DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1908 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 76 —
30. prosinca i opet — kod kr. kotarske oblasti u Kutini,
dražba jasenovih stabala iz šume z z. Kutina — u procenjeaoj
vriednosti od K 39.949 40 — Za dne 15 siečnja —
kod gradskog poglavarstva u Kopriv^nici dražba od ukupno
9507 komada hrastova, u procenjenoj vriednosti od K 894.170,
na dne 20. siečnja kod kr. kot. oblasti u Daruvaru 239 hrastova,
u procenjenoj vrielnosti K 9.555´28, za 25. siečnja i
opet kod šumsko gospodarskog urede gradiške imovne obćine
ponovna dražba 4592 kom. hrastovih stabala, u procenjenoj vriednosti
od K 508 422. Uspjeh ove dražbe — takođjer je nstao negativan
— Stigla je u obće samo jedna ponuda, i to na 144. hrastova
u srezu »Kamare« procenjenih na 107.650 kruna, stavljena po
tvrdki. F. Deutschu i sinovi iz Zagreba — sa iznosom od K
107.659 — koju ponudu gospodarstveni ured medjutim nije
prihvatio — a to zato. što je ista tvrdka za istu parcelu, bila
jur prigodom prve dražbe, u mjesecu studenom — stavila
vedu ponudu.
Nadalje razpisane su: Kod kr. kotarske oblasti u
Križevcih se za dne 10. veljače o. g. dražba od 338
koaiađa hrastovih stabala iz šume z. z. Gradec, uz i/.kličnu
cienu od 17 488-51 K. i 1222 kom. hrastovih stabala iz sume
„Lug" z. z. Špiranec uz izkličnu cienu od K 87.986-78. za


15. V e 1 j a č e kod poglavarstva obćine Vrbovec pismena dražba
od 14.80] komada hrastovih stabala u šumi „Lug" vlastničtvo
z. z. Poljana—Prilisje, nadalje za dn e 20. siečnj a i opet
dražba od 500 komada hrastovah iz šume »Krkač« z. z. Vrbovac,
uz izkličnu cienu od 17.400-96 K, na dne 15. veljače
kod kr. kotarske oblasti u Po žegi, dražba 425 komada hrastovih
stabala sa pašnjaka z. z. Sesvete, u procenjenoj vriednosti
od K 15 172*24, a za 19. veljač e kod biskup, vlastelinstva
u Djakovu dražba od 21565 hrastovih i 9263 inakih
stabala, bez oznake procenjene vriednosti.
Da h kakovim i ako da, kojim uspjehom to bude — viditi
ćemo.


Zakoni i naredbe.


Obtuženik stao pred svoje u šumskom kvaru zatečene
volove, držeć sjekiru u ruci i zapriječio lugaru, da mu ih ne
zaplijeni i ne odagna: ima se suditi po višoj stavci § 82. k. z.
Povodom ništovne žaobe kr. državno z odvjetničtva u P. proti
osudi kr. sudbenog stola u P. o 1 14 listopada 1906. br.l/5l)4
kojim je taj sud sudio: J. M. 21. god. star. grč. istoč. vjere
ŠUMARSKI LIST 2/1908 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 77 —


ratar u Š. neoženjen, nepismen, jieporočan, kriv je, što seje
dana 7. lipnja 190(). u srezu Ž. F. kod Š. zaprisegnutom
lugaru D. M , kada mu je hotio da u kvaru zatečena goveda
zarešti^ opre pogibeljnom prijetnjom, držedi sjekiru u vis, te
govoreći, da neda svojih volova odagnati — sve to u nakani,
da osujeti njegovo uredovanje, što mu je i za rukom pošlo


— zločina javnog nasilja označenog u §. 54. k. z., pa se
toga radi osudjuje po I. stavci §-a 82. k. z. uporabom §. 54.
k. z. na kazan težke tamnice u trajanju od 14 dana, po §.
330. k. p. da nosi trošak kaznenog postupka i ovrhe kazni,
koji se troškovi po §. 352. k. p neutjerivimi proglasujn. obnašao
je kr. stol sedmorice vrhovnom osudom od 16. ožujka
1907. br. 1042 po §. 284. toč. 3. k. p. ukinuti prvosudnu
osudu u onom dijelu, u kojem je obtuženom J. M. kazan odmjerena
po I. stavci §. 82. k. z., te obtuženika J. M. osuditi
po drugoj stavci §. 82. k. z. uporabom §. 292. k. p. na
kazan težke tamnice od dva (2) mjeseca.
Razlozi : Kr. državno odvjetničtvo napada prvosudnu
osudu kao ništetnu po t čki 11. § 277. k p. samo u onom
dijelu, kojim je obtuženomu J. M. odmjerena kazan po prvoj
etavci §. 82. k. z , jer da mu se je imala kazan odmjeriti
po drugoj stavci ^ 82. k z. kad presudni sud uzimlje, daje
obtuženik prigodom inkriminiranog odpora napram ureduju^
oj osobi imenovanoj u §. 68. k. z. t. j . lugaru D. M. oružan
bio sjekirom i daje uz pogibeljnu prijetnju podigao sjekiru u vis.


Ništovna žaoba kr. drž. odvjetničtva opravdana je. jer
§ 82. k. z. odredjuje uporaba više kaznene stavke §. 82. k.


z. u nazočnom slučaju dostatno ved i to, što je obtuženik u
vrijeme odpora držao sjekiru u ruci jer nije potrebno, da
obtuženik oružjem napao poglavarstvenu osobu ili uružje u
istinu rabio za obranu svoju ili svojega blaga.
Nu presudni sud uzeo je dokazanim osim toga, da je
obtuženik stao pred svoje u šumskom kvaru zatečene volove
i da je podignuo sjekiru u vis i izuštenom prijetnjom pokazao
volju, da se kam sjekirom opiieti uredovanju spomenutoga
lugara, te mu zapriječiti, da mu ne zaplijeni i ne odagna
u kvaru zatečene volove, tim je dokazana V(ća pogibelj i ozbiljnost
ovog odpora, koja opravdava uporabu više kaznene
stavke §. 82. k. z.


Prema tomu je presudni sud, odmjerujudi obtužpniku
kazan po nižoj stavci §. 82. k. z. prešao granicu kaznene