih
nadležni šumar općinskim upravama, a u produženju od mjesec
dana publikuje ih šumar u »Državnom Vjestniku« i za tim
postanu za svakoga interesenta obvezatna i tada se pristupa
ograničavanju šuma.


4. Uputa za obilježavanje šumskih granica.
Cim se opredjele granice, koje treba da ima neka šuma
i rješenja komisijska potvrđena po ministru trgovine i zemljodjelstva,
pristupi šumar obilježavanju graničnih linija i tačaka,
kako je komisija poligon ustanovila.


Granične linije jesu prirodne i umjetne. Prirodne su na
pr. putevi, rijeke, potoci, planinski grebeni i dr., a umjetne
su: prosjeke, jarci, pleteri i dr. Obilježavanje graničnih linija,
treba da je trajno i jasno, a pri tom neka se rabe najviše
jarci, a manje pleteri.


Ako je granica kamenita ili se zemlja odronjava, jarci se
prave isprekidano. Na svakom pograničnom uglu postavi se
posebni znak. Ako su granične linije duže od 200—300 m.,
to se među uglove postavljaju još i međuznakovi.


Ako je granica označena sa jarcima, koji su u cjeloj dužini
iskopani n. pr. u državnom vlastničtvu, znakovi se okreću
prema susjedovoj strani. Za granične biljege mogu se upotrebiti
stupovi, pojedino kamenje, gomile kamenja i dr. slično
dok se stojeća stabla ne mogu upotrebiti. Pogranično kamenje
treba da je prizmatični isklesano, a međuznaci mogu biti i ne
isklesani. Drveni stupovi su dimenzije ´V15 cm., koji se zako
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 58 —


pavaju u zemlju 75 cm., a iznad zemlje su do 50 cm. Pod
svaki znak se meću predmeti, koji ne gnjiju.


Numeriranje pograničnih biljega u nekoj šumi počinje od
najvidnije i najtrajnije tačke, te se odatle nastavlja redom
prema sjeveru, istoku, jugu i zapadu i zaključi se na početnoj
tačci. Svaki pogranični biljeg nosi početna slova »D. G.«,
što znači »državna gora«, a za općinske šume početna slova
općine.


Cim se obilježi pogranični poligon, pristupa šumar sa instrumentom
snimanju, da se priugotovi geodetiški opis šumske
granice i situacioni plan u umanjenom mjerilu, koji se šalje
ministarstvu u arkiv.


Obilježavanje pograničnih linija i tačaka vrši odnosni
šumar na račun države, ako su šume državne, a ako su općinske
ili privatne — na račun šumovlasnika.


Grlava II.


1. Uprava šuma.
Suglasno čl. 17. šum. zak. opći nadzor nad svima šumama
u Kneževini pripada ministarstvu za trgovinu i zem-
Ijodjelstvo i njegovim područnim organima. Pošlo7e u ministarstvu
rukovodi posebno šumarsko odjeljenje (odsjek) sa potrebnim
osobljem.
Cijela Kneževina je razdijeljena u šumarskom pogledu na
6 šumarskih rajona, ovi na 40 šumarija, a svaka šumarija na
nekoliko »šumskih gospodarstva« (revira). Za svaki rajon postavlja
država po jednoga rajonskog nadzornika, a za svaku
šumariju i »šumsko gospodarstvo« po jednoga šumara sa potrebnim
brojem pomoćnika. Za izmjeru i procjenu šuma postavlja
se posebno taksatorsko osoblje.
Suglasno čl. 19. šum. sak., ona sela, općine i privatna
lica, koja imaju više od 50.000 dekara sume, dužni su da izdržavaju
svoga posebnoga šumara. Dozvoljevo je pak, da se
nekoliko susjednih sela i privatnih lica, koji nemaju dovoljnog
prostora, grupiraju i da uzdržavaju jednoga ili više »o;ćih
šumara«.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 59 —


Za rajonske šumarske nadzornike, šumare i taksatore, postavljaju
se lica sa višom ili srednjom šumarskom naobrazbom.
Rajonski šumarski nadzornici, osim toga, treba da su služili
najmanje 5 godina u državnoj šumarskoj službi.


Za pomodnike šumara postavljaju se lica sa nižom šumarskom
naobrazbom, ako nema kandidata sa višom naobrazbom.
Više osoblje šumarsko (državno i opdinsko) postavlja
ministar trgovine i zemljodjelstva, te su mu ovi neposredno
podčinjeni.


Svaki kandidat za šumara i pomoćnika dužan je, da predbodno
položi državni ispit, prema programu, kojega je izradilo
ministarstvo i objelodanilo u »Državnom Vjestniku«.


2. Obveze šumarskih zvaničnika.
A) Rajonskog šumarskog nadzornika. Oni su
dužni, da vrše reviziju svoga rajona sa svrbom, da ustanove,
da li šumari i drugo podčinjeno osoblje, vrši svoju službu saobrazno
sa šumskim zakonom i posebnim naredbama. Da potvrđuju
gospodarske planove, godišnje sječine, šumske kulture
i inventare šumarija. Da nastoje oko pravilne procjene drvnog
matei"ijala na sjecištima državnih i općinskih šuma, da potvrđuju
uslove za eksploataciju državnih šuma, da se brinu za
vršenje poslova po gospodarskom planu i dr.
Da daju potrebne pouke na samom mjestu šumarima i
njihovim podčinjenim vrhu službenog posla, i da se ovaj vrši
po zakonu i mjestnim uslovima i dr.
Da poluče svoju zadaću što uspješnije, rajonski šumarski
nadzornici, treba da poznaju dobro šume u svome rajonu, kao
i druge okolnosti, koje uslovljavaju šumarsko gospodarstvo.
Radi toga su dužni, da obilaze svoje rajone što češ6e. Sa te
gledne točke ni jedan rajonski šum. nadzornik, nemože da promjeni
svoj rajon, ako nije u njemu služio najmanje 5 godina. Mjesto
sjedišta im opredjeljuie ministarstvo.
Poslije svake revizije dužan je nadzornik, da podnese ministarstvu
svoj izvještaj sa svojim mišljenjem. Poslovi, kako
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 60 nadzornika
tako i šumara kontroliraju se svake godine od strane
ministarstva.


B) Obveze šumara. Šume jedne šumarije odnosno »šumarskog
gospodarstva«, nadgleda, čuva i t. d. jedan šumar sa
pomodnim dodijeljenim mu nižim osobljem, a pod opdim rukovodstvom
ministarstva za trgovinu i zemljodjelstvo.


Šumar je dužan, da se brine u svojoj šumariji kako de
uvjek podržavati u dobrom stanju šumske granice. Ako naiđe
na kakovu oštetu graničnih znakova, dužan je odmah, da to
saopdi ministarstvu preko šumarskog nadzornika. Ako se pokaže
potreba, da se otuđe ili zamjene djelatna zemljišta ili šume,
tada šumar preduzima izmjeru zemljišta, sastavlja situacione
planove i ove šalje šumar, nadzorniku zajedno sa opisom toga
zemljišta. Brine se za šumske naprave, puteve, spuzaljke i dr.,
te vrši nad njima i manje popravke iznosede trošak do 50 leva
od svoga nadležnog kredita.


3 Eksploatacija šuma.


Suglasno čl. 24. šum. zak. državne i općinske šume eksploatiraju
se po gospodarskim planovima, koji imaju svrhu, da
se osigura potrajnost u užitcima. Gospodarske planove priugotavlja
šumarski ured na račun države.


Gospodarski planovi jesu definitivni i privremeni. Ministarstvo
za trgovinu i zemljodjelstvo određuje, za koju se šumu
ima kakvi plan napraviti. Gospodarski planovi se izrađuju postepeno,
a privremeni gospodarski programi, treba da se izrade
odmah.


Svaki šumar je dužan, da izradi gospodarske programe,
kako za glavne tako i za međutimne užitke za državne i općinske
šume u svojoj šumariji.


Priugotovljeni gospodarski planovi odnosno programi šalju
se u dva primjerka nadležnom rajonskom šumarskom nadzorniku
na izpitanje, koji ih zatim sa svojim primjetbama odašilja
ministarstvu. Ovo pak preispituje predočene gospodarske planove i
programe na licu mjesta sa sastaviteljem i rajonskim nadzor
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 61 —


nikom, i ako su dobri potvrđuju se i jedan se primjerak povraća
šumaru, sa slučajnim popravkama, a drugi ostaje kod
ministarstva.


Odstup od gospodarskog plana ili programa ne dozvoljava
se ni u kom slučaju prije nego mine revizioua perioda, osim u
taksativno navedenim slučajevima. Svaki šumar je dužan, da
vodi u šumariji kontrolnu knjigu o gospodarstvu.


4. Užitci glavnih šumskih proizvoda.
Šumar svake godine vodi iz utvrđenih gospodarskih planova
i programa godišnje planove za glavne i međutimne
šumske užitke i ove predlaže rajons. šum. nadzorniku u 2 primjerka
na odobrenje i to najkašnje do kraja mjeseca svibnja.
Zajedno sa planovima šalje šumar nadzorniku na potvrdu i
priugotovljene cjenike za pribiranje prihoda u državnim i općinskim
šumama. Nadzornik preispituje i odobrava godišaje
planove i cjenike, odnosno ih šalje sa svojim bilježkama ministarstvu
na potvrdu.
Prije početka sječe prema odobrenim goiišnjioi planovima,
šumar snabdjeva sve svoje pomoćnike, kao i nadležne starije i
mlađe državne i općinske šumarske stražare, sa onim djelovima
iz plana, koji se na to osoblje odnosi. U prisutnosti ovoga
osoblja šumar lično opredijeljuje prostor i granice sječe sa
vidnim znakovima. Osim toga u visokim i u sred ijim šumama
obilježava svako drvo, koje spada u etat za dotičnu godinu, i
koje treba da se posječe.
Eksploatacija se u državnim i općinskim šumama vrši a)
na gospodarski način, b) davanjem koncesije i
c)prodajomnatrgu.
Kod gospodarske eksploatacije sleču vrše
nadničari, koje najmi šumar, odnosno kmet prema tome, da li
je šuma državna ili obćin^ka, a vrši se u prisutnosti šumara,
njegova pomoćnika, starijeg ili u skrajnjem slučaju mlađeg
šumarskog stražara.
Dobiveni materijal na sjecištu numerira se, izmjeri i opiše
u tabelarnoj formi: a) vrst drveća, b) broj trupaca i dr. c) deb
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 62 —


Ijina i dužina d) vrijedao3t materijala e) kubni sadržaj, f) ko


ličina ogrevnog drva i g) cijena svakog sortimenta po cjeniku.


Materijal se predaje nadležnom ša´nskom stražaru po


spisku i ovaj je dužan, da ga čuva, dok se god ne proda. Stražar


odgovara materijalno i za najmanji komad, koji se izgubi,


dočim za procjenu i opis odgovoran je šumar.


Suglasno čl. 25. šum. zakona mo že općinsku šumu eksploatirati
i samo selo. U tom slučajP. ^^ječa na sjecištu ide po
slijedećem redu: Kmet poziva pismeno sva ona lica iz sela ili
grada, koja treba da dođu na sjecište, da sijeku, sortiraju, čiste
i u opće da rade na sjecištu. Svaka obitelj dužna je di učestvuje
u poslu, ako hoće da se drvnim materijalom koristi.


Na urečeni dan, svi pozvani treba da se jave na sjecištu
sa potrebnim oruđem, i da počnu posao prema upustvima šumara.
Radnici se razdjele na sjecištu prema sposobnostima
za posao. Grupiraju se u razdjele, te jedni obaraju drveć-*,
drugi podkresavaju i režu stabla na trupce, treći sabiru na
hrpe ovrške, iverje i u opće čiste sjecište, a šumar vrhu svega
vodi kontrolu i daje potrebne upute.


Kada se sjecište očisti, dobiveni materijal se numerira,
mjeri i opisuje. Kmet pregleda materijil i sastavi o dobivenim
sortimentima i količini zapisnik, te se odmah predaje po spisku
nadležnom šumarskom stražaru, — pod njegovom ličnom odgovornošću
na čuvanie.


Glavni i nuzgredni predukti ii drža ´noj i općinskoj šumi,
prodaju se ili na panju ili kao posječena drveta. U >ba slučaja
prodaja se vrši ili koncesijom, ili prodajom na trgu ili po
cjeniku.


Na gornji naein posječeni drvni materijal razdjeli općinski
savjet jednako među članove sela ili građa — čija je već šuma


— te opredjeli, koliko i kakove vrsti materijala ima pravo
svaki da digne sa sjecišta. Ovaj se ima dignuti u opredjeljeno
i objavljeno vrijeme, te se svaki, koji ne želi podignuti pripadni
mu dio, ima javiti pismtno ili ustmeno kmet i pred dva
svjedoka, a koji se u stanovito vrijeme ne javi, uzima se, da
se je dobrovoljno od njega odrekao. U oba slučaja nastavlja


ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 13     <-- 13 -->        PDF

-!- ea —


se novi spisak i pravi se razpored za prodaju u korist dotične
opdine, bilo javnom licitacijom ili na koji drugi najunosniji
način.


Šumar je dužan, da bdije, da se ne prekorači opći godišnji
etat. Ako se za vrijeme sječe pokaže veća količina drveJa na
sjecištu ili izvan, usljed bure, požara, kukaca i dr. slično, to
sječa na sjecištu treba da se zategne i ostavi na sjecištu približno
toliko, koliko se predpostavlja, da iznaša nepredviđena
količina. Za ovaj odstup od plana, dobije s; odobrenje od
nadzornika.


Suglasno čl. 29. šum. zak. privatni šumoposjednici, koji
imadu do 500 dekara šume, a ova nije zaštitna ni zabrana, mogu
da je posijeku na jedan put ili na sjecišta, nu sa predhodnom
dozvolom šumara. U tu svrhu kmet sastavlja spisak šumoposjednika,
koji su zatražili dozvolu za sječu, te ga šalje šumaru.
Ovaj pregleda šume, i ako nema zakonskih zapreka, izdaje im
potrebnu dozvolu za sječu, kao i pismene uslove, pod kojima
se sječa dozvoljava. Taj posao ima biti dovršen između 1 svibnja
i 15, kolovoza.


5.
Uživanje nuzgrednih šumskih produkata.
Šumar treba, da odredi uživanje nuzgrednih šumskih produkata
tako, da se ne čini povreda šumi. U tu svrhu šumar
je dužan, da sastavi i planove za eksploatiranje nuzgrednih
šumskih produkata, slične gospodarskim planovima, i to odjelito
za svaku državnu i općinsku šumu. Ti se planovi preizpituju
i potvrđuju po istom redu kao i oni za sječu glavnih
šumskih užitaka.
Šumar svake godine vadi iz potvrđenih planova, g diš ije
planove za uživanje nuzgrednih šumskih produkata, koje potvrđuje
nadzornik, i nakon toga šumar daje dalje potrebne upute
svojim podčinjenim organima.
Nuzgredni šumski produkti, koji se iz šume dobivaju, prodaju
se na isti način, kao i glavni i međutimni užitci.
Ako je u izvjestnim djelovima šume, suglasno posebnom
planu, otvorena paša za prehranu blaga, tada se plaća u
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 64 —


korist države, ako je državna, a u korist opdiae, ako je općinska
šuma, neka taksa po komadu blaga i za vrijeme sezone,
koju određuje u prvom slučaju šumar, a u drugom opdinski
savjet, a potvrđuje u svakom slučaju rajonski šum. nadzornik.


Svaki, koji se hode pašom da koristi, mora da ima dozvolu,
u koju se uvede broj i vrsta blaga. Taksa se plača
pomoću t. ZV. šumskih maraka, koje se predaju kmetu, a
prilepljuju se na samu dozvolu. Blago se pušta u otvorenu
šumsku pašu znanjem nadležnog šumskog stražara, koji je dužan
da pazi na svako lice, koliko blaga pušta, a šumar je dužan,
da svakim obilaskom šume, vrši nad ovim kontrolu.


Prihodi od državnih i općinskih šuma, koji se dobivaju
prodajom šumskih produkata po cjeniku, sakupljaju ee pomoću
šumskih maraka, koji se lijepe na posebne dozvole. Šumske
marke su dvojake, jedne su za državne, a druge za općinske
šume. Ove se marke daju kmetoviToa po određenom spisku,
koji je za njih lično odgovaran. Zajedno sa markama dobiju i
dozvolnu knjigu, u koju unašaju polučene prihode. Polučeni
prihodi od državnih šuma, vode se u poreznom uredu kao prihod
dotične šume, a prihod od općinskih šuma, ostaje u pohrani
kod poreznog ureda, od kojega državni šumar svakoga mjeseca
uzima za platu općinskih šumara i šumskih stražara. Ako preostane
suviška, upotrebljava se za plaćanje općinskog poreza, a
čist prihod ostaje na razpoloženje općini. Vrhu svega toga vodi
kontrolu rajonski šumarski nadzornik, koji u slučaju kakove
neurednosti sastavlja zapisnik i šalje ga ministarstvu na prosuđivanje.´


6. Uzgajanje šuma.
Svake godine, najkašnje do 1. svibnja, ima šumar priugotoviti
planove za šumske kulture, koje se imadu u šumama
šumarije provađati slijedećega proljeća i jeseni. Ovi se planovi
izrađuju prema već utvrđenoj generalnoj kulturnoj osnovi, a
potvrđuje ih šum. nadzornik.
Pri sastavu tih planova mora se držati kod radnja sliedećega
reda: 1. sjetva, 2. sađenje, 8. radnje po sjemeništima i
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 65 —
i rasadnjacima, 4. iskopavanje jaraka: a) za odvodnjivanje i
b) kulturnih jaraka, 5. popunjavanje kultura, 6. nabavljanje i
popravak oruđa.


Generalne kulturne planove priugotavlja šumar, koji se
preko šum. nadzornika šalju ministarstvu na potvrdu.


Potrebno sjemenje za sva mjesta ma čija bila, šumar nabavlja
svojevremeno iz svojih šuma ili iz šuma susjedne šumarije.
Samo, ako je godina nerodna, ministarstvo na zahtjev šumara
nabavlja potrebno sjeme gdje drugdje.


Kulturne se radnje vrše pod nadzorom i rukovodstvom
samoga šumara ili prema uputi njegovih podčinjenih. Za državna
mjesta uzima šumar vješte radnike uz dnevnu nadnicu.


Za selska i privatna mjesta, koja su opredjeljena za pošumljavanje,
radnju obavljaju sami vlastnici pod nadzorom i
rukovodstvom šumarske vlasti.


Osim planova za kulture, dužan je šumar, da predstavi
potrebu ministarstvu i za najnužnije nove puteve do državnih
i općinskih šuma, kao i onih u samoj sumi, za popravak
starih puteva, kao i reguliranje vodnih puteva, za prosjeke i dr.


Za ti´asiranje novih puteva i reguliranje izvjesnih rijeka,
sastavljaju planove nadležni inžiniri, a u opdinskim šumama,
taj se posao vrši suglasno cl. 36. šumskoga zakona.


7. Prekršaji po šumskom zakonu.
Šumar je dužan, da se brine, da se ne prave nikakove
štete u povjerenoj mu šumi. Kad obilazi svoj rajon, treba da
zahtjeva od šumskih stražara, da poznaju i točno vrše dužnost
po ustanovama šumskog zakona i pravilnika.


Vrhu svakoga prekršaja po šumskom zakonu sastavlja se
zapisnik i to samo po organima šumarske vlasti. Dokazi
i drugi podatci u zapisniku treba da su što kradi, ali podpuni
i jasni.


Zapisnici se sastavljaju ili na samom mjestu, gdje se dogodio
ili otkrio prekršaj, ili u selu, gradu i drugom prikladnom
za to mjestu.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 16     <-- 16 -->        PDF

~ 66 —


Ako prekršitelj ne će zapisnik da podpiše, ovjerovljava ga
kmet od najbliže općine ili njegov zamjenik. Sastavljeni zapisnik
se šalje sa popratnim pismom nadležnom šumaru, i to najkašnje
za 20 dana odkako je sastavljen.


Prije nego se unašaju u registar, zapisnike ovjerovljava
šumar, te ako vidi, da je koji zapisnik nepotpun ili ne sadržaje
dostatne podatke suglasno čl. 50. šum. zak. tada ih odmah
vraća, da se popune i saberu nuždni dokazi.


U produženju od 20 dana, odkako je zapisnik stigao,
šumar izdaje odluku i nalaže prekršitelju, da plati u
zakonu predviđenu globu i odštetu. Odluka se piše na posebnom
arku, te se unaša u posebni »registar zapisnika i odluka«.


Odluka treba da sadržaje:


1. Godinu, mjesec i dan, kada je izdana.
2. Ime, prezime, zanimanje i prebivalište prekršitelja.
3. Kratak izkaz, u čemu se prekršaj sastoji.
4. Okolnosti, na kojima se osniva kažnjivi dio sa označenjem
globe i odštete, na koju se prekršitelj presuđuje, kao
i okolnost, da li se ova zamjenjuje zatvorom u slučaju neutjerivosti.
Prepis odluke u roku od 20 dana uručuje se prekršitelju
preko n dležnog kmeta, i u produženju od uručenja za 14 dana,
ako prekršitelj ne uloži utoka, dobija odluka zakonsku moć, U
tom slučaju prekršitelja opomene općinska uprava, da plati
globu nadležnoj državnoj blagajni, a odštetu šumovlastniku, i
da namiru o uplati predloži šumariji, koja se unaša u registar
0 svršenim djelima.


Ako prekršitelj ne ispuni dobrovoljno odluku, tada šumar
na osnovu čl. 818. grad. zak. i čl. 51. šum. zak. traži od nadležnog
okružnog suda ovršni list za utjerivanje globe i odštete,
a ujedno šalje sudu i samo djelo sa odlukom.


Ako je globa i odšteta dosuđena u korist države, sud izdaje
samo jedan ovršni list na okružnog upravitelja, a ako se
odšteta ima platiti trećemu licu, sud izdaje ovršni list na njegovo
ime kao šumovlastnika, a za globu izdaje se odijeljeno
ovršni list na ime okružnog upravitelja.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 67 —


Ako prekršitelj uloži utok, tada šumar šalje sve spise na


nadležni sud na daljnje prosuđivanje, pri kojem je kao pred


stavnik države i tužitelj sam šumar, ili u važnijem slučaju dr


žavni zastupnik. Šumar je dužan, da o djelima suda vodi nuždne


bilješke u registru tako, da se o svakom djelu može u svako


vrijeme znati njegovo stanje.


Registar ima se brižljivo voditi, pošto se iz njega vade


podatci za statistiku.


Ako prekršitelj bude presuđen po nadležnom sudu, šumar
se ima brinuti, da se globa 1 odšteta utjera od presuđenoga
prekršitelja. U slučaju, da je od presuđenog prekršitelja nemoguće
globu utjerati, to se ova zamjenjuje zatvorom.


Ako šumska vlast ulovi prekršitelja, oduzet će mu sjekiru,
pilu, drvo ili druge šumske produkte i oruđe, te će ih
predati najbližoj općinskoj ili policijskoj vlasti na pohranu,
ili se pohrane oduzeti predmeti u samoj šumariji.


Drvni materijal i drugi šumski produkti, koji se konfiskuju
u dvorištima, skladištima i drugim mjestima, odakle ga
nije moguće prenijeti i predati navedenim vlastima, ostaju prema
spisku kod vlastnika.


Za konfiskovana drva i druge šumske produkte šumar
pravi odmah predlog, da se prodadu, te ako je dobivena svota
do 100 1., potvrđuje prodaju okružni upravitelj, a ako je veća
od 100 1. ministarstvo za trgovinu i zemljodjelstvo.


Ubrata svota unaša se na pohranu u državnu blagajnu,
te ako se prekršitelj opravda, svota se njemu predaje, a bude
li osuđen, unaša se u državni prihod. Isto se tako i predmeti
oduzeti od neizvjestnih i pobjeglih osoba, ako se za 6 mjeseci
ne potraže, prodaju, i svota se unaša kao državni prihod. Zaplenjeno
blago predaje se na prehranu najbližoj općinskoj vlasti,
a ako se ne javi vlastnik u roku od 10 dana, prodaje se ovo isto
tako javnom dražbom.


Osim ovoga naprijed izloženog s&držaje još pravilnik uputu,
kako se ima postupati sa šumom, kojoj prijeti pogibelj od elementarnih
nepogoda, kukaca, požara i dr., zatim odredbe glede
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 68 —


koristne i štetne divljači, kakov ima odnošaj šumar prema
svojima podčinjenima, o primanju i predavanju dužnosti, o dopustima,
0 pismenim sastavcima i vođenju raznih spiskova,
kako se imadu sastavljati pregledni izvještaji koncem svake
godine i napokon o prekršaju rajonskog šumar, nadzornikašumara, ako se ogriješe o službene dužnosti, glede kojih postoji
»šumarski savjet« pri ministarstvu za trgovinu i zemljodielstvo,
a kazne se suglasno zakonu, ^koji vrijedi i za ostale
činovnike.


Glava III.


Šumsko gospodarenje i sječa.


Šume u Kneževini treba da se uzgajaju kao: visoke, niske
i srednje, kako je ved u zakonu predviđeno, t. j . da se sa V2
državnih, a Vs općinskih šuma gospodari kao sa visokim
šumama.


One se šume uzgajaju kao visoke, koje su se podigle iz
sjemena ili sadnjom i u opće one, koje imadu dosta veliku
ophodnju: 60—200 godina. Ako takovih čuma nema, dužan
je šumar, da neke niske šume pretvori u visoke.


Niske su šume one, koje su porasle iz izdanaka i koje
imadu nisku ophodnju od 10, pa najviše do 30 godina, a
srednje šume su one, u kojima je pomješano visoko i nisko
drveće.


Sječa visokih šuma vrši se na dva načina:
a) probirnom sječom tako, da se pravilno drveće probira
sa svrhom, da se šumski podmladak digne iz sjemena.
b) čistom sječom, gdje se drveće sječe od reda. U tom
slučaju pomlađuje se prirodnim i umjetnim načinom.
Sječa niske šume vrši se čistom sječom kao i vrbaci, a
sječa srednjih šuma vrši se ili probirnom ili čistom sječom.


Vrijeme sjeČe jeste različito:


a) listače se sijeku samo u zimsko doba;


b) četinjače mogu se sjedi u svako doba godine osim ondje,
gdje je posebno zabranjeno. Iznimno se sječe i u drugo doba
godine na onim mjestima, koja su zimi nepristupačna.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 69 —


Probirna sječa, gdje se pomlađuje na prirodni način u
visokim šumama, treba da se vrši zimi, po mogućnosti, kako
je veliki snijeg, osobito, ako je podmladak odrastao.


ListaČe u niskim šumama treba da se sijeku po mogudnosti
u kasnoj zimi, ali ne, kad su jaki mrazevi.


Proređivanje listača vrši se najshodnije u mjesecu ožujku.


Tako smo u najkradim crtama iznijeli najvažnije momente
iz pravilnika, izdanog za praktično provađanje najnovijeg
šumarskog zakona u Bugarskoj. Sadržaj je ovoga pravilnika
mnogo obilatiji od samoga zakona, te je za bugarskog
šumara od najvede važnosti.


Iz samoga sadržaja vidi se, ka sadržaje u sebi vrlo lijepih
ustanova, koje šumaru daju mnogo shodnije kretanje u
vršenju svoje stručne djelatnosti, nego u mnogim drugim naprednijim
državama. Kako se vidi, šumaru su povjereni mnogi
važni poslovi, koje u drugim državama vrši posebno osoblje,
kao n. pr. islijeđivanje prekršaja počinjenih po šumskom zakonu,
izricanje odluka u šumsko-redarstvenom pogledu i dr.
Isto tako i u sve čisto stručne poslove mora biti dobro upuden,
pošto mu praktično djelovanje zasjeca u sve grane šumarske
znanosti. V. Vucković.


Šumski požari kraj željeznica.


u dobro uređenoj šumi ne smijemo se zadovoljiti samo
tim, da se pobrinemo za mjere, kojima demo nastali požar ugasiti,
ved se valja po mogudnosti poskrbiti i za to, da šumski
požar u opde ne nastane. Redarstvenim i zakonskim propisima
ista je svrha. U zemljama, u kojima je spoznaja, da šumu
treba Čuvati i gojiti, prodrla u sve slojeve pučanstva, lako bi
bilo ograničiti broj onih požara, koji nastaju s nemara ili zlobe
da nije osobite jedne okolnosti, koja godimice tu pogibelj sve
to više povedaje.


6