DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 101 pored
zemljo imala doprinositi i zajednička ugarskohrvatsk
a vlad a (poradi šumarskih tehničara Zagrebačke
visoke škole, koji službuju u zajedničkoj državnoj službi ; o
tom se naime ne bi smjelo ni raspravljati da u tu službu
ulaze samo Hrvati), i imovne općine. Korist bi za šumarstvo
bila u tom slučaju po mom sudu najveda, pak bi i "znatno
veći trošak bio opravdan, jer bi se u savršenom gojenju suma
obilno isplatio.


No raspravljanje o toj alternativi danas nije više aktuelno,
jer se je zakonodavac u Hrvatskoj zakonom od 13. ožujka
1897. ved oJlueio za drugu alternativu, da visoku šumarsku
školu spoji 8.jedinom opdenom visokom školom u Hrvatskoj


— sa sveučilištem. Nastaje pitanje, kako da se taj spoj izvede.
III.
Prvobitna je misao zakonodavca bila, kako izlazi iz obrazloženja
k napomenutoj zakonskoj osnovi, da se taj spoj izvede
po primjeru sveučilišta u Miinchenu, Tiibingenu i Giessenu,
gdje je šumarska visoka škola poseban odio filozofskoga fakulteta.
Nauke, koje se slušaju na svakoj visokoj šumarskoj školi,
zgodno se dijele: 1. u osnovne nauke, 2. stručne
nauke i 3. pomodne nauke.
Osnovn e su nauke: matematika, fizika, kemija s tloznanstvom,
mehanika, botanika, opdena i šumarska zoologija,
mineralogija i petrografija s geologijom tla.
Stručn e su nauke: Geodezija, procjena šuma, računanje
vrijednosti šuma, uredjenje šuma, uzgoj šuma, čuvanje šuma,
odpreoina sredstva i uredbe u šumarstvu, uporaba šuma i šumska
industrija.
Pomodn e su nauke: gospodarstvena disciplina, pravnički
predmeti, tehnički predmeti i deskriptivna geometrija, konstruktivno
i tehničko crtauje.
Supozicija je hrvatskoga zakonodavca očito bila, da je filozofski
fakultet našega sveučilišta ved tako razvijen, da de
slušači šumar-^ke visoke škole modi direktno slušati svoje osnovne