DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 93 —
osnove te naŠe t. z. visoke škole, pa stoga urediti ove ved jednonl
svakako je prijeka potreba I dužnost naša — a kako — na
to demo odgovoriti u slijedećem.


VI.
Istaknuli smo ved, da je i sama visoka zemaljska vlada,
kada je g. 1896. saboru podnijela na pretres pitanje o ustrojstvu
visoke šumarske škole u nas, a (kako to jasno proizlazi i
iz njezinoga obrazloženja),* imala takodjer eili pred očima, ,da
zemlja pri tom dobije i opet novi visoki uČevni zavod, koji će
jasno modi dokumentirati cijelom izobraženom svijetu kako
kraljevine Hrvatska i Slavonija na polju više prosvjete napreduju;
a kako de se tim podjedno odmodi i živo osjedanoj
potrebi."
Provesti se je pako imao taj naum istim onim načinom,
kako je to riješeno i na glasovitim njemačkim zavodima u
Miinchenu i Tiibingenu — a napose i tako, da se za specialno
šumarske struke ustroje na filozofskom fakultetu kr. sveučilišta
posebne katedre, stanovite temeljne i pomodne nauke pako slušali
bi slušatelji šumarstva zajednički sa ostalimi slušačima
sveudilišta, a sve daljnje potrebno imalo bi se urediti još i posebnim
detailiranim, po njegovom c. i kr. Veličanstvu odobrenim
statutom, i to na temelju načela podpunoga stopljenja
te šumarske akademije sa mudroslovnim fakultetom sveučilišta.
Uz predmjevu četirgodišnjeg trajanja naukovanja — a odgovarajuće
naučnoj osnovi visoke škole za kulturu tla u Beču


— koja je danas svakako najsavrsenija visoka škola te kategorije,
imali bi onda i slušatelji šumarstva, na matematičkoprirodoslovnom
odjelu mudroslovnoga fakulteta našega sveučilišta
slušati slijedede predmete: višu matematiku, fiziku i mehaniku,
deskriptivnu geometriju, opdu botaniku, mineralogiju i petrogrdflju,
opdu zoologiju, opdu i agrikulturnu kemiju, geologiju,
tloznanstvo i opdeno gospodarstvo.
Ovo posljednje zajedno sa slušateljima državoslovnoga fakulteta.
U koliko se ipak sadanji raspored i opseg tih preda


´ Vidi: Prilog 8. k stenograf, zapisnika sabora g. 1896.