DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 43     <-- 43 -->        PDF

~ ,469 —.


obeine. gdje je 11138 stabala, procjenjenih na 1,598.426 K prodano za
2,557.846 K — to jest čitavih ,60% ^iše i t. d.
Ob ovim prodajama i njihovom uspjehu itd. raspraviti ćemo medjutim
još obširmje u sliedećem broju o. 1.


; " " " Različite viesti-


Oaima kojih se tigOv Cusmo prigovore, da „Šumarski list" od


nosno „Lugarski viestnik" ne donaša ovu ili onu viest — a kad tamo,


što je u istinu? Obdržavali se netom kod raznih županija t. z. lugarski


izpiti i izpiti ,za nadzirače lova. Nu^pa da bi nara koji od dotične p. n. gg,


povjerenika i članova — ma bilo samo i na dopisnici — saobćio uspjeh?


Jok! — Obdržavaju se danomice dražbe i ine prodaje šuma. — Dali


nam je koji tih ureda ili šumarskih upravitelja bar u posliednje vrieme,


javio o uspjesima? — Jok!


Sbivaju se zanimivi dogadjaji u lovu i kod čuvanja šuma, izda


vaju se važne nove odredbe i načelne riešitbe i t. d. i t. d,, pa ipak


nitko da bi se sjetio od gospode šumara, da nam to odmah i izravno


javi. — Pa koje čudo onda, da veći dio takovih viesti moramo tek po


sredno preko drugih novina javljati. jDakle gospodo manje prigovarati


— a više raditi 1


Doktorat visoke Škole ra kulturu tla u Be6a. Davna i opravdana
želja svih šumara i gospodara izpunila se. Njegovo c. i kn Veli:
čanstvo premilostivi car i kralj naš, podielio je previšnjim riešenjera od


8. rujna t. g. visokoj školi za kulturu tla u Beču, u sliedstvu uveđenja
četirgodišnjeg obvezatnog naukovanja na toj visokoj školi, istoj pravo
promocije doktorahkulturetia.
Ovom je odlukom usiiedilo napokon i u nas i po vanjskoj formi,


već davna željno očekivano izjednačenje nauke o kulturi tla, sa ostalimi


naukama sveučilišta i tehničkih visokih škola.


Sada već ni najprimitivniji laik neće više moći nauku o kulturi


tla zapostavljati naukama sveučilišta Ui tehnike. Socialni položaj absol


venata te visoke škole tim je znatno podignut, oni su tim postali u


svakom pogledu ravnopravni drugovi svih ostalih akademičara.


Ta će činjenica morati povoljno djelovati po absolvente te visoke


škole toli u moralnom koli i materijalnom pogledu, njihov će se rad


od sele i bolje cieniti — a i bolje odštećivati.


Nanka o kulturi tla neće se od sada više moći s nikoje strane
smatrati tek naukom druge vrsti. Gospodarstvo i šumarstvo mora da od
sada i u najširjim. krugovi a. a zadobiju novo uvaženje i veći ugled —
no što ga na žalost do sada uživahu.
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 44     <-- 44 -->        PDF

,— 470 — . ,


. j,Doktor kulture tla** dokazati će očevidno svemu svijetu, na kakovim
se u istinu temeljima dan danas osniva već i ratarsko! šumarsko
gospodarstvo i koju važnost te nauke u gospodarstvenom životu u obće
danas zauzimlju. ´ ´,


Uveđenjem četirgodišnjeg^ obvezatnog naukovanja na spomenutoj
visokoj školi odstranjena je podjenno i ona posliednja zapreka — prava
promocije na toj visokoj školi. Bijaše to jur kroz godine vruća i jednodušna
želja toli profesora koli i slušača.


Štetne posljedice^ uzko stišnjenih a mnogo razgranjenih, a uz to i
brojne praktične vježbe zahtjevajućib predavanja iz temeljnih kao i strogo
stručnih nauka, uz sveudilj rastuće specializovanje i udubljenje u pojedinim
naučnim granama — osjećahu se sve jače.


Uveđenjem četirgodlšnjeg naukovanja, uz stečeno pravo podielivanja
doktorskog naslova, nastaje svakako i u povjesti te naše visoke
škole novo doba razvitka i procvata.


Kako. je uzto sada već i na kr, ugarskoj visokoj školi za šumarstvo
i rudarstvo, od prošle godine takodjer propisano četirgodišnje obvezatno
naukovanje, to nema dvojbe, da će se za tim primjerima — hoće li
obezbjediti pravo obstanka, morati što prije povesti i hrvatska
naša vlada — s obzirom na preustrojstvo naše domaće visoke škole za
šumarstvo — prislonjenje uz filozofski fakultet, dičnoga našega sveučilišta
u Zagrebu, ´


Pređaranja na HjeiBažklin šumarskim visokim školama^ u
zimskem semestra 1905,/906/


I. Sveučilište u Giessenu.. Tajni dvorski savjetnik prof. Dr.
Hess R.; Uređjenje šuma. Šumarsku tehnologiju sa demonstracijama
6 sati. Nauku o sadnji šuma IL dio 2 sata. Praktične vježbe o upotrebi
šuma svakih 14 dana. Eventualno i šumarsku tehnologiju sa demonstracijama
2 sata. Tajni i šum. savjetnik prof„ Dr. W i m m enauer
; Dendrometriju 4 sata sa vježbama u šumi. TLoertno risanje
2 sata. Šumarske vježbe u uredjenju ,šuma 1 sat.
Vamedni prof. Weber : Lov i ´ribogojstvo 3 sata. —-Uređjenje
šuma po heskom naputku sa jednim praktičnim primjerom, 2, sata,


Prof. Dr. Hause n : Nauka o pođnebju.


Privatni docenat Dr. Koppe : Temelje flnancijalne nauke, .


Početak, predavanja 28. listopada.


Broj slušača bijaše u prošlom semestru 57. od ovih bilo je inozemaca
i izvanrednih 5.


IL "Sveučilište u Monako.vu: Prof, Dr. Weber:. Uređjenje
šuma 4 .sata. Dendrometriju, 2 sata, i praktične vježbe. Prof. Dr.
Mayer : Uzgoj šuma i uputa u šumsko uzgojne radnje 6 sati.-ProL
Dr, .Endres : Šumsku politiku 5 sati. Računanje vriednosti šuma i
ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 45     <-- 45 -->        PDF

´ — 471 —:
statiku^ 4 sati i vježbe. Prof. Dr. Ramann : Nauka o tloznanstvii, 5
sati sa vježbama: Profesor Dr. barun Tubeuf : Anatomija i fiisiologija
bilja 4 sati — Mikroskopske vježbe. Profesor Dr; Pauly. Šumarsku
zoologiju 4 sata. Tajni dvorski savjetnik Dr. Brenta no : Obee
narodno gospodarstvo 5 sati. — Gospodarsku politiku 5 sati. Prof.
Dr. Lotz: Finaneijalnu znanost 5 sati Profj Dr. G. Mayer: obee
gospodarstvo 5 sati Statistiku — 4 sata. Prof. vit. Bayer : Anorganska
eksperimentalna lučba 5 sati. . ´


l^rof. Dr. Grotk: Mineralogiju 5 sati. Prof. Dr, Rontgen: Eksperimentalnu
fiziku 5 sati. Prof. Dr. Eck: Metereologiju i klimatologiju
4 sata.


Početak predavanja 23. listopada. ,
Ukupni broj slušača bijaše u prošlom semestru 63* od tuda inozemaca
i izvanrednih 22.


III. Sveučilište u Tubingenu: Državni savjetnik prof, Dr.
pl. Schčnberg: Obće narodno gospodarstvo. Prof. Dr. JoHy; Obće
državno pravo i politiku. ^— Prof. Dr. Biihler : Uvod u šumoznanstvo
2 sata. Uzgoj šuma drugi dio sa vježbama 2 sata. Povjest šumarstva od najstarije
dobe do g. 1800 -~ 1 sata. Ekskurzije i vježbe prometila 1 sat.
Prof, Dr. Wagner ; Uredjenje šuma I. dio 1 sat. Šumarska prometila
1 sat. Uporabu šuma 4 sata.
Prof. Dr. pl. Bo´chting : Obeu botaniku i specialnu morfologiju
kryptogama. Mikroskopieni tečaj. , .
Prof. Dr. Kocken: Mineralogiju, obću geologiju i povjest zemlje.
Vježbe iz meneralogije, geologije i paleontologije.


Prof. Dr. Blochmann : Obću i specialnu zoologija. Zooložki
praktikum za vještije. Prof. Prof. Dr. P o s c b en : , Eksperimentalnu
fiziku, drugi dio — Prof. Dr. Wislicenus : Anorgansku eksperimentalnu
lučbu. Praktične vježbe u laboratoriju


Prof. Dr. Hegelm. ayer; Kritični razvoj nauke o descendenciji.


Prof Dr. Hesse: Gutila u životinja. Prof. Dr. Winkler: Anatomiju
i biologiju šumskoga drveća sa mikroskopskim vježbama.
Oplodnju i nasliedsi-vo.


Privatni docenatDr. barun Huene : Sadanje i nekadanje gorje na
zemlji Prof. BilL : Višju matem.atiku„ Prof Dr. pl. Neumao : finaneijalnu
znanost


Početak predavanja 17. listopada. Ukupni broj slušača bijaše u
prošlom semestru 3L od svih bilo je inozemaca i izvanrednih 2.


IV. Šumarski odiel t ehničke visoke škol e u Karlsruhe.
Prof. Haussner , Elementarna i analitička geometrija sa vježbama. —
Aritmetika; algebra sa geometrijom. ProL Z eh mana ; Ezperimentalna
fizika I. — Prof. Engler: Anorganska eksperimentalna luČba.—Prot


ŠUMARSKI LIST 10/1905 str. 46     <-- 46 -->        PDF

, - 472 — . ,, , "


Futterer: Mineralogija i vježbe. ProLKleiri: Obća botanika. Bolesti
bilja. Mikrokopske vježbe. Prof. Mav: Šumarska zoologija sisara i ptica.
Prof.Haid: Praktična geometrija sa vježbama Prof SchultheisMetereologija.
— Šumarski nadsavjetnik prof. Siefert : Uzgoj šuma L —-
Uporabu šuma. — Ekskurzije. Prof. MuUer : Dendrometriju. — Teoriju
uređjenja šuma. — Šumsku statiku i enciklopediju šumoznanstva.
-— Prof. Hausroth : Šumarsku politiku, upravu i statistiku. — Povjest
šumarstva i lova ekskurzije. — Prof. Deurer : Enciklopediju gospodarstva.
— Gradjevni nadsavjetnik prof. Drach : Livadarstvo. — Prof.
L e w a 1 d: Socialno zakonarstvo^ — Prof. D o r n e r: Njemačko-gradjansko
pravo. — Prof. Zviedinek. Obće narodno gospodarstvo, radničko pitanje
i narodno gospodarstvene vježbe.


Početak predavanja 1. listopada. Ukupni broj slušača bijaše u
prošlom poljeću 36. otuda inozemaca i vanrednih 10.


V. Šumarska akademija u Eberswaldi. Nađšumarnik i
ravnatelj Pavao Riebel : Uzgoj šuma. Šumarske ekskurzije. — Šumarnik
prof. Dr. Martin : Osnove narodnoga gospodarstva i metode
uređjenja šuma. Šumarsku statiku. Šumarsku cestogradnju. Ekskurzije.
Šumarnik Z e i s i ng : Računanje vriednosti šuma sa vježbama. Šumarsku
politiku uključivo uredjenje prava služnosti. Šumarske ekskurzije.
— Šumarnik Dr. Kienitz : Uzgoj šuma (vladanje pojedinih vrstih
Šumskog drveća)- Livadarstvo i živinogojstvo. Šumarske ekskurzije. —
Šumarnik prof. Dr. Schwapacii ; Dendrometriju, Povjest šumarstva i
SumarsJje ekskurzije. — Šumarski assesor Dr. Bergmann : Dnevna pitanja
iz sadnje i uredjenje šuma u savezu sa vježbama i ekskurzijama.
— Prof. Dr. Schubert : Uredjenje šuma.sa vježbama. Fiziku sa mehanikom.
Meteorologiju. — Prof. Dr. Schwarz : Obću botaniku sa vježbama.
— Šumarnik prof. Dr. Moller : 0 važnosti gribova po život
šuma. — Prof. Dr. Eckstein : Kralježnjaci. Šumam štetne životinje.
Ribogojstvo. Zoološke ekskurzije. —- Tajni vladin savjetnik profesor Dr.
R e m e 1 e: Anorgansku i eksperimentalnu lučbu. Mineraloško-geognostičke
vježbe. — Prof. Dr. Albert : Tloznanstvo. — Prof. Dr. Dickel :
Civilno i kazneno pravo. Repertorium pravoslovja, — Dr. Heide mann
: Prvu pomoć u slučajevima nesreće.
Početak predavanja 10. listopada. Ukupni broj slušača bijaše a
prošlom poljeću 76^ odtuda izvanrednih i inozemaca 48.


VL Šumarska akademija u M li n d e n u. Ravnatelj zavoda
nađšumarnik Vihm Weise : Sadnju šuma i šum. ekskurzije. — Šumarnik
Seliheim : Lov, gradnju šumskih puteva i šum. ekskurzije. —
Prof, Dr. Jentsch : Šumarsku upravu^ agrarnu i šumarsku pohtiku, Qnancijalmi
znanost i šum. ekskurzije. — Šumarnik Mihaelis : Povjest
šumarstva i šum. ekskurzije. — Šumarski assesor Japing : Fraktikum