DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 3     <-- 3 -->        PDF

timaraM li


Br. 12. u ZAGREBU. 1. prosinca 1905. God. XXIX.


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — članovi «iimar. đriižtva dobivaju
list bezplatno. — Članarina iznaša za utemeljitelja K iOO. — Za članove pođupirajuće
K 20. — Za redovite članove I. razreda K li), i 2 K pristupnino. — Za lugarslio
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime predplatc. — „Lugarski
viestnik´ dobivaju elanovi lugari badava.


U vrst bina oglasa: za 1 stranicu IB K.; za "^ stranice 8 K.; za ´/s stranice
5 K. 20 fil.; za ´/, stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Odgovor na prigovore^ mojim pripomenkama
k naredbi o sastavku gospodarstvenih
osnova za šume podvrgute javnome
nadzoru.


Piše žup. šum. nadzornik u m. V. Dojkorić.


„Habent sua fata libelli" moram i ja uzkliknuti prije, nego li se
latim pera da odvratim koli vrlo poštovanom bivšem uredniku g. Partašu
toli i g. š. nadzorniku Borošiću, na njihove opazke i odgovor, kojima
su popratili moje pripomonke k naredbi o sastavku gospodarstvene
osnove za šume gore spomenutih posjedovnih kategorija, odtisnute u
br, 2—4. i 5—6 društv. časopisa od god. 1904. Moram to učiniti već
poradi oblika uredničkih pripomenaka koji nisu običajni ali prikladni,
da poredak piščevih razpoložba podpunoma razkinu, pošto su uredničke
opazke i usunute u moj još nedovršen stavak (str. 134.), a i inače
tvore po ciele periode, koje čitatelju prigovornikovo mnienje jošte prije
sugeriraju, no je i dočitao piščeve misli. I ako se bezuvjetno pokorava;;!
urednikovu autoritetu, ter dopuštam, da isti k članku svoje stajalište
označi, to se držim ipak ovlaštenim, da pripomenem, kako bi se iz članaka
u listu odtisnutih moralo i glede njihovog oblika sve ono izpustiti,
što bi podsjećati moglo, da se kani od članka stvoriti izpravljenu školsku
zadaću, u kojem bi slučaju manjkala našemu listu ona ozbiljnost, koja


* Vidi ,Šum. list" br. 5. i 6. g. 1904.


ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 524 —


ima da bude u prvom redu uresom stručnoga organa. Svoje odvraćaje
stegnuti ću na koliko će se to samo dati i moći tako, da ću iste ili slične
prigovore obojice gospođe prikupiti u jednu, ter se tada na njih osvrnuti.


G. n. B. pozabavio se je u svojem odvratu ponajprije sa formom
mojega članka. Da nješto, što čovjek u hitnji pribere, može i dobro biti
to nije ničim oprovrgnuto, kao što nije niti dokazano da je samo ona
radnja valjana, za koju je dugo vremena trebalo. Sama hitnja ili sporost
nisu dakle kriteriji koji o valjanosti koje radnje odlučuju, pa bi taj
momenat moje radnje mirniji protivnik za cielo bio mimoišao, pošto to
o samoj radnji nikako neodlučuje. Ja te svoje hitnje nisam naveo da
šnje izpričam možda koju moju tvrdnju, već zato: da budem izpričan,
ako sam koji hitniji nedostatak propisa pregledao.
Sasraa je kriv nazor g. n. B. o „umjesnosti" kritike glede njeke
norme izdane po kr. zem. vladi, na koliko se opazke i prigovori odnose
na samu sučnost te norme. Nješto je drugog poticati na odpor proti
vladinoj odredbi i propisom — česa meni g. n. B. valjda imputirati
htio nije, a druga je reci: ova ili ona vladina odredba ne odgovara
našim odnošajem ili nezaštićuje naše probitke. Jer kad bi o predmetu
vriedilo ono što je g. n. B. uztvrdio, onda se mi nebi nalazili u ustavnoj
državi, pošto bi svaka izjava obćekoristnog samostalnog mišljenja bila
zabranjena, pa bi se tada sve naše sudjelovanje pri javnim poslovima
stegnulo Uh na to, da pred svakom oblastnom padamo nice, ter da se
istoj klanjamo do zanosa. Držim da se je upravo tog pripomenka g. n.


B. morao strogo čuvati već i zato, što je isti u velike prikladan da
svakomu začepi usta, koj bi o predmetu htio ma s koje strane razpredati.
Gdje je skromnost kod kuće i gdje se ljudi nedrže nepogrješivim,
tamo se dapače i rado čuje mnienje protivnikovo. Valjano li je, to će
obćenitost od njega crpiti korist, nevalja li — oprovrći ćemo ga, pa smo
tako poslužili stališu i struci.
Odlučujuću težinu svojih argumenata osovio je g. n. B. na objelodanjenje
uredničke tajne, da sam ja svoju radnju „dva puta" natrag
povukao, da nju preradim i nadopunim. Da me je g. urednik i zatražio
bio za ovlaštenje da tu tajnu odade, ja bi mu drage volje na to bio
dao svoju privolu, jer javnost te tajne, na temeljitost same radnje nikako
ne upliva. No kad smo u odkrićima, to ću napomenuti samo to,
da moja radnja nije mogla dugo vremena ugledati svietla, ter da je g.
urednik P. živo želio, e se u obće nebi otisnula. Pošto se je tada vodila
izmedju mene i g. n. B. nješto živahnija polemika o „revizijama",
to sam bio zamolio g. urednika da mi vrati članak, da ga pregledam,
nije li možda u radnji ikoja takova pripomenka, koja bi na osobnu
čutljivost ma čiju dielovati mogla, jer sam kao svagda i tada želio, da
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 525 —


se iz stvarnog razpravljanja svaka izključi, koje tamo nespada. Pošto u
mojoj radnji ništa sličnog pronaći mogao nisam, to sam ju nepromjenjenu
vratio na uvrštenje. Nakon ponovnog prigodičnog ustmenog
razpravljanja sa g. n. P. o predmetu, povukao sam radnju, da iz nje
izpustim jednu refleksiju, koja se je odnosila na razliku mnienja dotično
nazivoslovlja obstojalog izmedju mene i urednika glede gospod. osnove,
vidjene na izletu u šume bosanske. Nu sve da i jesam svoju radnju
nadopunjao i preradjivao, to takav postupak po me ništa porazna značiti
mogao nebi, već bi nasuprot dokazivao, da sam s pomnjom i savjestno
oko svoje radnje prigledao.


G. n. B. nije smio na str. 254. napisati nelojalne bojazni, kao da
bi moja razprava mogla zavesti mladje drugove da uzrade proti postojećim
propisom, pošto sam ja na str. 177. svoje radnje naročito rekao:
„ . . . . osobito važnog po naše zem. šum. zvaničnike, koji će taj naputak
provoditi imati na korist naših šuma i njihovih šumoposjednika".
Po tome nije g. n. B. bio ovlašten da mojoj radnji podmetne konspiratorskih
namjera.
Niti toga nije smio g. n. B. napisati, da su moje tvrdnje „izhitrene".
Ako značenje te riječi dobro shvaćam, rad izhitriti znači: „etwas
schnell ersinnen, etwas Neues erkiinsteln". O čovjeku, koji radi 30 godina
praktično u struci, ter koj diljem tih godina i strukovnu literaturu
prati, a baš predmetu o kojem razglabasmo puno pomnje posvećuje,
veći dio navoda citatima iz strukovne literature podkriepljuje, ne smije se
tvrditi, da nješto izhitruje o čemu u tri broja stručnog časopisa piše.
Svaki čovjek jest proizvod svog uzgoja, pa i strukovnog. Ja sam o predmetu
razpravljao aperatom svog strukovnog pregleda, s kojim razpolažem,
pa je na g. n. B. bilo da me izpravi, gdje nisam na pravom stajalištu
bio. To pravo mu je pristojalo. Ali mene potvoriti s „izhitrenja",
mojoj radnji htjeti podmenuti tu namjeru, nije izpravno,
pa je od te pogriješke g. n. B. morao očuvati onaj respekt kojim
se svakako medjusobno susretati moramo, želimo li, da od javnosti
za koju pišemo, poštivani budemo. Pa čemu da ja izhitrujem pri
i´azpravi o vladinoj strukovnoj naredbi? Njezine provedbe osujetiti
niti sam namjeravao niti mogu. Ili da potamnim slavu sastavljačevu ?
Neće biti dakle od izhitrenja ništa, već je ono moje mnienje, jasno i
javno 0 predmetu izrečeno, kojemu nitko i ničesa podmitati ne smije,
što ono nesadržaje.


Njemačka rečenica, s kojom sam svoju razpravu ođpočeo, nije g.


n. B. po ćudi a niti razumljiva. Sjeti li se, da sam u jednoj prijašnjoj
razpravici zagovarao desetgodišnje periode i revizije, tada će lahko
shvatiti moje stajalište u tom pogledu. Ja sam s njome htio reći, da


ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 526 —


je po mom držanju važnije i od trajnije vrijednosti, ako izvanjsko
razdielenje šume bude valjano provedeno, nego ako idem danas računati,
koliki će biti prihod na drvu nakon četvrte ili pete, po dvadeset
godina, trajuće periode. A meni je ta važnost jasna već i zato :
što se jednom provedeno valjano izvanjsko uređjenje šume unutar jedne
obhodnje nemjenja, dočim prihod od te šume unutar obhodnje toliko
puta ižtraživati i računati moram, koliko imade obhodnja decenalnih
perioda, odnosno, koliko se revizijah preduzeti imade (§§. 11., 3 i 48


c. nap.). Ovo prvo je stalno, trajno barem unutar jedne obhodnje, ovo
potonje jest brojčano promjenljivo, a mjenja se razvojem prirasta i
obavom dotičnih računičnih operacija svake desete, odnosno dvadesete
godine. Ovo prvanje — izvanjsko razdielenje — držati će ovlaštenika
već svojim oblikom, vidno i trajno u stezi glede prekoračenja u god.
užitcima. Za izračunane etate slabo on mari, jer ih niti nerazumije. Eto
to je bio smisao one njemačke rečenice, a zadatak joj da u kratko obilježi
moje stanovište — suprotno onom — naputka.
G. n. B. nije pravo ni to, što sam kao uvod u razpravicu napisao
historički prijegled o razvoju uredjajne nauke. Učinio sam to zato, da
sudrugove koji s novijom stručnom literaturom, neraspolažu, o stanju
uredjajne nauke pregledno orientiram. Držim da se pri tome nemože
raditi o tome što je g. n. B. milo ili pravo, već ob onom, što je na
tom uvodu zla ili pogrješna. Da je što takova na njem našao pa izpravio
— i zahvalio bi mu se na tome Ovako trebao je taj uvod pustiti na
miru, ili barem dokazati, gdje, kada i čime sam ja zahtjevao po g. n.
B. iztaknutu nezgrapnost, da se isti uvrsti i u službovni naputak?!
Ovo što sam naveo na str. 69. mojih pripomenaka o uzročnom
povodu izdanja Gattenbergove knjižice: „Die Forstbetriebseinrichtung nach
ihren gegenwartigen Aufgaben unđ Zielen 1896" morao sam negdje u
kojem od njemačkih stručnih časopisa čitati ili prigodom objelodanjenja
gornjeg điela, ili prigodom časopisnog izvješćivanja, odnosno razpravljanja
0 najnovijem uredjajnom naputku izdanom za austrijske državne šume.
Vrela za moj navod, da je naime prof. Guttenberg to dielce napisao
usljeđ poziva uprave austr. drž. šuma onom prigodom kad je ista poradila
o tome da izđade za uređjenje svojih šuma novi naputak (onaj
od god. 1901.), nemogu danas više navesti, pošto njem. časopisa, sada
već nakon 8—9, odnosno 4 godine neimam pri ruci, jer toj kauzalnosti
nisam podavao tolike važnosti, da bi si odnosni broj bio pohranio. I
ako po sam naš uredjajni naputak i po moju razpravicu ostaje prilično
irrelevantnom okolnost, da li je prof. Guttenberg napisao svoje dielce
na poziv austr. drž. šumske uprave i tada prisustvopao izdanju „novoga"
naputka od god. 1901;, ili ga je aust. drž, šumska uprava u en
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 527 —


kvetu za izradnju novog uredjajnog naputka od god. 1901. pozvala baš
usljed toga, šio je on svoje spomenuto dielce izdao god. 1896., to sara
se povodom tim, što je g. n. B. na str. 255. Š. L. glede mojeg gornjeg
navoda tja i moju „vjerodostojnost" u dvojbu stavio, obratio pismom
na samoga prof. Guttenberga, da izvoli objasniti u kakovom se odnošaju
spomenuto njegovo dielo nalazi sa njegovim sudielovanjem pri redakciji
novog aust. uredjajnog naputka od god. 1901. — Visokoštovani gospodin


c. kr. dvorski savjetnik prof. A. vit. Guttenberg piše mi u listu od 10.
travnja o. g. sljedeće: Sehr geehrter Herr! Leider ist es mir erst jezt
nach Abschluss des Semesters moglich, die zahlreichen riickstandigen
korrespondenzen zu erledigen, nachdem ich friiher neben meinen Verflichtungen
an der Hochschule, mit Forstkongress, sonstigen Vortragen,
Sitzungen etc. sehr in Auspruch genoramen war.
Was meine Anteilnahme an der Herausgabe der Instruktion fiir
Betriebseinirichtung der Staatsforste betrifft, so verhalt sich die Saciie
so, dass ich zu den Beratungen, welche der lezten Ausgabe dieser Instruktion
(im Jahrbuche der Staats- u. Fondsgiitervervpaltung II. Band
1901.) vorausgegangen waren, beigezogen war, also auf diese allerdings
etwas Einfluss genommen habe. — Dagegen war ich an der Abfassung
der friiheren Ausgaben, also auch jener von 1893 gar nicht beteiligt
und habe liber die leztere auch kein Gutachten abzugeben gehabt. Die
Herausgabe meiner kleinen Schrift: „Die Forsteinrichtung nach ihren
gegenwartigen Aufgaben und Zielen" steht also damit in keinem Zusammenhange,
ausser insoferne, als ich damals meine Auffassung
iiber manche Punkte, in denen ich mit der friihereren Instruktion nicht
eniverstanden war, darlegen wollte. Indem ich Sie noch bitte, die bedeutende
Verspatung meiner Antwort freundlichst zu entschuldigen, bleibe
ich in aufrichtiger Hochachtunng Ihr ergebener A. v. Guttenberg". Držim
da sam na taj način pribrao i historičaru, koj će pisati povjest nauke
0 uredjenju šuma, pružio „najvjerodostojnije" vrelo o uzročnom savezu,
u kojem stoji dielo prof. Guttenberga spram njegovog sudielovanja pri
austr. uredjajnom naputku, ter da nisam ničesa propustio, da mu pružim
priliku, da po meni iztaknutu okolnost uzmogne historičkom vjernosti
citirati i izpraviti. — Medjutim nije niti g. n. B., dok mene u tom poglavlju
izpravlja, sam bio sretnije ruke, jer je u partiji gdje nabraja
austr. uredjajne naputke, nabrojio njih četiri, dočim postoje njih samo
dva. Prvi meni poznati službeni propis za uredjenje austr. drž. šuma,
izdan bje god. 1878. Ovi ist i propis i izdani su godine 1893. dakle
15 godina kasnije u drugoj nakladi , ne kao novi propisi, već kao
stari propisi od god. 1878. koji su bili u toj novoj nakladi samo nadopunjeni
sa od god. 1878—1893. izašlim naknadnim naredbama, a da
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 528 —


temeljnih i načelnih promjena sadržavali nisu. Istom god. 1901 izdan je
novi, dakle tek drugi, a ne „četvrti" uređjajni naputak, u kojem su
izražaja našla ona temeljna načela, koja je prof. Guttenberg u svojoj
već gore citiranoj brošuri objasnio bio. Sve ovo spominjem — riječima


g. n. B. — samo mimogred, da se danas sutra nebi tkogod pišući bibliografiju
nauke o uredjenju šuma pozvao na tvrdju g. n. B. kao na
vjerodostojno vrelo, pa da nebi morao vjerovati, da je austr. drž.
šumska uprava u 23 godine (od 1878.-1901.^ morala izdati četiri uredjajna
naputka za svoje šume, kako to g. n. B. tvrdi, pišuć o „četvrtom"
naputku.
Nisam na krivom putu, dok tvrdim, da je svu žestinu u pripomencima
obojice gospode izazvao moj navod, da je austrijski uređjajni
naputak našem šumarskom odsjeku služio ka o podlog a za izradbu
našeg naputka, akoprem sam to iztaknuo na najdelikatniji način, i akoprem
nisam nastojao, da tim navodom okrnjim sastavljačem zaslugu. Urednik


g. P. tu moju tvrdnju odlučno nječe („znamo da nije"), dočim ju g. n.
B. samo dielomice i uvjetno dopušta („kada bi to i stojalo, nebi to bio
grieh", a dopušta sličnost i jednakost samo u partiji o predradnjama).
Da opovrgnem tvrdnje obojice gospode, navesti ću sliedeće: §. 7. str. 49.
aust. uredj. nap. glasi: „Die Betriebsclassen sind in Hiebszugo zu
zerlegen, unter welchen eine zusamenhangende Reihe von Sehlagen zu
verstehen ist".
§. 3. b) Sjekored našeg naputka glasi: „gospod. jedinice razdie-
Ijuju se u sjekorede, pod kojima se razumjeva suvisli niz sječnina". G.


u. P. će mi dozvoliti, da to nije samo podloga — kako sam ja u svom
članku rekao, već da je to doslovni prievod, a dozvolit će mi to i g. n.
B. ako sravni str. 73. austr. uredj. naputka: „Die Baumrinde wird . . ."
sa str. 175 našeg naputka : „Prihod od kore ... " — Da pako propisi
0 posebnoj porabnoj osnovi nespadaju u „predradnje" dozvoliti će i g. B.
Moj zahtjev, da bi naš uredj. nap. 9. trebao u mnogome detailnih
propisa nije mogao uspješno niti g. ured. niti g. B. oprovrći; g. u. ne
zato, jer „empirici" u obće neimaju svojstva a niti zak. kvalifikacije za
obavu uredjajnih radnja, pa se ovima takove radnje obzirom na propis
§. 3. provedb. naredbe u obće niti povjeriti nesmiju; g. n, B. zato ne:
jer detailni propis jošte uvjek nije šablona, kao što niti postolarov
kalup svagda nije mjerodavan za samu obraduju cipele. — Za naše
odnošaje bio je niz detailnih propisa zato potreban, jer su kod nas kr.
kot. šumari i upravitelji šuma i uredjajnici, ili bi barem po mojoj predmnjevi
i želji potonje u prvom redu imali biti. Oni spajaju dakle oba
svojstva u sebi, što u drugim zemljama nije slučaj, jer ovdje postoje
najčešće posebni drž. uređjajni uredi. Baš ta okolnost utvrdjuje me u
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 529 —


vjeri, a dokazati ću to i na drugom mjestu, da naš naputak nije obradjivan
prema naši m šumsko - upravnim i gospodarstvenim prilikama,
već da je on sastavljen za — uredjajni bureau. Da se pako onomu
šumskom upravniku, koj u istom tjednu radi oko 4 dana na uredjajnim
radnjama, a ostale dane mora da posveti administrativnom poslovanju
koj dakle pojedine radove prekidati mora, upravo nuždno potriebni detailni
propisi, o tome će g. n. B. uvjeriti izkustvo — koje ja imadem
već trideset godina iza sebe i koje jest po mene i za naše odnošaje
jače od ikoje strane udesbe.


Sasma je krivo i neizpravno tvrdio g. u. P. u opazci na str. 74.,
da je moj zahtjev, koj ide za tim da se „napusti nastojanje za jednakošćju
prihoda u kasnijim periodama" samo glas pojedinaca u Wurtenbergu.
To nestoji, jer je taj zahtjev propisan u uredjajnom naputku za
zajedničarske šume u Wiirtenberžkoj, izdanom 27. svibnja 1878. o čemu
se je g. urednik imao uvjeriti tim više, jer sam u mojem članku i
stranicu dotičnog diela citirao. Da u Wiirtemberžkoj o izjednačenj u
prihoda u kasnijim periodama u zajedničarskim šumama nije moglo biti
govora, dokazom je već ovaj propis uredj. naputka: „Die Ertragsbereehnung
wird nicht auf samtliche Perioden des Einrichtungplanes
ausgedehnt; die zwei oder drei lezten Perioden werden einfach nur mit
Flache gedeckt. ... " — S onim pako što je g. n. B. citirao moj citat do
kraja (na str. 264) podkriepio je upravo moje stajalište, uvaži li se gornji
obći dio propisa o ustanovljenju prihoda za kašnje periode, i sadržaj mog
stavka: „zato bi valjalo barem u neabnormalnim slučajevima pri
ustanovljenju god. etata računati samo sa gromadama i prirastom, koji
su razpoloživi u odsjecima, na uporabu propisanima samo u prvom
gosp. razdojbu." Nu kad ja sve i nebi bio u pravu, kao što zaista svojim
petitom, kojemu su oba gg. neosnovano prigovorila i jesam, to će nam
odmah primjer iz prakse potvrditi, da je moj zahtjev da se napusti
nastojanje za jednakošću prihoda u kasnijim periodama opravdan U
stanovitoj gospod. osnovi izračunan jest prihod sječivosti za I. dvadesetgodišnju
periodu sa 16433m´´ (l-tS^ jut.) pa je izkazana drvna gromada
prema sadanjoj inventuri iz sastojin opisa za II. periodu sa 16442 m^


(138.47 jut.) a za III. periodu sa 18118 m^ (13&08 jut.). Izvan svake je
dvojbe, da je unutar gornjeg uredjajnog vremena postupnost užitaka
već tom inventurom nad svaku dvojbu sigurnom izkazana, što je po
smislu našeg zakona glavni zadatak i svrha uredjenja, pa je.ujedno jasno
dokazana konservativna tedencija u uporabi te šume.
Prihod sječivosti izračunan jest za I. g. razrd. na 164S3 mg, za II.
na 24966 m´´ a za III na 29489 m^. Sve da razlika u pojedinim periodama
a naročito izmedju I. i II. g. razdobja nadilazi lOV^, nisam iz^
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 530 —


jednačivao dohodka unutar pojedinih perioda samo zato, jer bih za
obilnije dotiranje prve periode bio morao načimati skor o polovic u
sadanjega fundusa instructusa II. odnosno III. periode premještanjem
dotičnih odsjeka, koji, za sada sigurni i u sastojinama se nalazeći
fundus instructus, bi mi bio imao za buduće nadomjestiti problematični
popriečni prirast. — Bio sam stoga gospodarstveno sasma u pravu, ako
sam, izjednačenje tim više propustio, jer je prilično izjednačenje užitaka
za II. i III. razdobje, na koliko je to pri računu sa popriečnim prirastom
i na dugo doba u obće moguće, jur postignuto, a sasma opravdano, da
sadanji uživatelj te šume, koj je nekimi prehvati (prodaja i izprebranje
hrastova) veće koristi iz šume jur crpio, tečajem I. periode stegnuće užitaka
podnese.


Da u mojem petitu za odustajom od izjednačenja prihoda u periodama
kao i kontiranja većeg broja perioda sa drvnimi gromadami
nisam počinio nikakovog, a kamo li smrtnog grieha, neka dokaže sliedeći
citat iz: Die Forstbetriebseinrichtung od A. vit. Guttenberga 1903. (kojeg
diela pri pisanju mojih pripomenaka niti kod ruke imao nisam, a neznam
da li je u ovo vrieme u obće izašlo bilo): „Eine weitere Vereinfachung
hat in lezter Zeit vielfach insofern Platz gegriffen als auch die
Zuteilung der Nutzungsflachen nur fiir die ersten Perioden des Umtriebes


— dabei aber in der ersten Periode getrennt nach beiden Jahrzehten—
erfolgt, und die Berechnung sowie die etweige Ausgleichnung der iVIassenertrage,
sofern nieht ein strengerer Nachweis der Nachhaltigkeit erforderlich
ist, auf diese beiden Jahrzehnte beschranckt wird. Die fiir die
folgeden Perioden verbleibenden Nutzungsflachen werden in diesen Falle
nur summarisch ansgewiesen, und deren weitere Zuteilung sovvie eine
etva fiir die spateren Jahrzehnte notvvendige Ausgleichung der Massenertrage
bleibt den spateren Revisionen der Einrichtung vorbehalten. Man
konnte dieses Verfahren als ein unvollstandiges komb. Fachwerk bezeichnen
(str. 143.)" Iz ovog citata proizilazi: a) daje moj zahtjev teoretički
podpunama opravdan, b) da bi se ovom methodom uređjajni elaborati
za obć. šume puno brže sastavili i c) da bi usuprot ovog ujednostručenja
njihovog obradjivanja u osnovi bili sadržani svi podatci, na
temelju kojih bi se u slučaju potrebe jošte uvjek naknadno iz
gospod. osnove mogli izvaditi i izračunati oni podatci, koji bi potrebni
bili. da se dokaže i najstrožija potrajnost (kod prodaja, prehvata itd.).
G. n. B. moralo je pri koncipiranju njegovog odgovora ovladati
upravo potencirano nerazpoloženje, kad je mogao dovesti u dvojbu moj
pripomenak da sam od wiirteniberžana recipirao i prema našim odnošajima
obradio osnov u zakona od 26. ož. 1894., ter se smatrao ovlaštenim i
pozvanim da tu moju tvrdnju „svede na pravu mjeru" i da konstatira:


ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 531 —


,da sam ja samo sudielovao kod stvaranja jednog i drugog zakona
i ništa više." Lojalno i korektno bi bio g. n. B. postupao onda,
da je prepustio onoj gospodi koja su tada s menom sudielovala u anketnim
sjednicama, da me objede s neistine ili samohvale. No pošto je
svoje objede g. n. B. osnovao tja i na pribavljenim informacijama
, to moram da se makar i proti volji s tim predmetom u
detailu pozabavim već i zato, da te objede od sebe odvalim i da javnosti
pružim priliku da razabere na čijoj je strani istina, da li na mojoj
ili na strani g. B. zajedno sa njegovim informantima. Da to uzmognem,
od potrebe je ovo parče historije. Jednoj od anketnih sjednica bila je
na pretres predložena zak. osnova „kojim se uredjuje uprava, gospodarenje
i uživanje urb. obć. šuma i drugih u kategoriju obć. šuma spadajućih
šuma i pašnjaka, izradjena po — recimo šum. savj. g. Z. i meni
u Varaždinskim toplicama. Toj anketnoj sjednici prisustvovala su gg.


Z. i F. ter ja kao izvjestitelj. Nakon kratke kritike kojom su gg. upravnici
i pravnici tu zak. osnovu odsudili, upita p. g. ban pogledom na me: „a
što kaže na te prigovore redakcija". Bez ikojeg sporazuma ili dogovora
sa gornja dva gospodina (jer zato u anketnoj sjednici niti prilike niti
vremena bilo nije) uzvratim: „povlaci osnovu natrag". Na to imenova
ban posebni pod odborkoj će imati izraditi novu osnovu
tog zakona, ter je delegirao u isL ods. savj. pl. Halpera, Mažuranića i
— Dojkovića. S tim zadatkom bude anketna sjednica dignuta. G. Z.
pozva me nakon toga da dodjem sutra u šum. odsjek oko 10 sati, da
se posavjetujemo što da se sada usljed te nove situacije uradi, na što
izjavili, da ću do sutra prije podne donjeti novu, na sasma drugim načelima
osnovanu zak. osnovu.
Povrativ se domu latih se posla, ter sam nakon probdivene noći
po wiirtemberžkom zakonu: ,Das Gesetz vom 16. August 1875 iiber
die Bewirtschaftung und Beaufsichtigung der Waldungen der Gemeinden,
Stiftungen und sonstigen ofTentlichen Korperschaften", prema našim odnošajima
izradio novi nacrt zak. osnove: „kojom se uredjuje stručna
uprava i šumsko-gospodarenje u šumah stojećiii pod osobitim javnim
nadzorom" ter ga u 11 satih prije podne predao g. Z. u šum. odsjeku.
Nakon što je tu zak. osnovu g. Z. pročitao, pošalje me š njom o. s. pl.
Halperu, kojeg potražih u privatnom njegovom stanu, koj se š njom
izjavi sporazumnim. Odavle se uputih o. s. i sadanjem podpredsjedniku
banskog stola p. g. Mažuraniću, koji se je s radnjom detailnije bavio,
s istom se do malih pripomenaka izjavio sporazumnim, ter men e radi
te uspjele i brze radnje i pohvalio. U svojoj čednosti odklonio sam ja
svaku zaslugu ter ju preneo na g. Z. i odsjek, u čemu me je p. g. M,
prekinuo opazkom: da je svaka čednost Ijepo svojstvo ali samo tako
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 532 —


dugo dok je s istinom u skladu, pa da te osnove nije mogao u jednoj
noći odsjek stvoriti, jer su nazori u onoj osnovi sadržani, koju je šum.
odsjek bio predložio diametralno drugi i drugačiji no u ovom novom
izvadku, na kojem jošte niti crnilo suho nije, i koje odkriva sasma
drugu juridičko-stilističku tehniku (naravno ne moju već onu \viirtemb.
zakona). Nakon što je g. M. tu osnovu odobrio, predao sam ju o podne
u šum. odsj. g. Z. — Već treći dan obdržavana bje na temelju tog
mojeg izradka anketna sjednica, pa je s odnosnimi nadopunjci isti postao
i zakonom, o ćemu se medjutim može svatko uvjeriti, koj naš
zakon s wurbemb, sravni. — Nikada nisam tvrdio da je taj zakon iz


ključiva moja duševna .svojina, ali sam svakako ovlašten da uz okolnost
što sam poznavajuć medju inimi i wiirbemb. orgazacioni zakon, u jednoj
noći osnovu našeg zakona prema onoj obradio upravo onda, kad je
šum. odsjek sa svojom organizacionom spretnošću bio na kraju, uztvrdim
da sam taj zakon recipirao i obradio j a tim više, što je s predajom
te moje zak. osnove u šum. odsjek unišla i knjiga: „Die forstlichen
Verhalltnisse Wiirtembergs, Stuttgart 1880." koja je tamo na stolcu uz
g. Z. njekaliko mjeseci i odsjedila. Dosljedno tome nestoji tvrdnja g.
n. B. niti njegovih informantah „da sam ja kod stvaranja jednog i
drugog zakona samo sudielovao i ništa više", već naprotiv tvrdim, da
su kod izradbe tog zakona informanti (ako ih je bilo više) g. B. jedva
i sudielovali, već da je u pretežitom svom dielu moja vlastita tvorevina,
što dokazuju i u mene pohranjeni koncepti. Bivša gg. š. vježb. J. i M.
koji su iz moje žup. uređovnice odnosili arak po arak organizacionih
izradaba, koncepta za provedbene naredbe itd. u šum. odsjek, najklasičniji
će biti svjedoci o tome, tko je na našoj organizaciji radio , a
tko je sudielovao. Nu pustimo to! Meni do hvale, slave i zasluga,
nije stalo. Kao čovjek koj sutra stupa u pedesetu, a danas sam sretan
i zadovoljan što mogu da u srezkom gospodarenju provodim svoje
stručne ideale — preozbiljan sam a da budem i — častohljepan. Ta i
takova svojstva dadu se pribirati samo u tmurnoj atmosferi birokratskog
štrebanja, za koje ja barem nikada sposobnostih pokazivao nisam. Gieli
svoj vijek sam bio prepošten a da se okitim tudjim perjem, dok sam
naprotiv od čiste ljubavi s prara struke kojoj sam se posvetio, svagda
nastojao da našim stališkim probitkom posvetim sve svoje sile, što ću
nesmetano činiti i buduće.
Nu vratimo se stvarnim i načelno opriečnim našim nazorima. Nije
u pravu g. n. B. kada na str. 256. opravdava potrebu detailiranog sastavka
obće porabne osnove za prva tri razdobja, pozivom na zasj^-cajuće
ustanove austr. uredj. naputka, tobože zato: jer da on za obte rećen
e šume dozvoljava detailirani sastavak i za cielu obhodnju —
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 533 —
stog razloga, što naše obćinske šume nisu služnostmi obterećene šume,
pošto ove šume ne imaju inog suposjednika van same ovlaštenike, i
što te šume neimaju jošte i drugog zadatka van da za ovlašteničke potrebe
skrbe. Sasma je nješto drugo u austr. drž. šumama koje su obterećene
služnostima. Tamo su dva ovlaštenika: država — konservativni
gospodar i ovlaštenici, koji trebaju svake godine svoje prihode. Tuj ima
da je gosp. osnova po smislu ustanova §. 9. š. z. sudija izmedju njih
obojice, pa je naravno da je država, za da ovlaštenike što više stegne
u njihovim prekoračenjima, za takov e svoje šume propisala najkonservativniji
način urodjenja. A nije u pravu g. B. niti onda kad sa
Puschelom u ruci oprovrgava moj zahtjev, za što detailnijim obradjenjem
našeg uredjajnog naputka zato, jer ja nisam zahtjevao da naš naputak
uči kako, već da propiše način kojim se imadu pojedini radovi
obaviti. Spretna ruka moći će naći način i oblik kako će bez naučanja
znati i podučiti. A u jednom i drugom je velika razlika, pa jer su u
oba gornja slučaja bile premise g. n. B. pogrješne, morao je on i do
krivih zaključaka doći.


Zašto je g. n. B. na str. 259. upao u cicpidlačenje kad moj stavak:
„kao metoda za uredjenj e zem. zajedničkih i sličnih šuma" izpravlja:
da navedena metoda nije odabrana za uredjenje, već za proračunanje
i ustanovljenje prihoda šume, nemogu se dosjetiti. Za
njemački izraz „Fovstbetriebseinrichtung" i1i „Betriebsregulierung" neimarao
drugog spretnijeg izraza do li uredjenje, jer riječ ,Betrieb" zgodno
prevesti neznam. Svaki ispitani šumar dobro znade iz kojih sastavnih
dielova se samo uredjenje šume sastoji, a uredjenje užitaka u kojoj
šumi, sigurno je isto tako dobro rečeno, kao i: izvanjsko razdielenje,
proračunanje i ustanovljenje prihoda šume. Svakako znači isto jedan i
drugi stavak, samo što je onaj prvi — moj —, manji germanizam. Da
ali usuprot svega toga izpravak g. n. B. nestoji neka mi bude dozvoljeno
dokazati autoritetom. Na str. VI. svog điela: „Die Forstbetriebseinrichtung


Wien u. Leipzig 1903", kojeg diela pri pisanju svoje razpravice niti
poznavao nisam, piše prof. Guttenberg: B. Die Methoden der Ertragsbestimmung
und Betriebseinrichtu ng. .3. c). das kombinierte
Fachwerk". A kad prof. Guttenberg tu methodu ubraja u red methoda
prikladnih ze uredjenj e šum e (što valjda Betriebseinrichtung znači)
tad će taj isti grijeh dobrostivo g. n. B. po svoj prilici i — meni
oprostiti.
Glede prigovora sadržanih na str. 260 i 261. šteta je da se natežemo,
jer mora da je svakomu jasno, da će nas po meni reklamirane
deset god. revizije, ako ove u obće imadu zadatak da gospod. osnovu
dotieruju, prije dovesti cilju, no dvadeset godišnje revizije. Moram pako
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 534 —


iztaći da se teži samo za mehaničnom računičnom operacijom, kad se
pod svaku cienu zahtieva, da danas, sa današnjim popriečnim prirastom
sastojine, iztražujem drvne gromade odnosno računom prihod, kojeg će
ista sastojina podati u III. ili IV. po 20 godina trajućem razdoblju, kad
će ta ista sastojina donle biti podvrgnuta raznim uporabnim operacijama
(proredam, pripravnim sjekovima itd.^ ter dvima, odnosno trima
revizijama.


Potanji propisi koje bi glede čišćenja i proredjivanja sastojina
imao uredjajni naputak sadržavati, imali bi se protezati na one kristalizacione
točke tih provedaba, kako ih je stručna znanost za pojedine
odnošaje danas uglavila. Držim da se tuj neinia obrednica osloniti na
glavna načela što no će ih uredjajnik tek predložiti, već da mu je naputak
imao reći: u tim slučajevima, pod tim okolnostima imati ćeš se
držati tih načela. Danas i strukovna literatura i praksa brnje od razpravljanja
baš o tim zadatcima i njihovim provedbama. Neima glavne
skupštine šum. društva da se o tome nerazpravlja, neima skoro broja
stručnog lista da se o shođnijem načinu prorede neglagolja. Proreda u
krošnjama, pridržanje podredjene sastojine, proredjivanje empiričko, ono
na temelju izračunavanja temeljnica itd. imalo je naći izražaja i opredielenja
u uredjajnom naputku, sve da ti odsjeci i spadaju u nauku o
ogoju i uzgoju sastojina a ne strogo u taksaciju. Da mi se ova radnja
i preko volje nerazširi, povratiti ću se tom pitanju u posebnom članku,
čim prihvatim zato vremena. — Šumu, nas i seljaka (´str. 263) doveo
sam zato u savez, da iztaknem kako držim nepovoljnim propis naputka,
da preko sastojinskih skrižaljka istražujem stanje šume, kad to mogu
puno točnije postići, ako te odnošaje iztražujem u šumi samoj, a nepitam
za nje tek tudje skrižaljke.


Što se tiče prigovora g. n. B. (str- 267) i g. ured. P. (str. 75) glede
prirastnog postotka i tekućeg prirasta, to mi je izjaviti: da o pomješanju
pojmovah o prirastu tuj nemože biti govora, već da sam ja govorio o
ta ,dva prirasta" samo obzirom na dvojaku narav njihovog ustanovljenja.
Dočim bi se u stari m sastojinama imao prirastni postotak
ustanovljivati iz broja godina odbrojenih na panju ili na piljevnom
valjku izvrtanom iz debla prirastnim svredrom, valjalo bi tekući prirast
u mladi m sastojinama ustanoviti analizom prirasta na oborenim stablima,
kako sam u svoje vrieme, dok sam službovao u zagreb. županiji
sa gg. kot. šumarima radio u Jaskanskom šumskom kotaru.


Što se tiče formule Borggreve-Sabneiderove to sara ja tim časom,
čim sam citirao stranicu Borggreveova diela odmah za svoju osobuoznačio, da poznajem sve što spada na teoriju te formule kao i to, da
znadem kako ju valja pisati, pak moram razjašnjenja g. n. B u tom
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 535 —


pogledu barem za svoju osobu — kao nepotrebne i suvišne — zahvalno
odkioniti. Isto se imade i sa opazkama stavljenima na P "/g u smislu čisto
prihodnom kao i na s moje strane učinjenu uputu na str. 20. Judeichova
diela. Kad bi pri pisanju mojih opazaka bio pošao s onog
doktrinarnog stanovišta na kojem se je nalazio g. n. B. pri svojim odvratcima,
i kad bih htio u onom obsegu da stručnom svjetu pamet
solim, tad bih bio morao pisati knjigu a ne članak; —no onim časom
čim se pozivljera na citate ili strukovnu literaturu, riješen sam dužnosti
da opetujem detaile koje svaki stručar poznavati mora.


Kada u Schneiderovoj formuli valja upotrebiti činbenik 400, a kada
800 valjda je kritika ustanovila, a njezini prigovori odnosili su se na
teoretički dio formulinog postanka. No da su činbenici te formule
živi, da se ona u ure d j aj ne svrhe zaista i s uspjehom
u Cislajtaniji upotrebljuje lahko mi je usuprot prigovora
g. g. P. i B. dokazati, ako čitatelje uputim na str. 136. „Hilfsbuch
fiir den Forst- und Weidmann" Bohmerlovog kalendara za god.
1904. gdje će naći: „Hilfstafel fiir die Ermittlungdes des Zuwachspro


centes nach der Schneiderschen Formel: Z = -^—
u D.
Tko znade da se prilozi tog Hilfsbucha uvjek upodpunjuju prema
željama praktičara, taj nesraije napisati, kao što je to g. n. B. na str.


270: „da proizlazi dokazanim da po piscu (t. j . meni) predložene formule
nije spretna za izračunanje prirastnog postotka"! Kako nije spretna,
kad ju tja cislajtanski šumari i uredjajnici u praksi rabe?
Da je računanje sa popr. prirastom najjednostavnije to gosp.
ured. P. vjerujem, a da je za uredjenje obć. šuma i najbolje jest tvrdnja,
koja isto toliko vrijedi kao i moja negacija. Tuj ne može biti mjerodavno
drugo, već ono što se dokazanim uzeti imade. Tko je od nas — prućih
se — bio svojimi tvrdnjami sretniji, prepuštam sudu čitaoca, osobito
onda, ako ga upozorim, da austrijski uredjajni naputak desetgodišnje
etate računa samo sa tekućim prirastom, a ne popriečnim —
vidi str. 74 istoga: „ werden zu einer endgiltig ermittelten Hiebsflache
iuhren und der auf lezterer erhobene Massenvorrath, vermehrt um den,
auf die Mitte des Wirtschafts Zeitraumes berechneten 1 a u f e n d e n Zuwaehs,
bildet den Massenhiebssatz fiir das Jahrzehnt".


I glede definicije o gospod. programu nemogu da se pokajem. Ako
ima pl. obć. Turopolje 1000 jut. visoke hrastove šume, u pl. obć. Draganić
lO´J jut. isto takove, to će koli gospod. osnova Turop. luga toli
gosp. program Drag. luga imati s tehnička strane da (pri istoj i jednakoj
gospodarstvenoj svrbi!) sadržaje jedne te iste gospod. predloge, izizkivati
jedne te iste predradnje i zaključke. Samo će tamo biti to sve u puno
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 536 —


puti večem obsegu za obaviti, jer je ploština za toliko veča. Dapače
bi u onom slučaju, da je dobni razred u Tur. lugu izjednačen ili jedini,
a u Draganiću da su znatno poremećeni, tamo gospod. osnova bila
jednostavnija no ovdje program. Kada je ali za ovršenje stručnoga nadzora
polit, oblasti laglje da imade stanovitu ploštnu veličinu unapried
opredieljenu, tada tih, našim naputkom opredieljenih 100 jut. nije odredjeno
iz stručno-tehničkih već iz administrativnih razloga, a oti za
obezkriepljenje moje definicije ne mogu biti mjerodavni, pošto bi naputak
bio mogao isto tako 50. ili 150 jut. odrediti kao ploštnu jedinicu,
za koju valja sastaviti gospod. program.


Niti prigovori g. n. B. na str. 277. proti uporabi Hufnagelove methode
za ustanovljenje etata kod programa, naročito bojazan da bi se
princip potrajnosti njenom uporabom mogao bezuvjetno i svagda izigrati
nestoje, jer se toj bojazni dade onda, kada i gdje bi dobni razredi
bili „stark abnorm" doskočiti: „durch Aufstellung einer Altersklassentabelle
oder \venigstens durch den Vergleich der Gesamtlache der in die
Ertragsrechnung einbezogenen Bestande mit der Grosze der f´iir den Rest
des Umtriebes verbleibenden Nulzungstlftchen´-*, korekturom izračunanog
etata, — dočim da u drugim slučajevima, gdje neima u postupnosti
dobnih razreda preznatnih razlika, Hufnagelova metoda, osobito za šume
maloposjednika svrsishodno nefunkcionira — dokazati je g. n. B. jošte
uvjek ostao dužan, — a biti će to tim teže, što je prof. Guttenberg u
svojem najnovijem dielu toj metodi i mjesta dao!


Skroz na krivom je putu g. n. B. sa svojom erupcijom na str.
278.—280. gdje moj „Hinterthiirl" krsti „smjelom riječi", pošto je sasma
suvično tu moju pripomenku na sebe potegnuo. Ona se nije ticala
nijedne osobe, van se je odnosila na onaj u polit, administracije svakdanji
pojav, gdje po sto puti mora da strukovno tehničko stanovište
popusti inim — recimo samo: obćim obzirima. A baš iz tog razloga su
bolji topogledni propisi u ug. naputku za uredjenje šuma, jer su precizni
i s temeljnim načelom uredjenja skladniji.


Puno sam zahvalan g. n. B. na poduči glede razlike o šumama
zaštitnima i zabranitima, podieljenoj mi na str. 298. no ja se s tom podukom
obzirom na ono što sam sam u br. 8.—11. „Š. 1." od 1903.


o tom predmetu pisao, danas više koristiti ne mogu. Svakako držim
da g. n. B. šumski zakon iliberalno tumači kad drži, da je polit, oblast
već na temelju §. 23. š. z. ovlaštena, da od posjednika zaštitne šum-e
može zahtjevati predlog drvosječne osnove ili tja tražiti da za uporabu
prehvata takav privatni šumoposjednik mora izhoditi privolu nadležnih
´ A. R. V. Guttenberg. Die Forstbetriebseinrichtung. Wien 1903. str. 159.
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 537 —


vlastih. — Kad bi torau tako bilo, tada bi bilo dovoljno da cieli šumski
zakon sadržaje samo jedan i to paragrafa 23. — Glede šumah zabranitih
{§. 19. š. z.) mogla je to polit, oblast zahtjevati po §. 23. š. z. jer §. 19.
propisuje osobit i način postupka (event. sastav, osnove, programa, ili
inih špec. propisa). Ali glede šuraah zaštitnih (§. §. 6. i 7. š. z) nije po
§. 23. š. z. mogla polit, oblast ništa inog odrediti, van što je u §§. 6. i


7. taksativno navedeno. Inače bi bio sam zakon illuzoran. Pa upravo
zato i jest došlo do izdanja specialnih zakona, koji su — jer se je državna
vlast očutila ponukanom da proti zloporabi privatnika u obće
odlučnije postupa — puni strožijih i detailiranijih propisa, no ih sadržaje
sam šumski zakon.
Jedna polovica od onoga stoje g. n. B. na str. 300.—^310. napisao
bila je suvišna, a druga polovica nepotrebna, jer nije poslužila nikakovom
objašnjenju, jednostavno stoga: što sam ja pisao o reambu laciji
šumskih medja, a g. n. B. o novoizmjeri urediti se imajućih
šuma. — Skoro u svim uzvratcima g. n. B. dade se sljediti jedan trag.
On si na moje prigovore konstruira odgovor kakov ide u prilog njegovom
stanovištu, pa tada na široko i daleko objašnjuje ono što njemu
ide u prilog. Sasma moderno. Medjutim ćemo cieli taj priepor možda
moći u kratko riešenjem ovog zadatka dokončati. Ja bih rado znao na
koji će način g. n. B. polygonometričkim načinom prema postojećem
kat. nacrtu reambulirat i posjed zem. zajednice ležeći posried moslavačkog
gorja, kad na cieloj periferiji te obć. šume neima niti jedne
stalne, poznate, izhodištne točke? — Druga je, izmjerit i ploštinu
stanovite šume i izraditi njezin nacrt na temelju prosječne mreže, a
druga je reambulirati nepoznatu medj u periferije stanovite šume
prema jur predležećem nacrtu. Hic salta! — Nisam u položaju
da ću moći kontrolirati sadržaje pojednih uredjajućih zapisnika, no hotio
bi se, poznavajuć mišljenje našeg seljaka sada već okladiti, da će se
u nO"/,, od njih zahtjevati u prvom redu reambulacija medja obć. šumskog
posjeda, te da će svagdje zem. zajednica drage volje u te svrhe
doprinositi novac i prije, nego li za izradak samog uredjajnog elaborata,
pošto je onaj prvašnji interes seljaku puno bližji no ovaj potonji, za
koji se kod njega imade razumjevanje istom probuditi i polučiti.


Na str 312. prigovara g. n. B. mojem razporedu dedailnih taksatorskih
radnja naročito želji, da se ponajprije izmjeri nutarnji terrai nsk
i detail u brdski m šumama i unese u nacrt uvijek onda, ako
neimamo na razpoložbu nacrta, u kojemu je već od prije urisana mreža
razina (Horisontalkurwen), a tada istom da se pristupi konačnom razdielenju
unutarnje razdiobe šume, a zaboravlja da je sličnu odredbu
propisao u §. 6. toč. 1. uredj. naputk , samo što ju je stavio iza gosp.
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 538


razdjelenja, a ja ga želim imati obavljenim prije. I u ovom slučaju ću


dokazati praktičnim primjerom daje pravo na mojoj strani. Neka imadem
provesti gosp. razdielenje u šumi velikoj 600 jut. koju šumu tvori duga
kosa, kojoj su strane položite prema istoku i zapadu, dočim se sredinom
kose proteže greben (hrbat), koj oba ta pleća dieli u dvje pole.
Sjekoredi su dani već samim položajem pleća, a po smislu uredj. naputka
morati ću tu šumu razdieliti u 6 po 100 jut. mjerećih odiela.
Zar ću ja te odiele moći geodetički vani prij e odbosti ili u nacrt urisati,
dok nisam mjeračkim nastrojem greben stacionirao ter ga u nacrt
unesao, dobiv tako terrainsku okostnicu šumišta, odnosno abscisu, iz
koje ću nakon proračunanja ploštine odiela prosjekani kao ordinatama
opredieliti razmedje pojedinih odiela ? G. n. B. bi me puno obvezao kad
bi izvolio objasniti način, kako ki potonju radnju prije obave prvašnj
e tehnički ižpravno rješio. Ja barem inog načina za riešenjo te
operacije nepoznam, niti se neuzkraćujem toga priznati, jer mi sva teorija
za o to uporišta nedaje.


Da se ja, imajuć konkretni slučaj i brdske šume pred očima nisam
ogriešio o teoretičkeuredjajne zasade kad sam uztvrdio, da će se u mnogim
slučajevima unutarnja izmjera šumskog detaila i okostnice morati prij e
gospodarstvenog razdielenja šume produzeti, dokazuje str. 212 Guttenbergovog
jur cit. diela, gdje se govori o predmetima izmjere: 6. Die
Linien des Einteilungsnetzes, soweit dieselben schon vor der Vermessung
bestimmt festgestellt werden konen. Wenn aucb der Entwurf der Einteilung
de r Vermessun g vorherzugehen liat, so werden doch manche
Linien derselben erst aufGrund der lezten endgultig festgestellt
werden konnen, da sich der Verlauf mancher Linien, die Grosse der
betreffenden Abteilungen, die zvveckmasige Lage einzelner kiinstlicher
Trennungslinien u. s. w. erstnach erfolgter. Auftragung der Vermessungsergebnisse
bearteilen lasst."


Gudira se vrlo g. n. P. i g. n. B. da oni moje zahtjeve za što
preciznijimi tasatorskimi metodama, odbijaju na račun dosadanje uredjajno
prakse. — Ti prigovori nemogu stajati već zato, što je naš naputak
jedan od najnovijih, ter što je imao u svojim propisima glede
provedbe taksat. detaila uvažiti i sve najnovije tečevine šum. znanosti.
Ako ja to tražim — to netražim ničesa što sa znanošću i njezinom
praktičnom prilagodbom nebi stajalo u skladu, pa su stoga topogledni
prigovori obojice gospode bili skroz suvišni.*)


´J U aust. uredj. nap. osim toga što propisuje uporabu prihodnih skrižaljka
za opređielenje stojbine, Iraže u opazci (str. 63.) „Die Bestanđesmittelholie liefert in
đen verachiedenen, zumal in den hoheren Alteraatnfeo einen brauchbaren Massstab
zur Auschatzung der Btandorts- odar Ertragtitreclasse", kako sam slifino i ja tražio.
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 539 —


Nemienja ništa na stvari što je g. n. B. „osupnuo" moj pripomenak
glede uporabe bavarskili tablica za obračunanje pojedinih ili samo malobrojnih
uzornih stabala na pokusnim plohama. Neimam razloga
da svoju topoglednu tvrdnju u ičem izpravim, pošto se je, g. n. B.
pri njegovom osupnuću dogodila ta mala nesreća, što je zamjenio pojmove.
Dok ja govorim o pojedinim uzornim stablima, zadubio se
je on u: ,Inchaltsbestimmung der Bestande". A to je velika razlika.


— Dok ja tvrdim: „pošto se takav prosjek može i smije upotriebiti
možda onda. gdje se radi o velikom broju istopromjernih stabala", navadja
— da me pobije — g. B. Miillera: ,dass die Genauigkeit der
Massantafelangaben steigt, je grosser die Zahl der stamme ist, auf welche
die Anwendung findet". Nije me dakle pobio g. B., već je tim citatom
upravo potvrdio prvi dio mojeg stavka. Da sam ja s mojom tvrdnjom
u pravu, podučit će g. B. možda ovi citati: „Vom Hause aus sind Massentafeln
zur Cubirung von Einzelstamraen wohl nicht geeignet, auch
hiefiir nicht bestimmt, da sie, als Werlhe aus grossen Durchschnitten,
nur wieder fur die Cubirung grosserer Holzmassen taugen. (Versuche
liber Bestandessmassen — Aufnahmen vom K. Bohmerle Wien 1899.)
— Dr. Fr. Baur piše u svojoj: „Holzmesskunde Berlin 1882" o uporabi
bavar. tabl. ovo: „Die Bayerischen Massentafeln sind dacher auch
nicht zur Massenermittlung einzelner Baume, sondern filr unter gewohnlichen
Verchiiltnissen erwachseme Hochwaldbestande berechnet, und wer
solchen Tafeln den Vorwurf machen will dass bei Schatzungen einzelner
Stamme betrachtliche Differenzen moglich seien, zeigt hiedurch nur, dass
er das Princip derselben nicht richtig aufgefast hat (str. 341)."
Na koncu §. 12. uredj. naputka zahtjeva se od uredjajnika,, „da
imade ispod zbroja površine za pojedine dobne razrede izkazati još i
normalno stanje dobrih razreda prema izabranoj obhodnji i načinu sječe",
ter naravno uporabom znakova -)-i — i razmjerje u kojem se danas
nalaze pojedini dobni razredi prema budućim „normalno" zasnovanim.
Ovi posljednji stavci ne stoje u uredj. naputku, ali ako i ne stoje to ih
mora poznavati svatko, tko se uredjajnimi radnjami bavi. Da se pokaže


´v^mladom uredjajniku put kako bi se za buduće , dakle tečajem iduće
obhodnje to normalno stanje dalo postići, koje se kod sastojinskog uredjenja
osobito pomno iztražiti mora, to sam držao potrebnim, da se u
uredj. naputku svakako iztakne, kako valja pri tome kalkulirati sa čistinama.
Zato sam naveo iz diela prof. Guttenberga, da valja te čistine
u svrhu razsudbe o razredjenju budućih dobnih razreda" pribrojiti ploštini
najstarijeg, a ne najmladjeg dobnog razreda.


Taj moj pripomenak — koj je strukovno izpravan već zato, što
dolazi iz usta prof. Guttenberga, izazvao je buru izpravaka koli kod g.
38
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 540 —


u, P. toli i g. n. B. — G. u. P. promašio je svojini izpravkom sasma.
jer me upućuje na skrižaljku br. 9. (obć. porab. osnova) koja skrižaljka
u obće naima sa izkazima skrižaljke dobnih razreda ništa zajedničkoga,
već bi, kad je već hotio upućivati na skrižaljke, imao me bio uputiti
na skrižaljku br. 6. Nu, i ovo bi bilo skroz pogriješno, jer ja s onim
mojim pripomenkom nisam niti najmanje dirao u obrazac ikoje skrižaljke.
A sasma je pogriješan zaključak g. u. P. da je naputak išao još
i dalje od mog zahtjeva, jer da čistine dok nisu pošumljene, nije ubrojio
obće u nijedan dobni razred, pogrješan zato, jer čistine dok su čistine u
obće u dobni razred nespadaju, pošto ga neimaju, i jer se čistine iz
skrižaljka dobnih razreda nikako ispustiti nemogu, pošto bi takvo izpuštanje
i svotu ploštine šume alteriralo i pregled o normalnoj postupnosti
dobnih razreda sasma onemogućilo.


Još nesretniji u svojim reflexijama bio je g. n. B. jer se je — neka
mi oprosti — u ovoj partiji borio proti vjetrenjači, borio proti nečemu
čega ja nikada uztvrdio nisam. Gdje je u mojem sastavku tvrdnja´, „da
bi se te čistine imale u stupcu najstarijega dobnoga razreda iz kazati "
ili u skrižaljci dobnoga razreda u taj stupac unjeti? gdje je moja tvrdnja
da bi iz skrižaljke dobnih razreda valjalo ispustiti posebni tamo se nalazeći
stupac za čistine, ter iste unašati u stupac pojedinih dobrih razreda?
Toga tamo neima, a nemože toga naći nitko tko neće da hotice
nješto neizvrne. ...„da se ploštin e čistina (dakle svijuh) imadu u
svrhu razsudbe orazredjenju budućih dobnih razreda pribrojiti
ploštini (razumjevaj svotnoj) najstarijeg dobnog razreda
" napisao sam ja. Tko razumije što riječi znače, taj će znati, da
moraju ploštine (višebroj) čistina sumirane biti, ergo imati svoj posebni
stupac i da se takove istom imadu pribrojiti ploštini (jednobroj)
najstarijeg dobnog razreda. Najstariji dobni razred može biti kontiran iz
20—30 odsjeka, ali kad se ti svi u koloni dobnog razreda zbroje, onda
će oni dati onu jednu ploštinu... kojjj ploštini valja pribrojit i (pišem
ja), a ne pripisati dotično izkazati kako bi g. B. rado čitao iz mojeg
stavka nješto, — čega tamo napisano nije. Niti je s toga prof. Guttenberg
trebao obrane g. B-a protiv mene, niti sam ja njega — već ste
Vi mene zlo shvatili, a prema svemu tomu se u Vašoj kritici na tri
strane (328—330) — nisam ja g. nadzornice posjekao! Medjutim se dogadjaju
takovi malheuri uvjek onda kada se u jednu ruku hoće sve da
izkritizira, a u drugu ruku kada se sa više strasti a manje mira razpravlja


Jedino glede prigovora sadržanih na str. 331. priznati mi je, da
me je g. n. B. svojom obrazložbom glede „femelbetrieba" i „femelschlagbetrieba"
s uspjehom oprovrgao, jer glede hrvatskog nazivoslovja
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 541 —


u razlici tih načina i sjekova prije nisam bio na čistu, pa prema tome
imadu odpasti moji pripomene! izneseni glede propisa §. 18. toč. b) našega
uredjajnoga naputka. I ako bi time uredjajni dio tog pitanja bio
riješen, to držim da šumsko-ogojna i nazivoslovna strana istoga jošte
uvjek dostatno razbistrana nije. Pod „oplodnom sječom" (sa njenim
sumračnim, prozračnim i dovrsnim sjekom) razumijevali smo onaj način
sječe, kojeg Njemci zovu(Der Waldbau. Dr. Karl Gayer. Berlin 1882.) Erste.
„schlagweise Schirmbesamung" — pojam sječinskih operacija, pomoćju
kojih bude dotični odiel unutar 10—15 godina naravnim načinom pomladjen
i stara nadstojna sastojina sasječena. Pod „Femelschlagbetrieb´
razumjeva gornji pisac takodjer pomladnju sastojine naravnim načinom,
ali vodjenjem sječina trajućih 30—50 godina. To je sasma druga operacija
od one prvašnje, tuj imade sasma drugog stručnog utiecanja na
staru i mladu sastojinu no kod one prvanje. Ako je ona prvanja tipična
za čiste bukove šume, ona se druga provodi u mješovitim (jela
bukva, smreka, ili jela-smreka) sastojinama. Ako mi i ovu operaciju
krstimo „oplodnim sjekom" onda ili pobrkamo udomaćene kod nas pojmove,
ili nam je hrvatska stručna terminologija za jedan šumsko-uzgojni
pojam odnosno izraz nepodpuna. Jer da jedno i drugo nije i nemože
biti jedna te ista „oplodna sječa" neka je dokazom okolnost, da
u slučaju ako želimo iz naše „oplodne sječe" (schlagweiser Hochwaldbetrieb)
prieći u „prebornu sječu" (Plenterbetrieb) toga neposredno provesti
nemožemo, već moramo iz naše „oplodne sječe" sastojinu istom
provesti u „Femelschlagbetrieb", a iz ovoga istom u prebornu sječu´).
Što se dakle naše strukovne terminologije tiče to stoji jedno: da (meni
barem) hrvatski izraz za „Femelschlagbetrieb" nije poznat, pa kad bih
htio da u hrvatskom stavku izrazim ovu misao, što sam ju gore više
razpreo o prolazu iz oplodnog sjeka u preborni, to bi tada po razjašnjenju


g. n. B. morao napisati: „da je prolaz iz oplodne sječe u preborni sjek
moguć samo preko oplodne sječe", kojemu stavku bi — blago rečeno
— manjkao svaki smisao. Ako dakle g. n. B. sa mojom kovanicom nije
sporazuman, to nam neka on izvoli okrstiti „Femelschlagbetrieb" shodnijem,
pa ćemo ju u brzo poprimiti, bude li ona jače i oštrije osebine
te sječinske operacije označivala i od naše „oplodne sječe" ju lučila,
kao što ju i lučiti mora, pošto ona obzirom na ono što sam o njezinoj
karakteristici gore više rekao, može biti samo posebn a vrs t oplodne
sječe, dočim oplodna sječa u smislu našeg nazivoslovja nikako nije pa
niti biti nemože.
Da se medjutim „Femelschlagbetrieb" nedade onako jednostavno
´) Aus der Theorie und Praxis des Femelschlagbetriebes. Von Arnolđ Engler.
Bern 1905. str. 26.
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 542 samo
u našu „oplođnu sječu" strpati kako to g. n. B. na str. 332.
opredieluje, pokušati ću dokazati iz novijeg djela o sadjenju i gojenju
šuma (Leitfaden fiir den "VValdbau von W. Weise. Berlin 1903.). Weise
razlučuje na str. 87. sljedeee načine sječa:
Kahlschags-Hohwaldbetrieb = čista sječa \ Die Verjungung


TT 1 , 1 , L \T - 1 1 - } mit tunlister Beschlei-
Hocriwald mit nat. Verjungung = oplodna sjeća I ina-ima-.
_,,,,,. , „ , Bedeutende Uagleichal-
Fenielsctiagbetrieb = ^ \ Zogernde trgkeiten. Altersunter-
Plenterwald = preborna sječa i Verjungung schiede von L´mtriebs


´ langen.


Kad je dakle naša „oplodna sječa" po Gayeru: Schlagweis e
Schirmbesamung a po Weiseu: Hochwald mit naturlichcr Verjiingung,
onda mora obzirom na to, što Femelschlagbetrieb spada po Gayeru u
„gruppen und horstweise Schirmbesamung" onaj i nješto drugoga
značiti, od samo „oplodne sječe", pošto ju karakteriše od schlag weis
e Schirmbesamung protivni i opriečni joj pojam. Ako se pako
pod tima dvima različitima imenima kriju i dva različita pojma, dvije
raznovrstne šumouporabne operacije, onda mi u hrvatskom nazivoslovju
moramo za nje imati i naposebna dva naziva, kao što ih imade i njemačka
stručna literatura, ili ćemo u protivnome pri strukovnom razpravlanju
zamjeniti raznoznačeće pojmove.


Da „Femelschlagbetrieb" nije naša oplodna sječa, odnosno da njem.
stručna literatura subtilno razlikuje „Femelschlagbetrieb" i „Schlagweise
Scliirmverjungung" (naš oplodni sjek) neka služi za dokaz sljedeći citat
Englerov, koji je profesor šumarstva na polyteh. u Ziirichu, iz strane


25. njegovog jur spomenutog djela: „Sobald sich jedoch den Laubholzern
Nadelholzer beigesellen oder diese herrschenđ werden, oder \venn
es sich um vveniger giinstige Standorte oder um solche mit sehr \vecliselnden
Bodenverhaltnissen handelt, verdient der Femelschlag betrieb
den Vorzug vor der schlagweisen Schirmverjiing
u n g".
I ako jest istina da su njeki njem. pisci „Hochwald mit nat. Verjiingung"
(naša oplodna sječa) poistovješčivali sa „Femelschlagbetriebom"
to je oto stanovište u novije vrijeme (vidi Weisea) napušteno, a moralo
se napustiti i zato: što su tamo, gdje je ipak trebalo bilo razlike tih
dvajuh sjekova iztači, pisci morali u pomoć prizivati dob u trajanja
pomlađnje (20 godina), dakle razlike stvarati pomoćju vrlo nepouzdanog
čimbenika. Kad je dakle g. n. B. odklonio za Femelschlagbetrieb moju
kovanicu, a Femelschlagbetrieb vaša „oplodna sječa" kako sam dokazao,
nije, to je ostala na g. B. dužnost da nam taj način sječe za razliku
od „oplodne" zgodinije okrsti, glede čega će on nedvojbeno jošte manje
moći biti u neprilici nego li sam ja to bio, pri varenju moje kovanice.
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 543 —


Sa extemporeom g. n. B. sadržanim na str. 333.—335. biti ću u iiratko
gotov. Vratolomnog skoka u mojoj razpravi nema i nemože biti. Da se
uredjajni naputak sa uporabom razdobnog razdielenja dade i na drugi
način provesti van po jedino spasonosnom austrijs. uredj. naputku
— dokazuju i propisi uredj. wurtemberžkog i gore vi?e spomenuti
teoretički citat po Guttenbergu. A da sam za existenciju austrijskog
uredjajnog naputka, po kojem je sadanji naš obradjen već odavna i
prije izdanja vašeg uredj. naputka, znao, dokazati ću navodom iz službovnog,
po meni jošte 15. siečnja 1884. dakle prije 21 godine sastavljenog
naputka za upravu i gospod. šumami biskupskog vlast, djakovačkoga,
gdje no sam na str. 2. a u §. 4. propisao bio: „već sama
narav vlast, posjeda uvjetuje zavođenje potrajne uporabe, ter se prigodom
sastavka gosp. osnove irnade bezuvjetno na tu vrst uporabe
obzir uzeti. Glede načina sastavka gospod. osnove kao i ovršbe taksacionalnih
radnja imada se upotriebiti propisi naputka za omedjašenje,
izmjeru i uredjenje austr. državnih i zakladnih šuma". Ako sam ja
dakle već god. 1884. poznavao sadržaj austr. uredjajnog naputka onda
sam ga svakako morao poznavati i god. 1896. pa da g. n. B. uvaži
da đr. Graner (Tiibingen 1889.) na str. 110. o komb. razdob. razdielenju
kaže: . . . „die Vorziige der Einfachheit an den Formen, der Sicherheit
in den Grundlagen, der Verstandlichkeit, in der Darstellung, der
Klarheit in der Erfasung der Wirtschaf(sziele, der Riicksichtnahme auf
die Bedurfnisse der nachstliegenden Zuckunft und endlich der Beweglichkeit
in der Anwendung und Fortfuhrung wohl kaum werden abgeschprochen
werden konnen", onda će mi biti svakako dozvoljeno da
uztvrdim, kako se uređjajnom umjeću tek iz našeg uredjajnog naputka
učiti morao nisam, ter da sam ob okviru u kojem bi se isti bio imao
držati za naše obć. šume, bio puno prije na čistom, no je naš naputak
svjetlo i ugledao. Da ja svog koreferata u „Šum. listu" objelodanio
nisam imade svoj posebni i skroz osobni razlog. No pošto g. n. B. na
str. 333. predstavlja kao da ja o predmetu do izdanja našeg naputka
sam sa sobom na šistom bio nebi, to ću i taj razlog obrazložiti. Tko
se sjeća kako je gl. skupština god. 1886. tekla, znati će, da je ista dignuta
iza podne i da tadanje predsjedničtvo nije smatralo dnevni red
toli ozbiljnim, da bi bilo odredilo nastavak razprave za posije podne,
po svoj prilici samo zato, da koreferenat nedodje do rječi i da se o
predmetu nerazvije razprava. Mješće toga dangubili smo eielo posije
podne po zagreb. gosionama. Već drugog dana dostavljena mi bje prijava
tadanjeg društvenog predsjednika u kojoj me se objedjivalo: da
u šum. društvu bunim proti postojećim zakonima (što je bilo i sa
samom istinom u oprieci pošto moj tadanji zahtjev i predlog za „Inte
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 544 —


lligenzpriifungom" nije izazvao bune, već je težio za izjednačenjem
stručnog osposobijenja unutar našeg stališa), da sam političlii rovar i
opozicionalac itd. tako: ter sam na mjerodavnom mjestu imao da
podam odlučnu izjavu, da se ta prijava sa praktičnimi činjenicami i
istinom kosi. Da se pri takovom stanju stvari i razpoloženju nisam
smatrao obvezanim, da se odazovem pozivu onog istog društvenog predsjednika,
koji me je u zvanišnom svojem svojstvu radi mog članskog
rada u društvu službenim i uredovnim putem prosledjivao, ter da od
tada nisam više mario da za drugu gospodu kestenje stručnih izradaka
i nadalje kao dotada iz vatre vadim, toga mi valjda nitko zamjeriti
neće i nesmije. A samo u tom razpoloženju smije se tražiti razlog,
zašto se odličnom onom pozivu odazvao nisam.


Oprovrgavali se nas dvojica ma koliko mu drago o uredjaniin načelima,
do sklada doći nećemo zato, pošto stojimo na dva sasma različna
stajališta. I zato ću ja sa svoje strane razpravu ob ovom
predmetu smatrati ovime zaključenom. No prije nego dovršim
iztaći ću da je za mene od zamana jasno bilo, daje g. n. B. naš uredjajni naputak
sastavljao za vladin uredjajni ured a ne za naše kr. kot. šumare, da
su njemu pri izradku tog naputka lebdile pred očima šume bitkupske i
one velikih korporacija, a ne naše male obć. šume. Do tog zaključka
doveo me je razpored 1 način obave izvanjskih radova. Urednici iz uredjajnog
odsjeka nemogu se baviti omedjašenje m šuma vani u naravi,
jer je to obsežna i vrlo dugotrajna operacija, koju predradnju ja /.a.
naše obć. šume, jer njihova narav i stanje vrlo dobro poznam, za najvažniju
držim. Zato je naš naputak ostavio to glavno pitanje otvorenim
i prepustio vlastnikom šuma, da se za omedjašenje svojih šuma samostalno
i neodvisno od sastavka same gospod. osnove pobrinu, a zato i
ovaj expediens prema javnosti, ako uredjajnik naidje na geodetičke tehničke
potežkoće. Javi vladi, ova će kat. ravnateljstvu i ti možeš mirno
dalje raditi na taksacionalnim poslovima. Za uredjajni odsjek opredieljena
je manipulacija popriečnim prirastom, za nj´ su pridržane i prihodne
skrižaljke. To je sasma naravno sve zato propisano — jer pospješuje
i ujednostručuje izvanjske poslove, približuje ih više fabriciranju no tehničkoj
obradnji. Analiza tek. prirasta dugotrajnija je i treba vremena,
ustanovljenje drvnih gromada pokusmini potezi, opredielenje raznih čimbenika,
bonitovanje po razredima visina — sve uz to da te radnje nisu
nikakove čarolije, iziskuju više vremena, stoje više potroška u novcu.
Kad bi sve ovo obavljao kr. kot. šumar, bila bi osnova nješto skuplja,
ali zato točnija i preciznija. U kratkom vremenu pribavilo bi se podataka
stojećih na realnim podlogama, koji bi nam dozvoljavali da naše šume
i postupak š njima na najpouzdaniji način kritici podvrći uzmognemo.
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 545 —


Upravo zato ali i nebi kr. kot. šumar mogao konkurirati sa uredjajnim
odsjekom, jer bi onaj uradio brže i jeftinije — sve. da bi osnova bila
formalno izpravna, ali po sadržimi kud bi kamo praznija. Čemu izračunavati
prihod za kasnije periode, najviše puti u jednoličnim i jednodobnim
starim bukovim i hrastovim obć. šumama, kad se već iz skrižaljke
dobnih razreda i plošne porabne osnove dade svom sigurnošću
na potrajnost užitaka (pošto je najstariji dobni razred najjače zastupan)
unutar pojedinih (ploštno valjano kontiranih perioda) zaključiti? To sve
su načelne razlike izmedju zahtjeva što ih ja na gosp. osnovu stavljam,
ako se hoće da u istoj budu svi radovi onako svršeni kako ih propisuje
uredjajna nauka i stajalište šumarke znanosti, ter potreba za brzim uredjenjem
obć. šuma. — Da se je sve to u svoje vrieme imalo pred
očima i da se nije bilo kanilo centralizirati uredjajno poslovanje, tad
se prije 6—7 godina nebi bilo smjelo iz šum. odsieka obustaviti svako
poslovanje na radnjama oko sastavka gospod. osnova, već se je bilo
imalo shodnom naredbom upravo kr. kot. šumarom naložiti, da odpočnu
reambulacijom obć. šumskog po=jeda. Na taj način bi se bio
obsežniji dio predradnjah jur do danas obavio, a materialni položaj kr.
kot. šumara bi se bio mogao poboljšati, na što je bilo valjalo već zato
misliti, pa da se tim putem popravi i nadoknadi ono, što je neuspjelom
organizacijom tako temeljito i za dogledno vrijeme nepopravivo pokvareno.


Želi li se ozbiljno da se i kr. kot. šumari budu mogli uredjajnimi
radnjami obsežno i uspješno baviti, ter da će se njihovi radovi moći
brzo i svrsihodno izpitivati i odobraavati, tad će do popunjena izdanih
jur uredjajnih propisa tečajem vriemena doći morati. To je moje uvjerenje,
a sada čekajmo što će vrieme donjeti.


Propisi o polaganju šumarskih državnih
izpita u Magjarkoj i Austriji,


II.
Savezno s onim, što smo u posliednjem broju, spomenuli o
propisima ođnosećim se na polaganje šumarskih državnih izpita
u Magjarskoj, na temelju ministarske naredbe od 3 kolovoza
1904. prelazimo sada na razmatranje propisa valjanih u tom
predmetu u Austriji.