DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 370 —


tm&mm^mimimrm-- igiii´wiiii(ii!i|jWi|iipii!i


Peticija kr. kotarskih šumara, križevačkih
absolvenata, na visoki sabor u Zagrebu.^


Visoki sabore!


Kralj, kotarski šumari političke uprave, namješteni po zakonu
od 22. sieenja 1904,, kojim se uredjuje šumarsko-tehnička
služba kod političke uprave u našoj otačbini, podnieli
su po presvietlom gospodinu grofu Marku BombeU u predsjedniku
hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva Preuzvisenomu
Gospodinu Banu poniznu svoju predstavku mjeseca kolovoza
1904., kojom su zamolili, da Njegova Preuzvisenost
blagoizvoli odrediti, da se ustanove §§. 6. i 14. toga zakona
bilo putem naredbenim jasnije nadopune i raztumače, bilo
putem zakonodavnoga tiela promiene, jer da ti paragrafii —
po mienju nekojih višjih činbenika — prieče absolventima
srednjih šumarskih zavoda unapredjenje od X. Činovnoga razreda
gore. (Dalje sada sliedi predstavka što je bila jur otisnuta
na stranama 531.-536. Š. 1. g. 1904. --a koju zato ovdje
iz puštamo. Opazka uredničtva.).


Pošto je sa neznatnim iznimkama sav kontigenat kr. kot.
šumara popunjen sa bivšima križevačkima absolventima, to su
oni u brizi za svoju budučnost, podnieli pomenutu predstavku.


Povodom toga, što riešenje ote predstavke nije do danas
poznato, prisiljeni smo tražiti lieka kod narodnog predstavništva.


Prvi jasni izražaj dosadanjega po nas nepravednog provadjanja
tih zakonskih ustanova na našu štetu, vidiv je iz visokovladne
načelne riješitbe od 30. listopada 1905., broj 66.228,


kojom je našemu jednomu sudrugu, — akoprem po njegovomu


presvijetlomu gospodinu velikomu županu vanredno prepo


ručen za naimenovanje županijskim šumarskim nadzornikom u


* Ovom peticijom mole kr. kot. šumari promjenu đosadanjeg krivog tumae
nja i provadjanja §§. 6. i 14. zakona od 22. siečnja 1894. o uredjeuju šumarskotehničke
službe kod poliličke "uprave, kojim se križevačkim šumarskim absolventima
krati promaknuće od X. činovnog razreda gore, a podjeđno mole da se i njihovo
materijalno stanje pravedno uredi. Opazka uredničtva.


ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 371 —


X, činov. razredu, a osim toga po statusu na redu, — bila
Imolba odpudena sa motivacijom: »da mu manjka podpuno
osposobljenje propisano §. 6. zakona od 22. siečnja 1894.«


A i ovoga se je proljfeda naša nada u pravedan postupak
s nama podpuno razbila, kada je imenovanjem jednoga mladjega,
učinjen preskok u IX. cinov. razred i time je nepravedno
provadjanje toga zakona naprama nama križevačkim absolventima
proti svakomu pravu sankcionirano.


U navedenoj predstavci dokazali smo, da u smislu §. 5.
obćeg gradjanskog zakona natrag djelovati nemože, pa da se
je to načelo i do provedbe zakona o uredjenju šumarske službe
obdržavalo, dokazom je sliedeće:


Do godine 1871. gospodarilo se je u šumama urbarijalnih
obdina na temelju obdega šumskoga zakona od 3. prosinca
1852., koji je uveden za Hrvatsku i Slavoniju cesarskim patentom
od 24. lipnja 1857.


Nakon dovršene segregacije, uredjena je godine 1871.
privremenom normativnom naredbom kralj, zemaljske
vlade od 4. ožujka broj 2144. uprava, gospodarenje i uživanje
obcinskih suma u kraljevina Hrvatskoj i Slavoniji.


§. 2. te naredbe odredjuje: da kralj, zemaljska vlada vrši
nadzor nad tima šumama preko županija kroz
organe, postavljene za upravu obcinskih šuma.


Takovi organi jesu:
a) sedam županijskih nadšumara i t. d.
b) obdinski šumari i c) obdinski lugari.


Nadalje govori naredba o uredjenju šumskoga gospodarstva
i propisuje način toga uredjenja: o zaokruženju šumskih
upravnih kotara i o namještenju šumara, dok u §. 21. navadja,
da se županijski nadšumari, kao članovi županijskoga
municipalnoga magistrata plaćaju po postojeće m za
sad a sustav u iz zemaljskih sredstava.


U §. 22. izraženo je načelno, da natječaje za popunjenje
mjesta županijskih nadšumara i obcinskih šumai´a razpisuju dotični
veliki župani.
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 372 —


§. 23. navadja doslovce: »županijske nadsumare imenuje
na predlog velikih župana ban«,


§. 24. glasi: »obdineke šumare biraju obdine u sjednici
zakonitoga svoga zastupstva vedinom glasova — a potvrdjuju
ih veliki župani uz opredielenje sjedišta im u upravnom šumskom
kotaru. — Oni imadu pravo na mirovinu po propisih za
državne činovnike postojedih i ne mogu se bez istrage i dokazanoga
prekršaja i zločina od službe odpustiti«.


§. 34. govori o odnošaju i dužnostih županijskih nadšumara,
obdinskih šumara i lugara.


Iz svega ovoga sliedi, da su županijski nadšumari i obdinski
šumari tom naredbom stavljeni u jednu te istu kategoriju
činovnika, dakle niti zemaljsku niti za pravo obdinsku,
već županijskoga municipalnoga magistrata, po kojemu se je
šumska uprava vodila.


Jedni su dobili beriva iz zemaljskih, a drugi iz obdinskih
sredstava sve do onoga vremena, dok se zakonom šumska
uprava nije uredila.


Županijski nadšumari prešli su po zakonu od 5. veljače
1886. ob ustroju županija i uredjenju uprave u županija i kotarih
u zemaljsku službu, dočim su obdinski šumari morali
čekati, dok se donese zakon o gospodarenju i upravi obdinskih
šuma.


Medjutim ostali su i nadalje u službi podredjeui županijskim
oblastima, odnosno kr. žup. šum. nadzornicima, dočim
obdine nisu imale nad njima niti u upravnom niti u karuo-
Btnom pogledu nikakova utjecaja. A poznato je, da je vedina
nas službovala u sjedištu kr. kot. oblastih, kod kojih smo imali
uredovnice i obavljali poslove šumarskih izvjestitelja.


Pošto je citovana privremena naredba morala biti zamienjena
zakonom — po primjeru ostalih uredjenih država, prešlo
se je na zakonsku novelu o upravi i gospodarenju obdinskih
šuma, pa je tako došlo do zakona od 26. ožujka 1894. kojim
se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumama
stojedima pod osobitim javnim nadzorom, koji zakon je prema


vviirtemberškom uzorku za naše odnošaje izradjen.


ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 373 —


Prema tomu zakonu (§. 7.) prešla je uprava obdinskih
šuma u ruke posjednika šume, u suglasju sa zakonom od 25.
travnja 1894. o zemljištnima zajednicama (§.´ 25.) kojim su
pravni odnošaji zemljištnih zajednica uredjeni.


Njima je prepušteno ukotarivanje šuma u šumsko-upravne
kotare, prepušteno im je namještati šumarske stručnjake bilo
posebice, bilo u zajednici, nu to sve učinjeno je ovisnim o potvrdi
kr. zemaljske vlade.


Odnošaji šumarskoga i lugarskoga osoblja uredjeni su
podpunoma ustanovama §§. 7., 8. i 12. zakona.


Izmienivši tako ovaj zakon predspomenutu visokovladnu
naredbu od g. 1871 , morala bi visoka kralj, zemaljska vlada
izdati službene naputke i u obde oživotvoriti šumarsku službu
kod zemljištnih zajednica (§. 7., 8. i 12.).


Do toga ali nije došlo, (osim naputka za sastav gospod.
osnova) pošto je uzet obzir na uredjenje šumarsko-tehničke
službe kod poličke uprave po zakonu od 22. siečnja 1894.,
koji si je u §. 9. točka 5. osigurao upravu tih šuma po organima,
koji de se po tomu zakonu namjestiti što je i predspomenuti
zakon u §. 10. priznao.


Tim se zakonom u glavnom uredjuje nadzorno-redarstvena
i nadzorno-gospodarstvena služba, po kojem de političke vlasti
kroz svoje šumarske organe po tomu zakonu namještene, vršiti
svoj nadzor o provedbi ustanova šumskoga zakona kao i zakona
0 gospodarenju sa obdinskim šumama.


Ali pošto bi takav službeni aparat kr. kotarskih oblastih
zemlju stajao velike žrtve, a da se zakon ipak provede, stavljene
su šume zemljištnih zajednica pod upravu šumsko-tehničkoga
osoblja političkih oblasti, nakon što su se iste obvezale
na stanoviti doprinos za djelomično pokride beriva kr. kot.
šumara.


Visoki sabore!
Jednim i drugim zakonom ustanovljeno je naročito, da
šumsku upravu nad gospodarstvom šuma bivših urbarnih ob
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 374


ćina mogu voditi šumarski tehničari političke uprave, ako to
zemljistne zajednice sam e zaključe, ili ako bi to odredili posebni
zakoni.


Kralj, je zemaljska vlada ponudila obdinama i posjednicima
vodstvo uprave u njihovih šuma, po šumarskim tehničarima
kotarskih oblastih, uz odredjeni ključ doprinosa k berivima
tih tehničara, a političke su oblasti putem glavnih skupština
zemljištuih zajednica zapisnički sklopile nagodu i na temelju
tih zapisnika prešlo se je na popunjenje mjesta šumarskih
tehničara političke uprave i ujedno stručni h Upravitelj
a šuma zemljištnih zajednica, na temelju oba predspomenuta
zakona.


Prva za nas važna ustanova zakona od 22. siečnja 1894.
nalazi se u §, 7., koja glasi: »Izpražujena mjesta šumarskih
tehničara valja u pravil u popunjavati natječajem«.


Doista kralj, zemaljska vlada razpisala je natječaj kod
prvoga pepunjenja, a to je morala učiniti, da uzmogne ustanoviti
statu s i ran g i u službu namjestiti šumarsko osoblje
koli prela z om, toli da manjkaj uče još osoblje
popnninovimiimenovanji.


Rangiranje i ustanovljenje statusa kotarskih šumara obav
Ijeno je prema dnevnim razredima, u kojima su šumari do
prelaza u zemaljsku s´užbu stajali, te polag do tada odsluženih
godina.


Strogo provadjanje §. 6. i 14, zakona, imalo bi posljedicom,
da bi morali svi akademičari stavljeni biti pred križevaČke
absolvente, dočim empiric i nebi u obde smjeli u
služdu namješteni biti. Nu to vidimo, da nije uzsliedilo, pa
prema tomu nebi ni sadašnje provadjanje tih paragrafa, kako
ćemo na drugom mjestu još jasnije dokazati, smjelo dođi do
izvedivosti.


Sada dolazimo do §§. 6. i 14. toga zakona, koji se provadja
na našu golemu štetu proti nama.
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 375
Visoki sabore!


Na ovom mjestu iztakauti nam je, da imade vrlo uvaženih
strukovnjaka, koji tvrde, da je u praksi postojede tumačenje
i provadjanje §. 6. i 14. zakona od 22. I. 1894. skroz
krivo i protuzakonito, pa za dokaz tome evo razprave, što ju
je napisao u »Šumarskom listu« g: 1898. na stranama 209.—


V


221.
profesor šumarske akademije gosp. Fr. Z. Kestercanek.
Vidi odnosni članak u »Š. 1.« g. 1894. — koji s toga ovdje
(sada izpuštamo. Opazka uredničtva.).
Uz ovo tumačenje tih dvajuh paragrafa sa strane našega
mjerodavnoga šumarskoga naučnjaka, neimamo mi ništa nadodati,
več smo slobodni objasniti ustanove §. 15 istog zakona.


Taj paragraf glasi: »Oni šumarski tehničari, koji vee sada
službuju u zemaljskoj službi, riešavaju se kod prvoga imenovanja
dužnosti, da dokažu teoretsko i praktično o sposobljenje,
propisano u §. 6. i 14. ovoga zakona«.


Navedemo li sada, da su županijski nadšumari stajali do
preustrojstva u IX. činovnom razredu, a šumarski urednici kod
visoke kr. zemalj. vlade u IX. i višjim činovnima razredima,
onda je bilo dovoljno, da zakon navede, da samo ti urednici
netrebaju dokazati hvalifikaciju »jedino §. 6 propisanu«.
Ako je dakle u §. 15. uvršteno izrekom, da se »netraži §§. 6.
i 14. propisana kvalifikacija«, onda to nije potrebno bilo navesti,
pošto u zemaljskoj službi nije u X. i nižijem činovnom
razredu namještenih šumarskih urednika bilo.


Stoga se ta zakonska ustanova mora protezati na nas,
koji smo učinili prelaz iz javne u zemaljsku službu, kako je to
u svom zaključnom govoru i tadanji saborski izvjestitelj sasma
jasno i korektno istaknuo.


Koli §. 14. toli i ovim paragrafom nadopunjeni je §. 6. za
doba prelazno, je najjasniji dokaz, da zakon do uredjenja šumarske
nastave na akademičkoj podlozi, nepravi izmedju jednih
i drugih nikakove razlike.
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 376 —


A to je sasma jasno i naravno, jer kada je kr. zem. vlada obobnašla
za shodno, da obdinsku šamsku upravu podredi zemaljskoj
upravi, da joj bude lakše namirivati beriva svojih urednika,
nije nas, koji smo imali pravo na mirovinu, mogla službe riješiti
niti umiroviti, ved nas je morala u službu preuzeti i smatrati
kod prelaza kao da smo i do zada u zemaljskoj službi stajali,
jer inače nebi bila mogla popuniti status struČara, niti bi zemlja
dobila doprinos k troškovom,


A da je nama prije namještenja rečeno bilo, kako <5e se s
nama kašnje postupati, nebi provedba toga zakona mogla dođi
do izvedenja, jer bi mi tražili, da se šumarska služba uredi po
zakonu od 26. ožujka 1894.: u kojem se ne opaža medj stručnjacima
državno osposobljenima nikakova razlika (§§. 6 i 7.)
te se nebi u ludo izložiti svojom eksistencijom, napustiv zajamčenu
službu.


Taj se zakon na našu štetu provadja i pomodu §. 12.
zakona od 22. siečnja 1894., koji glasi: »Svi u zemaljskoj
službi stojedi šumarsko-tehnički činovnici stupaju
danom, kojim ovaj zakon zadobije kriepost u razpoloživost na
vrijeme od jedne godine dana, a s onim, koji za toga vremena
nebude namješten, valja da se nor nalno postupa, akoprem baš
ta okolnost, što smo kao občinski šumari u provedbi toga paragrafa,
bili stavljeni kao u zem. službi stojedi šumarski tehničari
u stanje rospoloživo, dokazuje, da se ustanova §. 6. i
H, istog zakona na nas primieniti nesmije.


Mi dakle na temelju tog paragrafa nismo postavljeni po
svojoj volji novim namještenjem u početnu službu, jer bi
tada i u raspisu natječaja moralo izrekom biti navedeno, da
se to nemještenje smatra novim ili početnim.


Da to ne stoji, dokazom su činjenice, da je kod preustrojstva
šumarsko-tehničke službe primljeno i nekoliko obdinskih
šumara u zemaljsku službu, koji nisu mogli dokazati
ospoBobljenja §§. 6. i 14. propisano i de jure nebi smjeli biti
imenovani kralj, kotarskim šumarima, pa su jedino mogli biti
uzeti u službu na temelju §. 15., čim je nepobitno nama svima
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 377 —


priznato, kao da smo u zemaljskoj službi i do sada služili, kako
je to učinjeno i sa žup. nudšumarima, jer nemožemo predmievati,
da bi zakon pored svoga propisa empiricima pogodovao,
a nama ne.


Prema tomu ne mogu ni §. 6. alineja 1. nas izuzimati, te
se tim izjednačuju svi u zemaljsku službu namješteni šumarski
urednici. — I tu je u tom paragrafu sadržano juridičko načelo,
po kojemu nijedan zakon nemože natrag djelovati — i na nas
primienjeno.


Da se sadržaj §. 12. nam na štetu provadja, svjedokom
nam je §. 13., koji nam kod prelaza službe uračunava u mirovinu
ono vrieme našega službovanja, koje smo sproveli u
javnoj službi. Još jasnije precizira taj pojam o neprekidnosti
službenoga odnošaja §. 16., koji kaže: »onim šumarskim tehničarom,
kojim novo imenovanje ne povisi ni plače ni čina, kr,
će zemaljska vlada, ako bi se morali preseliti na novo polučeno
mjesto, dozvoliti primjerenu odštetu selitbenoga troška«.


— Dakle propisom ovoga paragrafa bjelodano je dokazano,
da su oni šumarski činovnici, kojima je novim imenovanjem
službeno mjesto promijenjeno, a čin ostao isti, smatrani kao
da su iz službenih obzira premješteni, te i do sada u zemaljskoj
službi namješteni bili.
Ova ustanova uzeta je iz §. 83., koji je u savezu sa §. 80zakona
od 5. veljače 1886. o uredjenju uprave u županijama
i kotarima, pa pošto je tim paragrafom mišljeno jedino do
tada u službi stojede osoblje, eto nam novoga dokaza, da nas
je zakonska ustanova kod prelaza u zemaljsku službu, sma


trala kao do sada u javnoj službi stojeće urednike, jer je i na
nas te propise primienila, što su i sam Preuzvišeni gospodin
Ban, a i tadanji saborski izvjestitelj, u saborskoj raspravi o
tomu zakonu bjelodano istaknuli i rastumačili-


Visoki sabore i narodno predstavništvo!
Mi se nadamo, da smo naše stanovište i p»avo zakonom
u ruci dokazali, a da se taj zakon sada na našu štetu tumači i
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 378 —


i provadja, čudimo se i pitamo: jesmo li mi sinovi ove zemlje


i šta smo sagriješili, da se na nama jasni propisi zakona za


unikum na našu štetu upotriebljuju ?


I državna šumska uprava, koja našemu akademički obra


zovanomu šumarskomu pomladku nepriznaje kvalifikacije za izjednačenje
sa šdavničkim absolventima, primila je dosta srednjoškolskih
šumarskih absolvenata, koli sa domaćega toli i sa
čeških srednjih šumarskih zavoda, pak nije pravila izmedju
jednih i drugih nikakove razlike, te su svi po redu napredovali.
A to je i sasma pravedno bilo, jer kada ih je uprava


trebala, nije ih od nikakovih blagodati izključiti mogla.


Tako rekuć sa malima iznimkama je cjelokupno šumarsko


činovniČtvo naših imovnih obdina popunjeno šumarima sa biv


šega domačega križevačkoga zavoda, koje vodi cjelokupnu


upravu imovnih obdina, pa dok oni imadu tu blagodat, da


mogu i dalje napredovati, pravi se s nama iznimka, koja neima


zakonskoga oslona i moramo smatrati poniženjem za sve nas,


kao da mi nebi bili sposobni za višje službe od X. činovnog


razreda.


Dogadja se i to, da koji stališ usljed svoga naravnoga


djelokruga neima redovnoga promaknuća, ali kada bi §§. 6. i


14. zakona od 22. siečnja 1894. takav propis sadržavali, tada
hi morali XI. i X. činovnom razredu opredieliti potrebne pet
godišnje doplatke, da činovnik bude materijalno obezbijedjen,
kako je to kod veterinarske struke uredjeno.
Izgleda kao da nas se namjerava prema današnjem stanju
stvari t. j . tumačenjem zakona tako, da isti može i natrag
djelovatati, zadržati u XI. i X. dnev. razredu, a to bi značilo
udariti nam smrtni udarac i utudi u nama svaku ambiciju za
budude naše službovanje, te nas po malo tako iz službe odstraniti.


To nije učinila ni jedna zemlja, pak smo slobodni se nadati,
da će visoki sabor ovu katastrofu za vremena prepriečiti
htjeti. Ovu nedoličnu kampagnu pokrenuli su nekoji šumarski
akademičari, koji bi se rada proturati pred nas starije, gra
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 379 —


dedi svoje pravo na akademičkim naukama, bez obzira na sposobnosti
pojedinaca i ne glededi na to, sta zakonski propisi
odredjuju, pak nas u srce i ponos vriedja, da su ti nedolični
ispadi našli odziva u novije doba i u javnih glasilih.


A to je tim nepravednije, što je naukovna osnova križevačkoga
šumarskoga zavoda malo ne na akademickoj podlozi
uredjena bila. Naši profesori su isti bili, koji su sada na zagrebačkoj
šumarskoj akademiji.


A u povjerenstvu za državne šumarske izpite sjedi vedina
križevačkih šumarskih absolvenata, pred kojima i akademičari
državni šumarski izpit polažu, pak je i to dolična satira
na sadanje provadjanje §§. 6. i 14. zakona od 22. siečnja
1894.


U krilu visoke vlade imenovan je i jedan križevački ab-
solvent, koji je — nakon što je pomenuti zakon u kriepost
stupio — promaknut u IX. dnevni razred.


Stoga molimo u pokornosti, da se na nama ne pravi razlika,
kada za nju zakonskoga oslona neima i da nam se ne
ogorčuje i onako naš jadan i čemeran život, pak neka visoki
sabor izvoli svoje stanovište izreci i visokoj vladi priobćiti, te
istu pozvati, da u smislu toga stanovišta taj zakon provadja.


Tim više je to potrebno kr. zemaljskoj vladi priobćiti,
pošto je zakonska mod i valjanost §§. 12., 14. i 15. zakona
od 22. siečnja 1894. koncem godine 1904. utrnula, ter se
nakon godine 1904. nije moći na njih više pozivati. — Pak
upravo za to, što je §. 15. utrnuo, a mi kr. kot. šumari, koji
smo na temelju toga paragrafa u prelaznoj nadopunitbi §. 6.
imenovani, fe i dalje ostali u službi, zadobili smo pravnu
jednakost propisš, §. 6. pomenutoga zakona.


Visokisabore!


Druga naša velika nedaća i poniženje leži u tomu, što je
prigodom reorganizacije šumarsko-tehničke službe kod političke
uprave sve šumarsko osoblje kotarskih oblasti svrstano polovicom
u XI., a polovicom u X. dnevni razred.
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 380 —
Mi znademo, da su tu po sriedi najviše odlučivala mate


rijalna sredstva, koja su visokoj kr. zemaljskoj vladi kod pr


voga namJGŠtenja na razpolaganje stajala.


Ne možemo se ali za to mi kriviti i toga radi trpiti materijalno
i moralno. Zemlja je bila dužna, obzirom na ustanove
samoga zakona, kojim se zahtjeva za te urednike akademska
naobrazba, skrbiti, da oni podjedno ne budu sa ostalima strukama
samo po naukama izjednačeni, već i činovnimi razredi,
odnosno materijalno.


Tim više je zemlja bila dužna naše materijalno stanje povoljno
urediti, pošto smo mi prelazom u zemaljsku službu najmanje
polovicu svojih dohodaka izgubili, imenice deputate i
privatnu zaslužbu.


Doprinos, što ga posjednici šumž,, stavljenih pod stručnu
upravu šumarskih tehničara političke uprave pladati imadu,
jest često tako neznatan, da ne stoji u nikakovom razmjeru sa
površinom šuma i stručnima radnjama, koje se tima šumama
posvetiti imadu. Neka samo jedan primjer osvjetli našu tvrdnju.


Zemljištna zajednica urbarna občina Dubrava, imade 3000
katastralnih jutara šuma i šumom obraslih pašnjaka, pak bi
morala ved sama za sebe šumara držati, a ona plača zemlji
doprinos za upravu svojih šuma tek 300 kruna godišnje ili deset
filira po jutru. Jeftinije uprave šumš, neima na cielome svietu,
a imade ih koje daleko manje pladaju.


I unatoč tome dobiva zemlja od zem. zajednica 77.436 K.
dakle više nego li iznašaju plače kr. kot. šumara. (Šumarski
činovnici vlade i županija dobivali su i prije t. zv. organizacije
šumarstva plaču iz zemaljskih sredstava.)


Da je šumarska uprava zemljištnih zajednica uredjena po
zakonu od 26. ožujka 1894. kako bi po pravu i morala biti
uredjena, nebi mi imali (barem nebi smjeli imati) manja beriva,
nego ih imaju činovnici krajiških imovnih občina, pošto
je odnošaj posjednika identičan.


Jedan proizlazi iz prava služnostih u šuma vlastele po
zakonu urbarskom, a drugi iz prava služnostih u šuma krajiškoga
vojnoga erara po zakona od 8. lipnja 1871.
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 381 —


Pa kako njihovi upravitelji šumarija stoje u X. i IX. činovnom
razredu, moralo bi se to i na nas protegnuti, a tada
bi nedvojbeno naš položaj naprama sadašnjemu bio pravedniji
povoljniji.


Mi smo slobodni ovdje sravniti šumarsko činovničtvo državnoga
šumskoga erara i krajiških imovnih obdina s nama,
koje vodi struŽnu upravu u povjerenih im šuma kao i mi —
i izkazati stanje njihovoga statusa prema prošlogodišnjima podatcima
sa našim statusom, da se viJi golema razlika, kako
je za njih — akoprem bi još bolje obskrbljeni biti morali


— skrbljeno,
osoblje.
a kako za nas, kaoA) Državni šumski e
zemaljskorar.
šumarsko
Od svih 100 šumarskih urednika svrstano je u VI. či


novni razred l7o, u VII. žinovni razred 2´´/o, u VIII. činovni
razred llVo, u IX. cinovni razred 357oi u X. činovni razred
307o, u XI. činovni razred 107o i vježbenika ll7o


B) Krajiške imovne obdine.


Od svih 125 šumarskih urednika svrstano je u VIII.
dnevni razred 7.57° I u IX. dnevni razred 20´57o ; u X.
dnevni razred 33´57o; u XI. dnevni razred 29.5% i vježbenika
97(,.


C) Autonomna šumska uprava.


Od svih 70 županijskih i kotarskih šumarskih urednika
svrstano je u VIII. dnevni razred 5.77o ; u IX. dnevni razred
5´77o; u X. dnevni razred 337o; u XI. dnevni razred 36*77o i
vježbenika 19-97o.


Dok dakle svi šumarski urednici državnoga šumskoga
erara i imovnih obdina moraju po sadašnjemu statusu dođi
barem u IX. i X. činovni razred, nemožemo mi uslied sadašnjega
statusa iz XI. i X. činovnoga razreda napred.


K tom dolazi i ta činjenica, da su kod obje pretspomenute
uprave urednici XI. činovnoga razreda kao i vježbenici u
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 382 —


podredjenom službovanju i da im se riedko samostalno uprava
povjerava, dočim su naši urednici XI. razreda samostalni upravitelji
šuma, a ipak su izjednačeni tek sa šumarskim kandidatima
i pristavima.


Da pako šumari, koji su namješteni u privatnoj službi,
stoje kud i kamo u povoljnijemu stanju od nas — akoprem
su velikim dielom samo autodidakti - netrebarao ni dokazivati,
jer je to obdenito poznato.


Sve te kategorije šumarskih urednika uživaju liepe stanove
u naravi, deputatna drva, deputatno zemljište i t. d. kao
poboljšicu k berivima, samo smo mi od te blagodati izuzeti, a
poznato je, da svi moramo na stanarini nadoplaćivati, drva za
skupe novce kupovati, a naše deputatno zemljište je domada
piaca. — A ipak mi vodimo upravu šuma, kao i oni, samo
što je naš šumoposjednik lišen svih tih podavanja, a u službi
traži od nas upravo nemogućnost i dok ne budemo postigli
sredjenije šumsko-upravne prilike, to će naš mukotrpni službeni
odnošaj biti svakim danom sve vedi i vedi.


Mi danas moramo ovršaviti dvie službe.


Jedno kao izvjestitelji za šumarstvo i lovstvo kod politdke
uprave, a drugu kao stručni upravitelji u šuma zemljištnih
zajednica, pa dok zemlja prima odštetu za naš rad, trud i
muku, nedaje nama za tu upravu nikakove nagrade, (odštetu
za povišicu na stanarini, deputatnom gorivu, deputatnom
zemljištu), a još se uz to na nama pravi razlika obzirom na
ostale struke na našu golemu štetu.


K tomu moramo, prema našemu stručnomu položaju i
odgoju izdržati, sve i stališu dolikujude potrebe obiteljske, službene,
stručne i družtvene, analogno ostalima upravnim i sudskim
urednicima, dok manipulacioaalno osoblje, tamničari,
pisari i t. d, od kojih se ne traži nikakova stručna naobrazba i koje
osoblje se popunjuje iz stališa odsluženih podčastnika, ne mora
svima tima zahtjevima udovoljavati, a ipak je s nama izjednačeno,
dolazi dapače u. IX. VIII., VII. dnevni razred.


To osoblje donaša sobom kraj toga još i u mirovinu
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 383 —
uračuaavih 12 godina kod vojništva odBluženih, pa je i prema
tomu u puno povoljnijem položaju od nas.


Uzme li se pako u obzir naša naporna služba, kod koje
malo nas koji doživi starije dane u povoljnom zdravlju, jer
nam prava vanjska služba pada u najnepovoljnije godišnje
doba ; jesen, zimu i proljeće, a i inače kroz cijelu godinu, onda
se ne treba čuditi, da su naši dnevni pratioci : reumatizam svih.
mogučih vrstih, želudačne bolesti i t. d. a i opasnost po sam
život.


A istom kada predočimo visokomu saboru i narodnomu
predstavništvu, da nas imade, koji i preko dvadeset godina na
toj maloj plači — često sa mnogobrojnom obitelju - u jednom
te istom činovnom razredu životariti moramo, onda nije čudo,
da nas veči broj pod jarnom životnih prilika trajno oskudievati
mora.


Svjestni smo si, da pošteno i sa velikom ljubavlju upravljamo
sa šumskim imetkom naroda našega, bez kojega on nebi
obstajati mogao. —. Povjereni su nam dakle u ruke milioni
narodnoga imetka, i to ne u kakovoj zatvorenoj kasi, već u
prirodi božjoj; imetak, koji je izložen navalama nieme i žive
prirode, pa kada. mi uz sve te neprilike i uepogodnosti —
izlažući vlastiti život svoj — nastojimo oštete toga narodnoga
dobra na minimum svesti, a u gospodar, pogledu trajno ga unapredjivati,
onda nam je nepojmljivo, zašto smo baš mi zapostavljani.


Sve struke (na koje se troši narodni imetak) — a naposeb
one: osobnih usluga, i usluga potičućih iz nužde, — mogle
su biti uobzirene i donekle primjereno za rad odštećene, a da
na narodnomu gospodarstvu zemlje ostaju kao trajni tereti,
samo šumarska struka, koja predstavlja duševnu i flzičnu radnju
na unapredjenju jednoga od najvažnijih dielova narodnoga gospodarstva,
odnosno glavnoga činbenika za pomnožanje dobara,
kojimi narod golemi dio potreba podmiruje, ostala je u pozadini
osamljena i neuredjena.


Sravnimo samo austrijsku šumarsku službu političke uprave.
Tamo je za nadzor o provedbi šumskoga zakona u godini
ŠUMARSKI LIST 10/1906 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 384 —


1906. nadopunjen status sumarko-techničkoga osoblja političke
uprave — pod naslovom «Organe zur Beaufsichtigung der
Landeskultur* — kako slredi 15 mjesta VI. dnevnog razreda
32 mjesta VII. dnevnog razreda; 59 mjesta VIII. dnevnog
razreda; 76 mjesta IX. dnevnog razreda; X. dnevnog razreda.


Pošto su ondje mjesta VI. i VII. dnevnog razreda jos
uvjek popunjena srednjoškolskim absolventima, to
je vlada uzev obzir na zaslužne visokoškolce, koji
kroz dvadeset godišnje službovanje nemogoše dalje od VIII.
dnevnog razreda, ustrojila potrebni broj mjesta VII. dnevnog
razreda ekstra statum, da ih tako vidljivim znakom nagradi
i pobudi na dalnji ustrajni rad.


Ovdje nemožemo, a da ne spomenemo prošle godine
preminulog A Rosipala, koji je svršio srednju šumarsku školu
«Eulenberg» i postao u Austriji — zemlji u šumarstvu daleko
naprednijoj od Hrvatske — Čak ministerijalnim savjetnikom
u 5 einovuom razredu.


A kakav ugled ondje šumarski urednici koli političke, toli
šumsko-gospodarstvene uprave uživaju, poznato je obcenito, te
broje medju prvi stališ, obzirom na golemu važnost njihove
službe.


Slično ustrojstvo je i u susjednoj nam Magjarskoj. Ni
ondje se nije, kako smo to i u spomenutoj predstavci od g.
1894. iztakli, išlo prigodom preustrojenja akademije u Ščavnici
za uništenjem srednjoškolaca, ved im se je zakonom zajamčio
napredak. — Uvažimo li, da su šumske prilike u našoj domovini
ne samo slične austrijskima i ugarskima, dapače prema
faktičnomu razmjeru unosnije i isto tako važne, to je od
neobhodne potrebe, da se i hrvatsko šumarsko osoblje dolično
podigne.


Mi iz svih ovih razloga dolazimo pred visoki sabor i
narodno predstavništvo i molimo, da se kralj, kotarski šumari
koji vode podjedno i stručnu upravu u šuma zemljistnih zajednica,
uvrste u polovici u IX. činovni razred, sa naslovom;
nadšumara, analogno šumske uprave državnoga šumskoga erara