DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 194 —


tata, a to za to, jer na sfabom zemljištu uzgojene hrastove sastojine
redovno ne pokrivaju svojih produktivnih troškova. Kod
ispravnog računanja zeniljištne rente, djbit demo, da je na takovom
tlu zemljištna renta smrekove sastojine veifa od one
hrastove sastojine. Borggrev e je bio prvi, koji je upozorio,
da je pod?ađivanje borovih sastojina sa bukvom na zemljištu
III. boniteta bezkorisno, a na II. bonit. razredu opaža
se mala korist, dok se na I. bonit. razredu opaža znatni prirast
borove sastojine. Na ovaj način njegovanja šuma dolazimo
do Rikardova zakona o padanju zemljištne rente (Das Gesetz
der abnemmenden Bodenrentt), kojega je on u poljodjelstvu otkrio,
te koji nam kaže, da samo na plodnim zemljištima uložene
investicije nalaze svoje pokride u razmjerno vedim prihodima
dotičnoga zemljišta.


Vjerujemo i rado priznajemo, da s ovim nijesmo izcrpili
svih momenata, koji govore za rentabilitet pojedine vrsti drva
i uzgoja, te za marno njegovanje naših šuma. Jedina želja nam
je bila, da svratimo pozornost na činjenice, koje vladaju u
državama, u kojima je šumarstvo ved davno postiglo svoju
kulminaciju, e da i mi na sličan način uzgajajući naše šume
njihovu vrijednost još više podignemo, u koju svrhu neka su
ovi retci napisani.


Društvene vijesti.


Poziv i program za XXXII. redovitu glavnu skupštinu
hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, koja se ovime po
smislu zaključka upravnoga odbora družtva, od 16. travnja o. g.
gazivlje za dne 28. lipnja t. g. u Zagrebu uz sliededi program :


a) Dne 27. lipnja dolazak p. n gg. članova u Zagreb.
U 4 sata po podne sastanak u ^umar. domu, pohod družtye
noga muzeja. Na večer u 8 sati prijateljski sastanak.


b) Dne 28. lipnja u 10 sati prije podne obdržavanje
glavne skupštine u družtvenim prostorijama u
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 195 —


šumar. domu. Posije podne eventualni izlet u Podsu´ed ili
Maksimir.


c) Dne 2d. lipnj a u 6 sati jutrom, zajednički odlazak
Bii JelaČićeva trga, na izlet u šumu kr. slob. glavnog grada
Zagreba ua Sljemenu PoLanji program ovoga izleta oglasiti će
se naknadno.


Dnevni red glavne skupštine:


1. Otvoreaje skupštine i pozdrav zastupnika i ostalih prisutnika
po predsjednidtvu družtva.
2. Izvještaj o djelovanju družtvene uprave tečajem minule
družtvene g. 1907./1908.
3. Izvješće odbora ad hoc za izpitanje družtvenih računa
i stanja imovine družtva koncem g, 1907. te izbor novoga rcvi´ionalnoga
odbora za preizpitaaje računa za god. 1908.
4. Ustanovljenje družtvenoga proračuna zi godinu l;i09.
5. Izbor družtvenoga tajnika i jednoga odbornika, zs sliedede
dvogodište, u smislu ustanova §. 12. družtvenih pravila.
6. Eventualni predloži, koji se po s. 21. slovo f) družtv.
pravila i §. 1. družtv. poslovnika, imadu najdulje do 25. lipnja
uz pismeno obrazloženje, dostaviti predsjedničtvu družtva.
Dano iz sjednice upravnoga družtVH, obdržane u Zagrebu
na lb´, travnja 1908.
Zamj. tajnika: Predsjednik:
Rudolf Ernv, Marko grof Bombelles.


Sjednica upravnoga odbora družtva, obdržana je na dne


16. travnja prije podne, u društvenom domu, pod predsjedničtvom
presvietlog g. Marka grofa Bombellessa — a u prisutnosti
p. n. gg. odbornika: Ernjia R.. Kesterčaneka F.,
Kuzme J., Laksara D , Petrovića i5., Slapničara E., Szentgvor^
jija L., Šmidingtra R. i Zajca pl. C.
OiidUtnost ispričaše gg. Benak V., Havas J., Partaš J. i
Tolg V. nisu pristupili gg. H. Begna, Mocnaj D., Rozmnnith


A. i Trotzer D.
Nakon ovjerovljenja zapisnika poslednje odborske sjednice
po gg. D. Laksaru i E. Slapoičaru — objavi presvieth g.


g. predsjednik, da je društveni tajnik g. Dojkovid Vilim, pismeno
položio čast tajnika kao i odbornika družtva, te pozivlje
odbor, da u smislu ustfnova družtvenih pravila zaključi, tko
će provizorno preuzeti tajničke agende kao i inventar uprave.


ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 196 —


Odbor uzimajući ostavku g. Dojkovida uvaženjena izuešenih
razloga na znanje, zaključi, da provizorno, odgovarajuće ustanovam
§.1. dr. pr. imade tajničke poslove voditi, do predstojeće
glavne skupštine, odnosno novo izbora tajnika, redoviti tajnički
zamjenik g R Erny — kao družtveni blagajnik, koji će podjedno
zajedno sa odbornikom g. R Rozmanithom obaviti formalno preuzede
knjižnice i družt. inventara od dosadanjega tajnika.


Pošto su pročitani i proglašeni i njeki tekuči administrativni
predmeti, uzeo je odbor na znanje izvješće društvenoga
blagajnika o zaključku društvenih računa za g. 1907. te stira
u savezu provedenoj reviziji blagajne i računa po p. n. gg.
odbornicima Kesterčaneku, Petroviču i Szentgjorggiju, povjeriv
podjedno sastav nacrta družtvenog proračuna za g. 1909. odboru
ad hoc od gg. Kesterčaneka, Ernya i Rozmanitha tim,
da se takov imade predložiti sliededoj, tečajem mjeseca svibnja,
sazvati se imajućoj odborskoj sjednici.


S obzirom na važaost sto skorijega novo popunenja mjesta
družtveno2;a tajnika, zaključi odbor, ovogodišnju redovitu glavnu
skupštinu družtva, sazvati za nedelju dne 28 lipnja o. g. u
Zagreb, uz program i dnevni red kako ga več na drugom
mjestu ovoga lista donašamo.


Promjena u družtvenoj upravi. Dosadanji tajnik družtva


p. n, g. umir. kr. žup. šum. nadzornik Vilim Dojković,
položio je, toli čast družtvenoga tajnika koli i člana upravnoga
odbora družtva, pak je u sjednici upravnoga odbora družtva
od 16. travnja o. g. odgovarajuće uscanovam §. 1. družtvenog
kućnog reda od g. 190J. družtveni blagajoik g. Rudolf Erny
ovlašton, da do predstojeće glavne skupštine i dalnjeg zaključka,
vodi i tajničko poslovanje družtverie uprave, o čemu se
p. n. ge, družtveni članovi ovime znanja i ravnanja radi obavješćuju.
izkaz i potvrda o uplati članarine p. n. gg. članova I.
razreda — za vrieme od 10. rujna 1907. do 15. travnja 1908


Abramović Nikola 10 K, Anderka Julio 10 K.


Basara Teodor 10 K, Belja Pravdoslav 10 K, Benak Vinko
10 K, Bezuk Gjuro 10 K. Boellein Koloman 10 K, Bona pl.
Marino 10 K, Brozig Ljudevit It) K, Brozig Rudolf 10 K
Bunjik Koloman 15 K, Brauzil Makso 7-50 K, Bonel Julio 10
K, Boeriu Virgil 5 K, Bilić Pavao 10 K Bugarović Ljubomir
20 K, Budiselić Mijo 5 K.


Gesarić Gjuro 10 K, Černy Ladislav 10 K, Csikos vitez
Stj. 30 K, Czeisberger Ernest 10 K, Čmelik Vilim 15 K.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 197 —


Deml Slavoljub 10 K, Dojkovid Vilim 10 K, Dimitro-
vič Radivoj 10 K, Dodig Stevan 10 K.


Ettinger Josip 10 K, Erny Rudolf 10 K.


Fischbach Robert 10 K, Frkid Stjepan 10 K, Fm\6
Franjo 5 K, Fetwadjijev Minko 19 K, Faj Josip 10 K.


Groger Fran 10 K, Giirth Dragutin 10 K, Gjurekovid
Milau 20 K, Grund Hugo 10 K, GruQwald Josip 10 K, Grdinid
Mato 10 K, Grdinid Nikola 10 K, Georgijevič Teodor
6 K, Gržeta Nikola 10 K.


Heinz Gustav 10 K, Hekner Josip 68 K, Herzel Adolf
10 K, Hlavinka Vinko 20 K, Hohos Ivan 7-50 K, Hanika
Ivan 10 K, Havlidek Aleksander lO K, Haydu pl. Rudolf


7.50 K, Hellebrand Adolf 10 K, Heisinger Levin 20 K, Hoszu
Jovan 20 K.
Istakovid Blaž 10 K, Ivid Franjo 5 K. Jakopec Josip
10 K, Jauussek Stj. 7´50 K, Jindra Franjo 20 K, Jovanovac
Ante 5 K.


Kadernoška Dragutin 10 K, Kajzer pl. Šandor 7-50 K,
Koro3kony pl. Šandor 20 K, Kovačina Mate 10 K, Koprid
Andrija 10 K, Kolar Ivan 10 K, Kern Ante 10 K, Kovač«^vič
Gavro 60 K, Kundrat Emil 7 50 K, Kuzma Julio 10 K
Koliba^ Rudolf 10 K, Kolaković Josip 40 K, Kriakovid Lamb?rE
10 K, Kos Milan 10 K, Kopeckj Franjo 10 K, Kovač Petar
10 K.


Laksar Dragutin (907^ 10 K, Lasman Dragutin 20 K,
Lahner Dragutin 7-50 K, Lang Rikard 10 K, Langhofer August
Dr. 10 K, Lach Gustav 10 K, Lazid Jovo 10 K, Levakovid
Antu ti 10 K.


Madjarev´d Ivan 10 K, Maksid Ratislav 10 K, M^-jnarid
Josip 43 K, Matizovid Dragut.n 10 K, Majer Bela 7-50
K, Maraković Rudolf 20 K, Matidevid Maksimilijan 20
K, Maslek Mile 10 K, Matid Jovan 10 K, Mocnaj Dragutin
20 K. Mirkovid Milan 10 K Metlas Jovan 10 K, Mliuarid
Elsear 10 K, Markulin Ivan lU K, Moćan Matija 10 K. Mifka
Krešimir 26 K, f Mravuvac Pttar 50 K, Matolnik Ivan 10
K, Marton Gjuro 7-50 Mastics Gustav r60 K, Malćid Vutroslav
10 K, Mayer Sredko 3´50 Mladenoff B. (> K.


Nagy Vinko 10 K, Navara Antun 10 K, Niemčid pl. Slavoljub
2 50 K, Nikolasevid Julio 10 K, Neferovid Franjo 10 K,
Nešković Borivoj 10 K, Nenadid Gjuro dr. 10 K, Nechvile
Vaclav 10 K.


Ogrizovid Gedeon 25 K, Ostoid Dušan 10 K.