DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 40     <-- 40 -->        PDF

. — 38 —


raz. Ferdinanda Brauner a ravnatelja pilane u Brodu na Savi. Uzeto
na znanje. Pošto bje time dnevni red iscrpljen, bude sjednica zaključena
a ovaj zapisnik u sjednici odbora od 10. prosinca ly05. pročitan, ovjerovljen
i podpisan,


G.
Havas v. r. A. Borošić J. Kuzma v. r, F. Ž. Kesterčanek
predsjedatelj tajnik. ovjeroyitelji.
Upravui odbor družtra obdržao je na dne lO. prosinca 1905.
redovitu svoju zaključnu godišnju sjednicu. Predsjedao je I. pođpredsjeđnik
vel. g. J. Havas, a prisustvovali su odbornici p. n. gg.: A. Borošić,
R. Fischbach, Maria conte Bona, V. Benak, V. Dojkovie, A
Kern, F. Ž. Kesterčanek, M. Puk i G. pl. Zajc


Odbor riešio je tom prigodom molbe stigavše družtvenoj upravi,
za podielenje podpora iz prihoda družtvene Kerešk6nyeve zaklade,
kao i redovitih prihoda družtva, primio na znanje izvješće družtvenog
blagajnika o stanju uplate članarine — i osobnim promjenama
u statusu družtvenih članova, resio tekuće administrativne predmete, a
zatim je zaključio na predlog člana g. Dojkovića, obratiti se ponovno
svojim putem na Njeg. preuzvišenost g. bana, u predmetu svrsi shodnog
rešenja na dnevnom redu stojećih i po šumarske prilike u zemlji
vrlo važnih pitanja, o novo popunenju izpražnjenog mjesta odsječnog
savjetnika i predstojnika šumarskoga odsjeka kod kr. zemaljske vlade;
pitanja definitivnog uredjenja kr. šumarske akademije u Zagrebu, dokinuća


XI. dnevnog razreda za šumarske tehničare političke šumske uprave, kao
i namještenja abiturienta domaće kr. šum. akademije kod državne šumske
uprave.
Isto zaključio je odbor, da se od one gg. članova, koji uzprkos
svih poziva i opomena, najdulje u roku od mjesec dana nebi do uključivo
g. 1904. dužnu članarinu podmirila, imade dug taj sudbeno utjerati.
— Potanje izvješće o toj sjednici sliediti će po običaju još posebno
nakon samog ovjerovljenja odnosnog zapisnika.


Osobne viesti.


Umrli. U Novom Vinodolskom umro je na 22. prosinca, veletržac
i posjednik, te jedan od odličnih članova našega družtva Nikol a Srić a
u 72 godini života. Pokojnik je kao poduzetnik i napredan šumski
trgovac bio poznat u cielom Primorju. Rodoljub u pravom smislu rieči,
svaki je narodni podhvat rado podupirao — pa tako i naše šumarsko
družtvo — kojemu je od g. 1891. bio i član utemeljitelj. Slava
mu i pokoj vječni.


Na 20. prosinca umro je nakon kratke težke bolesti u Plaškom
šumarski pristav i član našega,družtva Svetozar Vučković, u 38.