DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 88 —


zajedničke naše državne šumske uprave u Hrvatskoj i Slavoniji


— nipošto nije, a ne može biti i odlačujude i po samo pitanje
potrebe opstanka posebne naše visoke šumarske škole, već i
gledom na sam neznatni status toga državnoga osoblja (82 činovnika
zajedno sa računarskim osobljem, dakle sa najviše
3—4 godimice popuniti se imajuća mjesta) proizlazi ved i iz
onoga, što smo istaknuli pod točkom II. ove rasprave.
IV.
Podnašajudi zemaljska vlada g. 1896 saboru osnovu zakona
0 promicanju gospodarstva u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji,
kojom je onda odredjen i osnutak kr. šumarske akademije
u Zagrebu, naročito je u odnosnom svom obrazloženju
izjavila, da de se ta šumarska akademija ustrojiti poput glasovitih
njemačkih učili´!;ta te vrste u Muuchenu i Tiibingenu —
i to prislonjeno uz sveučilište, i tako, da de se za specialno
šumarske struke, ustrojiti na tom sveučilištu posebne katedre,
dočim de se ostali znanstveni predmeti, kao što su to n. pr.
opda botanika, kemija, fizika i t. d. imati slušati na mudroslovnom
fakultetu kr. sveučilišta — a čim sam zakon stupi u
krepost, da de se izdati i posebni detailirani statut za tu akademiju.
Medjutim zakon je stupio u krepost još 12. ožujka 1897.
a i t. ZV. akademija je otvorena još u listopadu g. 1898. ali
ne na osnovu predvidjenoga i obedanoga, te po Njegovom Veličanstvu
odobrenoga posebnoga statuta, ved samo privremenom
naredbom zemaljske vlade od 7. listopada 1898., br. 66.102
kojom je privremeno uredjena šumarska obuka na kr. sveučilištu
Franje Josipa I. u Zagrebu.
Dakle usprkos jasnih ustanova §. 7. zakona od 13. ožujka
1897. — niti su ustrojene kakove posebne katedre za šumarskotehničku
struku — niti je inače tom prilikom ^ a ni kasnije,
uredjeno po samu stvar vrlo važno pitanje spoja, odnosno ]medjusobnih
odnosa — tom prilikom postavljenih nastavnika šumarske
struke, prema profesorima fakulteta, odnosno i senatu
sveučilišta, — a niti su sami sveučilišni^ profesori za fiziku,
ke miju, botaniku, zoologiju, mineralogiju i t. d. preuzeli slušače