DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


zvane „Prekblatnica" vlastništvo zemljištne zajednice Riečica, procienjenih
na 490.89 r67 kruna.


Na 31. siječnj a I. g- obdržavati će se u eparhijskog kancelariji
u Pakracu , javna pismena dražba iirastovih i bukovih drva na sječinama
(u površini od 104 kat. jutara) u šumi uprave manastira Pakra
u procienjenoj vriednosti od 27.418 kruna.


Različite viesti.


DržaTiil izpiti za osposobleiije za samostalno šumsko gospodarenje,
obdržani su po smislu naredbe kr. hrvatsko-slav.-dalm. zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove od 23. listopada 190.5. broj
75.536, za vrieme od 27. studena do uključivo 3. prosinca. Izpitnom
je povjerenstvu predsjedao kr. zemaljski šumarski nadzornik I. razreda


g. Robert Fischbach, a kao povjerenici uredovahu p. n. gg. Stjepan pl.
Hankony nadšumar upravitelj vlastelinstva Valpovo. Fran Zav. Kesterčanek
kr. profesor šumarske akademije u Zagrebu i Eđuard Slapničar šumarnik
gjurgjevačke imovne obćine u Belovaru.
Izpitu je pristupilo ukupno 13 kandidata, i to šest njih abiturienta
šumarske akademije, dva abiturienta visoke škole za kulturu tla u Beču
— ostali abiturienti bivših šumarskih učilišta u Križevcih (njih 4) i Sarajevu.


Izpit su položila dobrim uspjehom i dovoljnim sedmorica kandidata,
dok su ostali reprobovani na godinu dana.


TroškoTi šumarske akademije u Zagrebu, predviđjeni su proračunom
za pokriće potreba unutarnje samoupravne kraljevine Hrvatske
i Slavonije za t. g. 1906. kako slieđi:


Naslo v 12. Stavka 20. Tekuć i br. 1. Plaća, stanarina, doplatci
i nagrade i to za 1. izvanrednog sveuč. profesora 6040. K — za 4
redovita učitelja 18,940 K za 1 asistenta 1600. K, za 10 učitelja sa 7160. K
za 1 lugara za razsadnjak i 2 pomoćna lugara za lovište u Božjakovini
2281 K — za 2 sluge pomagača 1200. K ili ukupno 37.22J. K.


Tekuć i br. 2. Najamnina i vodovodna pristojba za prostorije
šumarske akademije 6124. K.
Tekuć i br. 3. Za uredjenje sbirka akademija i šumar, botaničkog
vrta u Božjakovini 12.000 K.
Tekuć i br. 4. Ogriev, razsvieta, čišćenje te uredski pisarnički


troškovi 3000. K.


Tekuć i br. 5. Za naučna putovanja profesora 1000. K i napokon


Naslo v 13. Stavka 5. tekući br. 5 Za ekskurzije slušatelja aka


demije
2000. K — dakle sveukupno 61346 K.
Uredjuje profesor F. Ž. Kesterćanek Tiskara C. AIbrecht (Maravić i Dečak.)