DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 —


sa stanovitim obsegom šumskog vlastničtva moraju tako i tako
osposobljene šumarske činovnike imati, koji će morati imati
svoj državni izpit i bit de prema dotičnim zakonskim ustanovama
i glede beriva i glede svoje obskrbe za slučaj oboljenja
i nesposobnosti za službu osigurani.


Jedno je samo u čemu se ne bi mogao složiti podpuno
s mnogo poštovanim g. narodnim zastupnikom pregradskim,
kojemu sam u ostalom zahvalom za nazore, koje je izvoljeo
ovdje razviti i koji su bili vrlo poučni, naime u tom, da bi
samo vriedio državni izpit za samostalno vodjenje šumarskog
gospodarstva u Zagrebu. Molim pokorno, ja držim po svom
skromnom mnienju, da bi to bila vrlo pogibeljna, zakonska
ustanova, jer ja ne znam, da li se ne bi onda dokinuo nama
reciprocitet ne samo glede šumarske službe, nego i glede ostalih
ugovorenih i postojećih reciprociteta.


Završujući, molim mnogopoštovanog gospodina zastupnika
pregradskoga, neka bude umiren, da će zemaljska vlada htjeti
i znati i u tom svoju dužnost učiniti«.


Novosti iz života podkornjaka.


Pod naslovom »Zagonetka potkornjaka« donosi
»Zoologisches Zentralblatt« u svezci 21. od 31. listopada 1905.
opširni izvadak od N. pl. Adelung-a iz radnje uvaženoga ruskoga
stručnjaka na polju šumarske entomologije Ivana Sevireva,
koja je izašla u ruskom šumarskom listu »Lesnoj-Journal«
od god. 1905, pod naslovom »L^enigme des Scoljtiens (zagadka
korojedov).


I. Sevirev, stekao si je lijepi glas kao stručnjak na polju
šumarske entomologije, bavi se već 20 godina proučavanjem
biologije potkornjaka. Na ta ga je mučna i ustrajna proučavanja
potakla osobita zgoda, što ju je imao prije mnogo godina,
kada je kao šumarsko entomoložki stručnjak bio pozvan,
da u disciplinarnoj iztrazi proti dvojici šumarskih činovnika


ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 izjavi
svoje vještačko mnienje, a radilo se je o tom, da se ustanovi,
dali su stabla neke sume bila napadnuta od potkornjaka
kad su bila već posječena ili dok su još zdrava i neoštećena
rasla. Na temelju bioloških podataka pošlo mu je za rukom
dokazati, da su bili obtuženi činovnici nedužni. Ta ga je
zgoda upozorila na veliku važnost ovakovih šumsko-entemoloških
vjestačkih izjava i potakla ga na tim ustrajnije proučavanje
života šumskih štetnika. Lijepa i vrlo zanimiva radnja,
što je nedavno kao posebni otisak njegovih članaka u »Lesnoj
Journal-u« izašla, dokazuje, da mu je pošlo za rukom otkriti
novih pouzdanih znakova, po kojima se sigurno može zaključiti,
jesu li oštećena stabla bila napadnuta od potkornjaka dok
su rasla ili kad su već posjećena bila. Ali su njegova iztraživanja
ujedno pokazala, da se i bogata literatura o poznatim šumarskim
štetnicima mora još upotpuniti i u mnogom pogledu temeljito
ispraviti. Na temelju točnih opažaja na živim potkornjacima
i na rastućim stablima upozoruje pisac na znatne pogrješke
od velike važaosti, koje su se na temelju starijih opažanja
uvukle i u sve naučne knjige o šumarskoj entomologiji.
Ove su pogrješke nastale po mnienju Sevirevu poglavito odatle,
što su stariji pisci proučavali izbušene hodnike ponajviše na
primjercima ošteta u zbirkama, a ne u živoj prirodi, pa ti
mrtvi svjedoci nisu mogli izjaviti, dali je dotično stablo još
živo (dakle u osnovnom položaju) ili već posječeno (dakle u
vodoravnom položaju) bilo od potkornjaka napadnuto i oštećeno.
— Po naputcima, što ih ruski entomolog u svojoj radnji
daje, možemo sada i po dijelovima davno već posječenih stabala
odgovorili na ta pitanja bez znatnih poteškoća. Riješenje
ovih pitanja zanimivo je ne samo za entomologe nego je i od
važnosti i za šire šumarske krugove, s toga iznašam zanimive
resultate ruskoga entomologa i u ovome listu.


Svoja razmatranja poč´mlje pisac opisom hodnika, što ih
razni potkornjaci buše i opisom vrška na zadku ovih štetnika,
jer baš ustrojstvo toga vrška igra u biologiji ovih kornjaša
važnu ulogu. Kako je poznato, vršak na zadku kod 1 i k o t o č a
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


(Hjlesinus, Bastkaefer) sveden je i zaobljen, kao i u većine
korujaša u opc´e; kod pravih lubotoča (Tomicus,
Borkenkaefer ) jesu pokrilca (eljtre) na vršku utisnuta
(strmina) i zubcima providjena, a bije l otoc i (Scolytus,
Splintkaefer ) imaju vršak zadka splošten kao dlijeto,
a pokrilca nisu nadolje previnuta. Značajno uredjene zadka
ističe se mnogo očitije i jace kod mužjaka, nego li kod ženka,
pa to je potaklo ruskoga entomologa, da pomnije istraži i
prouči živovanje tih mužjaka, koji se gotovo uvijek zadržavaju
u hodnicima, što ih ženke izbuše Opdenito je mnienje raznih
auktora, da ženka potkornjaka biva samo jedan put u životu
oplodjena, pa da iza oplodnje započme bušenje kotionice, (materinji
hodnik) za odlaganje jajašaca, a da mužjaci, što se u
hodnicima sadržavaju, imaju zadaću, da te hodnike čiste od
crvotočine, koju kroz ulazni otvor na polje izbacuju.


Kod jednostavnih (jednokratkih) osovnih hodnika b i j elotoča
(Scoljtus) i likotoča (Hylesinus) nije
u opće ni nuždno, da mužjaci čiste hodnike, jer crvotočina
sama od sebe ispada na polje. I u horizontalnim (popriječnim
Eichoft) hodnicima nekih likotoča može sama ženka vrškom
svoga zadka obavljati čiščenje hodnika. U svim na dolje upravljenim
kotionicama, kako ih nalazimo kod pravih lubotoča
(Tomicus), je pako nuždno čišćenje hodnika i obavlja se
tako, da kornjaš svojim nožicama prebaci ervotočinu preko sebe
i spremi u dubinu vrh pokrilca, a onda puzajuć natraške svoj
tovar dopremi do kotionice pa u rasplodnu komoricu (Rammelkammer),
Altum, Judeich i Nitsche, Eichhoff i drugi auktori
opisuju i od likotoča i bijelotoča izbušene, na dolje upravljene
osnovne hodnike, no buduće da ovi korujaši nemaju na vršku
svoga zadka nikakove sprave, kojim bi iz ovakovih hodnika
mogli odstraniti ervotočinu, to je ruski pisac došao na misao
da se te vijesti oslanjanju na bludnji, koja potiče odatle, što su
dotični opisi priredjeni po oštetama, koje su više godina ležale
u zbirkama, pa se njihov položaj na živom stablu mogao teško
odrediti, a da se točni i istiniti resultati mogu postići samo
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 22 —


opažanjem na živom stablu. Da ispita i utvrdi taj svoj nazor,
poduzeo je Sevirev mnogobrojne pokuse u živoj prirodi i na
temelju točnih opažanja došao do ovih resultata;


1. Bijelotoči (Splintkaefer). Na uspravnom stablu bile
su kotionice (materinji hodnici) uvije k smjerom prema vršku
stabla izbušene, kod posječena stabla uvijek prema onom kraju,
koji je ležao više; ako su kotionice bušene u dva protivna
smjera, to nam onda pokazuje, da je posjećeno stablo ležalo
horizontalno. Kod ovih pokusa (sa Soljtus Ratzeburgi) pošlo
je Sevirevu za rukom ući u trag vrlo zanimivim pojavom u
bračnom životu ovog bijelotoča Uim je ženka izbušila ulazni
otvor, obavilo se je parenje sa doletjelim mužjakom, a pri tom
su kornjasi stajali jedan prema drugomu pod kutom od 90° —
ženka u bušotini, mužjak pred bušotinom strmogla viče na kori. Koso
odrezani vršci zadka su im se tijesno doticali, što nam razjašnuje onaj
čudnovati oblik zadka u ovih potkornjaka. U istoj se bušotini
obavi parenje više puta medju raznim parovima, a kornjasi se
iza parenja raddju. Ako se ulazna bušotina poslije parenja otvori,
ne nadje se u njoj kornjaša. Po točnim opažanjima piščevim,
izbuše si dakle ženke ovoga bijelotoča katkada kratke
hodnike, koji im služe lih kao privremena razplodna komorica
prije nego stanu bušiti hodnik (kotionicu) namijenjen za leglo.
Istom kad je ova definitivna kotionica izbušena, započme ženka
svoj stalni zajednički bračni život sa samo jednim mužjakom.
Parenje se poradi osobite gradnje zadka može obaviti samo
onda, ako ženka stoji zabodena u hodniku.
Nadalje je Sevirev pokusima dokazao, da i odabrani, stalni
mužjak oplodjuje svoju ženku više puta i to kako več napreduje
leženje jajašca. Pa u tomu i je razlog, što mužjaci čiste
hodnike, jer kad bi hodnici bili zabušeni ervotočinom, ue bi
mužjak mogao dospjeti do ženke.


2. Likotoč i (Bastkaefer). Na rastućem stablu bušio je
Mjelophilus piniperda L. sve svoje hodnike na gore, na
povaljenom stablu u različitom smijeru. Niti jedan hodnik izbušen
na raatudem stablu nije pokazivao onoga kvakastoga za


ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 —


voja, što ga pisci opi8i>ju za toga likotoča. Takove kvakasto
zavinute hodnike našao je Ševirov samo na povaljenim stablima
gdje je ulazni hodnik bio izbušen uvijek prema gore, a kotionice
za leglo horizontalno, pa se takovi hodnici mogu smatrati
sigurnim znakom, da je Mjelophilus piniperda navalio
na stablo, kada je bilo ved posječeno. Uzrok onoga kvakastosca
zavoja valja tražiti u tomu, što se iz takova hodnika crvotočina
lakše napolje izbaci. Na početku su kotionice na vise mjesta
raširene, a tu se za odlaganja jajašca obavlja više puta parenje.
Kotionice od Mjelophilus minor Hrt. i Hjlesimus fraxini
Panz. i drugih likotača pokazuju onaj pravilni poznati
lik dvokrakih vodoravnih hodnika, samo kada su izbušeno na
rastučem stablu, na povaljenim deblima i na granama tvori
ulazni hodnik tupi kut sa nejednako izbušenom kotionicom,
pa i cijela je kotionica nepravilna. Mjelophilu 8 minor pari
se i za vrijeme odlaganja jajašca, pri tom sjede kornjaši u kotionicama
a zadak pruže kroz ulazni otvor.


Da može promatrati baratanje živih potkornjaka , ogulio
bi Sevirev frišku koru i pričvrstio na dasku tako, da je nutarnja
strana bila gore okrtnuta, pa prije nego što su izašli
kornjaši, što su u kori bušili, pokrio je koru staklenom pločom.
Kornjaše taj postupak nije ni najmanje smetao u njihovom
poslu, oni su bušenje nastavljali pa ih je bilo lako u poslu
promatrati.


Po toj je metodi uspjelo učeniku Ševirevu, stud. Kevdin-u,
razjasniti još jednu u naučnim knjigama vrlo raširenu bludnju.
Tako zvana zračišta (Luftlocher) na kotionieama od
Scoljtus Katzeburgi ne služe za prozračivanje hodnika, nego
samo da omoguče parenje u kotionieama za leženja jajašaea,
jer kod parenja mužjak i ženka tvore uvijek pravi kut. Na to
nas upučuje i to, što većina tih zračišta ne dopire do površine
kore. Kevdin je kod svojih pokusa promatrao opetovano parenje
i kod M. piperda, M. minor i T. typographus.


Za prave lubotoče (Tomicus) čije kotionice imadu
rasplodnu komoricu (Rammelkammer)^ a teku i na gore i na
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 24 —


dolje od rasplodne komorice, dokazuje Sevirev, da kotionice
ne leže u ravnom pravcu, kako to razni pisci opisuju, nego
da dolnje kotionice (kojih ima obično po dvije, rjedje samo po
jedna) izlaze iz rasplodne Ikomorice postranc e tako, da ih
crvotočina, koja iz gornjih kotionica pada, ne može zabušiti,
nego mora dospjeti u koso na gore izbušeni ulazni hodnik i
odavle na polje. Iz osovnih kotionica, koje na dolje od rasplodne
komorice teku, uklone lubotoči crvotoČinu ovako: Ženka,
koja buši hodnik, spremi crvotoČinu svojim nožicama u udubinu
pokrilaca, a dim se tu neka množina crvotočine nakupi,
približi se mužjak i spremi crvotoČinu svojim nožicama u udubinu
na svojim pokrilcima, pa ide natražke po hodniku gore
i sprazni donesenu crvotoČinu u koso na van iduči ulazni hodnik.
Cim se riješi svoga trha, požuri se mužjak do ženke, miluje
ju svojom glavom tako dugo, dok ona počme puzati natraške
na gore, pa tada se i mužjak požuri hodnikom do rasplodne
komorice, gdje se naglo okrene i sa ženkom, kojoj samo vršak
zadka u osovni hodnik proviruje, pod pravim kutom spari.
Ova opažanja na živim Tom. 8exdentatns Born, pokazuju, da
nagon čistode kod mužjaka od potkornjaka nije baš nesebičan,
nego da je razlog tomu izmetanju crvotočine iz hodnika jedino
nastojanje, da se omogudi opetovano parenje. Parenje se
je opetovalo svaki put, kada je ženka izlegla 6—12 jajašca.


Na povaljenim deblima teku kotionice na obje strane,
dakle smjerom dužine debla, pa su izbušene tako, da crvotočina,
što se iz njih izbacuje, pada uvijek u koso na dolje i na
van (dakle u popriječnom smijeru debla) tekudi izlazni hodnik.
Tu se često nadje mnogo više uzdužnih kotionica, nego na
rastudem, uspravnom stablu, jer se tu hodnici ne mogu tako
lako zabušiti crvotočinom, što iz drugih hodnika izpada. N apovaljenim
deblima nema na gore izbušenih hodnika.
Slike sa dvije uspravne kotionice, što ih donašaju Ju


deich i Nitsche, jesu po Ševirovu uzete od povaljenih debala,
gdje uspravne kotionice (Lotgiinge) mogu tedi i u jednom te
istom pravcu, dok kod uspravnih debala dolnji hodnik leži
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 27     <-- 27 -->        PDF

25


uvije k nešto postrance i ulazi u rasplodnu komoricu sa kvakastim
zavojem. I to je sjeguran znak, po komu se može zaključiti,
dali je stablo bilo napadnuto od potkornjaka prije ili
poslije sječe. To valja i za kotionice od Tomicus typograpbus
i T. stenographus.


Pisac raspravlja nadalje neke slučajeve, koji se prividno
ne slažu s njegovim opažanjima. ;Tako buše na pr. neki likotoči
(Phloeosinus thujae Perr , Phl. Aubei Perr.) uspravne
kotionice na gore i na dolje, no to se može lako protumačiti
time, što mužjaci ovoga roda imadu na vršku svoga
zadka nizuzdužno poredanih kvržica, koje nadomještaju onu
udubinu na pokrilcima pravih lubotoča.


Vrlo su zanimiva i opažanja, što ih pisac navadja za poligamične
vrsti roda Pitjogenes . Dok su kotionice od ono
3—9 ženka još kratke, može mužjak izmetanje hodnika obavljati
i zadovoljavati svojim bračnim dužnostima kod svih ženka.
No kad se kotionice produže i time posao mužjaka poveća,
mora on naravno neke ženke zanemariti, a neke hodnike ostavili
zabusene, jer ih same ženke nemogii izmetati, budući da
je kod ovih vrsti nestalo onoga utiska na vrhu zadka. To su
one ženke, što ih Eichhof f nazivlje »udovicama«. Sevirevu
je pokusima pošlo za rukom, da i ovu iluziju rasprši. U takovim
je hodnicima, koji su od prvobitnoga mužjaka bili zanemareni
i zabušeni, našao rasplodne komorice i na van tekuće
hodnike, što su ih same ženke izbušile, po čemu se može zaključiti
na posjete drugih mužjaka, koji su iz budi kojega razloga
ostali neženje, pa sada dolijeću u posjete ovim zanemarenim
»udovicama«.


Slične odnošaje navadja Sevirev i za Tomicus acumi


natus Gyllh. i T. longicollis Gyllh.


Kod svih ovih skupina potkornjaka, koje su u biološkom


pogledu tako različite, opaža se ipak uvijek jedan zajednički


znak, naime da buše uvijek koso od ozdol na gore (gledom na


površinu zemlje) tekuće ulazne hodnike, nalazilo se oštećeno


deblo u bilo kakovom položaju. Po smjeru ulaznoga hodnika
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


(dali on teče uzdužaitn ili poprijecnim smijerom) modi ćemo u
svakom slučaju zaključiti, dali je deblo bilo napadnuto od potkornjaka
prije ili podlije sječe. Slamka, utaknuta u ulazni
hodnik, pokazati će nam to sigurno, a da i ne trebamo kotionice
pobliže iztraživati. Prof. A. K.


Reambulacija meda na osnovu katastralnih
mapa *


Piše inžinir V. Hlavinka, kr. profesor.


Kod zemljišnog posjeda u poljskom i šumskom gospodarstvu
događa se vrlo često, da su postale prvobitne međe
parcela djelomice ili sasvim nejasne i preporne, ili da su se
tečajem vremena uslijed slučajnih ili elementarnih dogođaja,
dioba, izgradnje cesta, kupa i prodaje ih uslijed samovoljne promjene
i nepovlasnog prisvajanja od strane susjeda sasvim
izgubile. U takovim slučajevima nastala je potreba, da se
međe zemljištnih čestica obnove, odnosno prvobitne prave
granice uspostave.


Ovo omeđašivanje ili reambulacija izvađa se u praksi
također radi osiguranja i obilježenja granica sa trajnim znakovima,
ako takovih međašnih znakova do sada nije bilo.
Trajno je naime omeđašivanje i fiksiranje zemljišnog posjeda
u, interesu svakog vlasnika, jer se samo ovim načinom
može zaštititi proti nepovlastnom prisvajanju (uzurpaciji)
zemlje i očuvati proti dugotrajnim i skupim pravdama radi
smetanja posjeda i priznanja prava vlasništva. To valja osobito
kod šumskog posjeda i općinskih pašnjaka, gdje bivaju
uzurpacije tla od strane susjeda vrlo česte, jer su prigodom
katastralnih izmjera postavljene kod šuma tek nekoje glavne
medašne točke ih humke, a i ove su se većinom tečajem
vremena izgubile.


* Preštampano dozvolom pisca iz broja 5. časopisa »Viesti hrvat, društva
inžinira i arhitekta g. 1905. — Opazka uređničtva.