DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 87     <-- 87 -->        PDF

- 375 —
Različite viesti.


Naredba bos.-herc zem vlade od 14. Juua 1905., broj 9100()/10
primanju absolvcnata šumskih učilištah u bos.-herc. državnu
šumsko upravnu službu i njihovoj upotrebi. (Odobrena ukazom


c. i kr. zajed. ministarstva od 5, Juna 1905., broj 54´38/BH)
1. U šum. upravnu službu primati će se u buduće samo natjecatelji,
koji su nakon realne ili gymnazijalne mature podpuno svršili nauke
i ispite na c. kr. visokoj školi za zemljotežtvo u Beču, ili na kr. ug.
visokoj rudar. šum. školi u Šćavnici (Schemnitz).
2. Ovako osposobljeni natjecatelji budu najprije kao prov. šum. vježbenici
namješteni, te su dužni u roku od 2 godine položiti kod c, i kr.
ministarstva za zemljotežtvo u Beču propisani ispit za šum. tch. drž.
službu, ili u Ugarskoj propisani „državni izpit "
Samo iz važnih uzroka, bolesti ili aprobaeije može se ovaj rok prekoračiti
na 2 dalj. godine. Šum. vježbenici, koji taj izpit ne polože u
odredjenom roku moraju se ureda radi odpustiti.


.´!. Šum. vježbenici ne smiju se oženiti.


4 Šum. vježbenicima, koji absolviraju pod 2. državni ispit, bude
podieljen naslov šum. assistent, te imadu kod promaknuća prednost pred
neosposobljenima.


5. Natjecatelji, koji, su svršili srednje šum. škole ne mogu se kao
šum. vježbenici primiti, već će se prema stupnju naobrazbe, naučnoga
uspjeha, pak prema vrsti -i trajanju možebitne prijašnje državne ili
privatne šum. službe u Austro-Ugarskoj, prema osobitoj sposobnosti i
osobnima odnošajima, pak prema uvjetima potrebe kao šumari, ili nadlugari
(Nadlugari I. raz. nose naslov šumara), a u pomanjkanju takovih
mjesta kao šum. pomoćnici (eventualno i sa nagradom lugarskom) primiti.
Oni, koji po vremenu s´ uspjeliom polože kod pojedinih namjestničtvah
u Austriji propisani izpit „Priifung fur ForstNvirte" ili onaj kod
kr. hrv.-slav.-dalm. zem vlade u Zagrebu uvedeni „državni izpit za samostalno
vođjenje šum. gospodarstva", mogu se u svojem svojstvu kao
šumari ili nadlugari i kao organi za lokalnu šum. službu (Forstbetriebes)
i lokalne šum. uprave upotrebiti do šum. upravnika u X. č. r. unaprijediti.
Glede granice daljnjega unapredjena ovih činovnika kod osobite
marljivosti i sposobnosti, odlučivati će se od slučaja do slučaja po slobodnoj
uvidjavnosti.


6. S´ ovom naredbom prestaju važiti sve đosadanje naredbe ovog
smjera."
Ovom naredbom ne samo, da se zatvaraju vrata u bosansku
šumarsku službu absolvenlom naše kr. šumarske akademije, prislonjene
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— 376 —


na mudroslovni fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, nego se


omalovažuje i naš državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gos


podarenja, koji se godimice obdržava kod kr. hrv.-slav.-dalm.- zemaljske


vlade u Zagrebu. Neobhodno je stoga nuždno, da naše hrv.-slav. šu


marsko družtvo primi potrebnu akciju u senieru, da se ova naredba pro


mijeni i nadopuni, jer držimo, da se ignoriranje naše. šum. akademije


samo radi nepoznavanja stvari u tu naredbu uvuklo.


Izradba šuma u Bosni u vlastitoj režiji. Kako saznajemo kani


tvrdka „Actien-Gesellschaft Dynamit nobel" urediti u Bosni svoje tvor


nice. U tu svrhu će bosanski zemaljski šumski erar toj tvrdci godimice


prodavati oko 250.000 prost. met. bukovine, koju će izraditi u vlastitoj


režiji. Zastupnik navedene tvrdke putuje već u tu svrhu Bosnom.


U obče će se uvesti exploitacija šuma u vlastitoj režiji, te već


predleže oferti tvrdka, koje će preuzeti drvo i trupce od erara loco pi


lana ili kolodvor.


NoTi naslovi za bosanske šumare. Pošto se u Bosnoj zove lugar


šumar, to će se za činovnike i to: za nadšumare u IX. činovn. razredu


da se ne zamiene sa nadlugarima, uvesti naslov „šumski upravitelj


I. razreda". Šumarnici će dobiti naslov „šumarski starješina
jer je šumarnik kovanica. Šumarski vježbenici, kad polože ispit, dobiti
će naslov „šumarski assistenta".
Dalmatinske šume. — Kao što je obće poznato najvećim su
dielom sitne šume — više šipraci — a samo mjestimice, po višjim položajima
kao i njekira otocima, nalaze se još 1 tragovi njegdanjih visokih
šuma.


Tako je još i dan danas naći po visočinama Velebita, Dinare, Svilaje.
Mosora, i oko Blokova — ter brdinama Krivošije, ostanke negdanjih
bukvika, po južnim stranama Velebita, Dinare i Blokova imade uz to
još i crnoga bora, a po sjevernih strana i jelvika. U Mosor planini —
naći je još i pojedinih starih tisa — u Krivošiji osim jela još i bjelokorog
bora (Pinus leucodermis Ant). Po tim visinama česti su uz to
još i gorski javori. Po srednjim položajima i opet, razne odlike maljavoga
hrasta (Q. pubescentes), cera, pojasena (Fraxinns ornu), istočnoga
graba (Garpinus orientalis), običnoga briesta (Ulmus suberosa Ehrh.),
kostjele (Geltis australis L.), hmeljikavog graba (Oštrija vulgaris L.),
kruške (Pvrus amygdaliformis Will.) itd. U Primorskom pojasu nalazimo
pako zastupane: zimzelene hrastove (Quercus Ilex. L.) alepo
bor (Pinus halepensis Mil), pitomi kesten (Gastanea vesca Gartu.),
čempres (Gupresus sempervirens L.), — uljiku (Olea europea L.), —
Gubutus unedo L., krašku lipu (Phillyna latifolia L. i P. media Reich.)


— kao i crni bor; — u južno dalmatinskom primorju dapače i


ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 89     <-- 89 -->        PDF

— 377 —


razne paome (Charaarops humilis — Ch. exelsa), Phenix dactylifera,
Giccas revoluta, Psichordia filifera itd. Na Lošinju osim toga i rogač
(Ceratomia siligni,), kod Budve, naranče, citrune, cedre, šipak (Punica
grenatum) i eukaliptusa (Enceliptus globulus) i to češće u prekrasnim
eksemplarima.


Od ukupne zemaljske površine sa 12833 km*, odpada na produktivno
tlo 12549 kni´^ — a na šume 381900 ha i to napose na državne
9630 ha; šume stojeće pod državnom upravom 2398 ha (vjerozakonske
i naukovne zaklade), t. z. šume obćinske 224506 ha, šume zemaljske
2 ha, šume raznih zaklada 218 ha., šume crkvene i manastirske 6960
ha, šume zadružne 912 ha, šume fldeikomiserne 991 ha — a ostalih
135573 ha spada privatnicima.


Malo ne sve ovo šumsko tlo je kraškog obiležja. —a—


Ciena hrastovine u Njemačkoj. Na javnoj dražbi, održanoj 6.
veljače 1904. kod šumskog ureda Rothenbuch na Spessartu, polučena
su za hrastovinu izradjenu u predidućoj zimskoj sječnoj sezoni sliedeće
papirnate ciene po m´ za duljine trupaca od 3 10 m.


t. razred preko 60 cm srednjeg promjera 137"85 maraka (1 M=K 1"32.)
II. razred 56—60 cm srednjeg romjera 106´27 maraka
III. razred 51—55 cm srednjeg promjera 85´29 maraka
IV. razred 45—50 srednjeg promjera 64´59 maraka
V. razred 36—44 cm srednjeg promjera 47´94 maraka
VI. razred 31—35 cm srednjeg promjera 35´52 maraka
VII. rezred 24 — 30 cm srednjeg promjera 25´52 maraka
Vni. razred izpod 24 cm srednjeg promjera 19´70 maraka
Nagrade za pošumljivanje u Ugarskoj. Kr. ug. ministarstvo
za poljodjelstvo razpisalo je u smislu § 165 z. čl. XXXI: 1879 za pošumljenje
gospodarstvu korisnih površina na letećem pjesku ove godine
18 nagrada, i to: 2 nagrade po 1000 K, 2 po 800 K, 2 po 600 K.
3 po 500 K, 3 po 400 K, 3 po 300 K, 3 po 200 K. Za te nagrade
mogu se natjecati oni zemljoposjednici i zakupnici, koji su tečajem g.
1905. u smislu § 165. z. čl. XXXI: 1879 izveli pošumljivanja bez državne
pripomoći.


Smreka kao nametnica. Na livadi zastupnika na carevinskom
vieću A. R. Walz u Wartbergu u Murztalu nalazi se vrba, a na toj
vrbi raste smreka. Pošto je vrba posve zdrava i bujna, to je ovdje
smreka prava nametnica.


Šteta od vjeverice. Usljed trajne suše, koja je g. 1903 i 1904.
vladala u Geskoj pojavile su se mjestimice u tamošnjim čamovim šumama
u velikoj mjeri vjeverice, koje su u proljeću ove godine odgrizanjem
vršika u mladim šumama počinile znatnu štetu, usuprot tomu,
šio ih lugarsko osoblje prošle godine u veliko tamanilo. 0. F. J. Z.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 90     <-- 90 -->        PDF

378 —
Zaključni račun brodske imovne obćine u


Prihod.


Proračuna
uaslov et. stav.
Predmet
Odobreno
po proračunu
za
g. 1904.
Primljeno
u g. 190}.
Kruna
Redovito pokriće.
3 i
Blagajnički ostatak koncem g. 1903.
Veleprodajom hrastovih stabala
Šumska pristojba na doznač. zapisniku
A) i B)
Pašarina i žirovi na
304.505
737.589
3.500
141.669
2,191.851
4.177
6 i Šiška, zakup lova i ini užitci
Dražbom zaplienjenog šum. tvoriva i
iz val a (vjetroloma)
Oplata humskih odšteta { l^^f^1.600
1.600
25.000
1.466
3.357
19.966
10.846
10
11
pri šumskim radnjama
Zakup šumskih čistina
Najamnina od dućana iBosuta
kuće preko
40.000
4.0C0
1.320
4.660
6.073
1.446
12 Za tanin-drvo 1.000 2.310
13
14
16
IG
Najamnina od bubare
Kamati od uložene potrošne glavnice
Kamati od nepotrošue šum. glavnice
Kamati od anuitetnih zajmova pravoužitaički
4.760
37.904
461.876
36.592
24.688
469.590
36.875
Sbroj redovitog pokrića 1,661.046 2,918´942
Vaiiredni priliod, koji se priv.
adja nep. šum, glavnici:
3,4.
1
2
6,1´2~15
7 i 8
9 i IO
5
Veleprodaja hrastovih stabla uslied
skraćene uporabne dobe
Odplata glavnice pravoužitničkih anuit.
zajmova
Odplatom zajmova upravnih i crkvenih
obćiua
595.632
18.296
10.217
1,448.063
54.487
6.317
11 Odplatom zajmova županije virovitičke
te belovarsko-križevačke 50.000 50.<´00
Odplatom zajmova željezničkihtava
druž61.400
51.400
Odplatom zajmova hrv. slav. šumar,
družtva Zagreb
Odplatom zajmova bivšeg štednog i
pripomoćnog družtva
Povraćeni predujmovi
3.446
1.000
1.705
6.422
57.669
k tomu
Sbroj vanrednih prihoda 729.990 1,676.065
Promet sa uložnim knjižicamaRedovito pokriće

1,661.046
944 626
2,918.942
Ukupno pokriće 2,391.036 5,638.633
Odbiv od toga ukupnu potrebu sa
Pokazuje se blagajnički višak koncem
god. 1901.
1,570.674
820 462
6,422.048
116.585
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 91     <-- 91 -->        PDF

— 379 —
Vinkovcima, za gospodarsku godinu 1904.


Kazliod.


odobreno


Proračuna


po proraIzdano
u
Predmet čunu za god. 1904.


g. 1304.
naslov et. st.


Kruna K R


I.
II.
III.
IV.
V.
VI,
VII.
1
1, 2, 3
3 i 4
5 i 6
1 i 2
3
4
1—6
7—11
12 i 13
Redovita potreba.
Zastupstvo imovne obćine
Predsjednik i gospodarstveni odbor ... .
Gospodarstveni ured ( °f°^´^* J´«";´^. " " ´ ( stvarni izdatci
Šumarije ( »f°^>"^ 1´^"!´´^.
´ \ stvarni izdatci I gojitba f a) za gotov novac
šuma \ b) za odradu šum. odšt.
nabava goriva drva .... .
nabava i izradba gradj. drva
T . Drž. porez, obć. i škol. namet im. obč.
, ,. 207o pravoužitnički školski namet
rentovni porez
Mirovine, 10% doprinos činov. mirov. zakladi
Podpore hrv. slav. šum. đružtvu u Zagrebu,
vatrogasnim družtvima, gospodarskim podružnicama,
humanitarnim družtvima i za
^poštara u Gerui
Stipendije i štipendijalne podpore ... .
2.300
4.328
43.994
22.793
124.576
4.568
58.287
9.343
460.729
104.500
70.02.5
110.000
6 950
10.058
10.800
22.060
2.030 ´28
3.709 |74
38.278 ´53
21.887 ^49
112.055 ,55
2.473 l48
14.680 33
4 603
451.517
77.660
65.261
108.291
12.597
10.058
10.700
21.504
Sbroj redovite potrebe 1,065.221 957.309 35
II.
1—4
5
6
7
8 i 9
1
1
2
8
4i 5
11
l´^anrertna potreba.
Investicije u šumskom gospodarstvu
Gentralni voćnjak i vrtlar
Uzdržavanje ođv^´dnih kanala
Pripomoćni lugari
Gradnje kuća i nuzzgrada
Zajmovi
Autonomnom budgetu za rat´unarsko kontrolno
i blag. poslovanje u g. 1904.
Podpore obćinam za investicije
Lugarskoj mirov. zakladi doprinos dok ne
bude aktivna
Noćni stražar i najam za propust i/.pod želj.
pruge na potoku Breznica
Uknjižba šum. odšteta
Na neizplaćenim proračunskim stavkama iz
prošlih godina
36.480
6.000
7.473
1.000
16.739
124..500
18.926
75.990
8.000
101
;i.ooo
207.144
7.106
4.084
3.721
2.374
13.471
18.925
64.424
8.000
4
26.085 91
20
Sbroj vanredne potrebe 505.B53 147.200 34
Izvan proračuna.
Putne pristojbe inspicirajućemvis. kr. zem. vlade Nbr. 48929
činovničtvu
1904
737 30
Gradnja ugibališta na želj. stanici Bodjanovci
u šumi pleterničkoj
Privedeno nepotrošnoj šumskoj glavnici
Izdano na predujmove uz povrat i obračun
6.000
1,673.828
5,346
Sbroj izvan proračuna 1,685.912
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 92     <-- 92 -->        PDF

— 380
Prihod


Proračuna
naslov et. stav.


I. i 11. 1-17
I. 1-14
1.
Predmet.


k tomu
Pohranjeno kod kr. hrv. si. zem. blagajne
u Zagrebu, kao potrošna glav-


Nepotrošna šumska glavnica pohranjena
kod gornje blagajne .. .
Aktivne tražbine koncem g. 1904. po


odbitku pasiva
Stanje imovine brodske imovne ob-


Vlastelinstvo Pleteriiieu-V^elika.


A) Šumarstvo:


Od izdanih predujmova natrag po


li kupni prihod šumskog go-


Odbiv ukupni izdatak šumskog go-


Pokazuje se blagajnički višak u go-


Sveukupno blagajničko stanje go-


Osim vlastitog prihoda primila je šumarija
od imovne občine za izradbu
goriva drva i gradje za pravoužitnike
predujam, kojega je glasom izdatka


B) Gospodarstvo:
Cielokupni prihod go-podarstva .
Odbiv od toga cielokupni izdatak sa
Pokazuje se blagajnički višak u goto


k tomu primljeno od šumarije u Ple-


Ukupno u gotovom koncem g. 1904.


Sveukupno koncem god. 1904. na


Ukupni redoviti i vanredni prihod
„ , „ izdatak
Pokazuje se višak koncem g. 1904.


Šumsko-gospodarstvenj ured
U Vinkovcima, dne
Predsjednik:
Antun Šajnović.
Upravitelj:
Mile Maslek.


Odobreno
po proračunu
za
g. 1904.


Kruna

147.670


147.670


26.940


120.730


73.383


53.733


19.650


Primljeno u


god. 1904.


K 1 f


l,434.758|ll
14,638.505 23
1,046.405 96
17,236.254 35


188.609


1.085


189.695


19.682


170.012


21.993


192.006


81.980


73.711


62.561


11.150


10.980
22,130
11.892


34.023
4,594.008
1,111.246´
3,482.7611
89
46
35
72
63


86
49


87


70
34


36


40
76


58
34
11
99
12
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Proračuna


naslov et. st.


I. i 1 i 2
II. 3-21
1 i 2
3—12


— 381
Predmet.


k tomu
Promet aa uložnim knjižicama
Redoviti izdatak
Vanređni izdatak


Sveukupni izdatak


Vlastelinstvo Pletcrnica-Velika.


A) Šumarstvo:


Osobna beriva
Stvarni izdatci
Ukupni izdatak šumskog gospodarenja
Blagajnički višak na lijevoj strani izkazani


sa K 170.012-63
upotrebljen je kako slijedi:
Nepotrošnoj šum. glavnici privedeno
Dano na predujmove uz povrat
Dano na predujmove uz obračun
Povraćeno imovnoj občini na predujmovima
Gotovina u blagajni se nalazeča koncem g.


1904.
Ukupno kao gore


Osim toga je šumarija primljeni predujam
od imovne obćine upotrijebila za izradbu
goriva drva i gradje sa K 81.980-87
a iz svog čistog prihoda predujmila uz povratak
K 710-53


B) Gospodarstvo:
Osobna beriva
Stvarni izdatci
Ukupni vlastiti izdatak gospodarstva
Blagajnički višak na lievoj strani izkazani


sa K 22.130-76


uporabljen je kako sliedi:
Privedeno nepotrošivoj šum. glavnici .
Ukampćeno na uložnoj knjižici požeške


šteđione
U blagajni koncem g. 1904. u gotovom
preostalo
Ukupno kao gore
Cisti prihod dobra Pleternice u g. 1904.


Odobreno
po proračunu
za
g. 1904.


Kruna


1,065 221
BO.5.353


1,570.574


9.684


17.256


26.940


Bazhod.


Izdano u
god. 1904.


K


2,631.626|74


957.309 35
147.200 34
5,422.048,56


9.762 20
9.920 52
19.682 72
139.246 59
11.690 [93
291:81
16.53693
2.24637


170.012 63
82.691 40
7.646


54.915


62.561


8.000


13.500


630


22.130


192.143


brodske imovne obćine.


31. prosinca 1904.
Nadšumar: Protustavuik:


Ivan Tropper. Mato Kopić.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 94     <-- 94 -->        PDF

— 382 —


Prodaje u državnim šumama u RiimtinjskoJ. Mjeseca kolovoza


o. g. prodavati će se u Rumunjskoj putem javne dražbe mnogo hrastovih
i smrekovih stabala u državnim šumama, koje leže u konsulatsokružju
Kraj ova. Naš tamošnji podkonsul svratio je usljed toga pozornost
interesenta na tu dražbu, da si mogu još za vremena pribaviti
nuždne informacije i obaviti izvide na licu mjesta. K. S. H. Z.
Devastacija šuma u Siamu. Iz Bangkoha javljaju, da je kraljevskim
ukazom zabranjen izvoz Teak, Sandel i Hickory-drva iz područja
Menam i Mekony, što je istovjetno sa zabranom izvoza drva iz cielog
Siama, jer su te dvie vodene ceste jedino prometilo, koje vode u unutarnjost
zemlje. Uzrok toj zabrani bijaše navala holandeskih i kineskih
drvolržaca, koji su najljepše šume nemilice haračili.


Udaranje munjo u drvo(5e. Prije se je držalo da munja radje
udara n. p. u hrast nego li u bukvu s razloga toga, što ima u hrastu
više vode. Nu istraživanjem se je izpostavilo, da taj nazor nije izpravan,
već da je tomu uzrok, što je bukovo drvo mastnije, nego li hrastovo.


Mast je na ime zločest vodić munjine, pak s toga i drveće, koje
ima više masti kao bukva, orah, lipa, breza itd. nestrađa tako od munje.


Upliv vrlo uizkih tcmpei´atura na klicavost sjemenja. Iztraživači
H. T. Brown i F. Zscombe imali su na razpolaganje veću količinu
tekućeg zraka, čime im je bila pružena prilika, da su mog´li praviti
pokuse, kako će vrlo nizke temperature djelovati na klicavost sjemenja.
Usljed toga izložili su oni različito sjemenje temperaturi od 183"
do 192" C kroz 110 sati. Nakon toga su sjemenje vrlo oprezno i polagano
otalili, što je trajalo 50 sati, pak su mu onda iztraživali klicavost.
Pri tom se je izpostavilo, da u pogledu klicavosti nije bilo skoro n ikakov
e razlike izmedju sjemenja, koje je bilo izvrženo nizkoj temperaturi
i ovog, koje toj temperaturi nije bilo izvrženo. Biljke su se razvile
iz jednog i drugog sjemenja posve jednako, pa isto tako i dozorile.


UgaJj i ulje kao gorivo. Više se je puta već povela riječ o tom
da se ulje upotrijebi kao gorivo za tjeranje parobroda umjesto uglja.
U novije doba to se je već i pokušalo i tu se opazilo, da ulje zaslužuje
u tom obziru svaku prednost. Tako je ono na pr. mnogo lakše od uglja,
dade se spremiti u vodno dno broda čime se uštedi sav bunker za teret
itd. Napokon su nedavno — početkom godine — učinjeni i daljni pokusi
isporegjivanja jednoga i drugoga, pri čem je ulje iznijelo sjajnu
pobjedu i osiguralo sebi budućnost. Ti su pokusi pravljeni na parobrodu
Arizonan, američko-hav^fajskoga parobrodarskog društva. Glavna svrha
pokusa bila je da se ustanovi snaga i pritisak pare. Prvi je pokus bio
učinjen s ugljenom na putu izmedju San Franciska i NeW"Yorka, drugi
s uljem izmedju San Diega i New-Yorka. Na osnovu iskustva što se je
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 95     <-- 95 -->        PDF

— 383 —


polučilo na parobrodu Nebraskan istoga društva, uvedeno je na ime na
Arizonan ulje po sistemu Liissoe-Lovekin.


Parni pritisak, dok je gorio ugalj, nije nadmašivao 185 engl. funti
dok je redovito padao do 105 funti kad se je čistila peć. Naprotiv taj
je pritisak stalno iznosio 215 funti kad se je upotrebljavao ugljen. Naravna
posljedica toga bilo je povećanje brzine broda i to za čitavi
uzao; brod je na ime umjesto prijašnjih devet pravio sada deset uzlova
na sat. Taj stalni parni pritisak upliva dabome i na sve pomoćne
strojeve.


Daljna prednost ulja nad ugljem leži i u tom, da će i kotlovi trebati
manje popravka, jer su svi dijelovi stroja izvrgnuti jednakoj temperaturi
cijelo vrijeme dok brod ide. Nadalje ne daje ulje čagju, pa će
peći ostati dugo vremena čiste i sposobnije za podavanje i uzdržavanje
konstantne topline.


Iza Arizonana učinjeni su ti pokusi još na četiri parobroda istoga
društva i svuda je rezultat bio najpovoljniji. Trs. Lloj/d.
Statistični pregled o imenovanju i promaknuću šumarskih činovnika
Hrvatske i Slavonijo tečajem godine 1904.


1. Lach Gustav, do sada kotarski šumar, nakon avancementa nadšumar
procjenitelj ; službuje kod imovne obćine gjurgjevačke,
2. Milković Ivan, do sada šumarski vježbenik, nakon avancementa
šumarski pristav; službuje kod imovne obćine gjurgjevačke.
3. Trivanović Milan, do sada šumarsko teh. dnevničar, nakon
avancementa šumarski vježbenik; službuje kod imovne obćine gjurgjevačke.
4. Kreč Milivoj do sada šumarsko teh. dnevničar, nakon avancementa
šumarski vježbe´nik; službuje kod imovne obćine gjurgjevačke.
5. Dianovsky Pavao, do sada kr. državni nadšumar, nakon avancementa
kr. državni šumarnik; službuje kod kr. državne šumske uprave.
G. Tordony Emil, do sada kr. državni nadšumar, nakon avancementa
kr. državni šumarnik; .službuje kod kr. državne šumske uprave.
7. llajdu Rudolf, do sada kr. državni šumar, nakon avancementa
kr državni nadšumar; službuje kod kr. državne šumske uprave.
8. Simonffj Akoš, do sada kr. državni šumarski kandidat, nakon
avancementa kr. državni šumar; službuje kod kr. državne šumarske
uprave.
9. Horvath Alexander, do sada ki´. državni šumarski vježbenik,
nakon avancementa kr. državni šumarski kandidat; službuje kod kr. državne
šumske uprave.
10. Frommeyer Anton, do sada kr. državni šumarski vježbenik,
nakon avancementa kr. državni šumarski kandidat; službuje kod kr. dravne
šumske uprave.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 96     <-- 96 -->        PDF

__ 384 —


11. Bakkay Albin, do sada kr. državni šumarski vježbenik, nakon
avancementa kr. državni šumarski kandidat; službuje kod kr. državne
šumske uprave.
12. Šimić Stjepan, do sada šumarski vježbenik, nakon avancementa
šumarski pristav; službuje kod imovne obćine ogulinske.
13. Hefner Josip, do sada šumar vlastelinstva čabranskog, nakon
avancementa nadšumar; službuje kod vlastelinstva grofa VVitzlebena.
14. Gsikoš vitez Stjepan, do sada šumarski pristav, nakon avancementa
kotar šumar; službuje kod imovne obćine križevačke.
15. Radojčić Svetozar, do sada šumarski vježbenik, nakon avancementa
šumarski pristav; službuje kod imovne obćine petrovaradinske.
16. Linka Robert, do sada šumar, nakon avancementa nadšumar;
službuje kod vlastelinstva Dol.-Miholjačkog.
17. Krišković Lambert, do sada šumarski pristav, nakon avancementa
okružni šumar; službuje kod vlastelinstva Dol.-Miholjačkog.
18. Seidel Oskar, do sada šumarski pristav, nakon avancementa
šumar; službuje kod vlastelinstva Dol.-Miholjačkog.
19. Rozmanith Albert, do sada naslovni kr. državni šumarnik,
nakon avancementa kr. državni šumarnik; službuje kod kr. državne
šumske uprave.
20. Maslek Mile, do sada nadšumar, nakon avancementa šumarnik;
službuje kod imovne obćine brodske.
21. Viđale Jaromir, do sada kotarski šumar, nakon avancementa
nadšumar; službuje kod imovne obćine brodske.
22. Neferović Franjo, do sada šumarski vježbenik, nakon avancementa
šumarski pristav; službuje kod imovne obćine Novo-Gradiškanske.
23. Zec Dušan, do sada šumarski vježbenik, nakon avancementa
šumarski pristav; službuje kod imovne obćine II. banske.
24. Pichler Viktor, do sada absolvent šumarske akademije, nakon
avancementa šumarski vježbenik; službuje kod gospoštije u Slatini.
25. Phillipović plem. Slavoljub, absolvent šumarske akademije,
nakon avancementa šumarski pristav; službuje kod gospoštije u Erdeviku.
26. Prpić Petar, do sada kr. šumarski vježbenik, nakon avancementa
šumarski vježbenik; službuje kod imovne obćine Novo-Gradiškanske.
27. Vučković Vaso, do sada absolvent šumarske akademije; nakon
avancementa kr. šumarski vježbenik; službuje u šumar, odsjeku kr.
v.em. vlade.
28. Kor6skeny plm. Velimir, do sada absolvent šumarske akademije,
nakon avancementa kr. šumarski vježbenik; službuje kod kr. kotoblasti
u Sisku,


ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 97     <-- 97 -->        PDF

— 38B —


29. Antun Kern, do sada kr. županijski šumarski nadzornik II. raz.
nakon avancementa kr. županijski šumarski nadzornik I. raz.; službuje
kod šumar, odsjeka kr. zem. vlade.
Avancement, po broju i službodavcu.


U šumarskom odsjeku kr. zemaljske vlade 2
Kod kr. državne šumske uprave 8
Kod kr. kotarske oblasti 1
Kod gjurgjevačke imovne obćino 4
Kod imovne obćine ogulinske 1
Kod imovne obćine križevačke 1
Kod imovne obćine petrovaradinske 1
Kod imovne obćine brodske 2
Kod imovne obćine novogradiškanske 2
Kod imovne obćine II. banske 1
U privatnoj vlastelinskoj službi 6


Ukupno 29


Odbijemo li 8 kr. državnih šumarskih činovnika, to nam još 21
preostanu, od kojih su kao absolventi šumarske akademije 4rica novoimenovani.
— Odbijemo li od preostale 17ce još 6cu koji su u privatnim
službama namješteni, to nam samo lltorice preostanu, koji su u šumarskom
odsjeku kr. zem vlade, nadalje kod kr. koL oblasti, toli kod
imovnih obćinah tečajem godine 1904 avancirali!


To je zaista malo, pa se nadamo, da će tg. na bolje okrenuti.


Po časti avancirali su od izkazanih 29 šumarskih činovnika
tečajem god. 1904.


Od absolventa šumarstva na čast šumar, vježbenika .3
Od absolventa šumarstva na čast šumar, pristava 1
Od šumar, tehničkog dnevničara na čast šumar, vježbenika 2
Od šumar, vježbenika na čast šumarskog pristava 6
Od šumar, vježbenika na čast šumarskog kandidata 3
Od šumar, kandidata na čast šumara 1
Od šumar, pristava na čast šumara 3
Od šumara na čast nadšumara 5
Od nadšumara na čast šumarnika 4
Od kr. žup. šumar, nadzornika II. raz. na čast I. raz. 1


Ukupno 29


Najveći je avancement god, 1904. u obsegu kr. državne šumske
uprave usliedio. — A zašto? Zato jer oni po definitivnom statusu avanciraju.
Jos. pl. Aue,


kotar šumar im. obć. križ.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1905 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— 386 —


Proračuni krajiških im. obćliia za g. 1905.


Imovna obćina brodska: Redoviti prihod 1,911.891 K. Vanrodni


prihod 1.027 141 K. Ujjupno 2,939.032 K. Redovita potreba 1,01.5.065 K.


Vanr. potreba 460.9G5 K. Ulaipno 1,476.0.30 K. Višali 1,403 002 K.


Imovna obćina petrovaradinska: redoviti prihod 782.645 K, van


redni prihod 302.i´67 K, ukupno 1,084-912 K, redovita potreba 585.357


K, vanredna potreba 176 163 K, uimpno 761.520 K, višak 323.392 K.


Imovna obćina gradiška: redoviti prihod 306.407 K, vanrodni


prihod 178.629 K, ukupno 485.036 K, redovita potreba 22:^.975 K,


vanredna potreba 43.216 ukupno 266.191 K, višak 218.845 K.


Imovna obćina gjurgjevačka: redoviti prihod 435.619 K, vanrodni


prihod 28.090 K, uimpno 463.709 K, redovita potreba 250,334 K, van


redna potreba 107.359 K, ukupno 357.693 K, višak 106.016 K.


Imovna obćina križevačka: redoviti prihod 351.025 K, vanrodni


priliod 13.200 K, uimpno 364.225 K, redovita potreba 201.900 K, van


redna petreba 101.083 K, ukupno 303.483 K, višak 60.742 K.


Imovna obćina II. banska: redoviti prihod 173.565 K, vanredni


prihod 57.886 K, ukupno 231.451 K,´redovita potreba 112.866 K, van


redna potreba 64,221 K, ukupno 167.087 K, višak 64.364 K.


Imovna obćina I. banska: redoviti prihod 48.017 K, vanredni
prihod 16.207 K, ukupno 64.224 K, redovita potreba 149.778 K, vanredna
potreba 82.940 K, ukupno 232.718 K. Manjak. 168.494 K.


Imovna obćina slunjska: redoviti prihod 43.751 K, ukupno 43.751 K
redovita potreba 186.032 K, vanredna potreba 5988 K, ukupno 192.020 K,
manjak 148.269 K.


Imovna obćina ogulinska: redoviti prihod 252.625 K, vanredni
prihod 38.384 K ukupno 291.009 K, redovita potreba 177-044 K, vanredna
potreba 28.195 K, ukupno 205.239 K, višak 85 770 K.


Imovna obćina otočka: redoviti prihod 227.150 K, vanredni prihod


23.600 K, ukupno 2.50.750 K, redovita potreba 149.573 K, vanredna
potreba 61.210 K, ukupno 210.783 K, višak 39.967 K.
@@e@@ &&&& ^B&m eese © @a#@@@#


i Šumske čekiće i


ISP najbolje i najtrajnije vrsti, kakove rabi slavno kr. šumarsko ^jP
kj0 ravnateljstvo i mnoge drugo ugledne šumsko uprave, proiz- T3r
kjf vodi uz umjerene i dogovorne ciene T3F
^ ^
M Josip Vergle^, orudjar ^


^ Zagreb, Mesnička ulica kbr 6. ^


Uređjuje Ivan Partaš, prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. AIbrecht (Maravić i Dećak)