DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 272 —


a mjestimice bile su uzrokom i nestašici drva. Površina tih
pašnjaka, uključivo još i tlo austrijskoga Krasa (Kranjska, Primorje
i Dalmacija) računaju se na 9.400 km´^ a od toga najveći
dio otpada na Dalmaciju (7.000 km´^). K tome spada još
i sjevero-istočni dio Bosne, Hercegovine i Crne gore s kojih
12,000 km^ gologa Krasa, o kom ovdje neće biti govora.


Klim a Krasa vrlo je različna prema nadmorskoj visini
i geografskoj širini. Flora obuhvaća subalpsku i alpsku zonu.
Srednja godišnja temperatura kreće se između S?" C (Postojna)
i 16´8" C (Dubrovnik), a množina godišnjih oborina između 70
i 100 em (Dalmacija i Gorica). Ipak je množina kiše, poimence


u Istri i Dalmaciji, vrlo nejednako razdijeljena: ljeto suho, a
snijega rijetko kada.
Prirodn a rasprostranjenos t pojedini h


vrst a drveć a različna je prema visini položaja.


Po gorju i kraškom platea u-u Kranjske, u
onim naime šumama, što ih još ima, uz bukvu je najpretežnija
jela, slabije je zastupana smreka i crni bor, ariša i običnoga
bora nema. Treba istaći tu osebinu, da u gdjekojim kraškim
šumama, n. pr. u onoj poznatoj državnoj šumi »Ternova,« na
višim položajima prevlađuje bukve, a na nižima jela. Taj se
napadni pojav tumači tako, da niži položaji često stradaju od
kasnih mrazova.


U srednjoj klimatičnoj zoni, koja leži između
200 i 400 m nadmorske visine, a obuhvaća kraški plateau kraj
Gorice i Trsta te veći dio Istre i Dalmacije, prevlađuje »Quercus
pubescens,« koji nigdje doduše ne dolazi u sklopljenim sastojinama,
al´ je glavna vrst drva u niskim šumama Istre i Dalmacije.
Uz njega dolazi još: Ostrja carpinifolia, Ornus europaea,
Acer monspelliensis, Prunus Mahaleb, Carpinus orientalis


drugi.
Primorska regija Istre i Dalmacije ima
pretežno vazda zeleno grmlje i drveće: Quercu8 ilex, Arbutus
unedo, Laurus nobilis, Mjrtus communis, Viburnum tinus,
RosmarinuB officinalis, Rhamnus alaternus, Erica arborea. Kraj