DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— loo —
t j raspravu o tom, kako da se ona uredi, mogu utjecati


samo tri alternative: 1. posve samostalna visoka šumarska


škola u Zagrebu, nezavisna od drugih visokih škola; 2. šu


marska visoka škola kao posebni odio filozofskoga fakulteta a


sveučilištu i 3. visoka šumarska škola kao posebni novi fa


kultet u sveučilištu (fakultet šumarsko-tehnički ili tehnički).


Odkada se je god. 1874. velika skupština njemačkih šumara
u Freiburgu (Bavarska) na prijedlog jednoga od najpoznatijih
stručnjaka, bivšega profesoia u Mariabrunnu A. baruna
Seckendorf a odlučila za rezoluciju: »Bududi da osamljeni
šumarski zavodi ne mogu više zadovoljavati zahtjevima


naobrazbe
šumarsko-upravnoga osoblja, pokazuje se prijeka
potreba, da se šumarska obuka prenese na opde visoke škole«,
pretegnulo je u Njemačkoj spajanje visoki h šumarskih škola
sa sveučilištima i politehnikama (sveuč. Miinchen, Tiibingen,
Giessen, politehaika Karlsruhe i t. d.). U Austriji je poznata
škola u Mariabrunnu prenesena u Beč i proširena u posve
samostalnu »visoku školu za kulturu tla«, danas možda
najsavršeniju visoku šumarsku školu. U Ugarsko j je »šumarska
akademija« još i danas spojena s visokom »rudarskom
školom« u bčavnici, spoj, koji mi se ne čini prirodan, pak za
stalno ne utječe najbolje na šumarsku školu. S toga je i razumljiv
ponovni zahtjev ugarskih šumarskih stručnjaka, da ^e
visoka šumarska škola iz Sdavnice prenese u Budimpeštu na
sveučilište ili tehniku. U najnovije se vrijeone pače snuje o
uredjenju posebnoga sveučilišta za šumarstvo i gospodarstvo u
Pešti
Moje je lično mišljenje, da bi za Hrvatsku obzirom na
osobite šume hrvatske, na veličinu toga narodnoga imutka i
na veliki prihod od njega, najbolje pristajala samostalna visoka
šumarska škola, u kojoj bi se uzgajali šumarski upravnici i
tehničari sa što većom naučnom teoretičnom spremom. Bila bi
i prirodni centar za čitavi Balkan. Isplatilo bi se izračunati,
što bi takva škola zemlju stajala i taj trošak isporediti s do
hotkom od šuma. Mislim da bi uzdržavanju te visoke škole