DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1908 str. 35     <-- 35 -->        PDF

73 —


!
03
;^
03
a.
0 b d
porezna
i 11 a
upravna
Kotar
o"
s
^M
0)
H
03 =a1:3
0 b ć
porezna
i n a
upravna
Kotar
97 Kuveždin Divoš Mitrovica 108 Novaki Babska žid
98
99
100
101
102
103
104
03
IK
a´ ^
Builjanovci
Radinci mali
Tovaraik
Radinci vel.
Be.ška
(ortanovci
Krčedin
Budjanovci
Kraljevci
Ogar
Kadinci vel.
Beška
Ćortanovci
Kri´edin
Ruma
»
TI
St. Pazova
» ^^
n
109
110
111
112
113
113
115
s
w
s
.M
Šid
Berak
C´akovci
Mikluševci
Lovaš
Opatonac
Sotiu
Š.d
Berak
Cal ovci
n
Lovaš
Opatovac
Sotin
n
Vukovar
JI
»
V
11
n
105
106
107
^
cc
Slankamen
Babska
Berkasovo
Slaukamen
Babska
Berkasovo iid
I)
16
117
118
OD Sviujarevci
Bežanija
Grad Zets un
Svinjarevci
Zeuun
ff
Zemun
"


XJISTJ^L.K:


Družtvene vijesti.


Novi članovi. Obćina slobodnog i kr. grada Požege, pristupila
je, glasom dopisa gradskog poglavarstva od H. siječnja
1908., br. 3146. ex 1907. hrv.-slav. šumarskom družtvu kao
podupirajući član, sa godišnjim prinosom od 20 K.
Ugledali se i ostali šumoposjedni gradovi i obćine, koji do
sada još nisu družtvu našem pristupili, u taj primjer.


Nadalje pristupiše u novije dola još družtvu, i to kao
redoviti članovi prvoga razreda p. n. gg. B u d iseli
ć Mijo, pum. vježb. križ. imov obćine u Sv. Ivanu
Žabnu. — Roh r Petar , vlastel. šum. pristav u Našicama.


— Stivičević Nikola šum. vježb. pj. i. o u Belovaru.
— Bachrach Rudolf, drvotržac u Zagrebu. — Seidl
O s k a r, vlastel. šumar u Mihol^cu dolnjem. — Ph i
lipovich pl. Vjekoslav, knez šumar u Erdeviku — Gržeta
Nikola i Kovač E^etar, šum. vježb. gj. i o. u Belovaru.
— Hoiiszu Jovan, šum. upravitelj u Gajnici i Z i vnoustka
Franjo, vlastel. šum upravitelj u Pakracu.
Kao članovi drugoga razreda lugari: J a n e š
Andrija u Plešcima. — Resman Franjo u Tršću. —
JerkovićPavao u Niemcima — DandolidMarijan


6