DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 499 —


Posebna sredstva tamanenja — poput popaše sa domaćom
peradi, mazanje stabalca vapnenim mliekom, petroleovom smjesi
i t. d. izvediva i umjestna su s obzirom na trošak — samo
iznimice u pojedinim slučajevima. Glavno je, sve poharane
plešine što prije iznova zasaditi krepkim materijalom od Pinus
banksiana.


Propisi o polaganju šumarskih državnih
izpita u Magjarskoj i Austriji.


Kako se već u najbližje doba, imade do sada u nas u
krieposti — stojeća naredba od 14. listopada 1806. br. 23094.
u pogledu pripusta i polaganja državnoga izpita za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva, zamjeniti novom, duhu i za


htjevom vremena i struke odgovarajućom naredbom, to držimo
u interesu stvari saobćiti ovdje sadržaj naredaba koje u tom
pogledu danas vriede a susjednoj Ugarskoj koli i Austrijskim
zemljama.


I.
U Magjarskoj stupila je koncem prošle godine u kriepost
naredba o obdržanju šumarskih državnih izpita sliedećeg sadržaja
:


„Radi prosudjenja stručne sposobnosti, koja se po smislu
zakonskog članka XXXI.: 1879. traži od šumarskih urednika,
kao i u opće za moći prosuditi mjeru sposobnosti potrebne
za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, obdržava se
šumarski državni izpit, kojemu je svrha, da po iz stručnjaka
sastavljenom povjerenstvu prosudi, razpolaže li kandidat teoretskom
i praktičnom naobrazbom, potrebnom za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva.


Izpitno se to povjerenstvo sastoji iz predsjednika i tri izpitna
povjerenika, od kojih jedan, kojega za to predsjednik
odredi vodi zapisnik.
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 500 —


Predsjednik izpita je kr. ugarski zemaljski nadsumarnik
ili njegov zamjenik.


Kao ispitni povjerenici fungiraju oni članovi povjerenici,
koje predsjednik od slučaja do slučaja na državni izpit pozove,
i to izmedju onih dvadeset stručnjaka šumara, koje je ministar
za poljodjelstvo, na predlog zemaljskog šumarskog družtva, od
6 do 6 godina imenovao članovima povjerenstva.


Državnom se izpitu može samo onaj pripustiti, koji vjerodostojno
dokaže, da je:
a) neproročnoga života, b) da je položio izpit zrelosti na
kojoj višjoj gimnaziji ili realci,
c) na kr. ugarskoj visokoj šumarskoj školi u Štavnici ili
na kojem drugom strukovnom učilištu istog stepena, položio
s uspjehom izpite iz svih onih predmeta, koji su na ovoj visokoj
školi za šumarsko inžinirski stručni odjel propisani.
(Onaj koji je na kr. ugarskim sveučilištima ili kr. ugar. tehnici
njeke predmete propisane i za redovite slušače stavničke
visoke škole slušao, te se iskaže povoljno položenimi izpiti,
ne treba glede tih predmeta još i posebne svjedočbe vis. škole
stavničke).
d) da je nakon položenja gornjih izpita barem kroz dvije
godine bio u praktičnoj službi kod kojeg uredjenog šumskog
gospodarstva.
e) da o svim onim stručnim poslovima, koji se je bavio
i koje je vidio za vrijeme te praktične službe —- predloži samostalno
izradjeni i vlastoručno podpisani opis, koji mora uz to
biti i providjen potvrdnom zaporkom kandidatovog predstojnika.
Ovaj se državni izpit obdržaje dva puta na godinu, u
proljeće i na jesen — u Budimpešti, na mjestu i na vrieme
odredjenom po ministarstvu poljodjelstva.
Vrieme obdržanja državnog izpita oglašuje se u službenim
i šumarskim novinama.
Molbenice za pripust k izpitu, imadu se propisno obložene
i biljegovine, za proljetni rok do konca veljače — a za
jesenski rok do konca kolovoza svake godine, podnieti —
prosto od poštarine — predsjedniku izpitnoga povjerenstva.
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 501 —


Predsjednik dostavlja index sa izpitnimi izpravami priloženimi
molbi — autentikacije radi sa maticom — ravnateljstvu
šumarske visoke škole, a nakon povratka istih predlaže
molbe zajedno sa svojim mnienjem g. ministru poljodeljstva
na daljnje rešenje.


Izpitna pristojba iznaša K 60. Ovu svotu imade kandidat
neposredno prije izpita uplatiti na ruke računarskoga činovnika,
kojega ministarstvo u tu svrhu posebno izašalje.


Kandidat koji svoje bezimućtvo vjerodostojno iskaže,
oprošta se iznimno od plačanja te izpitne pristojbe bilo u cielosti,
bilo djelomično — nu to se imade — ved i u samoj
molbi za pripust državnom iztaknuti.


Državni je izpit ustmeni i pismeni, te obsiže sliedeče rpe
šumarske znanosti:
a) Šumarsko bilinstvo, nauk u bolesti bilja, nauk o tlu
podnebju;
b) Nauku 0 šumarstvu (sadjenje šuma itd.), čuvanje šuma,
i šumarsko obrtničtvo;
c) Procjenu šuma, računanje vriednosti šuma, i uredjenje
šuma.


d) Šumarsko odpremna sredstva i gradnje.


e) Šumarsku izmjeru i graditeljstvo.


f) Nauk u lovu.


g) Šumarsku statistiku, upravoslovje i praktičnu upravu,


h) iJgarska šumarske i zakone o lovu, zakone o uredjenju


posjeda i poreza, u koliko se odnose na šumarstvo.


Prvi se dan izpita obdržaje pismeni izpit. Ovaj traje od
9 satih prije do 6 sati poslije podne — a drži se u zatvorenim
prostorijama i pod nadzorom barem dvojice povjerenika.


Predmet pismenoga ispita sačinjavaju tri stručna pitanja,
koja predsjednik zajednički sa povjerenici, dan prije držanja
izpita zajednički ustanove, uzevši obzir na pitanja dostavljena
u to ime povjerenstvu — po visokoj šumarskoj školi kao i
zemaljskom šumarskom družtvu.


Kandidat je dužan svako pitanje na posebnom arku sa
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 30     <-- 30 -->        PDF

-- 502 —


mostalno izraditi, a čim je koje pitanje riešio imade ga odmah
predati predsjedniku ili kojemu izpitnome povjereniku.


Kod izradbe pitanja nesmiju se osim po predsjedniku
dozvoljenih pomoćnih skrižaljka i pomagala, nikoje druge knjige
upotrebiti.


Ustmeni je ispit javan. Tko bi htio prisustvovati imade
se prijaviti predsjedniku povjerenstva.


Kandidati dužni su onim redom ustmenom izpitu pristupiti,
kako je to žriebom, poduzetim prije izpita ustanovljeno.
Ustmeni izpit pojedinog kandidata nesmije trajati manje od l´/^
ni dulje od 2 sata.


Kandidat koji nebi izpitu pristupio po redu, koji je prigodom
žrieba ustanovljen, (s dobro opravdanog razloga) može
izpit polagati tek opet onda, kada su svi ostali kandidati jur
izpitani.


Uspjeh izpita ocjenjuje povjerenstvo sporazumno ili za
slučaj razlike mnienja, zaključkom stvorenim večinom glasova
s osobitim obzirom na domaću radnju, rešenje pismenih pitanja
kao i ustmenih odgovora.


Uspjeh 86 taj proglašuje kandidatu još na sam dan izpita.
U slučaju razpolovlenja glasova odlučuje glas predsjednika
izpitnog povjerenstva.


O položenju izpita izdaje se kandidatu posebna propisana
izprava, u kojoj su označena dva stupnja osposobijenja i to :
osposobljen ili s odlikom osposobljen.


Izprava se izdaje u obliku diplome — sa viseČim pečatom
i podpisi svih članova povjerenstva — po posebnom obrazcu.


Za izdanje te diplome neplaea se osim biljegovine nikoja
daljna pristojba, a pošto i u obće sve troškove skopčane sa
obdržanjem tih državnih izpita nosi zemaljska šumska zaklada,
to se i uplačene izpitne takse zaprimaju ^samo u korist te zaklade.


Kandidat koji nije prouadjen osposobljen, može redovito
najviše samo još dva puta, i to tek iza pol ili jedne ciele godine
dalnje praktične službe, kako to već povjerenstvo prema
spremi kandidata ustanovi, i opet državnom izpitu pristupiti.