DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 82 —


Josip Ettinger.


Na 7. veljače — iznenadi nas gotovo u prvi mah nevjerojatna
vijest u »Narodnim Novinama«, da je dne 4, veljače u
jutro, u bolnici milosrdaih sestara umro, a 7. veljačeu tri sata
poslije podne, na skupnom groblju u Zagrebu — pokopan kr.
katastralni šumarski nadzornik u miru Josip Ettinger; nestor
hrvatskih šumara i jedan najstarijih i najzaslužnijih članova
hrvatskoga šumarskoga družtva.


Vidjesmo starca još koji dan prije, na oko čila i zdrava


— a on, da je sada već mrtav i pokopan? A od njegovih štovatelja
i drugova članova našega društva, o žalostnom tom dogadjaju
za dobe, niti tko znao, niti obavješten bio, da zaslužnomu
tomu prvaku dostojno iskažemo zadnju poštu — nad
otvorenim grobom,
Zalostna je to — ali i po u nas šumara sada ovdje vladajuće
prilike donjtkle i značajna činjenica. Činjenica vredna ozbiljnog
razmišljanja. Da se ipak, bar njekako odužimo častnoj uspomeni
toga vrednoga i zaslužnoga pobornika i zastupnika hrvatskoga
šumarstva — a napose i mnogo zaslužnoga člana našega
družtva, evo za sada bar u glavnim crtama, koja o zaslužnom
njegovu životu i radu.


Josip Ettinger rodio se g. 1822. u Novojgradiški. Otac
mu bio ugledni obrtnik, po zanatu kolar, a imao je yiše djece.
Obitelj mu potiče starinom iz Wiirtemberžke, od kuda mu pradjed,
po vlastitom kazivanju došao u hrvatsku Krajinu —
s njemačkimi vojnici — kao topčija. Majka mu bijaše rodjena
Karlovič. Nakon svršene pučke škole u Novoj Gradiški, nastavi
nauke najprije na gimnaziji u Požegi, a onda u Zagrebu.
8 obzirona na prirodjenu ljubav k prirodnim naukama i lovu
— odluci posvetiti se šumarskomu zvanju, i stupi u to
ime, tadanjem c. i kr. obilazitelju šuma (Waldbereiter) Franji
Kedačiču u Novoj Gradiški, u svojstvu šumarskoga pomodnika,
u praksu. U tom je svojstvu onda Ettinger sproveo čitavih 9
mjeseci, čekajući sveudilj na riješenje molbe, da mu «e podieli
krajiški štipendij u svrhu polazka, za onda na glasu c. i kr.
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 83 —


šumarske škole u Mariabrunnu kraj Beča. Oya mu se želja
napokon, ponajviše uplivom tadanjega vicebana Markovića, vlastelina
u Cerniku kraj Nove Gradiške, u jesen g. 1846. i ispuni.
I tako je onda pokojnik u godinama 1846.—1848. polazio
i vrlo dobrim uspjehom svršio šumarske nauke na školi, gaje su već
i prije njega i drugi mnogi Hrvati poput: Ivana Kolara, Šporera
Franje, Dragutina Kosa, Franje Kedačića, Ferde Krmpotića,
Sranković Antuna, Tomid Antuna, Franje Kadića, Dursta
Eduarda, Franje Trembta, Dragančića Stanidava, Mlinarid
Martina, Adolfa Donhelovskj-a, Brkida Mihajla, Zauner Mihajla
i Benakovića Antuna, i to većinom kao krajiški stipendiste,
svršili svoje šumarske nauke. Sa Ettingerom bili su istodobno
na zavodu: Peraković Petar, Raslid Mihajlo i Ante Soretid.
Svršiv šumarske nauke, bude Ettinger, posredovanjem
zavodske uprave, uprvimah namješten kao c. i kr. vježbenik kod


k. k. Oberstjagermeisteramta u Wienerneu3tadtu, a dodieljen
tadanjem c. i kr. nadlovcu Gillonu. Još kao vježbenik položio
je i t z. »Jager-Priifung« — za onda prvi t. z osposobljuči šumarskolovački
izpit. Početkom g. 1850. povra-i se Ettinger i opet u
domovinu, nastupiv službu kod tadanje krajiške šumske uprave,
i to od g. 1850.—1 55., kao c. i kr. šumarski vježbenik
u Kovilju, pod tadanjim šumskim obilaziteljem Šrankovidem.
Odavle bude onda u svojstvu t. zv. »"VVsldbereutera« premješten
u Titelj i Mitrovicu. Godine 1860. položio je u Temeš
varu državni ispit za šumsko upravnu službu, i bude promaknut
za šamara. God. 1866. premješten je uz istodobno promaknuće
za nadšumara u Belovar. Ovdje je onda ostao sve do razvojačenja
bivše varaždinsko-križevačke krajiške pukovnije, kada
je prešao u razpoloživost i preselio se g. 1872. u Zagreb.
Bivši u Titelj u oženio se j Amalijom rodjenom Berndt. Kada
se je g. 1869. radilo o t. zv. veleprodaji krajiških šuma u
Slavoniji, bio je Ettinger od strane dotičnoga konzorcija uzet u
kombinaciju za tehničkog upravitelja nu to je u zadnji čas bilo
opet osujećeno. Pokojnik smatrao se je uz to povredjen tim, što
Ilije bio imenovan, kako se je čvrsto nadao, predstojnikom


ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 84 —


šumskoga ureda u Belovaru. U Zagrebu je njeko vrijeme za^
stupao izvjestitelja šumarstva kod financijalnoga ravnateljstva,
pošto je Franjo Cordašid, baš onda bio prestupio u službu kr.
zemaljske vlade, u svojstvu zemaljskog izvjestitelja šumarstva,
nu kada je opet i to mjesto kod financijaloog ravnateljstva zapalo
Antu Soretića, prešao je Ettinger godine 1875. u svojstvu
kr. katastralnog šumarskog nadzornika, novo ustrojenom
kr. katastralnom ravnateljstvu, u kojemu je svojstvu onda
i g. 1886. umirovljen.


Službujući toliki niz godina kao šumar i nadšumar po
raznim krajevima bivše slavonske i hrvatske vojne krajine, a
kasnije i opet kao katastralni šumarski nadzornik, za cielo civilno
područje Hrvatske i Slavonije, Ettinger je imao najljepšu
priliku upoznati se podrobno sa našim šumsko-gospodarskim
prilikama, pak se može reći, da je bio i jedan od onih
redkih naših šumara, koji naše šumarske prilike točno poznavahu
u svem kolikom obsegu i pogledu.


Ettingerovim nastanom u Zagrebu počima i novije
njegovo djelovanje na pulju hrvatske šumarske knjige. Izdavši
osim raznih manjih stručnih Članaka, po njekim stranim kao i
domaćim listovima, tiskom jur g. 1867. u Zemunu prvu svoju
hrvatsku knjigu: »Sremsko-slavonsko-hrvatske divje životinje,
zvieri i ptice«, a već g. 1859. i 1860. »Forst- und Jagdkalender
fiir die Militargrenze«, nastavio je sada i opet taj svoj rad,^
g, 1890. izdanjem knjige: »Šumsko drveće i grmlje u Hrvatskoj
i Slavoniji«. Godine 1891. izdao je i opet djelce: »Registar
pisaca i članaka »Šumarskoga lista« od g. 1877.—1890«, a za
ovim sliedilo je onda g. 1897. prvo, a g. 1900. već i drugo izdanje
njegovog »Katekizma za lugare i one koji se žele lugarskom
izpitu podvrći« a malo ne istodobno (t. j . godine 1897.)
takodjer i »Hrvatski lovdžija. Priručnik za lovce, šumare i
sve prijatelje lova«, za kojim je onda odmah g. 1898. sliedilo
i poslednje njegovo oveće djelo: »Sumarsko-lovački .leksikon«,
kojim je završio i svoj stručno literarni rad.


Kako to jur naglašeno, Ettinger je kroz velik broj godinst
bio takodjer i marni suradnik »Šumarskoga lista«, član uprav
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 85 —


noga odbora hrvatskoga šumarskoga družtva, a njeko vrijeme
i član povjerenstva za obdržanje t. zv. višjih šamarskih državnih
izpita, mnogogodišnji sudbeni vještak u poslovim šumarskim,
te je kao takov sudjelovao naročito i kod mnogih segregacionih
šumskih procjena diljem Hrvatske i Slavonije. Ved
za vrieme svoga boravka u Mitrovici, on je objelodanio i više
lazprava lovačkog i naravoslovnog sadržaja u »A. Hugos
Jagd-Zeitungu« ka) i »Mittheilangen der zool. botanischen
Gesellschaft in Wien« i t. d. Zanimivi su napose i njegovi
»Jagdraporte« u spomenutom »Jagdzeitungu« a napose razprava:
»Der syrmische Sumpf „Obedska bara" und seine
Vogelwelt« objelodanjenu po prvi put g. 1857. u »Mitheilungen
der zool. bot. Gesellschaft«, onda opet g. 1859. u njegovu
kolendaru »Forst- und Jagdkaleader fiir die Militargreaze«, a
po tredi put u „Šumarskom listu« g. 1885.


Ovom je svojom radnjom Ettinger prvi upoznao strani
učeni sviet sa ptičjim svietom ove bare, koja je do mala zatim
izašla na svietski glas i prozvana Eldoradom ornitologa. Mnogi
čuveni ornitolozi, a medju njima jedan od prvih bivši c. kr.
muzealni kustos T. Zelebor u Beču, kao i blagopokojni kra-
Ijevid Rudolf, a u novije doba i Njegova c. i kr. Visost nadvcjvoda
priestolonasljednik Franjo Ferdinand, došli su opetovano
onamo, da tamo love i da se dive onom čudovištu prirode
i tamošnjem bogatom ptičijem svietu.


Tako, da danas postoji o oruitofauni Obedske bare ved
čitav niz radnja u svietskoj naučnoj literaturi, a zasluga za oto
ide u prvom redu baš dičnoga našega pokojnika.


Plod Ettingerovih studija i pronašašda na »Obedskoj bari«
i okolici, na koje ga naročito uputio i rečeni J. Zelebor,
s kojim je po više puta tamo lovio i boravio, bila je i knjiga
»Sriemsko-slavonsko-hrvatske divje životinie, zvieri i ptice«
koja se mora podjedno označiti i prvom hrvatskom samostalnom
zoologijom trajne historičke kao i znanstvene vriednosti.
U toj je on radnji prvi puta popisao mnoge vrste naših sisara
i ptica, i po prvi puta izneo im i narodna hrvatska nazivlja
a to kako i sam tamo veli: »Budud da u obziru na popis
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 86 —


životinja spomenutih zemlja neimamo skoro ništa tiskom priobdena,
što bi i koliko pridoslovno znanstvena vrednost imalo
to sam se tim više trsio i trudio sastaviti takav popis".


Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti izaslala je
pokojaika g. 1872 — naročito u tu svrhu na „Obedsku baru",
da sabere tamo materijal za zemaljski zoološki muzej — kojemu
je on već od prije bio vjeran suradnik i sabirač, kroz
dugi niz godina, pa se po tom Ettinger može pravom ubrajati
i medju prve osnivače tog našeg znanstvenog zavoda


Obilazeći svoje doba sa Zeleborom u svrhe zooložkih iztraživanja
Obedsko baru i ostale sriemske predjele — i ina će
je stojao 8 njim u tjesnom prijateljskom i stručnom odnošaju


— bivši napose opetovano i kod njega u Beču ; da prouči
tamošnje bogate carske i druge sbirke.
Znatnu je moralnu podporu Ettinger u tom svome rada
nalazio u Mitrovici i u tadašnjem svom pukovniku, koji mu je
uvažajući znanstveni njegov rad i mar, pustio skroz slobodne
ruke u pogledu tih iztraživanja, što je i pokojnik češće
s osobitim zadovoljstvom izticao, žaleći jedino, što inače za
onda u svojoj bližjoj okolini nije imao nikoga koji bi bio
šnjim radio ili ga inače bodrio.


Kao uman i oduševljeni šumar posvetio je već od rane
mladosti svoju osobitu pažnju takodjer i proučavanju šum. drveća
i grmlja — te je rezultat tih svojih opažaja onda g. 1890. u
bitnosti objelodanio, u svom već na pred spomenutom djelu
„Šumsko grmlje i drveće u Hrvatskoj i Slavoniji", za koje mu
je i šumarsko družtvo dopitalo posebnu nagradu. Mnogo je
materijala za to djelo sabrao u godini 1866., kad ga je
zapala zadaća, da za krajišku državnu šumsku upravu sabire
materijal, za šumsko-gospodarstvenu izložbu, koja se je iste godine
u Beču obdržavala, a na kojoj su napose njegovorn zaslugom
i naše krajiške šume, bile bas sjajno zastupane, a bila
je na njoj, kako on to sam naročito iztiče, iz prašuma bivše
vojne krajine izloženo tako gorostasnog debelog hrašća i drugog
drveća, kakovih već poslije na nijednoj kasnijoj izložbi iz naših
šuma nije bilo izloženo, a niti će se ubuduće već izložiti moći".
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 87 —


Ove je godine (1866.) Ettinger, po vlastitom priznanju,
počeo sakupljati po šumah bivše varaždinsko-križevačke krajiške
pukovnije, sbirku lišda, evieda i ploda raznovrstnih ta^
mošnjih hrastova i njihovih varieteta — opaziv pri tom odmah,
da bi to trebalo i botaničkim imenom označiti, pošto su ih
mnogi, pa i sami seljaci, razlučivali i ime im dali.


Zbirku tu poslao je onda još iste godine u Beč glasovitomu
botaničaru dru. Todoru Kotschj-u, da ju pregleda i svoj
sud o njoj rekne. Ma da je Kotschj-i brzo zatim umro,
ali je ipak još prije bio pregledao zbirku, pak zabilježio
i razne svoje opazke i naznačio one hrastove, za koje je
Ettingera zamolio, da mu ih još jednom pošalje u vedem broju.
A hvalio je tu sbirku i rekao je o tom u svojem pismu naročito:
»Diese Eichensammlung ist vooa Interesse« — a ta je
opazka Ettingera onda ponukala, da- je ta svoja sabiranja i
iztraživanja još marljivije nastavio Preseliv se u Zagreb
upoznao se je Ettinger i sa Ljudevitom Vukotinovidem — koji
ee je takodjer bavio sa iztraživanjem našega hrašda — pak
ga je Ettinger onda g. 1872. umolio, da i njegovu sbirku
pregleda i što je nova, da označi i uvrsti u floru Hrvatske i
Slavonije. Vukotinovid je onda nakon temeljitog pregledanja
ebirke i doista potvrdio Ettingerova opažanja, označivši i uvrstivši
u floru Hrvatske i Slavonije čitav niz novih Qaercu8forma,
a odmah zatim objelodanio je Ettingerova i svoja odkrida
i u XXII. k- jizi »Kada« u razpravi »O hrastovih
županije belovarske«, te je medju inim jednu formu okrstio
imenom QuerruB Ettingeri. Upravo je dakle Ettingerova zasluga,
da je i Vukotinovid od onda posvetio vedu pažnju istomu
predmetu — kako to ovaj i sam iztiče u svojoj radnji »Podobe
hrvatskih hrastovah okoline zagrebačke«. Ovo n je Ettinger
i opet sebi i u području domade botaničke znanosti osigu:
ao dično mjesto.


Od njegovih je sbirka — jednu sbirku sjemenja našega
šumskoga drveča — svojedoba nabavilo i naše šumarsko družtvo
za svoj muzej — pa i na jubilirnoj magjarskoj izložbi u Bu
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 88 dimpešti
g. 1896. — bila je izložena takova jedna po njemu
uredjena sbirka žira naših raznovrstnih hrastova. Osim toga
on je izumilac i jednog posebnog badilja za sadnju žira.


Što se same stručne odnosno znanstvene vriednosti napred
spomenutih, a svakom hrvatskom šamaru manje više dobro
poznatih šumarsko-lovačkih djela pokojnika tide, to se tako
7a nemogu, ali ni nesmiju podvrči strogoj kritici, ved i
zato, što su to u većinom prvenci, a tijeka njih pače i jedina
djela svoje vrsti u hrvatskoj šumarskoj literaturi — a kao takova
su ih i hrvatski šumari vazda rado primali i čitali, dapače
»Katekizam za lugare« doživio je več i dva izdanja —a
to, za naše inače još dosta žalosne sumarsko-književne prilike,
svakako takodjer nješto znači. Stoga ide bezuvjetno Josipu
Ettingeru i u hrvatskoj šumarskoj kao i lovačkoj literaturi
vazda odlično mjesto i trajni spomen.


Bio je muž čeličan, rodoljub skroz na skroz, šumar u
pravom smislu rieči, u službi vazda savjestan i strog, u radu
neumoran, a uza sve to rek do skrajnosti čedan i skroman.


Pokojnik bio je od g. 1900. udovac — a oplakuje ga
jedinica kčerka Mara — odlična učiteljica na ženskom liceju
u Zagrebu.


Slava nJU vječna i dug spomen!


Kemijske promjene drva grijanjem bez
pristupa zraka (suha destilacija).


Radnja prof. dra Š. Bošnjakoviča.


II.
Drvni ugl j en.
Znajuči iz analiza Violettovih, kako ugljen, priredjen kod
raznih temperatura, imade znatno različit kem. sustav, ne če
nam biti za čudo, što on imade i raznu vodljivost za toplinu
i elektricitetu. Violette je našao, da što je viša bila temperatura,
kod koje je priredjen, to bolja je vodljivost, naročito