DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


(dali on teče uzdužaitn ili poprijecnim smijerom) modi ćemo u
svakom slučaju zaključiti, dali je deblo bilo napadnuto od potkornjaka
prije ili podlije sječe. Slamka, utaknuta u ulazni
hodnik, pokazati će nam to sigurno, a da i ne trebamo kotionice
pobliže iztraživati. Prof. A. K.


Reambulacija meda na osnovu katastralnih
mapa *


Piše inžinir V. Hlavinka, kr. profesor.


Kod zemljišnog posjeda u poljskom i šumskom gospodarstvu
događa se vrlo često, da su postale prvobitne međe
parcela djelomice ili sasvim nejasne i preporne, ili da su se
tečajem vremena uslijed slučajnih ili elementarnih dogođaja,
dioba, izgradnje cesta, kupa i prodaje ih uslijed samovoljne promjene
i nepovlasnog prisvajanja od strane susjeda sasvim
izgubile. U takovim slučajevima nastala je potreba, da se
međe zemljištnih čestica obnove, odnosno prvobitne prave
granice uspostave.


Ovo omeđašivanje ili reambulacija izvađa se u praksi
također radi osiguranja i obilježenja granica sa trajnim znakovima,
ako takovih međašnih znakova do sada nije bilo.
Trajno je naime omeđašivanje i fiksiranje zemljišnog posjeda
u, interesu svakog vlasnika, jer se samo ovim načinom
može zaštititi proti nepovlastnom prisvajanju (uzurpaciji)
zemlje i očuvati proti dugotrajnim i skupim pravdama radi
smetanja posjeda i priznanja prava vlasništva. To valja osobito
kod šumskog posjeda i općinskih pašnjaka, gdje bivaju
uzurpacije tla od strane susjeda vrlo česte, jer su prigodom
katastralnih izmjera postavljene kod šuma tek nekoje glavne
medašne točke ih humke, a i ove su se većinom tečajem
vremena izgubile.


* Preštampano dozvolom pisca iz broja 5. časopisa »Viesti hrvat, društva
inžinira i arhitekta g. 1905. — Opazka uređničtva.


ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


Obnova i uspostava međa obavlja se na polju na osnovu
opisa ili kazivanja vjerodostojnih svjedoka, na temelju
raznih isprava, naročito zemljišne knjige (gruntovnice)
i k njoj spadajudih pomagala, ali najviše na temelju izmjera
na licu mjesta i katastralnih mapa, koje sačinjavaju sastavni
dio gruntovnice. To valja koli kod ispravaka, obavljenih
mirnim putem uslijed sporazumka, dogovora ili nagode između
obiju prepornih međašnih stranaka, koliko kod ispravka putem
sudbene pravde na priznanje prava vlasništva.


U najviše slučajeva oslanja se obnova nejasnih ih prijepornih
međa na katastralne mape, koje se nalaze kod gruntovne
oblasti.


Mora se ali istaknuti, da ni katastralne mape ne kažu
uvijek (negledeć ni na promjene, koje u mapi nisu provedene),
pravu granicu vlasništva, jer su katastralne izmjere
imale prvobitno svrhu izmjeriti pravu površinu cijelih općina
i pojedinih čestica polag faktičnoga posjeda i raznih kultura
i ovu izmjeru predočiti na planu u umanjenom mjerilu.


Kod izmjere uzet je dakle obzir samo na faktič ni posjed
vlasnika zemljišta, dočim su prijeporni odnošaji privatno-pravne
naravi ostali netaknuti i neriješeni.


Polag toga nije se mogla kod katastralnih izmjera predočiti
i osigurati u mapama granica vlasništva, kako bi možda
trebalo biti, već se je pronašla površina faktičnog posjeda pojedinca
za vrijeme izmjere i razvrstala prema kulturi, da se
uzmogne na temelju ovih površina i procijenjenog čistog prihoda
razdijeliti zemljišni porez. Faktično je određeno u nekojim
zemljama, da gruntovnica i katastralne mape ne jamče
za pravu površinu i granicu. Nu usprkos tome jesu danas
katastralne mape ipak najpouzdaniji temelj, na kom se može
nejasna, izgubljena ili prijeporna meda obnoviti ili ispraviti, a
u istinu se u tu svrhu i upotrebljavaju. G. kr. vrhovno sudište
u Beču izreklo je svojom rješidbom od 14. ožujka 1894.
načelo, da su katastralne mape, kao sastavni dio gruntovnice
mjerodavne kod prosuđivanja omjera i granica čestica, pa da
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 28 —


iin se može dokazna moć samo onda poricati, ako se dokaže
njihova neispravnost.


Reambulacija međa mora se obaviti uvijek u prisutnosti
međašnog susjeda ili ako to nije kod cijele radnje moguće,
treba ga pozvati i saslušati prije nego li se reambulacija svrši.
To je nužno već radi toga, što katastralni posjed, kako ga
mapa iskazuje, nije, kako je spomenuto, uvijek identičan sa
pravim posjedom na polju.


Reambulaciju meda valja provesti, u koliko god je moguće,
putem međusobnog sporazumka ili nagode međaša, a
tekar ako nagoda ne pođe za rukom, provede se ispravak sudbenom
parnicom, dakle na temelju odluke na priznanje prava
vlasništva za preporno zemljište.


Samovoljna promjena meda smatra se polag
općeg građanskog zakona kao smetanje posjeda, makar je i
granaca očito neispravna, a samovoljno premještavanje medašnih
znakova potpada dapače pod kazneni zakon.


Reambulacija međa na temelju k at astralnih
mapa obavlja se u jednostavnim slučajevima izmjerom širina,
duljina i prikladnih diagonala sa mjeraćim lancem na osnovu
nekojih stal mhtočaka, kod kojih smo uvjereni, da su
ostale na polju nepromijenjene. Na polju izmjerene duljine
prispodobe se sa odgovarajućim duljinama na planu, gdje
ih izmjerimo sa šestilom i mjerilom.


U istu se svrhu mogu upotrebiti, ako se traže samo pojedine
točke, mjere na križ (hnearna triangulacija, Kreuzmass)
iz dobivenih, na polju i na planu pronađenih stalnih točaka.


Za obnovu više redom sUedećih točaka i za obnovu
krivuljastih međa, .upotrebljava se koordinatna metoda. U tu
svrhu potraži se na polju i na planu nekoliko stalnih točaka,
koje opredjeljuju jednu ili više prikladnih osi, pomoću kojih
se može položaj traženih točaka sa kratkim, na planu izmjerenim
ordinatama, pronaći.


Kod svih ovih izmjera mora se uzeti obzir na promjenu
papira litografiranih mapa, radi česa se moraju duljine ko
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 31     <-- 31 -->        PDF

29 —


rigirati. Ta se korektura ne smije propustiti, naročito kod dugačkih
pravaca, jer iznaša do l7o duljine i više. Kod kratkih
duljina jesii te korekture dakako neznatne.


Razlogom ovih promjena i korektura je okolnost, što nam
ne stoje na raspolaganje originalne mape, već li to graf irane
kopije, koje se od originala uvijek razlikuju, a kod
katastralnih mapa nije napokon niti originalna mapa besprikorna,
jer je snimljena sa mjeraćim stolom, a poznato je i
to, da se papir stegne, čim se plan sa daske mjeraćeg stola
odreže, a time se duljine zemljišnih čestica i njihov oblik
promjeni.


Promjena papira može se konstatovati na omjerima sekcionog
pravokutnika katastralnih mapa, koji mjeri kod starog
mjerila 1:2880, u palcima 25/20 iU u centimetrima 65´85/52-68
cm. a u novom mjerilu 1:2500 u centimetrima 64/50 cm.
Ako se izmjeri na planu faktična duljina i širina ovog pravokutnika
(AB, CD, AD, BC,) sa normalnim mjerilom i prispo
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


dobi sa pravim konstruktivnim mjerama, to određuju eventualne
razlike ovih duljina promjenu papira u jednom i drugom
smjeru.


Pošto ali promjena papira nije na cijelom planu jednaka
i skroz jednolična, to je bolje, ako se promjena papira, osobito
kod malih izmjera, ustanovi prispodabljanjem faktične
udaljenosti dviju stalnih, u predjelu gdje mjerimo, nalazećih
se točaka u naravi, sa udaljenošću tih točaka na planu.


Iz razlike obiju duljina izračuna se velečina promjene
(stezanje i rastezanje) papira i koeficient za korekturu duljina,
izmjerenih sa šestilom i mjerilom na planu. Iznaša li n. pr.
udaljenost dviju stalnih točaka u naravi 124*5 m, a ista duljina
na planu 123-8 m, dakle razlika 0-7 m, to se moraju


duljine, izmjerene na planu povećati x = -——— = O-obV^.


Konačno se može promjena papira konstatirati na omjerima
narisane hektarne mreže. Stranice sekcionog pravokutnika
razdijeljene su naime kod starih mapa u mj. 1 : 2880 u
razdjelke od 40" = 1", a kod novih mapa u mjerilu 1:2500
u razdjelke od 100 m. = 4 cm. Spojimo li suprotne razdjelke
linijama, dobijemo mrežu kvadrata sa stranicama 40" = 1´´,
odnosno 100 m = 4 cm i površinom od jedne rali, odnosno
jednog hektara. Radi promjene papira biti će ali omjeri tih
kvadrata drugačiji, a iz razlike teoretičkih i faktičnih duljina
dobijemo koeflcienat za korekturu duljina i površina u svakom
kvadratu.


Kod reambulacije velikih zemljišnih č estica, n. pr.
šumskih posjeda, općinskih pašnjaka itd. nije za izmjeru dovoljan
samo lanac, već se mora upotrebiti uz to i koji kutomjerni
stroj, naime teodolit, mjerači stol ili busola.


Kojim se načinom kod izmjere postupa vrlo je različito,
a neda se za sve slučajeve niti opisati. Jedino se može reći,
da je cijela radnja obratni postupak od onoga kod izmjere,
naime, da se na planu mapirane točke, kutevi i linije prenašaju
sa mape u narav, pa da i ovdje vlada poznato pravilo
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— ol —


iz velikoga u malo, dakle da se prenesu (iskolče) pomoću
stalnih, na planu i u naravi pronadjenih točaka, nekoje glavne
točke, a na osnovu ovih, da se odredi položaj detailnih točaka.
Inače se mogu upotrebiti sve metode, koje se rabe kod
snimanja, naime koordinatna, polarna, trokutna i poligonalna
metoda ili kombinacija više tih metoda. To ovisi od lokalnih
okolnosti, od oblika čestica, konfiguracije i preglednosti terraina,
od raspoloživih strojeva, a napose od shvačanja mjernika.


Kod preglednog terraina upotrebi se za iskolčeaje glavnih
točaka vrlo zgodno trokutna metoda, naročito križanje naprijed
iz dviju ili više na polju i planu poznatih stalnih točaka.


Kod reambulacije šumskih nepreglednih
čestic a vrlo je raširena poligonalna metoda, koja se izvadja
na osnovu katastralnih mapa sa teodolitom, mjeračim stolom
ili sa šumskom busolom. Za zadnju potrebno je opet, da potražimo
na polju i na planu nekoje stalne točke, za koje
možemo reći, da nijesu promijenile svoj položaj; ako takovih
točaka ncimade, ne može se radnJB niti točno ni sigurno
obaviti.


U tom pogledu živo se osjeća pogrješka, što granice
zemljišnih čestica nijesu bile prigodom katastralnih izmjera
trajno obilježene, a još više, što nijesu točke triangulotorne
mreže IV. reda (grafičke točke) a niti one V. reda (geometričke
točke, stajalište mjeraćeg stroja) trajno stabihzirane, jer
neimade sumnje, da bi se reambulacija velikih predjela i dugačkih
međa, dala najbolje obaviti, ako bi se oslonila na
triangulatorne točke katastraine izmjere.


Postupak je reambulacije poligonalnom metodom, u kratko
slijedeći:


a) Kod uporabe teolodita rekognoscira se na početku
radnje terrain i potraže se na polju nekoje stalne točke,
na koje se izmjera priključi. Ujedno nariše se po planu uz
izmjerit se imajuću granicu, poligon, koji počimlje i svršava
u pronađenim stalnim točkama, on podudara bud sasvim sa
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 granicom
ili se nalazi u njezinoj neposrednoj blizini tako, da
se dadu detailne točke sa kratkim ordinatama, na osnovu poligonalnih
stranica, kao osi, na planu izmjeriti i na polju iskolčiti.
Poligonalni kutevi izmjere se na planu sa dobrim alhidadnim
transporteurom, [a duljine poligonalnih stranica sa
šestilom i mjerilom, a tako pronađene veličine prenašaju se
u narav.


Sa radnjom počima se u jednoj od pronađenih stalnih
točaka; u toj točki postavi se teodolit, orientira se na koju
drugu, poznatu točku i iskolči se poligonalni kut 1. Na krak
12 odmjerimo prvu stranicu 12 čime dobijemo točku 2. U
ovoj točki iskolčimo poligonalni kut 2 i odmjerimo na krak
23 duljinu poligonalne stranice, čime dobijemo točku 3. gdje
se cijeli postupak opetuje. Sve je, kako se vidi, obrnuta po,
ligonalna metoda.


Iskolčeni poligon mora se priklučiti na koju stalnu točku,
gdje se eventualno ispravi. Ispravak obavi se na polju proporcionalnim
pomaknućem iskolčenih točaka, sličnim načinom
kao kod graiičkog ispravka pogrješaka na planu. Kod odmjerivanja
duljina sa lancem, moraju se duljine, pronađene sa
šestilom i mjerilom na planu, korigirati sa kvocientom promjene
(stezanja, rastezanja) papira, koji se pronađe na raznim
mjestima na planu, načinom kao gore.


Iskolčeni poligon na polju predstavlja u slučaju, da je
položen na samoj granici, već obnovljenu granicu, ali najviše
je taj poligon tek lomljena os (1. II, II. 10, 9. 10.) na temelju
koje se iskolče detailne točke i granice koordinatnom,
polarnom, trokutnom ili poligonalnom metodom.


b) Kod uporabe mjeraćeg stola pričvrstiti se plan
na mjeraču dasku, a stol se postavi u jednoj od stalnih točaka
i orientira se na koju drugu stalnu točku ili ako
je moguće, više njih; što više imade stalnih točaka za orientiranje,
to je radnja sigurnija. Nakon što je stol na polju
orientiran, priloži se kutomjerno ravnalo na obnovit se imajuću
liniju na planu (rajon) i iskolči se sa dalekozorom tra
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 35     <-- 35 -->        PDF

žena linija na polju, na koju se odmjeri njezina, na planu sa
šestilom i mjerilom izmjerena; i obzirom na promjenu papira
korigirana duljina, čime dobijemo sljedeću poligonalnu
točku 2. U ovu se točku prenese mjerači stol, iskolči se nakon
obavljene orientacije stola na pravac 21 kut 2 i odmjeri duljina
23 čime dobijemo poligonalnu točku 3, i t. d. Iskolčeni poligon
mora se priključiti na koju stalnu točku, gdje se eventualna
pogrješka ispravi.


Kod uporabe šumske busole izmjere se najprije
magnetički azimuti poligonalnih stranica na planu, a
pomoću ovih iskolče se te stranice na polju. U tu svrhu
orientira se plan (sekcioni pravokutnik) sa stolnom busolom
i poznatom lokalnom deklinacijom naprama sjeveru (astronomskom
meridianu), a u ovom se položaju plana izmjere sa
stolnom busolom magnetički azimuti poligonalnih stranica i
ujedno sa šestilom i mjerilom njihove duljine, n. pr. kod poligona
1—7 kuteve «i ^i^ a,3 .. . i duljine 1.12, 12.13, 13.14.
Pomoću ovako pronađenih azimuta iskolče se sa šumskom
busolom po redix snijerovi pojedinih poligonalnih stranica, na
koje se odmjere njihove duljine i to smjer 1.12 iz točke 1,
smjer 12.13 iz točke 12 i t. d. Metoda preskakivanja n e
mož e s e ovdje upotrebiti. Izmjera mora početi, a također i
svršiti u poznatoj stalnoj točki, (1.6), a uz to valja izmjeru
tako udesiti, da duljina poligona između dviju stalnih točaka
nije veća od 600 m najviše 1000 m.


Nakon dovršene reambulacije sa jednim ili drugim strojem
moraju se iskolčene granice, ako izmjera imade biti od trajne
vrijednosti, obilježiti (vermarken) sa trajnim znakovima, kao
što je kamenje, stupovlje, piramide naslagane od kamena,
grabe iskopane na granici i t. d. Stabiliziranje granica obavlja
se uvijek u prisutnosti vlastnika susjednog zemljišta. Kod većih
posjeda sastavi se o tom u prisutnost svih međaša zapisnik,
koji sadržaje točan opis granice, ime susjeda, način stabiliziranja
međašnih točaka i njihove koordinate ako su bile kod
mapiranja izračunate.


3
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


Kako se iz prednaveđenog vidi, upliviše na točnost
reambulabije u velikoj mjeri promjena papira katastralne
mape, koja se konstatira bud na promjenjenim omjerima
sekcionog pravokutnika ili pokusnom izmjerom neke
stalne, na planu i u naravi određene duljine. Iz pronađene
razlike izračuna se koeficient za korekturu duljina, izmjernih
na planu. Ova se korektura može obaviti kod opisane poligonalne
metode i slijedećim načinom:


Na katastralnoj mapi, po kojoj se reambulira, nariše se
prema razdjelcima sekcionog pravokutnika mreža jutara (hektara)
a na drugoj risaćoj daski priredi se napeti čisti papir,
na kojem se nariše sekcioni pravokutnik sa pravi m omjeram
a i sa mrežom jutara. Pomoću ove mreže prenašaju se
poligonalne točke iz katastralne mape u priređeni novi plan;
u tu svrhu izmjere se u mapi koordinate poligonalnih točaka,
obzirom na stranice kvadrata u kojem točka leži i to sa
mjerilom, u kojem je izraženo stezanje papira,
jedno mjerilo konstatira se za apscise, polag stezanja u smjeru
AB i CD. a drugo mjerilo za ordinate polag stezanja u smjeru
AD i BG. Takova mjerila moraju se sastaviti posebno za
svaku mapu.


Pomoću dobivenih brojaka za apscise i ordinate, konstruiraju
se pojedine točke u odnosnim kvandrantima priređenog
novog plana i to sa pravim mjerilom nacrta katastralne
mape (1:2880). Na ovaj način dobijemo relativno najbolji međusobni
položaj poligonalnih točaka, ali ujedno i prave duljine
poligonalnih stranica i prave veličine kuteva, koje
se sa šestilom i mjerilom, odnosno sa transporteurom izmjere.
Ostah postupak je isti kako je gore kod teodolita i
mjerajućeg stola opisano.


Što se tiče točnosti reambulacije obavljene sa teodolitom
ili sa mjeradim stolom, to možemo reći, da je radnja,
dok se izvađa ^na osnovu katastralnih mapa, snimljenih
sa mjeraćim stolom, ili bolje rečeno na osnovu njihovih
kopij a jednako točna ako se obavlja sa mjeraćim
tolom, ili sa teodolitom.
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


Kod radnje sa teodolitom iskolčuju se na polju kutevi,
koji su izmjereni na mapi grafički sa trans porteurom.
Pošto se ali transporteurom ne dadu kutevi točnije izmjeriti
nego u najboljem slučaju na ±1´ , to neće biti niti sa teodolitom
na polju iskolčeni kut točniji, nego na +´, a ova pogrješka
nije niti kod mjeraćeg stola, ako se oprezno radi,
veća. Duljine su pako u jednom i u drugom slučaju podvržene
neizbježivoj pogrješci, koja iznaša kod katastralnog mjerila
1:2880 + 0-40 m.


Mora se i to istaknuti, da niti katastralne mape nijesu
apsolutno točne, tako, da se ne može pomoću njih probitna
granica apsolutno točno odrediti. To leži u kvalitetu izmjere
se mjeraćim stolom, a povrh toga još u nekojim okolnostima,
koje nesigurnost kod reambulacije još povećavaju, a naročito:


1. Premaleno mjerilo katastralnih mapa 1: 2880 ih 1:5760,
koje ne dopušta točnije određenje položaja točke nego na
+ 40 odnosno 80 cm.
2. Manjkava evidencija zbivših se promjena u zemljištnom
posjedu poslije dovršene katastralne izmjere.
3. Manjkaju često stalne točke, koje se dadu sa^ dovoljnom
točnošću na planu i u naravi pronaći.
4. Općine izmjerene su samostalno, svaka za se, uslijed
česa pokazuju se na granicama znatne razlike, a granica
ispade u slučaju, ako podudara sa općinskom granicom drugačije,
ako se iskolči po mapi jedne ili druge općine.
5. Za reambulaciju ne stoje nam na raspolaganju originalne
mape, već njihove litografirane kopije, koje među sobom
kao što i sa originalom znatno diferiraju. Poznato je, da nije
niti najbolja kopija apsolutno jednaka sa originalom; to ovisi
od vještine i savjestnosti litografa, koji kopira sa pantografom
original na kamen; ali najveće razlike potiču od promjene papira
kod htografičke reprodukcije mapa.
Razmjerno je najbolje, ako se reambulacija obavi na temelju
pikirani h kopij a iz originalnih katastralnih mapa,
koje se mogu dobiti uz neku odštetu kod arkiva mapa. Mora


*
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— Bese
ali ovdje uzeti obzir na promjenu papira, pošto se je ori


ginal promjenio nalson što je sa mjerače daske odrezan.


Iz ovih razloga vidimo, da je radnja sa teodolitom i mjeraćim
stolom jednako točna i da ovdje ne koristi inače točnija
radnja sa teodolitom. jer se ta veća točnost ukida pogrješkama
katastralnih mapa, i njihovih kopija, a ne manje i uporabom
transporteura za izmjeru kuteva i mjerila za izmjeru
duljina na planu. Reambulacija sa teodolitom bila bi samo
onda točnija, ako bi se obavila na temelju poligonalnih izravnih
izmjera sa teodolitom, ali takovih izmjera do danas još
nemade, pa zato je svejedno, dali reambulaciju obavimo sa
teodolitom ili sa mjeraćim stolom.


Za teodolit govori jedino ta okolnost, što je na polju
spretniji i da se njime brže radi, jer se kutevi mogu izmjeriti
kod kuće sa transporteurom. Prednost je opet mjeraćeg
stola, što je radnja preglednija i što se može điagonalnim vizurama
na stalne točke uvijek kontrolirati.


Inače je kod zemljišta veUke vrijednosti neobhodno nužno,
da se u slučaju nov e izmjer e mjerači stol posve napusti,
pa da se upotrebi poligonalna metoda sa teodolitom, jer se
onda dadu granice u svako doba iz notirani h originalnih
podataka točno odrediti i iskolčiti. Samo tako
možemo se riješiti neprilike, koja je skopčana sa litografiranim
kopijama katastralnih mapa i nesigurnosti kod uspostave pomaknutih
ili izgubljenih međa.


LIBT_A.K:.


Družtvene viesti.


Objava p. n. gg. članovima! Usljed zaključka družtvenog upravIjajućeg
odbora od 19. prosinca 1905. obustavljeno je pošiljanje družtvenog
časopisa svoj onoj gg. članovima I. razreda, koji na članarini
štogod duguju do uključivo g. 1904. Ta gg. članovi pođjedno
se upozoruju, da će se proti onima, koji dužnu članarinu
neuplate do 1. ožujka 1900. usljed rečenog zaključka, kod nadležnog
suda podnjeti tužba na uplatu dužne članarine.


Rečeni zaključak neproteže se na gg. članove, koji svoj dug na
članarini odplaćuju u mjesečnim obrocima.
Zagreb, 27. prosinca 1905. Za predsjedničtvo družtva:


A. Kern.