DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— Bese
ali ovdje uzeti obzir na promjenu papira, pošto se je ori


ginal promjenio nalson što je sa mjerače daske odrezan.


Iz ovih razloga vidimo, da je radnja sa teodolitom i mjeraćim
stolom jednako točna i da ovdje ne koristi inače točnija
radnja sa teodolitom. jer se ta veća točnost ukida pogrješkama
katastralnih mapa, i njihovih kopija, a ne manje i uporabom
transporteura za izmjeru kuteva i mjerila za izmjeru
duljina na planu. Reambulacija sa teodolitom bila bi samo
onda točnija, ako bi se obavila na temelju poligonalnih izravnih
izmjera sa teodolitom, ali takovih izmjera do danas još
nemade, pa zato je svejedno, dali reambulaciju obavimo sa
teodolitom ili sa mjeraćim stolom.


Za teodolit govori jedino ta okolnost, što je na polju
spretniji i da se njime brže radi, jer se kutevi mogu izmjeriti
kod kuće sa transporteurom. Prednost je opet mjeraćeg
stola, što je radnja preglednija i što se može điagonalnim vizurama
na stalne točke uvijek kontrolirati.


Inače je kod zemljišta veUke vrijednosti neobhodno nužno,
da se u slučaju nov e izmjer e mjerači stol posve napusti,
pa da se upotrebi poligonalna metoda sa teodolitom, jer se
onda dadu granice u svako doba iz notirani h originalnih
podataka točno odrediti i iskolčiti. Samo tako
možemo se riješiti neprilike, koja je skopčana sa litografiranim
kopijama katastralnih mapa i nesigurnosti kod uspostave pomaknutih
ili izgubljenih međa.


LIBT_A.K:.


Družtvene viesti.


Objava p. n. gg. članovima! Usljed zaključka družtvenog upravIjajućeg
odbora od 19. prosinca 1905. obustavljeno je pošiljanje družtvenog
časopisa svoj onoj gg. članovima I. razreda, koji na članarini
štogod duguju do uključivo g. 1904. Ta gg. članovi pođjedno
se upozoruju, da će se proti onima, koji dužnu članarinu
neuplate do 1. ožujka 1900. usljed rečenog zaključka, kod nadležnog
suda podnjeti tužba na uplatu dužne članarine.


Rečeni zaključak neproteže se na gg. članove, koji svoj dug na
članarini odplaćuju u mjesečnim obrocima.
Zagreb, 27. prosinca 1905. Za predsjedničtvo družtva:


A. Kern.


ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 37 —
Poziv. Gospodo sudruzi! Profesor šumarstva Dragutin
Hlava, preminuo je 7. studena tg. Mi bivši križevački slušatelji šumarstva
dobro znamo, tko je bio profesor Hlava i što je bio šumarskom
zavodu križevačkomu, pa zato, da mu odamo posljednu poštu
i sačuvamo spomen na postojavšera zavodu, obraćam se na Vas
gg. sudruzi, a napose na sve bivše njegove slušatelje šumarstva, da medjusobom
sakupimo prinose po mogućnosti i dobroj volji pojedinac, da
ih onda u ukupnom iznosu, namijenimo djačkom družtvu ´„Plug" kr
gospodarskog učilišta, kojeg družtva svojedobno i mi članovi bijasmo,
u svrhu, da se isti služi kao podpora zaslužnim a siromašnim članovom
družtva te time spomen pokojnomu profesoru Dragutinu Hlavi u
družtvu dostojno zabilježi.


Petrinja, 23. studena 1905. V. B.


Zapisnik sjednice upravnoga odbora hrv. slav. šum. drnžtva,


obdržane dne 5. rujna 1905. u Vinkovcih, pod predsjedanjem I. društv. podpredsjednika
velera. g. Josipa Havasa, te u prisutnosti p, n. gg. odbornika
; Julija Kuzme, F. Kesterčaneka, V. Benaka, V. Dojkoviča, E. Slapničara,
St. Prkića, društv. blagajnika A. Kerna i tajnika A. Borošića.


Predmeti viečanja: 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika odbor, sjednice
od 20. srpnja 1905., koji bude bez primjedbe ovjerovljen po p.


n. gg. odbornicima J. Kuzmi i E. Slapničaru.
2. Tajnik izvješćuje, da su učinjene sve pripreme za obdržanje
glavne skupštine, podjedno predlaže po družtvenom predsjedničtvu sastavljeni
proračun za g. 1906. Nakon pretresa pojedinih stavka proračuna
ustanovljuje se isti sa ukupnim prihodom od 20.100 K i razhodom
od 19.880 K, odnosno viškom od 200 K te se miade tako glavnoj skupštini
na prihvat predložiti. K jednom se tom prilikom na predlog odbornika
V. Dojkovića zaključuje, da se u buduće imade sastaviti izkaz
o imovinskom stanju kao i bilanca družtva koncem svake godine.
3. Tajnik čita naredbu kr. zem. vlade odjel za unut. poslove od 23/8
1905. br. 63285., kojom se društvo poziva da radi sastavke imenika
stalnog ispitnog povjerenstva od 10. članova, za vrieme daljnjih 6 godina,
za državne ispite za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja´
podnese vis. vladi shodni predlog.
Obzirom na to, š o se i onako radi o preinaci naredbe za obđržavanje
spomenutih izpita, na temelju koje će se morati imenovati novi
povjerenici za upitne ispite, zaključuje upravni odbor, da se kr. zem.
vladi predlože za povjerenike dosadanji članovi povjerenstva.


4. Tajnik priobćuje, da je najavio svoj pristup u družtvo kao
član I razreda g. Vjenceslav Sir uček šumski upravitelj vlastelinstva
Nuštar. Podjedno prljavija društveni odbornik g. J. Kuzma za člana I.