DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 516 —


mačio Mila n Smrcka r odsječni savjetnik kr. hr\^-slav.-dalm. zem.
vlade Zagreb 1905. Giena K 20. — vezano.
S ovom se petom knjTgom „Priručnika" jjrema programu djela
dovršuje izlaganje našega upravnog zakonoslovja.
Djelo se to preporJl^uje svim onima, koji su pozvani, da ma u
kojoj struci javne uprave djeluju Ili u njoj učestvuju.


Formzaleu uud Masseutafelu filr die Eiche. Auf Grund der
vom Vereine deutscber forstlicher Versuchsanstalten erhobenen Materialien,
bearboitet von Prof. t)r. Schwapach. Berlin 1905. Verlag Paul Parey
Preiss K. 5. —


„Die Ei^enschften und das fovstlihe Verhalten, der wichtigeren
in Dcutschiaiid vorkomeuden Holzarten. Von Dr. Rihard Hess
Dritte Auflage. Berlin. Paul Parey. 1905. Preiss K. 12. —


l)er Fasan, seine Jagd und Hege. Von Paul Wittmaim graflich.
Bombelles´scher´ Forstmeister in Komar in Krootien. Wien. Verlag von
Karl Mitshke. 1905. V. Banđ der Bibliotliek tur Jager und Jagdfreunde.
Preiss K. 1-80.


Različite viesti.


Kryptogame kao čuvari šuma. Kao što nalazimo među nižim
krvptogamama, representanta koji su šumama pogibeljni neprijatelji,
isto tako imađemo ih opet i takovih, koji SU SQlT131Xlcl od velike koristi,
jer nam pomažu uništavati štetnike, napose razno Hecopode, s kojima
se revan šumar neprestano boriti mora.


Život stanovitih gljiva nametnica, spadajućih u rpe Hypocreaceae
i Laboulbiniae, vezan je takodjer na njeke stanovite insekte ili njihove
metamorfozne stupnjeve, a kao što svi nametnici gotovu hranu primaju
od svoga stanodavca, tako i ove gljive nametnice, hraneć se uništuju
stvor na kojemu živu.


Tako žive n. p. na poznatom štetniku borovih sastojina, na gusjenici
od „Gastropacha pini" — gljiva pod imenom Gordiceps militaris*)
Stoga i voli Gastropacha pini borike uzraslle na suhome tlu — vlažno
joj tlo ne prija — baš zato što se na takovom brzo širi napred rečena
gljiva, koja ju uništuje. Uz to opaža Kriiger u svojoj radnji „Die
schadlichsten Forstinsekten auf der Kief´er" da su vlažnije zime s istih
razloga ubitačnije za „Gastropacha pini" od suhih zima.


Gordyceps militaris spada medju Pyrenomycete, ako Asco ili conidio
spore ove gljive dospije na živu gusjenicu, uvlači se u nju, pravee
joj u tijelu cijevi (Keimschlauche), koje se po kozinom sloju cjele nu


*) De Bary, Bot. Zeit. 1867 i 1869.
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 517 —


trinje životinje razgranjuju, stvarajući cilindrične konidije, koje se
pomoćju pupanja u velikoj mjeri množe, dok napokon životinja nepogine
m -


Osim na gusjenici od „Gastropacha pini" nalazimo ovu gljivu još i
na drugome ´štetniku bora — na „Noctua pmiperda" — a i drugim
njekim šumskim štetnicima.


Na Sphinx pinastiri dolazi isto tako Gordycep3 Sphingum, a na ličinkama
od Heleps caraboides i opet Gordiceps Helopis Quel. i t. d.
Na ličinkama našega kebra ili hrušta nalazimo Gordyceps Melolonthae*)
Ličinke inficirane ovom gljivicom poginu unutar njekoUko dana.


Godine 1890 bijaše u Francezkoj velika zaraza hrušteva, ali za
čudo, kada se je sliedećeg proljeća počelo prekopavanjem i obradjivanjem
tla, naišlo se je na množtvo poginulih ličinka, koje su bile mumificirane
i kao preobučene njekim vapnenastim slojem. Ovo bijahu
spore od Gordyceps Melolonthae. Gljive koje parazitički žive na ličinkama
od hrušta.


Giardu Prillieux-u pošlo je za rukom ovu gljivu uzgajati i u čistim


kulturama, i to na mesu, korunu kao i u sladornoj razstopini. Kultura


na korunu prenesene su u vodu, a ovom vodom poljevale su se onda


hruštevim ličinkama zaražene zemlje. Za 14 dana sve su ličinke pogi


nule. Na taj način mogli bi se i šumski vrtovi očuvati od ovoga štet


nika. Osim toga nalazimo na ličinkama od hrušta još i gljivu Melanospora


parasitica.


Na Rhizotrogus sostitialis našao je Roumeguere gljivice vrsti Gor


dyceps antomorhiza Dieks.


Osim ovih nižih kryptogama imade ib još i više, koji živu na


štetnicima raznih poljskih usjeva. Iz rpe Labulbeniae, koji takodjer na


raznim insektima žive, imade u Europi malo poznatih representanta —


njihovo je područje u Sjevernoj Americi.


Od tuđe je već razabrati, kako se je i sama priroda pobrinula,


da se uzdrži ravnotežje u njezinom kućanstvu i da bez nje ni šumar


nebi mogao sprečiti preotimanje štetnika iz velike familije Hexapoda.


Alfons Kanders.


0 taracanju cesta bukovimi kusovi, objelodanio je Dr. N. pl.
Lorenz u „Mitteilungen der k. u. k. forstlichen Versuchanslalt in Mariabrunn"
još g. 1903. vrlo zanimivu i poučnu razpravu, u kojoj
na temelju posebno u to ime poduzetih pokusa sliedeći postupak izrade
i uporabe preporučuje: „Dimenzije pročelja (Hirnflachen) pojedinih
prizmatičnih kusaca, nesmiju premašiti duljinu od 9 i 15 cm. Udaljenost
pročelja do pročelja kusa najbolja je 10—15 cm. Bukovi kusi neka se


*) Luđwig „Lehrbuch đer Niederen Krjptogamen´.
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 518 —


svrsi shodno, da se već unapred prepreci i tendencija pucaifja drva,
režu iz pravodobno u vodi nalsvašenih trupaca ili bar samo iz stabala
koja su još u podpunom soku, a nikada se nesmiju spremati u vacuum
kotla, nakon znatnijega gubitka vode, nast^oga sftšenjem drva na zraku.
U kotao moraju se tako naskladati, da im pročelja osl^ju slobodna.
Zrak se iz kotla mora tako dugc^ evakuirati, dok manometer nepokazuje
zračni tlak od najviše 60 mm. žive. Ovaj se tlak mora onda kroz
30 minuta nepromenjen uzdržati, a tek onda se uz isti maksimalni tlak
puste u kotao katranove paro, ali i pri tom treba opet paziti, da drvo
posve u tekućini zaroni, i da objam nad drvom stojeće katranove smjesi
zaprema bar jednu trećinu objama u kotao stavljenoga drva. Kad je to
polučeno, onda se i opet uzpostavi tlak vanjskog zraka, a nakon dal nj ih
15 minuta se ostatak tekućine izpusti i spremi za sliedeću impregnaciju.


Kusovi se onda ostavljaju ljeti 1—2 dana, a zimi kroz 2—3 (ne
dulje!) dana u hladu, na suhom prozračnom mjestu, kod temperature
iznad 0" ležati, a poslije toga se onda urone u basen, u kojemu se nalazi
njihovom objamu odgovarajuća količina raztopine magnezijevog so-
hćnika (u specifičnoj težini 1,14 do 1,15 kod 15 do 20*´ G.) a u ovoj
se tekućini ostavljaju onda 6—8 dana. Zatim se ljeti po prilici kroz
8 dana, a zimi i po par tjedana dugo — naslažu na kojem zračnom
prostoru, i to i opet tako, da im pročelja prosto leže — a tek nakon
toga vremena se onda mogu upotrebiti za taracanje.


Ako se kusi poslije izminuća toga vremena nepolože i opet u vodu,
onda se moraju bar tako jedan do drugoga, na gusto složiti da im pročelja
neproviruju na vanjskim stranama složaja.


Da za tarac upotrebljeni bukovi kusovi, nebi uplivom zraka izgubili
odviše magnezijevog solićnika, a tim počeli pucati, dobro je takov
bukov tarac — provući jošte i ne pretankim slojem asfalta ili sličnom
kojom masoni, a podjedno posipati sitnim pjeskom.


Ovako priredjeni i upotrebljneni bukovi kusi odgovaraju onda potpuno
svim zahtjevom trajnog i valjanog taraca.


Bostrj´Cliiis tipographns, pojavio se je u velikom množtvu i opet
u šumah ogulinske imovne obćine kao i zeraljištne zajednice Modruš
na Kapeli. Poprimljene su medjutim već nuždno mjere, da se napadnuta
stabla što prije iz šume odstrane i tako bar dalnjem širenju zla po
mogućnosti na put stane. 0 uspjehu protumjera javit ćemo svoje vrieme.


Proinjcna posjeda pilane. „Hrvatsko iiidustrijalno družtvo na
Sušaku" odkupilo je od tvrdke Felix Neuberger i sin — parnu pilu u
Jasenku, te će na njoj izradjivati drva iz okolišnih šuma.


Klub šumara u Ogulinu, o kojemu je bilo na str. 25 broju 1.


0. 1. t. g. obširnije govor — prestao je bitisati. Zašto — nepitajte.
G. Vac.


ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 519 —


Još jedna o doktoratu Tisoke škole za kulturu tla. Savezno
sa viešću što smo ju donijeli jur na sti-ani 467, spomenuti nam je o
„doktorima poljske privede" još slieđeće: Naslov „doktora poljske privrede"
moći će se dobiti samo po položenim na visokoj školi za
kulturu tla, državnim izpitima. Onaj koji ffeli taj naslov da dobije
mora prije svega izraditi posebnu" naučnu disertaciju (radnju), a
osim toga podvrći se još i strogom ustmenom izpitu (rigorozumu).
Disertaciju, izpituju profesori, koje rektor za to odredi. Ako pismeni
taj rad ne bude povoljno ocenjen, onda se drugi može podnesti najdulje
za tri meseca, a u slučaju da se i ovaj odbije, onda tek poslije
godinu dana. Dalje podnašanje pismene radnje nije dopušteno. Rigorosum
odnosi se prvo na predmet, iz koga je uzeta tema za pismeni
rad, kao glavni predmet, a osim toga izpituju se i oni predmeti koji
su sa ovim predmetom u tjesnom savezu. ICandidat slobodno bira predmete,
Osim toga izpituje se i ona glavna hrpa predmeta, koja je najbliža
predmetu disertacije. Glavna rpa predmeta kod šumskog fakulteta
jest: šumarska proizvodnja, uprava šuma i šumarsko inžinjersLvo.


Ako kandidat ne položi usmeni ispit, može ga ponoviti poslije tri
mjeseca, a zatim tek poslije godine dana. Dalje polaganje nije dozvoljeno.
Takse iznašaju : za pregled disertacijo K 40., za rigozozum K 80,
a za promociju K 60.


Predavanja na šumarskom odjelu c. kr. visoke škole za kulturu
tla u Beču, u zimskom semestru 1905/1906. I. Obćenita
predavanja . Višju matematiku I. dio 6. sata. — B´iziku i mehaniku


I. dio. 4 sata Matematički repetitorium 1 sat. Profesor Dr. 0. S i m o n y. —
Metereologiju i Geologiju 3 sata Profesor J. Liznar . — Obću kemiju
2 sata. Agrikulturnu kemiju 2 sata. Profesor Dr. S. Zeisel . Mineralogiju
i petrografiju 3 sata. — Tloznanstvo 1 sat. Profesor Dr. G. A.
Ko eh. Obću botaniku 1. dio 5 sati. Vježbe u iztraživanju bilja 1 sat.
Profesor K. Wilhelm . Praktično narodno gospodarstvo i agrarna statistika
2 sata. Dvorski savjetnik profesor Dr. H. vitez Schulter n —
Schratten h ofen. — Zakono i upravoslovje 2 sata. Dvorski savjetnik
profesor Dr. G. Marchet . — Obće strojoslovje 2 sata. Profesor I.
Rezek . — Izabrana poglavja iz agrarne i šumarske politike. 2 sata.
Docenat Dr. K. H off meisteir. Agrarno i financijalno pravo I. dio
2 sata i agrarne vjeresije i zemljištni porez 1 sat. Docen t Dr. J. vitez
Rauer. [Regulacija voda i izrabljivanje vodene snage 1 sat. Dvorski
savjetnik profesor A. Oelwein . — Temeljne zasade elektro-tehnike.
2 sata. Docent profesor A. Gr a u. Organizaciju zareznika 1 sat. Docent
profesor Dr. H. Rebel . Lučba hraniva i jela, 1 sat. Docent Dr. R
Fanto . — Francezki jezik i literatura — 2 sata za početnike, 2 sata


ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 520 —


za napredne. — Englezki jezik i literatura, ´2 sata L ektor Th.«Nasc h.


— Stenografiju 1 sat. Lektor profesor Josip Schiff.
II. Stručni predmeti za šumare. Višja geodezija l´/^ sati.
Nadzornik E. Engel. — Obcenito graditejjsfvo, 3 «ata. Honorarni docent
H. Daub . Anatomija drveća s obzirom na razlikovanje pojedinih vrsti 1
sat. Profesor K. WilheTm. — Uvod o nauku o šumarstvu 1 sat. —
— Sadjenje šuma I. dio 3 sata. Uporabu šuma, 3 sata. Praktikum i
ekskurzije iz sadjenja i uporabe šuma — prema potrebi. Vježbe u
laboratoriju danovnice od 8—12 i seminar iz sadjenja šuma 2 sata.
Profesor Dr. A. Cieslar . — Čuvanje šuma. 3 sata. — Praktikum
svaki dan u laboratoriju i ekskurzije prema potrebi. Konservatorium 1
sat. Profesor F r. Wachtl , Šumarsku phvtopathologiju, 2 sata. Vježbe
2 sata. Profesor L. Hecke. — Šumarsko tlozaanstvo 1 sat. Docent
c. kr. šumarnik H. vitez Loren z pl. Li burn a u. — Dendrometriju,
3 sata. — Uredjenje šuma, 3 sata. — Računanje vriednosti šuma i
šum. statistiku 3 sata. Profesor dvorski savjetnik A. vitez pl. Gutten berg.
— Obće graditeljstvo za šumare 3 sata. — Šumarsko gradjevno
inžinirstvo, 3 sata. — Vježbe u konstrukciji 2 sata za graditeljstvo 3
sata za inžinirstvo. Profesor-J. Marchet . Šumarski sustav zagradjivanja
bujica, 2 sata. Konstruktii´ane vježbe 1 sat. — Photogrametriju 1 sat.
Docent profesor F. Wang . Lovstvo 2 sata. Honorarni docent dvorski
perovodja K. Leđeerer . Ribogojstvo, 1 sat. Docent Dr. vitez pl. Gerl .
Enciklopediju gospodarstva 2 sata. Profesor Dr. L. Adametz . Konstruktivne
vježbe u opisnom mjerstvu, 2 sata. Opisno mjerstvo (za gimnazijalce),
3 sata. Šumarsko tlocrtno risanje 4 sata. Profesor T. Tapla . —
Crospodarski šumarski odio na češkoj tehničkoj visokoj školi
11 Pragu. Kako novine javljaju imao bi se već godine 1906. na češkoj
tehničkoj visokoj školi u Pragu otvoriti posebni gospodarsko šumarski
odiel. Njeka vrst visoke škole za kulturu tla.


Pošumljenje krša u Dalmaciji, ograničeno je za sada jedino
na radnje šumarskih tehničara političke uprave. Društva koja su u to
ime prije obstojalo u Dubrovniku i Trogiru — prestala su žali bože
bitisati. Smrču njihovih utemeljitelja baruna Gondole i conte Fanfogne prestalo
je svako promicanje tih radnja sa strana privatnika i obćina.
Zadnjih je godina na novo umjetnim načinom u Dalmaciji pošumljeno
ukupno 6125 ha. večinom posječene, uništene i malo ne puste površine.


Godine 1903 pošumljeno je na taj način površine od 37 ha. Potrošeno
je pritom 237.400 komada biljka presadnica i 48 kg. sjemena,
ponajviše bora. Osim toga izvedeni su te godine i popravci po njekim
jur prijašnih godina izvedenim kulturama, a potrošeno je pritom 1,173.800
komada biljka i 8711 kg, sjemena za sjetvu.
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 49     <-- 49 -->        PDF

. — 521 —


Presadnice potrebne za provedbu tih iiultura, uzgajaju se u to ime
u samoj zemlji, a uredjeno je zato ujjupno 39 razsadnjalia i biljevišta,
sa ulukupno 769. A lig. *sjemena, iz kojeg je uzgojeno 9,080.589
komada četinjača i 1,270.563 komada listača biljkaj^ili ukupno 10,351,152
komada biljka. Bezplatno je od tuda podieljeno 2,055,^31 komada.


Sjeme upotrebljeno u to ime, sabrano je većinom po borovim šumama
kotara Makarskoga.
Troškovi novih nasada iznosili su 1903 godine 4580 K. troškovi
gori rečenih popravnih i popunbenih radnja 24.275 K.
Na uzdržanje razsadnjaka i biljevišta potrošeno je 11.220. K. u
gotovom, a uz to su občine u to ime dozvolile još i 1300 nadničara.


Poznato je da t"kvi nasadi u Dalmaciji silno trpe od suše i vručine
— koja je napose i g. 1903. trajala kroz podpuna četiri mjeseca,
a sama temperatura postigla je maximum od 42" C, tako da su nasadi
usljed toga znatno stradali. Te godine naime nije to doba bilo ni
inače redovitih skropa — tako da je jeseni 1903. nastala po njekira
djelovima zemlje već i posvemašnja nestašica vođe. Usljed intenzivne
suše tla i zraka, napose po južnim i iztočnim stranama stradala su
dapače i starija stabla.


Mjestimice su pogibeljni i kasni mrazovi, nanašajući naročito razsađnjacima
i biljevištima velike štete.
Pa ipak usprkos svih titi nepovoljnih prilika, se obče stanje tih
kultura može označiti prosječno povoljnim.


Uredjenje kao i uzdržavanje biljevištah, kao i provedba kultura
sliedi pod neposrednim nadzorom šumarsko tehničkog osoblja političke
uprave, naime onih 8 kotarskih šumarskih tehničara i 17 nadlugara i
pomoćnika, kojima je podjedno i čuvanje biljevišta kao i kultura povjereno.


Kotarski šumarski tehničari imadu istodobno rukovoditi i gospodarenje
šumah spadajućih na 726 porezne obćine. Uz kotarske šumarske
tehničare namješteno je još i 6 obćinskih šumara i 7 nadlugara — kao
tehničko pomoćno osoblje. Šumarsko čuvarsku službu obavljaju obćinski
šumski čuvari, takvih imade ukupno 573, a uzdržavaju se večim djelom
uz državnu pripomoć. Posao je njihov napose za vrieme kulturnih radnja
naporan i težak.


Za olakšati nadzor kultura, podignuto je u posliednje vrieme, usred
samih tih branjevina na sgodnim mjestima, ukupno do 23 lugarskih kuća.
Napose podignute su takove i u Biokovu, na Mosoru, na Svilaji i Dinari,
zatim na Kozjaku kod Knina, u Krivošiji, te otocima Pagu i Rabu.
Trebalo bi medjutim gradnju takovih lugarnica, svakako u interesu
ŠUMARSKI LIST 11/1905 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 522 —


stvari što prije i na drugim mjestima nastaviti.Svakako dokaz, ^a se i u
Dalmaciji jur i sustavno radi na novo pošumljivanju goljeti.


Radnje oko noTO zag^janja krasa u Kranjskoj. Tečajem godine
1904. pošumljena je u Kranjskoj ukupno uTiutar sedam poreznih
obćina ukupno lAiM h i krasa, sa 1,404.000 biljka. JPoprečni troškovi
sadnje iznašali su za 1000 biljka K. 6-35, odnosno poprečno
po hektaru novo pošumljene površine K. 76"02. Od kultura iz prijašnjih
godina poduzeti su popravci na površini od 18´8 ha. upotrebom
od 143.000 biljka. Troškovi tih popravaka iznašali su po 1000 komada
zasadjenih biljka K. 6*52, a poprečni ukupni troškovi po
hektaru K. 39"27. Potrebne biljke, crnoga bora i smreke — uzete su iz
državnog centralnog šumskog biljevišta u Gradiši kraj Ljubljane. Mjestimice
upotrebljene su i hrastove i javorove sadjenice iz šumskog biljevišta
u Osojnici. Sveukupna vriednost presadnica iznašala je K. 1498.


Od godine 1876. ovamo, novo pošumljeno je u Kranjskoj ukupno
2318*29 ha kraškog tla, sa 35,103.380 biljaka i 4795-5 kg. šumskog sjemenja.


Interesantan teratološki nalaz, konštatovao je glasom jedne
viesti u posliednjem broju „Glasnika hrvat, naravoslovnoga družtva" g.
Mato Vohalski, učitelj u Hrtkovcima, na orahu Pavla Thume, kolara u
istom mjestu. Dok je naime u našeg pitomog oraha (´Juglans regia L.)
pravilo, da u ženskim ucvastima nalazimo redovno samo 2—6 ženskih
cvjetova, a tek samo kad i kad i po više ženskih cvijetova u resastim
ucvastima ujedinjenih, bilo je na gori rečenom orahu više primjeraka
grozdova, koji sadržavahu i do 14 komada takovih cvijetova.


Igra prirode. Na 25 rujna, vidismo na Iličkom trgu u Zagrebu,
njekoliko divljih kestena u najljepšem cvetu i to istodobno kada je zakupnik
ploda zrele kestene dao sabirali.


Takodjer znak abnormalnih vremenih prilika.


Državni izpiti za samostalno Todjenje šumskog gospodarenja
obdržavati će se dne 27. i sliedećih dana mjeseca studenoga
t. g. kod kr. hrvatsko-slav.-dalm. zemaljske vlade u Zagrebu .


Propisno obložene molbenic e za pristup k izpitu valja upraviti
predsjedniku izpitnog povjerenstva g. R. Fischbachu kr. zem. šum. nadzorniku
I. raz. u Zagrebu najkasnije 10 studena t. g.


Protuizpravak. Na izpravak p. n. g. nadšumara S. Brosiga u
„Šum. listu" br. 9. izjaviti mi je, da sam podatke za moju razpravu
crpio iz službenih spisa kr. kotarske oblasti u Ogulinu. U koliko sam
pako u stvari šumskih šteta upućen svjedoči sama razprava — a misle
\i g. g. da je nepotpuna — neka ju popune


U Ogulinu 25. rujna 1905. G. Vac.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskara C. AIbrecht (Maravić i Dećak).