DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 242 —


Različite viesti.


Vlastelinstvo biskupije djakovačke. Povodom smrti velikoga
biskupa J. J. Strossmavera bilo je o tom vlastelinstvu više toga
pisano, s toga dobar poznavalac istoga donosi u „Viestniku županije virovitičke"
o tom prostranom imanju sliedeće autentične podatke: „Vlastelinstvo
biskupije Djakovoimade po gruntovnici površinu od 36.753 jutra 1358 Ljhv.
Od toga su kompleksa 28.689 jut. šume, 5.855 jut. oranice, 1131
jut. livade, 600 jut. pašnjaci, 1L7 jut. vinogradi, 64 jut.
vrtovi i voćnjaci, 61 jut. zgrade i dvorišta, 115 jut. rit
i trska , te 118 jut. neplodni prostor, putevi i vode. Gospodarstvo je
moderno i uzorno uredio ravnatelj g. Vladoje Gačinović, poznati ekonom.
Šumama upravljaju 3 šumarije i 1 nadšumarija. Gospodarstvo je decentralizirano
u t. zv. „pustare", gdje se sred ovećeg kompleksa oranica,
livada i t. d. nalazi niz zgrada stanovnih za 50—130 glava družine,
zgrada gospodarskih, staja, svinjaca, ovčarmca, pčelinjaka i t. d. Od
god. 1886. goje se goveda pretežno Mariahoffske, nješto i čiste Pinzgavske
pasmine. Za oranje služe volovi podolski. Konji se goje pasmine
čistokrvne Lippizanske, a za teret križanci Lippizanske i Percheronske
pasmine. Svinje su pasmine kisjenezke, a ovce križanci Rambouilleta i
domaće pasmine; sve te pasmine najbolje odgovaraju lokalnim prilikama.
Vinogradi, na američkoj podlozi regenerirani, dali su g. 1904.
po jutru 38 hekt. priroda, a domaće loze samo 18 hl. Prispodobe radi
navodimo, da vlastelinstvo Majlath u Dol. Miholjcu ima površinu od


44.000 jut. a Schaumburg-Lippe u Virovitici 75.000 jut."
Tečaj za lugare u Topuskom. Umirovljeni šumar g. Agjić, održao
je više tih tečajeva. Izpitu na potonjim dvim i ja sam prisustvovao.
Rad je oko naobrazbe pitomaca tih tečajeva takav, da se o tomu
nastojanju g. Agjića, samo pohvalno izjaviti mogu. Njegov način upute
i naobrazbe pitomaca u računstvu i mjerstvu, obć. šumarstvu, prirodopisu,
čuvanju šuma i lugarstvu, te lovstvu, odgovara svrsi takovih tečajeva,
te je preporuke vriedan. Dobro bi bilo, da nam se u takovim tečajevima
pripravi za buduće lugarsko zvanje što više vrstnih sila, jer
bi to bilo u probitku samih šumoposjednika, na koju činjenicu tom
zgodom smatram si za dužnost svratiti obzir mjerodavnih krugova


V. BenaJc, šumarnik im. obć. II. banske.
Jfova naučna osnova za pučke škole i gospodarenje sa šnmaiui.
Hvale je vriedno, što se ovom novom naučnom osnovom hoće
polučiti, da se po njoj djeca što bolje priprave v.a život. Doista biva „borba
za obstanak" sve teža, a laglje će u njoj ostiti pobjednikom onaj, koji
ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 243 —
je za nju bolje spreman; da si tu spremu djeca dobrim dielom i u
pučkoj školi pribaviti mogu, o tom neimanikakovesumnje. Isto takoneim i
dvojbe, da bi djeca morala dobiti neke upute za svoje buduće zanimanje
već u pučkoj školi, a osim toga da bi pučka škola imala utirati putove
u tom smjeru da se zatru u narodu postojeći zli običaji i negospodarstven
postupak s imovinom. Medju takove spada u našem narodu
svakako u prvom redu hrdjav postupak sa šumami, I ondje, gdje je šuma
već malo ili su već gotovo na rubu propasti, obično se malo naš čovjek
obazire na budućnost; on će sjeći stabla u visini od metra i više, da
se ne mora kod sječe sagibati; ako je posjekao stablo, koje se ciepati
lahko ne da, brzo će ga ostaviti, pa posjeći drugo i treće; pokvarit će
mirne duše „kušanjem" i više najvriednijih jelovih stabala, da onda iz
jednoga izvadi nešto šindre; rado će naložiti vatru pod najdebljim drvom
nebrineć se za to da stablo nagori i gotovo bezvriednim postane — pače
kad ostavi vatru riedko će si dati toliko truda da ju utrne, ma da je
mogućnost šumskoga požara kako velika; rasjecati stabla, guliti s njiii
koru, navrtavati ih sve on to čini a da mnogo na posliedice ne misli;
šumsku štetu, čak i kradju ne smatra osobitim griehom i t. d. Svemu
tomu moglo bi se dobrim dielom predusreti shodnim uzgojem djece u
pučkoj školi tako, da se ona opetovano u školi upozore na veliku važnost
šuma u obće, napose da se uvrste u školske čitanke dobra štiva o tom
i o postupku sa šumama, a u pustijim kraškim predjelima, gdje se šume
na novo saditi i gojiti imaju, da se i u samom školskom vrtu neke
šumske biljke iz sjemena goje i razsadjuju i djeca s tim nuždnim poslom
upoznadu. 0 velikoj važnosti šuma i gospodarstvenom postupku sa šumama
moraju u našim krajevima djeca u pučkoj školi mnogo više čuti nego
li im je to nužđno primjerice u njemačkim krajevima. Ljubav Niemaca
k šumami prastara je, to se njemačkom djetetu već u roditeljskom domu
u srce uciepljuje. Ovo ima kod nas da nadomjesti pučka škola. Samo
iz pučke škole u kojoj će dicte opetovano čuti od kolike su vriednosti
šume po svakog pojedinca i po čitavo ljudstvo, moći izaći bolja generacija
a tad će se i umanjiti ogromne štete, ta rak — rana našega šumogojstva
a težki teret našega seljaka.


Najljepša šuma u Englezkoj, vele dobri poznavaoci tamošnjih
prilika, jest ona u grofoviji Hampshire poznata pod imenom „New
Forest", koju historija spominje još davno prije osvojenja Englezke po
Normanima. Čitav šumski kompleks poznat pod spomenutim imenom
obsiže preko 26 tisuća ha a većina istoga krunsko je dobro, te se nalazi
pod državnom upravom; nu kako u Englezkoj ne ima prave državne
šumske uprave — šuma je u obće malo —^ to se i ova šuma ne nalazi
u onom redu, u kojem bi se nalaziti morala. Pozvani su s toga i neki
ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 244 —


inozemni (njemački a i jedan francusl?:!) šumski stručnjaci, da dadu svoje


mnienje kako bi se bolje gospodarstvo u toj šumi zavalo. „New Forest"


šuma je u kojoj ima hrastova, bukava, jasenova i breza, a i borova;


briestova ne ima, a kao tlozaštitno drveće nalazi se u velikoj mjeri crni


trn i glog, te božikovina. Od prekomjerno velikog broja divljači mnogo


strada ova šuma, kao i ostale, inače malobrojne, englez e šume.


0 natapanja šuma, povela se je u novije vrieme rieč, a učinjen


je pokus u većem u blizini Bečkoga Novoga Mjesta, a u šumi spadajućoj


obćini spomenutoga mjesta. Ova gradska obćina vlastnica je velikoga


šumskoga kompleksa, od kojega velik dio ima suho, šljunkovito, dosta


plitko i mršavo tlo. God. 1901. odpočelo se pokusa radi umjetnim na


tapanjem, a to je pokazalo dosta povoljan uspjeh. Naročito prošle godine,


za one silne žege i suše, pokazala se je velika razlika izraedju rasta sa


stojina koje se stojale pod dojmom natapanja i onih nenatapanih.


0 izletu austrijskih lovaca « Dalmaciju. ICako u listu „Oestereichische
Forst. u. Jagđzeitung" čitamo, ekspedicija austrijskih lovaca u
Dalmaciju zbog šakala — o kojoj smo već u zadnjem broju viest donieli
— dosta je dobro izpala, prem svi članovi gledom na broj lovine
s uspjehom sasvim zadovoljni nisu. Ubijena su naime samo dva eksemplara,
ali ih je dosta vidjeno. Konstatovano je, da se šakali nalaze danas
samo još na poluotoku Pelješcu, i na otocima Korčuli i Badiji. Na ostalim
otocima, a i kopnu, više ih ne ima. Nu na ova tri spomenuta mjesta
ima iii sva sila. Da lovovi na šakale nisu ovom zgodom bolje izpali, u
velike je kriva i plahost i lukavost šakala, kojom znadu izbjeći smrtonosnim
hitcima lovaca. Ako i nije uspjeh u lovnom pogledu sasvim zadovoljio,
tim više je ekspedicija zadovoljna s uspjesi postignutimi u znanstvenomu
smjeru, jer ne samo da su sakupljene mnogobrojne biološke
notice o šakalima, veš su fotografirani i živi šakali.


U kr. šumarskoj akademiji prislonjenoj uz mudioslovni fakultet
kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu počeo je ljetni semestar 28.
pr. mj.; upisivanja traju do 5. o. mj. a mjerodavne su u tom pogledu
ustanove, koje u obće za sveučilište vriede. U minulom zimskom semestu
bilo je upisano u svem 38 slušača šumarstva i to 36 redovitih a
2 izvanredna.


0 XXI. austrijskom šumarskom kongresu, o kojem smo već u
zadnjem broju našega lista spomenuli, da je 27. ožujka u Beču održan,
još ne predleže u cielosti i z c r p i v a izvješća. Od strane češkoga šumarskoga
družtva obsežan je referat podnesen po šumarniku A. Ba keschu
: „0 sadanjejn stanju austrijske produkcije drva, naročito o
potežkoćama na koje ona kod eksporta nailazi kao i sred stvima i putevima,
da se tomu doskoči." Referent predlaže s toga: 1. da ministarstvo fluan
ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 245 —


čija shodnije uredi pitanje o oporecivanju stranih kupaca (đrvotržaca);


2. da se umoli ministarstvo financija, da dokine povišenu pristojbu za
odpremanje trupaca; 3. da se ministarstvo poljodjelstva umoli, da izhodi,
neka bi se na uvezena drva udarila carina; 4. da se osnuje savez
austrijskih šumoposjednika, kojemu bi bila svrha, da se obrani od pogibelji,
koja im prieti od udruženih inozemnih preradjivača drva naročito
vlastnika pilana i onih koji celulozu proizvode. Predloži referenta
u glavnom su usvojeni izim onoga pod 4. spomenutoga a uz dodatke
dvor. savjet, prof. Guttenberga, šumar, ravnatelja Bauđischa i vlastnika
paropile Winterberga. Iza toga raspravljalo se je i opet o obsežnom referatu
podnesenom od strane češkoga šumarskoga družtva po šumarniku
Strachoti : „Koje bi korake valjalo učiniti, da se za one šume kojih *
su mladi nasadi znatno nastradali od prošlogodišnje žege i suše, izhodi
popust na porezu?" i tim je zasjedanje ovoga kongresa dovršeno.
Mjesto šumarskog pristava ima se popuniti kod iločkog vlastelinstva
kneza Odescalchia. Prednost imadu domaći natjecatelji a traži se
da su svršili koje srednje ili više šumarsko učilište, da imaju najmanje
dvogodišnju praksu i da su vješti hrvatskom i njemačkom jeziku. Prepisima
svjedočaba obložene molbe valja upraviti na ravnateljstvo kneževskih
dobara u Beču, IX. Fuchsthallergasse 2.


Broj 28.426.


Ogl


Sa šumskog razsadnjaka kr. šumarske akademije zagrebačke u
Božj ako vini razpačava se dok vrieme to dopuštalo bude u proljeću, a
kasnije opet u jeseni t. g. sljedeće bilje:


I. I god. biljke crnog bora (Pinus austriaca) 1000 komada po 4 krune.
II. 3 godišnje presadnice crnog bora (Pinus austriaca) 1000 komada
po 5 kruna.
III. 3 godišnje presadnice omorike (Pinus picea) 1000 komada po
6 kruna.
IV. 2 godišnje presadnice bora običnoga (Pinus sylvestris) 1000
komada po 3 krune.


Te se biljke šiljaju po redu stizajućih naručba uz pouzeće.


Naručbe prima gospodarstveno strukovni odsjek kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade (Zagreb, Opatička ulica br. 6).
U naručbi valja navesti, dali se želi odprema u proljeću, ili u
jeseni t. g.


Škole, župni uredi, parohijalna zvanja, obćine, zem. zajednice i
i gospodarska družtva (udruge) mogu te biljke dobiti uz popust od SO^/g
od gore izkazanih ciena, ako zato zamole kr. hrv. slav.-dalm. zemaljsku
vladu odjel za unutarnje poslove.


U Zagrebu, 12. travnja 1905.


Kr. hrv.-slav.-đalin. zemaljska vlada
odjel za unutarnje poslove.
ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 246
Oglas dražbe.


Kod kr. gumarskog ureda a Otočcu prodavati će se dne 10. svibnja 1905.
u 10 sati do podne putem zetvorenih pismenih ponuda sliedeće stabalje
u šumi na panju.


Procjenbena drvna


broj stabala


gromjda m^


šumski predjel
bukovo


-^ ™


o
tvorivo I
sradivo 1^
1 / Nadžak bilo A/I 2, 3 1900 966 101 2558 1.388


2 Nadžak bilo A/l 3 1901 1331 59 2629 1 264


3 jSi´adžak bilo A/I 3 1902 2641 17 1819 789;


4 o Apatišan A/II 4 1900 179 215 1286 2216 364 2629 11376


c


5 Apatišan A/II 4 1902 1441 1691 1267 6715 100 178´ 29.469
B Lomska duliba A/III 3 1900 1065 63 1671 6628, 620 5379 26.4-!7:


w


7 Konjska draga A/III 4, 5 1902 3818 164 1027 6445 701 27.565
8 « Bfgovača A/IV 3 1901 228 83 444 1078: 198 1494 6.518
9 Begovača A/IV 3 1902 524 —I 379 1179, 103 1090 5,441
10 ^ Begovača A/IV 3 1904 563 201 747 1296´ 258 1951 6.700
U ´> Begovaoa A/IV 3 1905 1104 101 765 1879 380 2748 9.746
12 Krasanska duliba B/I 5 1902 —´ 540 6 973 611
13 Krasanska duliba B,T 5 1906 — 1812 63 2776 1,899
14 Božin plan B/II 4 1905 — 1240 1973 790


i


16 o Visibaba IV 1 1906 628 315 2282 11.285; 16 oj Crni vrh V 2 1905 92 25 643 2611 806 4.044´ 17 > Prošće VI 3 1905 370 82 310 842; 295 4.366´ 18 Kik VIII 9 1905 —´ 395 284 1.024 19 Mali Javornik IX 5 1900 -^j 218 266 852,
2U

21 Mali Javornik IX 5 1902 -i 480 386 1.236;


—^


22 hJ Mali Jevornik IX 5 1905 —: 903 826 2.644


23 Kečina greda- I 7, 8 1900 — 3486 42 6753 6 235;
24 bc Kečina greda- I 8 1901 —´1461 71 3146 3 0891
25 Kečina greda-- I 8 1902 — 1116 2941 2.964´
26 o Javorovo bilo II 4 1905 266 — 799 189, 155 2023 2.678;
27 Ravno biace III 4, 5 1905 150 — 702 011 70 1309 1.867|
^S -1švičko bilo IV 5 1899 — 1472 1737 1-042;
i 9 Švičko bilo IV 5 1900 —! 767 1160 697]
30 ffl Švicko bilo -IV 5 1901 23 — 1390 63 631 2226 1.733,
31 Švičko bilo IV 5 1902 43 — I 657 10 19 1328 906


32 Veliki Lisac - - - A/I 9,10 1905 403 17:S686 1227 4082,11714 20.651
33 Veliki Javornik A/Il 3 1901 311 34^ 125 1439I 162 5.172
34 ^ Veliki Javornik A/II 3 1902 222 26, 204 970 146 3.602
35 Veliki Javornik A/II 3, 4 1904 404 38 895 1260| 864 6 774
36 =s, Veliki Javornik -A/II 4 1905 376 — 896 11051 904 3498 7.827
37 M Duga stara A/III 5 1905 1625 460; 265 4423 5 546 18.307
38 Pavlovac A/IV 2 1902 615 881 442 2685, 316 11.816
39 >aj Pavlovac A/IV 2 1904 764 96 681 2332 474 10.937
ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 49     <-- 49 -->        PDF

247
šumski predjel
o
o
03
Broj stabala Procjenbena đrvnn
gromada m3
2 E bukovo
tvorivo i
gradivo
3 S


Pavlovac-A/IV 1, 2 1905 807 123 663 3281 729 2744 16.704 OJ J Samar B/I 1 1904 1335* 295 845* 193 4.302


4«i


>a2
Samar B/I 1 1905 626* 188 403* 53 2.038
Melinoyar A/II 18 1904 681 1698 8.298


* Borovina.
Gospodin kr. ug. ministar za poljodjelstvo imati će pravo prihvatiti
one ponude koje najpovoljnijima smatra, te može i sve ponude odbiti.
Žaobina 10"/o izklične ciene


Dražbeni i ugovorni uvjeti mogu se ugledati kod podpisanog kr.
šumarskog ureda i kod dotičnih kr. šumarija, te će se na zahtjev i;
dostaviti.


U Otočcu, dne 8. travnja 1905.


Kr. šumarski ured.


Svaku količinu


kupuje i dobro plada


tvornica burmuticah od brezove kore


zzzizizz Bili Tremešna n/Labem u Češkoj, ziz^iiz


@s@ea #a@e@ &BB&& @S@@@ e@@@@
ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 50     <-- 50 -->        PDF

g. broj 14.291.
o stanju zajedničke
Gotovina
K f


Iznos 811 09


— 248 —


Izkaz
mirovinske zaklade činovničkih imovnih obćina bivše hrv.-slav
krajine koncem godine 1904.


Z a d u ž n i c e


Nominalna
Opazka


vriednost


Naziv broj


K f.


70.801 125.500 —
75.602 17.000
76.880 8.000
4´´,´o sjed. papirna renta


79.210 10.400
105.077 8-600 107.661
10.800
159.766 4.500 —
5% sjed. papirna renta 1


195.206 6.200
4%
sjed. sreb. renta | 44.696 20.300 —
44 201 700


5% sjed. sreb. renta 1


71.669 8.200 —
2.736 34 400
4.265 54.900
4.758 30.900 — o
5.679 4.900 —
4% ug. krunska renta
o


6.493 46.400 T3
8.667 20.200 — CD
7.719 32.800 — Oi
10.823 6.000 — m
0


2.131 13 200 —
2.284 12.800 — C3 .
4% ug. razteretnice 2.991 8 800 — a *
3.117 11.400 — >v
3.210 2.200 — C3
(
289 8.400 — ^a
´*3


4% hrv.-slav. raztere-1 829 8.000 —


03
tnioe 1 952 16.200 —


a


1.032 6.200 — 03
4V»7o hrv.-slav. regal, f1 1.236 10.200 —
odštetne obveznice | 1.409 20.000 — [©
5 % hrv.-slav. zem. odk. obv. | 620 3.600 — ´S


1.552 10.000 o
1.643 1.000 p
3.510 200
3.511 200 —
3.512 200
4V,´´/o založnice hrv.-3.513 200 — *
1.320 10.000 —
slav. zem. hipotekarne


1.764 10.000
banke 4.694 2.000
4.696 2.000 —
4.696 2.000
2.103 1.000
4.288
200
760 10.000
619.700 —


ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 249
Z a d u ž n i c


Gotovina


Naziv broj


K~J?


Prenos! 811 09


683


1.858
3,623
4.707
379
310
2.076
3.9B4
2.116


4.098


4.182


3.984


4´/,% založnice hrv.


429


slav. zem. hipotekarne
534
635


banke


536
865
866


1.231
1.´274
1.290


1.357
1359
1.382


1.385


1.607


1.608
346
346
4°/o založnice hrv.-slav.


348


Y´^
347


349
276
741
742


zem. hipotekarne banke


Uložnica hrv.-slav. zem. ^


627


hipot. banke i


Ukupno 811 09


e


Nominaln
vriednoa


K


619.700


1.000
200
200
2 000


10.000


1.000


10.000


2.000


1.000
200
200
200
10.000


2.000


2.000


2.000


1.000


1.000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
10.000


10.000


10.000


10.000
lO.COO
500
.
100
100


28.405


746.605


a ^
, Opazka


f


o


— -^^


_ ´>


o


_ 13


u


— ro
— O
— ´E?
o3


a


— p
-%
— «
_ a


M


´OJ


— "S
— o44


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada
odjel za unutarnje poslove.
ŠUMARSKI LIST 5/1905 str. 52     <-- 52 -->        PDF

250


eoctg o C-<3
> p: OO p.p^
ra ´O «3, ,


53
9;
BON > ´-1


o


o aq
N ´"^ P !/!< 0


. tV L3" P N


o


Oi S M B sTT


^ 3


_ pr B P OJ *«


o f^
»3 eg <-B NI B O


pr


& "- E" m p"
P


(t>


5 ´T3 -!


^3 B


P f^ Cb O O


O O


Cfi<(5Q


L= 2´ c p g


S".=^ - P o.


1 p B- ?r a>


^ po
O ._


o P-^C-J
2L


^ ^ PS=)


<^^ o


t^ 3


o


P^


pm"


o


^^ ^-^^


c 5^ ^ g g CJ3


S-g ^ <=3


3 OJ N ^< ^
P C P^ P, s
ts:< B c--;.´^-´^


=. O

3 ´^ wg


S" H o P n>


B-ČT 3 ´^


CD f» a O 35 2


=-j. p3 B


P B B ^


B B-B c


B 3 o O


= C 3 P B. 1 CP


cr 05
tfi i-s o t««a
cB u3 t;


5-- g, ^ p»


3 p ^ o


3 Eto


O O^^ ´^´´ I^^^^S


—H o-i ´.´b * " *


ja [zr fD


p ´ ^-5 i-rS


_ DJ P


o „ B o B;-
cr3Q
B; Cb ^- C>«0


M O Cl " ,p S;CJT3
p St "S B 3 "=^^


p _. (I) m B. B.


S 3 S" Si= S´^´


° Jl ^-B O ^


B TS


^ a> P p 6^ hf^


O o


o B E" 2 ^
C B. 3


ci> o S ,B;´—-crt)


g-»-" =i^- 3 ;^


g <; 3 p G´
3. T-P o o
Uredjuje Ivan Partaš, prof. šinu. akiidemijen Zap-ebu. Tiskara C. Albrecht(Maravići Dečak.)