DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 198 —


Pačnik Vinko 10 K, Petrovid Lazar 20 K, i´etrović Ste van
20 K.Popović Dušan 10 K, Polacek Dragutin 10 K, Potočnjak
Vjenceslav 10 K, Pleško Bartol 10 K, Plesa Nikola 9 K,
Prpić Stjepan 55 K, Pančoff Vasilj S. 10 K, Puljević Nikola
Petar 20 K, Pere Vilim 10 K, Polovid Gjuro 10 K, Pttraeić
Andrija Dr. 24 K, Prpid Petar 10 K, Pnches Franjo 10 K,
Petroff Georgi 20 K. Peheim Ivan 10 K. Perušić Andrija 5 K,
Pixa Arnošt 10 K, Philipović pl. Slavko 5 K, Piršić Vilim 10 K,
Puk Mirko 10 K.


Rajman Stjepan 12 K, Resz Antun 40 K, Rozmanith
Albert 7-50 K, Ružička August 7-5w K, Ringel Gustav 20
K, Reschner Rudolf 10 K.


Sablić-Rudolf 20 K, Solarie Teodor 10 K, Svoboda Bogdan
20 K, Smid Josip 10 K, Stauićid Dane ti K, Stromskj Ladislav
7-50 K, Slapničar Edo 10 K, Ptankovic Veijko 10 K, Stublić
Vjekoslav 20 K, Steller Slavoljub 7´50 K, Šoska Juliiis 10
K, Stipčid Filip 10 K, Simonffv Akos 7´50 K, Šuštić Josip
10 K Stivičević Nikola 10 K.


Tolg Vilim 10 K, Thuranskv pl. Bela 7,50 K, Tropper
Ivan 10 K, Tvrdonv Emil 7´50 K, Tomljenovid Ante 10 K,
Teichmann Fianjo 10 K,*Tr6tzer Dragutin 10 K, Ulreich Gjula
10 K.


Vseteeka Vojtjeh 10 K. Vukovid Petar 40 K, Vtzid Nikola
10 K, Vasiljevid Vladimir V-50 K Weiner Dušan 10 K,
Wiirth Edo 10 K. ^


Žerdik Lambert 10 K, Žibrat Milan 10 K, Živanovid
Živko 10 K, Živnoustka Franjo 10 K.
U Zagrebu 20. travnja 1908.
Rudolf Erny kao dr. blagajnik.


Osobne viesti.


Promaknuća i imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske Slav.
i Dalmacije imenovao je kr. županijskog šumargkog nadzornika


I. ruzreda Andriju Koprid a kr. zem. šum. nadzornikom II.
razreda u VIII. činovnom razredu, zatim šumarske pristave
Josipa Benakovida, Izidora Krček«, Antuna Tomljeno\
ida i Danu Stanicid a kotarskim šumarima u X. čin. razredu
kod brodske imovne obeinc. — a šumarskog pristava Jovana
Mihajlo vida kot. šumarom X. čin. raz. te Ljudevita Korač
a privr. kancelistom u XI čin. razredu kod pelrovaradinoke
imovne obdiue.


ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 199 —


Različite vijesti.
Program c. i kr. visoke škole za kulturu tla u Beču, za


školsku godinu 1907/908, sadrži«je taj put i podatke o osnudu
te visoke škole, kao i sve zakone, naredbe i propise n predmetu
nove naukovne osnove, status nastavnika, naučni red, propise
c polaganju izpitah, oprostu od naukoyine, kao i podieljivanja stipendija,
0 polaganju rigoroza i t. d. Profesorski sbor te visoke
škole broji danas 18 redovitih i 4 izvanredna profesora
27 honorarnih i privatnih docenata 1 pristava, 2 konstrukteuia,
16 asistenta i 5 učitelja.


XXII austrijanski šumarski kongres obdržavan je 26. ožujka


o. g. i sitdedih dana u Beču. Na kongresu bile au zastupane sliedede
korporacije po svojim delegatima: Austrijansko državno
šumarsko društvo. - Češko. — Dolnjo austrijsko — Moravsko
žlesko. — Štajersko-Galičko — Gornjo austrijansko — Salzburžko
~ Kranjsko primorsko i Koruško — šumarsko drnžtvo.
Zatim njemačko šumarsko družtvu za Češku — Austrijski šumarski
savez. — Šumarsko družtvo za Tirol i Voralber^. —
Austrijsko gospodarsko šumarsko centralno društvo. — Družtvo
trgovaca i industrijalaca drvom u Češkoj. — Predsjedničtvo
zemaljskog kulturnog vieča za kraljevinu Ce´=ku -— Njemačka
sekcija zemalj. kulturnog vieča u Ceskoj. — Zemaljska kulturna
vieda za Tirol — sekcija Insbruk, — za Gornju An
striju i Moravsku — C. i kr. gospodarska družtva u Beču i
Lavovu. Puvjerevstva za pošumljenje krasa u Kranjskoj, Gorici
i Istriji, te dolujo austrijansko družtvo za obranu lova — sa svekupno
64 delegata. Od svih austrijskih kranoana jedina je
Dalmacija koja nije bila zastupana.
Na dnevnome redu bijahu medju inim sliededa pitanja :
1) Obnova austrijanskog vodnog prava. Izvestitelj dvorski savjetnik,
profesor dr E. Seidler 2) Zakon o nuždnim šumskim
piitevima. Izvjestitelj šumarnik Osvald Horst. i) Uzroci razkomadanja
šuma i protu mjere Izvjestiteij šum. nadsavjetnik Adalbert
Pokortiy. 4) Kako bi se dala u Alpama najzgodnije provesti´
razdioba šuma i pašniki. Izvjestiteij Dr. Ivan ToUinger


Odkriće spomenika austrijskih šumara Josipa Wessely-a i


Roberta Miklitza, od kojih je prvi bio mnogogodišnji ravnatelj
bivše c. kr. šumarske akademije u Mariabrunnu, pa i z ačasn
i čla n našega družtva, a drugi njeko vrieme i profesor


c. kr. visoke škole za kulturu tla u Beču, obaviti de sv svečanim
riačinom na 16. svibnja o. g. Spomenici biti de po
stavljeni u parku pred visokom školom za kulturu tla u Beču.
Na delu svečanostnoga odbora stoji c. kr. ministerijalni savjetnik


ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 200 —


Dr Ljudevit Dimitz. Suded po pripravama biti de to pravo
slavje šumara iz svijuh krajeva Austrije.


0 trajnosti brzojavnih i telefonskih stupova. Koncem g.
1906. bilo je u svrbe brzojava i telefona u Austriji ukupno
1,132.989 prepariranib i 288.544 komada surovib stupova \i
porabi. Preparacija je usliedila dielom modrom galicom po
Riitgersovom štedljivom načinu impregnacije, kao i njekim
drugim metodama. Trajnost modrom galicom tako impregniranih
stupova iznosila je poprečno 11´8 godina, ona je najdulja
u Dalmaciji i Bukovini, najkraća u Gornjoj i Dolnjoj Austriji,
Ceskoj i Moravskoj. U surovom neimpregniranom se stanju
upotrebljuje najviše ariševina, u Bukovini hrast, a u Kranjskoj
pitomi kesten. Poprečna trajnost takovih stupova i^ar´a 9 1
godina. Potrošna vriednost sa modrom galicom impregniranih
stupova izdaje po m^ 42-30 K t. j . kod 11*8 godina trajnosti
godišnji potrošak od 3´58 K. Kod ariševib surovih stupova,
iznašaju godišnji troškovi (ciena po m^ 32-50 K i 9-1 godina
trajnosti) 3-57 K.


Exploitacija i krčenje Šuma u kotaru čabarskom, virovitičkom
i Slatinskom. ,Nar. Novine" od 30. ožujka —
donjei^e iz Osijeka viest, da je knez Schaumburg—Lippe, prodao
rvoje velike posjede sa virovitičkim i slatinskim spahilukom,
nekomu franeezko —belgijskomu družtvu za 44 milijuna
kruna.


Družtvo, da 6e ponajprije eksploitirati ogromne šume ovoga
vlastelinstva, a onda zemljišta parcelirati i razprodati.


S druge je strane ta viest i opet dementovana, t im da je
vlastelinstvo u istinu sklopilo samo privremeni ugovor sa rečenim
konsorcijem uz kupovninu od 43 milijuna kruna, a kuroprodaja,
da bi imala postati perfektnom tek 1. listopada t. g.
a kroz to de vrieme pouzdanici tog konzorcija pregledati a
eventualno i iznova izmjeriti sav vlastelinski posjed, pak se
tek onda odlučiti. ,


Što je u istinu na stvari, nemogosmo do sada sigurno saznati,
pak bi nam drago bilo, da nam koji od ondašnjih čla
i koju potanju o tom javi.


U Oest F, J. Zeitungu pako čitamo i opet, da je posjed
gospoštije Cabranske u gorskom kotaru, podieljen medju vise
suvlastnika, a napose, da je tom zgodom zapalo suvlat^tnika
Dr. Kolomana pl. Grhjczv oko 20.000 jutara tamošnjih šuma, koje
da de se takodjer po njekom austrijskom bankovnom družtvu
za kratko doba unovčiti.


Uređjuje profesor F. Z. Kesterćanek Tiskara C. AIbrecht (Maravič i Dečak.t