DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 119 —
mek a nadšumarom u IX. čin. razredu; šumarske pristave
Juru pl K u k a V i n u i M i 1 a 11 a P r ,-! t e c a kotarskim šumarima
u X. čin. razredu ; a šumarskoga vježbenika M i ] a n a K o s a
šumarskim pristavom u XI. činov. razredu sve kod otočke imovne
občiue ; nadšumara Dragutina Lasman a šumarnikom u


VIII. činovnom razredu, a akcesistu Aleksandra Grafa
u š e k a oficialom u X. činov. razredu kod ogulinske imovne
obdine. zatim kotarskog šumara Vjekoslava Stubliča
nadšumarom u IX. činovnom razredu kod slunjske imovne
obdine akcesistu Petra Mravunca oficialom u X. čin. raz.,
kod I. banske imovne obdine, šumar^^kog vježb. Andrij u
P e r u š i d a šumarskim pristavom kod gradiške imovne obdine,
a kr. kot. šumara XI. čin. razredu Dr. G j u r u N e n a d i d a
kr. šum. pristavom X. čin. razredu kod kr zemalj. vlade, kr.
kot. šumara Petra Puljevida Nikolidau Belovaru kr.
žup. šum. nadzornikom u IX. čin. razredu, kr. šumar, vježb.
Ljubomira Bugarovida u Jaski, kr. kot. šumarom
XI. čin. razredu.
Zakoni i naredbe.


U predmetu držanja i paše koza izd la je kr. hrv. slav.
dalm. zemalj. vlada, odjel za unut. |)oslove, na dne 16. veljače
1908. pod br. 66901/U07, na sve kr. žup. oblasti i grad-´ka
poglavarstva sliededu naredbu :
Pošto je kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unut. poslove,
došlo do znanja, da se ustanova zadnje alineje § 3. ovdašnje
naredbe od 25. lipnja 1907. br. 32.759, glede držanja i paše
koza, ne tumači smislu shodno, to se odredjuje sliedeće:
Oko predjela navedenih u alineji 1. spomenutoga § 3.
imaju se posebni napisi »Zabranjena paša koza« stavljati samo
u onim slučajevima, kada oko tih predjela nisu ved postavljeni
ini, u dotičnom kraju uobičajni zagajni znakovi, po kojima je
vidljivo, da je u tima predjelima zabranjena svaka paša —
dakle i paša koza.
Što se naslovu priobduje znanja i uredovanja radi.


Knjižtvo.


Književna objava i poziv na predbrojku. Popunio i konačno
izradio sam moju »Praktičnu geodeziju«. Rnkopis
je stručno pregledan i nadležno preporučen.