DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 83 —


Napose je pak ova potreba u nas ved i ozakonjena, i to ne
samo zakonom od 22. siječnja 1894. o uredjenju šumarskotehničke
službe kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji — ved onda ponovno i ustanovom § 7 zakona o
promicanju gospodarstva u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
od g. 1897 kojima je naročito odredjeno i ustrojenje kr. šumarske
akademije u savezu sa mudroslovuim fakultetom kr.
sveučilišta Franje Josipa u Zagrebu.


„Bez strogog naučnog temelja ne <5e se ni nauka o šumarstvu
sigurno ni u nas nikada udomiti.


Ustrojenje šumarske akademije, odnosno visoke šumarske
škole u nas, nije dakle samo postulat težnje, i to posvema
opravdane težnje našega naroda za višom naobrazbom u opde,
več je ono i postulat u nas postojećeg zakonodavstva".


n.
„Bolje bi možda bilo povedati broj stipendija za inozemstvo,
nego da imamo ovdje toliko pitomaca koliko i profesora"


— izvolio je takodjer izjaviti zastupnik visoke vlade — u spomenutoj
prilici*. Da vidimo sada — kako stvar u istinu stoji
glede potrebe šumarsko-tehničkoga upravnoga osoblja u nas u
opde — pa koliko bi onda prema tome Hrvatska morala imati,
bilo stipendista, bilo inače Hrvata polaznika na inozemnim
visokim šumarskim školama, da uzmogne trajno svoju potrebu
na takovom osoblju pokrivati? Ili zar da i Hrvatska i Slavonija
—- poput Bosne i Hercegovine svoja šumarsko-činovnička
mjesta — u autonomnoj, državnoj, imovno-opdinskoj i privatnoj
šumskoj upravi za budude učini pristupnima opet tudjincima?
Zar bi to zbilja mogao danas još tkogod u nas ozbiljno
zagovarati ? — Jedva! — Pa ipak bi do toga moralo svakako
doći onim časom, da se naša šumarska akademija zatvori,
odnosno, da se dokine viša šumarska obuka kod nas.


Ta ved današnji status šumarsko-tehničkih činovnika u
Hrvatskoj i Slavoniji broji:


* Vidi .Narolae No^iae´ br, 295. ex 1906