DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ovogodišnja glavna skiipština družtva«


-, Ovogodišnja, po broju dvadeset i deveta redovita glavna
skopštma ´»Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga drnžtva« obdržavana
je dne ´5". i sliedećih dana- mjeseca rujna u Vinkovcima
BavezBO ša izletima a okolišne, državne i iavesticionalue kao i
šume´ brodske imovne .obćitie. / ´ ´


Prema utanačenom programu doputovao je vedi dio učesnika
vec na dne 4. rujna poslije podne u ubave Vinkovce.


Dočekivani kod dolazka pojedinih željezničkih^ vlakova
najljubeznije po domafira toli´državnim koli i imovinskim dru-govima
šumarima, br^o se prijateljskim posredovanjem gg. nad-´
šumara J„ Vidale-a. te šumara 0. ,pL Aglda razmjestismo u jur
opredieljene stanove, da se´ što prijo i opet sastanemo, upoznamo
i´ pozdravimo na prijateljskoj večeri^ urecenoj u dvorani
svratišta Leehner. " ^. " ´


Već taj. prvi-, sastanak, kojemu je prisustvovalo do 100
članova iz sviju krajeva zemlje^ kazivao je jasno^ da 6e nam,
ovogodišnji sastanak biti vanredno brojno -posjećen. Ta same
naše krajiške imovne obdine odposlaše kontingenat od preko
60 svojih dičnih zastupnika. Sveukupni broj učesnika skupštine
pako nadmašio je 130 članova.


- Proboraviv tu prvu veČer u prijateljskom razgovoru i saobradaju
~ uz skladna hrvatsku pjesmu — bilo je već pri-,
lično kasno u noć, kada se i posliednji- učesnici spremiše na
počinak.
Bilo je 9 satih jutrom, kad no na dne 5. rujna u dubkom
punoj svečano izkićenoj velikoj dvorani gospodarskoga ureda
slavne brodske imovne obćine, na čijoj se kući ´ponosno vijaše
mila naša hrvatska trobojnica, predsjednik družtva, presvietli
.gospodin c. i kr. komornik i velikaš Marko grOf Bombelles,
okružen većinom članova družtvenoga upravnoga odbora, plenarnu
skupštinu družtva slledećim pozdravom oslovi i otvoriš
82
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

, , " — 444 —


Slavna skupštino! Veleštovana gospodo!
. Otvarajući današnju glavnu skupštinu srdačno Vas " po^
sdravljam´" i livalim Vam na toli brojnom posjetuV .
Nu ne mogu" propustiti ovu zgodu, da" ue izjavim svoju
žalost´ nad tim, što mi slabo zdravlje ne dopušta, da, štovana
gospodo, medju Vas. ceš6e dodjem, i da ciljeve našega družtva
ne" mogu^ promicati onako, kako to moje srdce želi, a i potreba
naše zelene struke^ zahtjeva. ITsljed . toga i molit du Vas gospodo,
da´ buduće godine pri obnovi družtvene uprave svojim
povjerenjem izvolite počastiti snažniju, i dostojniju silu, a do´
toga vremena, .molim Vas, da , imadete sa mnom još malo
strpljivosti, " .
-; Skupština uzvrati pozdrav gromkim, »Živio predsjednik!«


- " ´ Predstaviv na ´to skupštini-´prisutnog zastupnika mjestne
kr. kotarske oblasti p, n. g; kr= kotarskog predstojnika Ljubomira
Nagela, pridbći, da na skupštini- zastupaju »Ugarsko ze-:
maljsko šumarsko družtvo g.-Josip Havas, kr. državni šumarski
ravnatelj. Slavonsko ´ gospodarsko družtvo . u Osijeku p« n, gg.
Miloš Ljubio, ravnajući učitelj više djevojačke škole^.i Aleksa
Veselinovidj veleposjednik iz´ Vinkovaca. Galicko zemaljsko šu.
marsko družtvo družtveni tajnik p. n, g. Andrija Borošid —
a Hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo" . u Zagrebu, pre-´
svietli g. Marko grof Bombelles. ´ , ,
Zahvaliv se nadalje predsjednik na ime družtva i gosto--
Ijubivim, domadinama: slavnoj brodskoj imovnoj obdini i kr.
državnoj šumskoj upravi ^ koji su nam svojim gostoprimstvom
pružili priliku, da mogosnlo ne, samo ovaj" ubavi kraj naše
mile domovine pohoditi, vec i nagledati se i diviti ondašnjim
krasnim hrasticim.a, kojima, u obde nema premca na svietu —
zaduživ tim u velike´sve prisutnike i družtvo´ kao takovo —
oslovi prisutne još i sliedećom i"qavom,:


-\ .Veleštovana gospodo! Prije nego li predjemo na dalnji rad
ovogodišnje glavne skupštine, molim Vas, da u ovom svečanom
času a pod dojmom radostnog dogadjaja, da-je Njegovo c, i
kr. Apostolsko Veličanstvo, naš.siedi-i težko , izkušani pre


ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 445 ~~. : -.


milostivi kralj i gospodar Franjo Josip L netom doživio ,76«´
godišajicu životaj zajedno sa mnom uzklikaete: »Nas e g pre-.
milostivog kralj a.i gospodara Franju Josipa I,
neka nam dobri Bog pozivi i u z. d r ž i đ o s k r a j-
n i li , g r a n i c a 1 j u d B k o g;a ,´ž i v.o ta/ Živio! Živio!
Z i V i,0^1 ´ .,


´ Proglasiv tim dvadeset i devetu plenarnu glavna" skupštinu
otvorenoms imenuje šumarskoga pristava g. Josipa Alkovica
perovodjom, predloživ podjedno za ovjerovitelj-e skupštinskog
zapisnika .gg. kr, drža.Y. šumarskog savjetnika Gjulu Kuzmu,
te šumarnika brodske imovne obcine Masleka Milu, tim da po


zaključku skupštine skupštinski zapisnik stante´ sesione ovjerove,
koje predloge prisutni jednodušno prihvatiše., ,
Prešav tim na sam´ dnevni red, umoli družtvenoga tajnika
g,-A, Borošida, da ,skupštinu izvjesti o djelovanju družtvene
uprave i o stanju družtva te´čajem minule-poslovne godine, kojemu
se pozivu ovaj odazove podnešenjein sliededeg izvješda:


/Slavna skupštino! ´.--. / , ´:


O djelovanju upravljajudeg odbora u minuloj poslovnoj
godini čast mi je slavnoj skupštini podnieti sliedece izvješće:


Upravljajući 6dbor obdržavao je od posljednje glavne skupštine
ukupno 4 redovite sjednice i to 13= prosinca 1904., 26.
travnja, 20, srpnja i 4. rujna o.^ g.. ,


Rad upravljajućeg družtvenog odbora poznat je slavnoj
skupštini iz dotičnih zapisnika odborskih sjednica, koji se vazda
u družtvenom časopisu objelodanjuju^ pak 6a stoga istaknuti
samo .najvažnije točke, koje. bijahu predmetom , rasprave u odborskih
sjednicah, >


L Družtveni upi´avljajuci odbor nastojao je u prvom redu
oko provedbe zaključaka prošlogodišnje glavne ´skupštine. \
U tom povodu podnesene su visokoj kr. zemaljskoj vladi
sliedece predstavke,:
1, Visoka kr. .zem. vlada zamoljena je posebnom predstavkom,
neka bi se stavilo izvan krieposti previšnje riešenje
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— ´446 —


od 27. svibnja 1867« (odpis ratnog ministarstva od 5, lipnja,
1867,, odjel 10. br. 1961 „, okružnica glavnog zapovjeđničtva \i
Zagrebu od 13. lipnja 1870,, odjel VII. br. 5621), kojim je
za područje bivše Vojne´ Krajm^ § 3- priloga B. šumskoga
zakona preinačen tako, da se kod obračunavanja odšteta za
šumski kvar ´ umjesto jednostruko ima´ računati jedan i polstruko^^
unijestO´ jedan i polstruko dvostruko, a umjesto dvostruko
dva i polstruko,.


Mimogred pripominjenij da se praktična svrlia„ za kojom
je navedena predstavka išla, dade pokičiti i na^ taj način, ako
se dotični šumovlastnici^ koji su u području bivše vojne krajine
poglavito kr. šumski erar i krajiške imovne obdine, svojevoljno
odreku povišica naknade šumskih šteta, što im zajam-´
čuje spomenuto Previšnje riešenje, U tom smjeru stvorila su
zastupstva dvijuh imovnih obdina svoje zaključke^ [-kojima se
odriču napred ,navedenih pogodnosti, pak je i kr. zem. vlada
odnosne zaključke jur odobrila. ..


^ 2. Kadalje je podnesena vis, kr, zem, vladi predstavka^
da se kod izdanja »zakona o suvišnih, neprikladnih i niiždnih
putovih« uzme dovoljan obzir i na potrebe izvoza šumskih
proizvoda kao i na ustanovljenje odšteta za uporabljeno šumsko
tlo i posjećeno drvede,, pošto u osnovi navedenog zakona, kako´
je objelodanjena u »Narodnih Novinah« od 23. kolovoza 1904.
na interese šumarstva nije uzet dovoljan obzir. ´^


U ostalom mogu slavnu skupštinu izvjestiti, da je — u
koliko ^ je meni poznato — obnovljena osnova zakona o suvišnih,
neprikladnih i nuždnih putovih,-preinačena, pak-je tom
zgodom uzet i obzir na potrebe šumarstva u preinačenoj novoj
osnovi citiranog zakona.


3. .Na temelju rezolucije, stvorene na prošlogodišnjoj glav.
skupštini ,povodom razprava o svedj preotimajudim šumskim
štetama,´ podnesena je vis. kr, zemalj, vladi obrazložena .predstavka
i podjedno naznačena su sredstva, kojima bi se u sadašnjim
.prilikama tomu zlu na put stati moglo i imalo.
, 4. Isto tako je. u smislu zaključka minule glavne skupštine
podnesena predstavka vis, kr, zemaljskoj vladi i podastrti


ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

™ 447 —


predloži družtvenog čiaua p. n. g, kx\ kot, šumara Majuarića,
BiBjerajudi na uredjenje osobnih odnošaja lugar^kog osoblja kod
naših zemljištuih zajednica


II. Tekom minule godine raspravio je upravni odbor i
nacrt nove naredbe glede obdržavanja, višeg državnog ispifca za
samostalno vodjenje šumskog gospodarenja, te je u tu svrliu
kabrani pododbor izradio posebni novi nacrt upitne naredbe,
koji je onda poda;?trt vis. kr. zem. vladi na daljnju porabu.
Upravljajući odbor donesao je povrh toga opetovano zakljucke^
a družtvena uprava podniela vis. kr. zero.al]skoj vladi
predstavke :


da se publiciraju šumarsko - statistički podatci za cielu
zemlju;
da se sa strane vis= kr- zem. vlade poduzmu nužne mjere,
kako ce se na put šteti šumskim štetama ;
da se u život privede »Jubilarna uzgojna zaklada za podporu
djece šumarskih činovnika«;


da se sa strane vis. kr. zem. vlade nješto užini radi nao«
brazbe lugarskog osoblja te eventualno u tu svrhu ustroji i
posebna lugarnica ;


da se konačno rieši pitanje glede uredjenja kr. šumarske
akademije posebnim zakonom.


Kako štovana gg. skupštinari iz dosada navedenog razabrati
možete, nije upr. odbor uiti minule godine — kao što
ni prijašnjih godina — propustio nijednu priliku, da ne poprimi
inicijativu u nvim nuždnijim pitanjima^ smjerajudim na
unapredjenje šumarskih prilika u našoj domovini.


Imade doduše još mnogo predmeta, koji se urediti i riešiti
moraju — o tomj nema sumnje, ali postoji opravdana nada,
da 6e se i k riešenju tih pitanja pristupiti, čim se urede javne
prilike u našoj domovini.


E´u ipak imamo več i sada zabilježiti jednu tekovinu u
minuloj godini, naime poboljšanje materijalnog stanja šumarskih
činovnikaj stoječih u službi zemaljskoj i onoj krajiških
imovnih obćina^ koje je usliedilo občenitim povišenjem plača
toga osoblja.
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— .448 ~
´ Ako je time naroSto šumarskom osoblju naše političke
uprave donekle i pomoženo^ a ono ipak´ ne smijemo šuštati na
putu, koji smo u našim prijašnjim skupštinama jur nastupili,´
te´moramo nastojati, „ da se osobne prilike toga osoblja naprede
i´da se dokine XL dneyni razred .kod kr= kot. šumara a uvede
IX, cinovni razred za. jedan dio toga. osoblja, g;atimda se svi
sum, nadzornici uvrste u VIIL činovnički razred, kao i da. se
pitanje o šum. vježbenicima svrsi sbodno rieši.


Slavna skupštino! Moram se taknuti još jednoga predmeta
naše unutarnje uprave, at o je.´naš družtveni »šumarski muzej«.
Prošlogodišnja glavna skupština uputila je upravni .odbor družtva,"
neka poduzme´ sho´dna, .da se naučne zbirke muzeja predadu
(ma i uz pridržanje prava vlasnictva šum. družtva) zajedno
s muzejalnini prostorijama ,u interesu^ unapredjenja obuke, na
kr. šumarskoj akademiji, na slobodno svrsi shodno raspolaganje
i uporabu, zastupnicima .profesorskih, stolica za -šumarsku proizvodnju
i lov te šumarsku upravu´, uz uvjet, da se dotični nastavnici
pobrinu za dalnje ´Uzdržavanje tih zbirka bez´ daljnjega
troška po družtvo. . \ , -


Ovaj zaključak slavne skupštine nije joŠ proveden^ u jednu
ruku s toga razloga, što niti u minuloj glavnoj skupštini a niti


poslije nije,bilo prilike, da družtvena" uprava u tom predmetu
sasluša mnienje upravitelja društvenog muzeja g, kr. šum. profesora
I. Partaša^ a^ u drugu ruku s toga, što je to vrlo važan
predmet, koji zalitieva i dulje proučavaojeo Nu svakako če se
još tečajem o. g. pristupiti meritornom riešenju toga pitanja.´
Slavna skupštino! Kako ´,prijašnjili godina, tako i" ove godine
vis. kr. zem. vlada poduprla je´ naše" družtvo doznačivši
mu za promicanje družtvenih svrha iz zemaljskih sredstva ,podporu
od 1200 Kj a za izdanje »Lugar* Viestnika« iznos od
400 K, na Čemu, neka joj bude na ovom mjestu izrečena .najtoplija
zahvalnost,


´ U minuloj godini podieljene su pak udovam i siročadi
družtveniii Članova slieđede podpore:


1. iz družtvenih sredstva: Ruži Šeringer, Albini Ćelija,
Ani´Marinovič,- Vjekoslavi Malnar, Olgi Belamarič,´ Melaniji


ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 23     <-- 23 -->        PDF

-
: . — 449 -^ ´^
Ljubiokovid, Sofiji Vidric, i Emi Lepušid — svakoj po 30 K;
zatim Ađeli Stojanovic, Milevi Petrovic, Bužici .Auđemka i Sofiji
Ivanid — svakoj po 20 K/


2.:Jz sredstvah družtvene pripomodne zaklade:. "Mariji Furlan
i Milki Giirtler svakoj po -50 K^ Danici´ Šipek 100, K; ´


Družtveni časopis ^
^^ Šumarski list/´ tiska se u 700 primjeraka^´
a prilog´ mu »Lugarski Viestnik«. a 1800 primjeraka.
U´samom je uredjivaajii nastupila lična promjena,-btidudi
da´je -— kako je gg. skupštinarom poznato iz-objave drožtvenog
predsjedničtva -— nslieđ nenadane bolesti đosadanjeg urednika
driižtvenog časopisa, g. kr, profesora siim. akademije Iv.
Partaša 1. rujna o. g. uredjivanje društvenih časopisa povje-´
reno g. profesoru kr. šum= akademije F. X. : Kesterčaneku. "´


´Broj driižtvenih članova jest danas sliedeći: utemeljitelja
62^ podupirajucili članova 16^ članova.P r. 380^ članova IL
r-1254;. predbtojnika za »S, list« SS^ predbrojnika. za »Lug«,


. Pr minuloj godini izgubili smo smrču sliedede´ članovedružtva:,
Antuna" K o r a b a, Virgila M a 1 i n a^ . Gecu C i g a-
n,o vida, Franju. R a Č k i a i .Hinka.S t r a ž a k a. Slava im !


Za družtvenu knjižnicu nabavljene su minule godine sliedede
knjige:
´ /


1,
Guttenberg: Die Forsteinriclitung 12´K,^
2. Lorejs ,— Handbucli der Forstwissenschaft IP izdanje
72 K.
: : .-.-: V, :
´3. Gradjevni pristojbenik 15 K.
4. Dimitz: ´Die forstliclien Verhaltnisse von Bosnien u.
Hercegovina 12 K. ,´".;´
Katalog za družtvenu knjižnicu sastavljen je ved posvema^
te de se doskora otisnuti u družtvenom časopisu.


Družtvo naše podržava-sa domadim i susjednim družtvima.
iste sveze kao i prijašnjih godina, a isto tako drže se, odnosno
primaju u zamjenu isti časopisi kao^ i dosele,
Imovina .družtva sastoji se:
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 450 —


L 32 družtvene zgrade »Šumarskoga doma<^


u vrieduosti .,..,.. . = . 240.000 K.


2. družtveROga muzeja. ....... 22.000 K.
3» pokuctva ....´. 2,400 K.
4. pripomoćne zaklade 11=358 K.
5-. Gotovine ........ ^ S.SSii K.
´ IJkuJ^T^" , . 279.641 K.
Odplata zajma slavnoj brodskoj imovnoj obdini teče posve
redovito prama odnosnoj odplatnoj osnovi^
Završojući time molim slavnu skupštinu^ da izvoli ovaj
izvještaj primiti na znanje.«
Primiv skupština to izvješće bez piimjetbe na znanje—pročita
dražtveni tajnik skupštini, izvješće odbora ad boe za izpitanje
družtvenili raČiina i imovine za g. 1904. tim da su dotična
gospoda revizori kr. žop. šumarski nadzornik Mirko Puk
i kr„ državni šumarski Angust Kužička zaključne račune odtisniite
na strani 452. i 463., pronašli u redu^ a koje izvješće


kupština uze odobrenjem na znanje.


Četvrta točka dnevnoga reda bijaše^ zatim, pretres proračuna
za g. 1906.5 i izbor odbora ad lioe za izpitanje družtvenib
računa za g. 1905.


Pošto je nacrt tog proračuna bio jur tiskan predložen skupštini,
prihvati ga takova nakan kratkog svrsi sboduog obrazloženja
po družtvenim tajniku u cielosti kako je na strani
454 i 455 priobden, izabrav podjeno za revizore računa L g.
1905. p. n, gg.: Dragutina Laksara uniir. šumarnika i kr. šamarnika
Alberta Ro^manitlia.


Kod oa to siiedeče pete točke dnevnoga reda, imime usta,novljenje
mjesta za obdržavanje budude XXX, glavne skupštine^
zaključi skupština, da se dojduča glavna skupština imade
obdržavati a Zagrebu, nii u saveze sa izletom^ a kamo — o tom
odlučiti prepušteno bi upravnome od.boru družtva.


Pošto na točku 6. dnevnoga reda^ nikoji posebni predloži
Btigli nišo, l)io je tim.e dnevni red te plenarne glavne skupštine
izcrpljeUjUa to tajnik pročita još i na skupštinu stigavše brzojavne
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 25     <-- 25 -->        PDF

~ 451 ~


pozdrave: presTietlog g> veL župana županije sriemske Imbre
pL Hideglietia kao i kr. podžupana Dr. Josipa Subotida, te p. n.
gg. članove družtva: F. Zickmundovskoga i E. Fifr^clibacha iz
Zagreba. L. Kaderža.beka i F. Fusica iz Belovara. F. Altbalera
iž^ Otočca i S. Kozjaka iz Požege. Pošto se je onda još
šumarnik g. E. Slapničar na ime prisatnili zahvalio predsjedniku
presviotlom g= Marku grofu Bombellesuza trud^ što ga je uložio oko
te skupštine kao i družtva u oboe— koja zahvalu skupština^ sa
jednodušnim »Živio predsjednik« popratila^ dignn predsjednik
u V:J 12 sati prije podne plenarnu skupštinu, pozvav prisutne
prije odlazka posebnog vlaka., skojim se posije podne imalo
krenuti na izlet u državne šume; Deš. Tikar i Boljkovo do
šuffisko-iovačkog dvorca na Spačvi — na kratki doručak u kolodvorsku
restauracij^Uo


Točno u jedan sat poslije podne, poveze posebni vlak,
što ga je družtvu stavila na razpložbu kr. državna šumska
uprava, sa. kojih 140 nčenika^ pod vodstvom kr„ šumarskog
savjetnika i člana upravnoga odbora g, G. Knzme iz Vinkovaca
prema Brčkoj.


Odilazeči is .otoka ugledasmo ponajprije velike površine
mladih čistih hrastovih sastojina brodske imovne obcine, prešav
zatim preko špačvanske čuprije^ stigosmo u šume fa\ državnog
šumskog erara. Prve ugledasmo sječine od g» 1902, a na njima
još sabrano drvo za tvornice tanina, Odavije dodjosmo postepeno
u sve starije branjevine^ u kojima se je vee u početku
još inim drvljem potisnuta hrastovina počimije po malo dizati.
To su šumski srezovi Deš^ i Tikar kr. državne šumarije Nemci.


Sada se več i u srezu Boljkovu -— spadajučem pod šumariju
Vrbaujsku t, z, bielo drvo sječe godinu dana prije unovčenja
hrastovine. Tim se sjedne strane olakšava procjena starih osamljenih
hrastovih gorostasa, a podjedno pogoduje i hrastovom
podmladku.


Diljem vožnje gledasmo i obilje šumskih prosjeka. Na
ogromnom kompleksu državnih šuma toga područja u površini
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 26     <-- 26 -->        PDF

-^ 452


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-siayoii"


L R a "s h o,d.-


Bilo je U istinu


Ipreiiminiraiio
izdano


P´O i m e 0´ c e Opa^ika


vi;
EH K:


I


Potreba „Šumar, doma" (ođplata zujm&^ohć


namet, muzej, Toclovođ^ -plin, paaikuća itd. 11350 .0273 59
Nagrada tajniku družtva----. . . - 600 600.
Nagrada blagajniku đružira -- -- ^600 600
NagradaureduikUj,Šum. lista" i j,Lug. ViestB. 860 860-06
Uredniku paušal 2a korekturu ; ´ 200 200
Nagrada suradiiikom´^Sum. lista" i „Lug.viest 1200 1149 57


7 Tisak „Šumar. lista´´ i ^jLug.´Viestnika´´ -´B200 2992 61
´8 Vez i odprema „Šumar, lista" i „Lug. Viesta. . 700 804 16
.9 Nabava strukovnih časopisa ´ - ^ ´. -120
10 Troškovi za knjižnicu ;,-..... . . 200 270 96
11 Pisaće potrebe .pređsjeđnićtva ,,-´ v´-.^ 20 7 70
12 Poštarina i biljegi predsjedništva .-.´´ -, 120 63 51
13 Razne tiskanice -. ´ ^^ -^ ´^ -.-´ 50 62
14 Trošak glavne skupštine ;
--,,- ^ -800 187 26
15 Jubilarni štipenđij =. -^
^^ .« = »» « 680 656
16 Vanredni ^ troškovi. = -. ,.´ ^ . --,= -100 1311 81
17 Podpore ---. .,...:,-., \ 400 400
18 Eazhod pripomoćne naklade´ -´ vV-^ -^ 400 200


Okupno--21-600 20639 23


U Zagrebu , mjeseca srpnja 1905.


Predsjedničtvo lirv.-slav.


* Nije ništa izdano jer izplaćeno tek g. 1905.
** U tili svota sadržane sri također i vinkulirane založnice hrv.-slav. zeai. liij). banke.


ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 27     <-- 27 -->        PDF

453


skoga šumarskoga družtva godine 1904.


\ ´. ´" ´´^ :: li. P r ik o d.
Bilo je U istinu


preliniinirano
primljeno i Q^^^^^


K. fil.
1 Novčani, ostatak fu družtvenoj blagajni--5286 27 h*.
2 koncem g^ 1903. \ u pripomoćnoj zakladi -5000 1066 84!(
3 Prihod ^Sum. doma" .-...-- ´. 10000 10172 96


Podpoi´a zemlje za družtvo - -- ^. . 1200 1200


Podpora zemlje´ za izdavanje „Lugarskog
5 Viestnika" ... - -: . . 400 400
6 Prinos podupirajućih planova ´ -, 1280 1-153 70
7 članarina I, razreda - ´ ´ 2400 1874 60
8 Članarina II. razreda ´ . . . ; . -´-. 2400 1646 i —
9 Predbrojnina za „Šumar, list" 400 ,624-1 —


10
Ini prihod (upisnina, oglasi, Baedjut.kamatiitd.) 500-1814 i 18
Prihod pripomoćne zaklade ; " ´ " 1000 471 125


Ukupno 24580 25709 80


Odbiv razhod ođ prihoda sa 20639 23


Pokazuje se višak od
6070 57


Slovi: pet tisuća i sedamdeset kruna
57 filira, od kojih spada družtvenoj blagajni-
3732-K- 48 fil, a pripomoćnoj zakladi
1338 K. 09 ffl.


šumarskog"a družtva.
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 28     <-- 28 -->        PDF

454


0 potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav.


2


4


7
8


9


II
12
išli
15


16
17


Godi TI e


190-4:. 1905. 1906,


P. r e d m e t"
zaista izdano prelimimran.0


O


Kruna


,Potrel)a (Razliod):


A) D r u ž t V e B i dnevnik.
,-,Šufflar. doui^´ (zajaui, olić. namet,
lauzej, 7odoyođ, plin, pazikuoa
itd.) .. 10273´59 nS50 10500


Nagrada tajniku družfcva 600-— 600 600
Hagrada blagajniku družtva .... . 600´-600 600
Nagrada uredniku ^Samar. lista^´


i v^Liigar. viastnika" 860-06 ´860 800
Urediuku paušal xa korekturu... 200´" 200 200
Nagrada- suradnikovi ^Šum. lista"


i ,,Lug-aT. Viestnika´´ ,. 1149-57 1200 1200.
Tisak i^Šum. lista« i „Lug. Viestii/´ 2992´6i´ S200. 3O0O
Ye7, i odprema iiSuiuar, lista« i


" jjjugar. Viestnika",, 80416 750 750
Nabava strukoviiili easopisa ´ 120 120
Troškovi Kakujižnieu ,-.´. 270-96 ´ 200 200
Pisaće potrebe predsjedaictva .. . 7-70 . 20 . 20
Po.štarina i biljegi predi^jednii^itva 03´51 120´ 80
Razne tiskanice .,,,. ,... 62´-^ 75 70
Trojak glavue skupštine .,.... , 187-26 800 400
Jubilarni štipendij xa- šumarsku


- akade.miju 656-~ ^ 680 680
Vanredni troškovi .,,.. _ 511´Bi BOO 200
Podpore 400.— 4O0 400
Ukupno-´ 20439-25 21475 19880


B) F r i p 0 lu 0 ć n a z a k 1 a d a.


; IH I Podpore pre)n:i pravilima - - ´ 200-400 400
rjkapno. 200´ 400 400
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 29     <-- 29 -->        PDF

" \— 455 —


proračiiiia


šumarskoga dfužtva za opravau godinu 1906.


-us ´o


^-O


»—J rf o Os rt


ti 1—< s-i ,


p
-vri p! d
,


P r e d m e t O
a´ 1^
đ a


-<


i)
TS O-, feO ta


o cž Gu
´XJ cs:
o


Kruna


Pokrije (Priliod): .


A) 1) r u ž t V e n i d n e V n i k. .


NoTČani ostatak koncem god. 1905 5286-27 1500
Prihod „Šumarskoga doma" , 10172-96 9900
Podpora zemlje za promicanje´ društvenih svrha.. 1200-™ 1200
Podpora zemlje Ka izdavanje »Lug-arskog Yi6stnika< 400-— 400
Prinos podupirajueih članova 1153-70 1000
Članarina L razreda ..-..,,. 1874-60´ 3000
Čllanarina IL razreda = , 1646´— 1800
Predbrojnina za jišumarski list"..,......;....., 624-— 600
Ini prihodi (upisnine, oglasi, kamati i t. d.)´ .... 1814-18 800


Ukupno 24171.71 20100


Odtiiv od pokrića potrebu sa. 19880


Pokazuje Se višak od ..;. 220


B) P r i p 0 m 0 6 n a z a k 1 a d a.


10 Novčani ostatak koncem god. 1905. = 1066-84 380


11 Kamati od glavnice posudjene za gradnju družtvenog
doma i na založnice, te prinosi -471*25 460


Ukupno 1538*09 840


u Zagrebu, mjeseca srpnja 1905.


Predsjednietvo hrv.-slav. ´šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- . .- , ; \, — 4:&6 — , . .


od preko 64 hiljade ralij ^osnov.ana je naime posebD,a mreža


prosjeka^ koja eieli. taj šuBiski posjed dieli na okružja po


100^ rali. ´ ^ ..""; . , , ´´ ´ ´


Duljina tih prosjeka iznaša ukupno 561 kilometara sa
površinom od 9.74´8 rali, od koje je do sada izkrSeno 858 rali.
Trošak uspostavljanja ´ tik prosjeka ianaša´do 80 hiljada kruna.
Krčenje stoji-po rali´73 krune, ´Krčenje 1 izkolcivanje po rali
91 krunu. Krčenje i izkolcivanje po kilometru kod 10 met.
širine prosjeke ,139´krunaj-a kod 6 m. širokih-90 kruna.


´.´ Došav na »Spacvu« stao je vlak, a društvo krene pod
vodstvom .domaće gg. državnih, šumara, ´da-se. na ovogodišnjoj
sjecini divi ostankoiii´ najljepših i najvrednijih našib hrastovih
šuma. Mnogi od prisutnih, koji do^ sada još nije .imao. prilike
osobno na licu mjesta ugledati ´te gorostase — to silno-blago —
.čudom se čudio´—´ne´ vjerujuc tako rekod ni sam svojim
očima, Sprovedvši tako dobrano , vremena u razgledanj.u,, i;
Stru6nom "raspravljanju pod ,ondašnjim! hrastovimi gorostasi,
vratismo se na čekajudi´ nas,vlak, s kojim se povratismo do
nedalekog prekrasnog´ lovačkog dvorca, što ga je sagradio erar
prošle godine u vlastitoj režiji, u sred šume´ nedaleko Spacve,
za uporabu.zakupničtva´tamošnjeg lova,. ;.,.;´ .;


.´ Lov na ´ tom ; kompleksu ´ dan je u zakup Prejasnom gosp.,
priestolonasljedniku Franji Ferdinandu od Austrije Este. Tik


dvorca nas..slavna drž^avna uprava počasti malim zakuskom tiz
čašicu izvrstne pive a još boljeg vina.
"´"""´´"""´Eazpravljajud svedj o netom vidjenim šumskim predjelima
odmorismo se,, a oprostiv se i od visoko poštovanoga našega
,dičnoga
predsjednika ,pres:vietlog´g. grofa Bombellesa, koji nas
je morao s važnih razloga´sada, dakle još i prije zaključka
skupštine, ´ ostaviti´, ´.te nakon što nas- je još i vinkovački fotograf
u. ,zajedničkoj grupi snimio, ostavismo pod večer veseli
i zadovoljni divni taj šumski zaselak, da. vračajuč´ se i opet


U
Vinkovce, sutradan ranim jutrom krenemo opet drugim
krajem t* j, . put šuma brodske imovne občine./ ;


ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 31     <-- 31 -->        PDF

.-. ~^., 457 -^


Bilo je nješto poslije šest sati jutroB^ — na dne 6. ru]n,a
— kada sa glavnoga trga viokovačkoga krene dugačka povorka
od blizu četrdeset´kola, da nas pod vodstvom sumarnika g. Mile
Masleka i njegovih u službi drugovali, preveze preko šuma
imovinskih pnt Županje, do ondašnje na glasu tvornice za pro-.
izvodnju tanina .
Posebni nacrti sa nuždnim podatcima, kojimi nas šumska
uprava imovne obcine obdari, bijahu nam uz domaću gospodu
šumare,; tumači diljem tog našeg dosta dalekog,, i tegotnog puta.


.Ta radilo seo tom, da dobijemo što; pregiedniju i vjer-^
niju sliku —^ sveukupnog stanja i gospodarenja sa imovinskim!
šumama — e da bism,o tako .što laglje i bolje mogli sadjelovati
i -kod razprave sliededega´ dana. na dnevnom redu stojeće
razprave »O svrhi gospodarenja^ u šumah brodske imovne´ obline
B´ osobitim^ obzirom´ na podmirenje ´ pravoužitnika na
ogrievu«,


^Ostaviv Yinkovce,,i zemaljski drum vodedi u Županje,-krenusmo-
kod prvog salaša na lievO´ prema´ srezu »Kunjevc^to ponajprije preko ubavih´ krčevina, predanih u zakup ´ na
međjutimno poljsko uživanje/ a zatim kroz branjevine i predzabrane
sa,, pomladkom od 1—44 godine, te ostaviv staru oko
250 godišnju sastojinu o lievo, eto nas za kratki Čas u srezu
»Ounjevci II.«, staroj hrastovoj šumi -od kojih 250—300
godina


Prolazeć kroz branjevine svim nam oko zape o pojedinim
od prije zaostalim starim grabrovima, koji se tamo još uvjek
koce na uštrb plemenitog hrastovog podmladka, a kojih svrsi
shodno odstranjenje bit 6e jedna prvih zadada sadanje šumske
uprave.´ ´.


U cielosti ipak i hrastov- je podmladak liep i-u primjerenoj
množini svagdje zastupan i osjeguran^ ma da mu grab i topole
sa inimi-vrstmi bieloga drva .mjestimice u prvoj mladosti borbu
za obstanak ozbiljno ugrožavaju, zahtjevajudi umjetno čišćenje
i proredu. ^ ,-.´´


Založiv u.sred Jošave — pod hladom 260—300 godišnjih
gorostasa^ te odmoriv se ponješto-— nastavismo onda oko 10
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 458 —


sati 3 jutra preko predzabrane u Jošavi? ter preostalih još starik^
al veoma lijepili iirastonli sasfcojiaa u sreza »Iztocae Kusare
«, .put do Županje. Uz put vidjesmo na desno nedaleko jo.š
i ostanke hrastova u srezu »Zapadne Kusare«.


Bilo je već davBO minulo podne, kada smo stigli u velika


V


selo na Savi — u Županje, Mjesto obde poznato u našem šumsko
trgovačkom svietu, badu6 kroz dugi niz godina tako rekud sre-,
dište drvarske trgovine onih krajeva, kao i na glasu zbog najstarije
u nas tvornice za proizvodnju tanina, koju smo i ovajputa,.
poslije obilnog doručka,, koji nam je slavna imovna občina
gostoljubno u tamošnjoj velikoj gostioni priredila, dozvolom
i pod Todstvom zastupnika odsutnog vlastnika tvornice, u svim.
njezinim prostorijama pregledali.


Yec je odavna na nebu sjao zviezdah roj, kad no m nakon
višesatne naporne vožnje kolima^ glavnim drumom iz Županje
vratismo u Vinkovce na poSinak. ´ _
Za 7, rujna u 9 satih prije podne bio je u dvorani go-.
spodarskog ureda urečen nastavak glavne skupštine. Skupštini
je ovoj — u zamjeni izpricauog odsutnog predsjednika družtva
— predsjedao prvi družtveni podpređsjednik ,veL g. kr. šumarski
ravnatelj Josip Ha vaš, - .
´Na dnevnome redu bijahu razprave: ,," ´
a)- »O sadanjoj i budućoj cieni hrastovine« i


b) »Svrha, gospodarenja u.šumah brodske´imovne. obdine
osobitim ,obzirom na podmirenje, pravoužitnika na ogrievu«.


„O sadanjoj i budućoj eieni hrastovine"´ izradio je elan
odbornik kr. šumarnik g. Josip Kozarac— usprkos svoje težke
bolesti — u interesu stvari i družtva najpripravnije — vele
obširni referat — kojega je u njegovoj´ zamjeni na skupštini
pročitao prof., Kester&nekj ^ a´ koju vanredno poučnu i zanimivu
raspravu, jur na dragome mjestu ovoga lista odtisnusmo.


iSTa ovaj je referat nadovezao onda g, kr, državni šumarski
savjetnik Gjula Kuzma razpravu, koju takodjer posebice savezno
´ sa prvo spomenutom razpravom na strani 437. dona-samo.
..-..
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 33     <-- 33 -->        PDF

. ^ —459. ~
SkupStina je obje te razprave uzela ea´osobitim odobre-


- njeni na znanje, a podjeđaO´ Bapredlog kr. zemalj, šumarskog
nadzornika´g= Andrije Borošida jedaodušno´ zakljnSila da s.e
š´umarnik Josip. K,o;z a r a^c, uvaže nj e m ve 1 i ki li
..n jegovih zasluga, što, si ili je stekao nesamo
p o d r u ž t Y 0 ! b r V a t s k 0 š u .m a r. s t v o, v e c napose
i kao jedan prtib hrv^atskih pisaca i po sa-v


.hrvatski n,arod u obće, izabere počasnim č ba."
npm hrvatsk o-s la v o u sk o g a šumarskoga dr užtTa.


V Zaključak koji bi, na - predlog predsjedatelja skupštine kr.
državnog šumarskog ravnatelja p« n. g. J» Havaša^ — izabra-´
niku smjesta priopćen po posebnom izaslanstvu/- u. koje budu
;, na" predlog predsjednika izabrana´ p. n. gg. P. Barišid, A. Borošid,
F. Kestercanek, G. .Kuzmai´D. Laksar, — Podjedno


*
bi do ovršenja -toga zaključka sjednica na kratko ´ vrieme pre.-
kinuta« / ´ -
Vrativ se´ izaslanstvo — ^ jzvjef^ti skupštim zahvalu´ g.


J. Kozarca na usliedivšem odlikovanju/ Prešav zatim na ra"
zpravu još i drug^ teme- dnevnoga reda^ , naime pitanja
; 5,Svrha gospoOc.-^´nja u šumali. brodske imovne općine osobitim.
obzirom na podmirenje pravoužitnika na ogrievu« pozove predsjedatelj
šumara brodske imovne op6ine"i izvjestitelja u tom
.. predm.etu gosp.´ Oskara ^pl. Agida, da skupštini izvjestij. što" je
ovaj i učinio obširnim elaboratom, kojega ćemo sbog inoga gradiva
ipak moći tek u sliedecem broju lista odtisnuti.


Savezno s tim iztaknuti nam je podjedno, da^ je slavni


kr/ državni nadšumarski ured, u interesu razprave, netom spo´
menutih na. dnevnom redu stojećit pitanja, dao . prirediti ´ -—
—. te u skupštinskoj dvorani izložiti — njekoliko, vrlo zani


mivih i poučnih graficnih predocba, a napose :


a) G-rafičko predočenje erarskih´ visokih hrastovih , šuma
svoga područja-— i to s obzirom na stanje njshovo prigodom
segregacije i danas, zatim koliko je od tih šuma od onda t. j .


´
g= 1873, pa pak do danas jur posječeno, a koliko, još za sj.eču
preostalo,
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 34     <-- 34 -->        PDF

. -^ 46Q —
h) GraficBo predočenje poprečnih debljina, procjena i prodajnili
ciena hrastovih, stabala u »Boljkovu i Zeravincu« u
razdoblju od g, 1898. do uključivo 1904.


e) Grafično predočenje promjena prodajnih ciena^ jednoga
kubičnoga metra hrastovaga tvorivoga drva na panjUj za vrieme
od g. 1870,-1904,


d) Grafično predočenje procjenbene i prodajne vriednosti
državnih sjeČina posavskoga područja kr. nadšumarekog ureda
U Vinkovcihj prodanih u godini 1904.5 a napose i pregiedna
sliku u g, 1904, na ivesticijonalnoj sječini »KrniČ« stavljenili
ponuda.


e) Grafično predočenje količine onih glavnica, što su ih
u godini 1904. uložili pojedini drvotržci (dostalci) u kup posavskih
hrastovih sječina.


f) Grafično predočenje uspjeha na dne 3, listopada 1904.
obdržavane dražbe državnih drvosječina«


g) GrafiČDo predočenje, koliko se kubičnih metara hrastovine
sada još u Slavoniji sječe, a koliko ce se predvidno još
sječi nakon godine 1911.


Opisav tim u hitnosti tečaj ovogodišnje naše glavne skupštine,
iztaknuti ču jedino još i jednodušnu srdačnu zahvalu
svih učesnika onima, koji se ma čim za liep uspjeh njezin
zaslužnimi učiniše, a napose dičnoj našoj brodskoj imovnoj
občini — kao i kr. državnoj šumskoj upravi i njihovom
šumskom osoblju.


Zahvala ta došla je do liepog izražaja medju inim — takodjer
i prigodom svečanog zaključnog zajedničkog i oprostnog
objedi´i, koji je a čast drnžtvu --" u velikoj dvorani svratišta
Lehner, dabi prirediti učestnikom skupš´dne, slavna brodska
imovna občina.


ITčoBT^ici ovogodišnje skupštine bijahu glasom prijavnog
izkazu članovi p. n. gg.: Ar e a n i n Marko, šumar iz Kore
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 461 —


´ .nice. Agji d Prokop nm« šumar iz Topuskoga.-Agi6 plem.
Oskar šumar iz "Vinkovaca. A^nderk a JulijOj šumar iz Pieternice,
A d a m e k Ladislav, šumar h Otočca, A 1 k o Y i (5 Josip,
šum, pristav Iz Vinkovaca. A br amo vi 6 Nikola^ šumar
iz (Jerne. B o m b e 11 e.s^grof Marko^ velik^^ iz ViBJce,
B 0 r 0 š i «5 Audre,.. zam.. ,iumv,...Ba4ziornik´ iz Zagreba. B r o 8 i g
Ljudevitj šumar^ is Peš6enice. B r o s i g Slavoljub, nadšumar iz
Ogulina, B a u e r Vjekodav, šumar iz Drežnika. B u n a t a
Antun, nadšumar iz_ Pito3Qi_ače. B e c k´ Ivan, nadšumar iz Beiovara.
Bogoevic Tomo, protustavnik iz Belovara. B a r i š i c
Pavle, šumarnlk iz Mitrovice. Bogsc b Arpad, šumar iz Nemaca.
B o e 1 e i n Koloman, nadšumar iz Rajevogasela. B e-
B a k 0 V i 6 Josip, šum. pristav iz Vinkovaca. B e n a k Vinko,
´ žumarnik iz Petrinje. Co p Andrija, šumar iz Brinja. Cseis berger
Ernst, nadšumar iz Vinkovaca. D o j ko.v i 6 Vilim,
nadzornik š. u m. iz Macelja. D o n a d i n i Ivan, nadšumar iz
Ogulina, Dmitrovi d Kadivoj, šumarski vježbenik iz Gline.
D i 0 8 s y Disider, protustavnik iz Vinkovaca. D e r e n č i n
Zlatko, šum. pristav iz Vinkovaca. D u g a c Budislav, protu´
stavnik iz Novegradiške. Dianovsk j Pavao, ´šumarnik iz
Zagreba. E r n y Rudolf, šamar iz Zagreba. F u c li s a Vaclav,
šumar iz Grtibišnog polja. F r k i d Stjepan, šumarnik iz Karlovca.
Grun d Hugo, um. šumarski savjetnik iz Vrbanje. G r^
dini ć MatijUj šumar iz Belovara. Hava s Josip, šum. rav.
iz Zagreba. H an i k a Ivan^ šumarnik iz Lekeaika, H a j e k
^ Bogoslav, nadšumar iz Nove Gradiške^ H e r c e 1 Adolf, .šumarnik
iz Nove Gradiške. Hame r -pl. Ladislav, šumar iz
Morovida. g r u š k a Vincenc^ šumarnik iz Siljakovine. Jao


žikovi ć
Ante, šumar iz Požege. Jeremi d Petar, posjednik´
iz Mitrovice. Jaka b Stjepan, šumar iz Županje. JovidLazar
šum. otlcijal iz Vinkovaca. I v i 6 Franjo/šum. pristav iz Geme,
Ištakovid Blaž, šumar iz Otoka. Kozarac Josip, šumarnik
iz^Vinkovaca. KesterSane k Franjo, prof. šum. akademije
iz Zagreba. Ker n Ante, šum, nadzornik iz Zagreba Kuzm a
Julio, šum, savjetnik iz Vinkovaca. Kovacin a Mato, šumar


ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 36     <-- 36 -->        PDF

. . ´ — 462 — /


iz Belovara. Kranja k Iyan, iiadšumar vi Vrbanje," Kopic,
Mate^ protustavnik iz; Vinkovaca. L a k s a r Dragutin,, umir.
šumarnik iz Belovara. L a s m a n Dragutin, nađšumar iz Ogulina.
LacH GustaVj nadšainar iz Belovara. Lončarič Andrija,"
šum.^ pristav iz^^Race, L eh o t z k y´ pl. Gjuro, nađšumar
iz- Vinkovaca. Mati´zovi d Dragutin, šumar iz Ogulina.
M 0 c n a ] Dragutin j šumarnik iz Ogulina. Masle k Mile, šumarnik
iz Vinkovaca. ;Mo c a n Mate, šumar iz Plaškoga. Mar k
Ante, šumarnik iz Belovara. Metlaš, Jovo, nađšumar iz Mitrovice.
Maticevi<5 Makso, šumar iz Mitrovice, Matic Jovan
šumar" iz Nikinica. Milutin.0vic Sava, šumar iz Bosuta.
M u n t c. a n u Amedej, šumar iz .Vinkovaca. Medvedović
Mate, šum. oficijal iz , Vinkovaca. M a k s i c Ratislav, šumar
iz Jaske. Nanicin i Dragutin, šumarnik iz Djakova. N e-V
i c k y Nikola, nađšumar iz Morovida. Ogrizovi c Gedeon,
šumar iz ´ Gline. ´Pu k Mirko^ šumar, nadzornik iz´ Zagreba.
Pere . Šandor, šumarnik iz Ofcocca, Potočnja k VjekoBlav^
iz Novegradiške. P e i c i C´Viktor,, šumar iz Novske. Popović-
DušanV nađšumar iz Sdrčina. P e j i č i 6 Obrad, šumar iz Klenka.
Per e Vilim, nađšumar iz Jasenovca, . P a t z a k Anfcun, Šum.
mjernik iz Vinkovaca. .Pfeife r Julije, šumar iz Novegra-.diške.
P ! o m e y e r . Stjepan, šumarski kandidat iz Vinkovaca..
P 1 e š k 0 Bartol, šumar iz Pisarovine. R e n n e r Ante,, nađšumar
. iz Petrinje.,´ R a d 0 j c i c Svetozar, , šumarski ^ pristav´
iz Morovica. ´Rukavina , Josip, šumarski pristav iz Ogulina.
R u k a.V i n a pl. Rudolf, nađšumar iz Koprivnic^t^.. SlapniČa r
Eduard, šumarnik- iz Belovara. Stu,bli d Vjekoslav, šamar
iz- Vališsela* S i m i pl. Jaroslav, šum.´mjernik iz Nove Gradiške. SiručekVje koslav,
-šumar iz Nuštra. S zen t g v 6 r gi Ljudevit, šum.ar iz
Samobora. Troppe´ r Ivan, nađšumar iz Vinkovaca, T 0 ml
j´e n o V i d Ante^ šumarski pristav iz Rajevogsela, T O´ m a c
Vladimir,; gospodarski , upravitelj iz "Vinkovaca. :TJ g r e n 0 v i c
Sandor, protustavnik iz Petrinje, U gr e n 0 vi 6 Sandor mL,
šumarski vježbenik, Osijek, Vrani^ča r Julije^ šumarski nad
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 37     <-- 37 -->        PDF

463´´ —


zornik, Vukovar. , V.a c Gašo, šumar iz Ogulina. Viđal e
;jaromir, nađšumar iz Vinkovaca. Vla h o v 16 Ilija; šumar iz
Vinkovaca .Zezuljk a Ivan-, nađšumar iz Eajica; Zuflo r


Bela, šumar iz Vinkovaca. Z i v a. n o v i iz
Koprivnice.
U koliko ]e proti našoj volji taj izkaz nepotpun^ neka nam.


dotična gg. izvole javiti. . , " ´
LIST-AJS:.


Osobne viesti-
ProMiakiia<5a. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je šumarske pristave Gjuru Lazića i Oskara Dre mila šuma


rima u.X. činovnom razredu kod IL banske imovne obćine sa sustavnim
berivima. ´ , . ´ .
bružtvene viesti,


P. ii. gg. članorom na znanje! Pošto veliki dio družtvemh članova
nije. do sada uplatio članarinu za g. 1905, a njeka gospoda u to
ime hrvatsko-slavonskom šumarskom družtvu i od prijašnjih godina duguju
znatne iznose, usljed; česa družtvo veoma težko udovoljava svojim
novčanim obvezam, zaključio je družtveni odbor u sjednici od 5, rujna
i g, sliedeće: ; ´ ,,1,
Ona gospoda, koja na članarini štogod duguju za g. 1900. do
1905, te koja su na uplatu toga duga tečajem ove godine već jednom
pismeno pozvana, imaju se na uplatu pozvati ponovno i to otvorenom
dopisnicom.


2, Pošto ima takodjer mnogo neuplaćene članarine za g, 1894—
1899., to se dotična gospoda imaju pozvati takodjer na uplatu toga duga
i to, jer se za ovu godinu prvi puta opominju, imaju im se pozivnice
poslati u zatvorenom listu.


3, Svima onima, koji do konca mjeseca studena t g. nebi pođpunoma
uplatili članarinu, ima se sa 1. prosincem i g. obustaviti ši-
Ijanje družtvenog časopisa, a dužna članarina ueerati sudbenim putem.


U povodu toga razaslate su pozivnice za uplatu, a podjeđno se za
onu gospodu^ koja štogod na članarini duguju, prilažu ovom broju poštanske
đoznačnice na uporabu zamolbom, da izvole svoj dug čim prije
podmiriti. ., , :


Predsjedničtvo brvatsko-slavonskoga šumarskoga đružtva.