DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 198 —


Pačnik Vinko 10 K, Petrovid Lazar 20 K, i´etrović Ste van
20 K.Popović Dušan 10 K, Polacek Dragutin 10 K, Potočnjak
Vjenceslav 10 K, Pleško Bartol 10 K, Plesa Nikola 9 K,
Prpić Stjepan 55 K, Pančoff Vasilj S. 10 K, Puljević Nikola
Petar 20 K, Pere Vilim 10 K, Polovid Gjuro 10 K, Pttraeić
Andrija Dr. 24 K, Prpid Petar 10 K, Pnches Franjo 10 K,
Petroff Georgi 20 K. Peheim Ivan 10 K. Perušić Andrija 5 K,
Pixa Arnošt 10 K, Philipović pl. Slavko 5 K, Piršić Vilim 10 K,
Puk Mirko 10 K.


Rajman Stjepan 12 K, Resz Antun 40 K, Rozmanith
Albert 7-50 K, Ružička August 7-5w K, Ringel Gustav 20
K, Reschner Rudolf 10 K.


Sablić-Rudolf 20 K, Solarie Teodor 10 K, Svoboda Bogdan
20 K, Smid Josip 10 K, Stauićid Dane ti K, Stromskj Ladislav
7-50 K, Slapničar Edo 10 K, Ptankovic Veijko 10 K, Stublić
Vjekoslav 20 K, Steller Slavoljub 7´50 K, Šoska Juliiis 10
K, Stipčid Filip 10 K, Simonffv Akos 7´50 K, Šuštić Josip
10 K Stivičević Nikola 10 K.


Tolg Vilim 10 K, Thuranskv pl. Bela 7,50 K, Tropper
Ivan 10 K, Tvrdonv Emil 7´50 K, Tomljenovid Ante 10 K,
Teichmann Fianjo 10 K,*Tr6tzer Dragutin 10 K, Ulreich Gjula
10 K.


Vseteeka Vojtjeh 10 K. Vukovid Petar 40 K, Vtzid Nikola
10 K, Vasiljevid Vladimir V-50 K Weiner Dušan 10 K,
Wiirth Edo 10 K. ^


Žerdik Lambert 10 K, Žibrat Milan 10 K, Živanovid
Živko 10 K, Živnoustka Franjo 10 K.
U Zagrebu 20. travnja 1908.
Rudolf Erny kao dr. blagajnik.


Osobne viesti.


Promaknuća i imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske Slav.
i Dalmacije imenovao je kr. županijskog šumargkog nadzornika


I. ruzreda Andriju Koprid a kr. zem. šum. nadzornikom II.
razreda u VIII. činovnom razredu, zatim šumarske pristave
Josipa Benakovida, Izidora Krček«, Antuna Tomljeno\
ida i Danu Stanicid a kotarskim šumarima u X. čin. razredu
kod brodske imovne obeinc. — a šumarskog pristava Jovana
Mihajlo vida kot. šumarom X. čin. raz. te Ljudevita Korač
a privr. kancelistom u XI čin. razredu kod pelrovaradinoke
imovne obdiue.