DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 3     <-- 3 -->        PDF

lammtiM Ilil.


Br. 7. i 8. u ZAGREBU, I. kolovoza 1905. God. XXIX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/j stranica 8 K.; za ´/j stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


„Nekoliko rieči o brodskoj imovnoj obćini".


Brodska imovna obdina zaprema površinu u svemu od
73.203*57 jutara. Od ove površine obraslo je šumom 65.227´41
jut., dočim iznašaju stare čistine 5034-22 jut. a neplodno tlo
2941-94 jut.


U gospodarstvenom pogledu razdieljene su šume u tri
glavna razreda i to:


1. Visoke hrastove šume sa obhodnjom od 140 godina,
koje su prodaji namienjene.
2. Visoke bukove šume, odredjene za podmirbu pravoužitnika
ogrievom i gradjom. Obhodnja je u istima 80godišnja.
3. Nizke šume opredieljene za podmirbu pravoužitnickili
potreba na ogrievu i gradji sa obhodajom od 30 i 40 godina.
ad 1. Sve visoke hrastove šume nalaze se u ravnici u
plodnoj posavskoj nizini, a tlo je duboka svježa crnična ilovača.Dobni razredi sastojina zastupani su prema stanju koncem
godine 1904, i to:


I. razred od 1— 20 godina sa 15.936.44 jutara
II. » » 21—
40 » » 10.139.78
III. » » 41— 60 » » 2.720.78 »
IV. * » 61—
80 » » 1.834-40
V. » » 81—100 » » 295-74
VI.
» » 101—120 » 29-44
Iznos 30.956-58 jutara


ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 292 —


Prenos 30.956-58 jutara


VII. razred od 121—140 godina sa 13.556-58
i više. Ukupno ) 44.513-16 jutara
čistine 3.382-79 »
neplodno tlo 2.036-24 »


Sveukupno 49.932-19 jutara


Godišnji redoviti prihod, koji je mimogred budi reč nao
po načinu na periodične jednake drvne zalihe opredieljen, iznaša
bez etata za sjekored Jelas, u kojem još sječe zavedene nisu,


82.692 m^ drvne zalihe, a godišnji vanredni prihod usljed
ekradenog uporabnog doba za prestare hrastove sastojiue
57.027 m^ drvne zalihe, prema tomu sveukupni prihod visokih
hrastovih šuma 139.719 m^
Hrastova gradja u sječama u visokim šumama prodaje se
putem javne dražbe drvotržeem, a od za gradju sposobnih suhareva
izradjuje se krovna gradja za pravoužitnike te gradja
za popravak mostova na zemaljskim i obdinskim cestama i
gradja za ograde oko branjevina, dočim se gorivo doznačuje
pravoužitnicima u ime njihove pripadnosti.


ad 2. Visoke bukove šume obrasle su Dilj goru i njezine
ogranke.
Sastojine sačinjavaju većinom bukvići no imade ^ i mjestimice
i čistih hrastika ili hrasta u smjesi sa bukvom i cerom.
R-dzmjerje dobnih razreda sastojiua je po stanju koncem


godine 1904. shedeće:
I. razred od 1— 20 godina 552-89 jutara
II. » » 21 — 40 » 1.829-90 »
III. « » 41 — 60 » 1.660.32 »
IV. » » 61— 80 » 1.115-04
V. » » 81 -10 0 » 1.127-85 »
VI. » » 101 — 120 » 1.271-30 »
VII. » ^ 121—140 » 1.267.76
i vise. Ukupno 8.825-06 jutara
čistine 785.59 »
neplodno tlo 119-13 »
Sveukupno 9.729-78
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 293 —


ad 3. Nizke sume pokrivaju dielomice ogranke Dilj gore,
a dielomice zapremaju pomauje šumske odjele u posavskoj
ravnici.


Dobni razredi sastojina su sa sliededim površinama zastupani*


I.
razred od 1—10 godina 1.829.02 jutara
II. » » 11—20 » 923-75
III. » »21—30 2.G27-21
IV. » » 31—40 3.089-50
V. » » 41—.50 3.419-71
1 vise.
ukupno 11.889-19 jutara
čistine 865-84
neplodno tlo 786-57
Sveukupno 13.541-60 jutara
Sveukupni godišnji prihod u šumama brodske imovne ob-
dine, dostigao bi u slučaju, da su u svim sjekoredima redovite
sječe zavedene, okruglo količinu od 122.000 m^ d r v n e zalihe
. Taj godišnji redoviti prihod na drvu terete:


1.
Upravne obćine godiš. komp. na gradji sa 670 m´´
2.
Upravne obćine godiš. komp. na gorivu 8.546 m^
3.
mostovi i propusti na cestan)a gradjom za
popravak i novogradnju 900 m´
4.
pravoužitnici godiš. komp. na gradji sa 10 802 m´-*
5.
pravoužitnici god. komp. na gradji i gorivu 101.060 m^
6.
godišnji đeputatni ogriev za Činovnike, službenike
i pisarne 610 m**
Ukupno 122.588 m^
No taj prihod terete novčano i izdatci za administraciju
te ine godišnje redovite potrebe i to eliminirav iz proračuna
svote za nabavu goriva i gradje, još sa godišnjom potrebom
od okruglo 618.000 K. koja se iz kamata od današnje nepotrošne
glavnice od 16,298.322 K. posvema pokriti ne može.


Glasom užitnog katastra iznaša godišnja potreba na gorivu
za pravoužitnike 146.749 prost, metara koje se imade podieliti
na: *
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 294 —


975 cielih selišta sa 24 prost. met.
880 74 » » 20 » »
1917 74 » » 16 »
6267 V4 » » 12 » »
odnosno prema današnjem stanju katastra na 13.891 obitelj.


Ova kratka crtica neka izvoli svakomu od gospode izletnika,
koji de prigodom ovogodišnje glavne skupštine i šume
brodske imovne obdine posjetiti, kao maleni „Vademecum" poslužiti.


Šume biskupije djakovačke.


Držim, da ne de biti sgorega, ako baš u ovo vrieme,
kada je srce velikog narodnog vladike prestalo kucati, pred
šire obdinstvo donesem nješto 0 šumama i šumskom gospodarenju
biskupije djakovačke.


Držim tim više, da je baš sada hora tomu, što su mnogi
naši dnevnici počeli pisati 0 silnim dohodcima tog vlastelinstva.


Budud šume biskupije djakovačke zapremaju oko 787o
cielog posjeda, to one bezuvjetno znatno uplivaju na visinu
tih dohodaka.


Podatke crpio sam iz šumsko-gospodarstvene osnove sastavljene
po zemaljskom šumarskom nadzorniku Andriji Borošiću,
koju je osnovu kr. zemaljska vlada dne 9. ožujka 1800.
pod brojem 13725. odobrila.


Ako sam se povješdu samog vlastelinstva malo podulje
pozabavio i obširnije opisao, učinio sam to radi opazke, na
koncu ovog članka navedene, koju je veliki Mecena na osnovu
stavio.


Šume vlastelinstva djakovačkog sačinjavaju zajedno sa
ostalim vlastelinskim posjedom jedan dio njekada veoma
znatnog posjeda bosanskog biskupa. Ovaj posjed bijaše u stara