DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 304 —


Gorivo i drveni ugljen.


Piše vlastelinski okružni šumar Viktor Boiiel


Ved početkom godine lf05, opažalo se, da će ciene drvnog
ugljena poskočiti, jer je potražba bivala sve veća.


Znamo, da je zadnjih godina bila ciena znatno pala, i da
se ugljevarilo u mnogo manjoj mjeri, nego li je to bivalo. U godini
1901 još su ciene u Slavoniji bile u visini od 240—300
kruna po vagonu = 100 q a tad su koncem godine spale na
200—220 K po vagonu.


Ne obazirajudi se na različite komentare, zbog čega je
ciena ugljena bila pala, držim, da nije smjela pasti, ved zadržati
bar minimalnu cienu od 240 kruna. Ja mislim, da su tu krivi
mnogo i sami producenti, medju njima i nekoji šumari, koji
stoje na Čelu manjih a i vedih šumskih gospodarstva, koje se
premalo brinu, kako i gdje de bolje svoje produkte unovčiti.
Ima ih, koji stradaju uslied špekulacije trgovaca, k tomu nespretnih
zaključaca (Schlussbriefe) pa tada svoj produkt prodavaju
kao »superprodukt« izpod ciene, što bezuvjetno moraju
i ostali producenti odutiti.


Primjedba gosp. šumarnika Kozarca, da su naši šumari
premalo trgovci, nepobitno stoje, jer se u istinu samo slučaju
može pripisati, da su ciene naših šum. produkata poskočile,
koje su ved davno morale poskočiti. Drvotrsci su gospodarili
i još gdje gdje gospodare našim produktima i velik je, dapače
neoprostivi grieh, što su šumari pustili iz svojih ruku šumsku
trgovinu i dali je drugome u ruke.


Ne može se stoga, a da se toplo ne preporuči našim
mladjim šumarima, koji de i onako danas sutra preuzeti uprave,
vedih šumskih posjeda, da si pribavljaju i nuždnu komercijalnu
spremu, jer nije šumar svojoj zadadi dorasao, ako ono, što su
on i njegovi predšastnici decenije i decenije uzgajali, ne zna
dobro unovčiti, prepuštajudi tek sve slučaju.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 305 —
Kao što sam u početku spomenuo, cijene su ugljena u
prošloj godini bile 320—380 kruna, a danas stoje kod 400—440
kruna. Svakako ogromna svota prema prijasnim, te je, držim
hora, da se slabije pristupne bukove sastojine, razumijevajudi
i lošije kvalitete, dadu sada dobro unovčiti — velim slabije
pristupne, jer se ugljen u vredama dade laliko iznašati do izvoznih
puteva, pa i kao drvo, bilo snositi, bilo sklizati do ugljevišta.


Uzrokom, što su cijene tako poskočile, svakako je velika
potražba, što je opet uzrokom vedeg razvijanja industrije.


Na pitanje, da li će ciene takove ostati ili de pasti, odgovorio
bih ja, i uvjeren sam, da ne de pasti, dapače bi mogle
poskočiti, premda nismo daleko do kulminacije.


Carinskom rastavom od Austrije, prisiljena je ova pola
sve sile uprijeti, da svoju industriju podigne. Da de uslied
toga potražba ug´jena biti ne samo ista nego i veda, a napose
za južnu Ugarsku, to je jasno i razumljivo, pa nam daje slutiti,
da de ciene ostati kao što su sada i dapače poskočiti.


Kao što se iz priložene analize razabrati može, uzevši, da
demo prodati na kolodvoru ab vagon II. vrst goriva drva,
fat po 20 kruna, kao što se to predvidja, to demo gorivo drva
izradjivati najdalje do 4—5 kl. jer je tu čista dobit od
goriva po fatu bez prida 12´05 k. a od ugljena 11´89 K. dok
je u 5—6 kl. ved čista dobit na ugljenu 11 "46 K a na gorivu
samo 10-81 K.


Poskoče li pak ciene ugljena na 450 K i više, tad ne
demo biti više u stanju, izradjivati gorivo drvo, jer se to ne
de izpladivati.


Potražba za najboljom vrsti goriva t. j . I. vrsti ciepanica
biti će doduše još veda, al to »gorivo^ ne de služiti kao gorivo,
kao što nije ni do sada služilo, ved se je samo pod tim imenom
prodavalo, jer služi kao tvorivo (Werkholz) i prodavat de se
i nadalje vrlo dobro, naime 1 prm. po 7—8 kruna na kolodvoru.


Dolazimo time do zaključka, da mi ne demo modi više


´23
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 306 —
goriva drva ni izradji^ati, pa demo se, što je i pravednije, služiti
brikettima, jer je to bezuvjetno jeftinije gorivo. Ne treba
se stoga bojati, da će nam tvornica briketta u Radkovici, koja
se gradi, i možda još koja u Lici, škoditi; baš obratno, pa ih
možemo mirne duše podupirati, jer se danas i onako troši
dobri materijal kao gorivo, koje demo, kako sam spomenuo,
bilo kao tvorivo, bilo kao ugljen mnogo bolje unovčivati,


Želim sada prikazati, koja je dista dobit po fatu gorivoga
drva, a koja za ugljen od jednoga fata gorivoga drva proizvodjenog.
Činim to stoga, da vidimo, kako stoji bukov drveni
ugljen spram bukovom gorivu, gdje je naime granica proizvodnje
goriva, uzevši u obzir gorivo TI vrsti buk. ciepanica
kao i III. vrsti, te rezane i sjecene oblice (Priigelholz).


Najbolje de se to vidjeti iz priložene analize, uzevši udaljenost
od 1—10 kim. t. j . iz šume do mjesta prodaje (kolodvora),
kojoj neka još služi ovo razjašnenje:


1. Iztraživanjem je nadjeno, da drvo pripravljeno od listopada
do travnja i za to vrieme sušeno zrakom u šumi (Lufttrockenes
Holz) ima bez prida 1 prm.
ciepanica II vrsti 2142 K« ili 517 K^- ugljena


» III » 2010 » » 437 *


rezani oblidi 1740 » > 419 » »


sjedeni > 1340 » » 328 » »


2. Par konja provali dnevno 35 kim. uz deset satni rad
i vozi svaki put 2 prm goriva, te služi dnevno 8 kruna ; za
ciepanicu III vrsti plada se 107o manje od II vrsti, od rezanih
oblida isto, a od sjeeenih oblida za 257o manje nego li
za ciepanicu II vrsti.
3. Palenje ugljena, sa sklizanjem drva do ugljevišta plada
se 0-95 K po lq.
4. Dnevna zasluga kirijaša ugljevara jest veda od kirijaša
drvara i služi dnevno 9 —10 kruna, te se prema tome plada,
ako vozi poprečno 10q s.´aki put:


ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 21     <-- 21 -->        PDF

-307 —
Aualiza


pokazajuda troškove i dobiti goriva drva i drvnog ugljena


o


ai kod goriva drva


05 03
> kod ugljena proizvedena iz 4 prm. drva


za 4 prm. -o


OD 03


troškovi 3 C3 N troškovi Netto pri.
2 =5


g,"


stojba ako


ts
""" *_S o © |.S> :% Sklnđilte 0


S i. II


C3 03 se proda


XI |8


a 03 0 100 k" po


TS O 03 3 03\2 -a -a


g^3 03 > ! ej .3 0


03


O


II t M 1
11li m if it


D CM O


P 4-20 4-40


a


kruna


I. Za 4 prm. ciepanica II. vrsti ^ 2142 k°. d va ili 517 k" ugljena
— 2 2-00 5´89 14 11 0-771 9-87 19 1 12-36 2-29 2 49
-3 2-.30 6M 13-80 0 83 10-01 194 12-22 2-26 2 46
-4-3-20 713 12-87 ,0-93; 10 09 1-95 1214 2-25 2-45
— 5 4´01 7-95 12-05 1-14 10 34 2-00 11-89 ^.20 2-40
O .C! 0
o


0


-6 qp 5´20 05 !0 9´19 10-81 sJi 1-55 § 10-77 2-08 CO ´^^ 11-46 2-12 2 32
<:L> =i


:;M O (N * ZD 0 0 J~ *


~ 7 6´40 = 9-4 0 1060 1-55^ 10-77 2-08 11-46 2-12 2-32


-8 6 40 lU-43 9-57 2-32 i 11-59 2-24 10-64 1-96 2-16
-9 80 0 12 07 7-93 2-48: 11-76 2-28 10-47 1-92 2-12
9-1 0 86)1 12-69 7-31 ´2-59* 11-87 2-30 10-36 1-90 2-10
II Za 4 prm. ciepanica III. vrsti = 2 10 k°. drva ili 437 k°. ugljena.


-2 1-80 5-46 9-54 0-66, 8-66|l-98 10-13 2-222-42
-3 2-00 5-67 9-33 70] 8-701-99 10-09 2-2l!2 41
-4 2-90 6-58 8-42 0-79: 8 80 2-01 9-99 2-19 2-39
-5 3-60 731 7-69 0-96L 8-98 2 05 Ol 9-81 2 15 2-35
O 10 „0 05 OJ 02 Cl


5-6 -3 4 70 05 o s-^ 8-45 1—1 6-65 tč l-31!cM 0 CO 0 9-35 2-14 OD 9-44 2-06 2-26


f^) co
-7 4´90 o o 8-65 6-35 1-31 9 35 21 4 9-44 2-t6 2-26
— 8 5-80 9-58 5-42 197 10 05 2-3^> 8-74 1-90 2-10
-9 7-20 11-02 3-98 2-10 10-18 2 32 8-61 1-88 2-08
9-1 0 7 70 ll-,")4 3-46 2-19 10-28 2-35 8-51 1-85 2-05
_


-2 1-80 5-56 11-44 10-63 8-20 196 9 82 2-24I2-44
-3 2-00 5-77 11-23 0-67 8-25 197 9-77 2-i^3|2-43
~ 4 2-90 6-70 10 30 0-75 8-33 1-99 9-69 2 212-41
-5 3 60 7-42 9 58 0 92 8 51 2 03 o GO 0
t-O 03 00 00 0


-6 S ´4-70|S >i 8-55 8 45 1´26^ ŠT 0 8-87 212 co 9-15 2-0812 28
(M CD 0co 0 0 00


-7 CT 4 90 o oo
=° 8 75 825 co 1-26® c 8-87 2 12 -i< 9-15 2 08 2 28
-8 ´6-80 9 68 7-32 189 9-54 2 28 8-48 1 92 2-12
-9 i7-20 1112 5-88 201´ 9 67 2;)l 8-35 1 89 2-09
9-1 0 7-70 11-64 5-36 2-lOj 9 77 2-33 8-25 1-87:2-07
_


-2 ,1´50| 495 7 06 i 0-49 i 6-97,2 12 713 2 08 2-28
-3 1-60 5-05 695 0-53 7012-14 709 2-06 226
3-4 2 40 5-87 613 0-59 7-08 2 16 7 02 2-04 2-24
-5 3-UO 6-49 5 51 0 72 8-21 2-20 ^ 6-89 2-00220
-6 5 3 90^5 o ^ 7-42 oq 4-58 O 0-98 1—1 i-° co 0 0 7-49 2 28 0 6-61 1-92 2-12
0 0 0


IO CD CT m 0-98 ´~o 0 *


-7 CM 14 00,=" 6 7-52 4-48 7-49 2 28 co 6 61 1-92 2 12
-8 ;4-8o 8 34 3 66 ´148 8-02 245 6-08 1-75 1 95
-9 6 00, 9 58 2 42 1-57 811 2 47 5-99 1-73:1 93
9-1 0 6-401 9-99 1-01 1-64 8 19 2-49 5 91 1-71 1-91
1
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 308 —


od 1-2 kim. po 0 1,5 K za lq.
» 2—3 « ^ 0-16 » » »
» 3 4 » » 0´18 » » »
» 4 - 5 » » 0´22 » » »
» 5—-6 » » 0´30 » » »
« 6— 7 » » 0´30 » » »
» 7—8 « » 0-45 » » »
» 8 — 9 » » 0-48 » » »
» 9—10 » » 0-60 » » »


5. Jedna dobra vreda za ugljen za 50 k°- ugljena stoji
1"80 k. te se razdere nakon 40 kratne uporabe ili na 2000 k°
Prema tome je trošak na 100 k° == 0´09 Kruna.
6. 67o kamata uprave i amortizacije uzeto je za gorivo
drvo na V^ god a za ugljen ciela godina.
7. Jednostavno skladište, u svrhu možebitnog spremanja
manjih količina ugljena, uzev u raćun, da demo proizvesti do
100 vagona ugljena, stajat će do 200 K. ili za 100 K« = 0-02 K.
8. Nekoji nepredvidivi troškovi uračunati su u palenje.
Iz priložene analize razabire se, da se proizvede od:
2142 ko buk. drva II. vrsti = 517 K« ugljena ili 247o
2010 » » » III » » 437 » » » » ´^2%
1740 » » rezanih oblida »419 » » » » 24%
1340 » » sjeČenih oblida » 32(S » » » 24*57o
ili popreko 247o pa se takovo palenje smatra dobrim.


Drveni se ugljen u cieloj našoj domovini najvećim dijelom
u stojedim ugljenicima proizvodi, te je prema tome glavni produkt
destilacije drva, dočim je ugljen kod suhe destilacije u
pedima i retortama, kao nuzprodukat, a kao glavni produkt
smatraju se methjlalkohol, zatim različite kiseline kao n. pr.
ugljidaa, karbolna i mravinja kiselina, a napose i octena kiselina
kao najvriednija. Mi takih fabrikacija ovdje nemamo, no čini se, da


će i kutjevačko vlastelinptvo time početi, baš i zbog jačeg razvitka
domade industrije — pa neka bude sretno!


Begtež u srpnju 1906.