DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 103 —


kako bi došao do drugih redovitih profesora za osaovne nauke
u mafcematicko-prirodoslovnom odjelu. Onda je za to bila najbolja
zgoda. Dogodilo se obrnuto: u tom se je fakultetu očitovala
posve jasno odlučna averzija protiv pripojenja šumarske
visoke škole i stopljenja s fakultetom. Ta averzija postoji i
danas, pak se ne ću varati, ako u njoj vidim jedan od glavnih
uzroka, zašto veoma štetni provizorij naše šuniarske visoke škole
evo vfd gotovo decenij traje i na nju destruktivno djeluje. Je
li ta averzija opravdana, to je drugo pitanje. Svakako se može
toliko redi, da je mišljenje, kao da u sveučilište spadaju samo
čiste teoretieke nauke, danas zastarjelo, i mi vidimo, kako u
velikih kulturnih naroda sveučilišta redom otvaraju vrata priraijenjim
naukama, koje se osnivaju na matematičko-prirodoslovnim
naukama, a u te idu svakako i šumarske discipline
bar u tolikoj mjeri kao farmaceutski odio fil. fakulteta.


Pisac spomenutoga članka »Šumarska akademija i sveučilište
« takodjer još stoji na stajalištu, da bi »slušači šumarstva
mogli na matematičko-prirodoslovnom odjelu mudroslovaog fakulteta
našega sveučilišta slušati predmete: višu matematiku,
fiziku i mehaniku, deskriptivnu geometriju, opdu botaniku, mineralogiju
i petrografiju, opdu i agrikulturnu kemiju, geologiju
i tloznanstvo«.


To po sadaujem ustrojstvu toga odjela mudroslovnoga fakulteta,
kako sam čas prije pokazao, ne može biti, jer za šumare
nema zgodnih kolegija gotovo ni iz jedne od navedenih
nauka, I pisac članka to osjeda, jer dodaje »u koliko se sadanji
raspored i opseg tih predavanja na sveučilištu ne bi mogao
nikako dovesti u sklad sa naukovnom osnovom odjela za šumarstvo
na mudroslovnom fakultetu, imale bi se u tu svrhu
osnovati posebne docenture i učiteljska mjesta. A
pošto takvih privatnih docenata ved i danas na svenčilištu
imade . . ., to bi se valjda i goraje pitanje dalo i bez osobitih
poteškoda i u korist šumarske obuke riješiti.


Čini se dakle, da pisac želi predavanje osnovnih nauka
šumarskih predati u ruke privatnih docenata i učitelja,. U tom