DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Društvene vijesti.


I. Prihod. hrv.-slav. šumar, družtva i Koroskenijeve
M Poimenc e
Za g. 1907.
bilo preliminirano
G. 1907.
zaista primljeno
krun a


A. Družtveni dnevnik:
Novčani ostatak (zajma) koncem g. 1908..


Stanarine:
šumarske akademije
lovačkog družtva
iztočnog prizemnog stana
iztočnog II. kata stana
zapadnog prizemnog stana
zapadng II. kata stana
stan podvornika akademije
stan pazikuće . .


„ , 1-( šumarskom družtvu
Podpora zemlje j ^^ ^^davanje „Lug. Vješt.´
Prinos podupirajućih članova


Članarina I. razred »!


članarina II. razreda


7 Upisnina i diplome
8 Oglasi
9 KamHti


10 Razni manji prihodi


U Vanređni prinos utemeljiteljnoj g´avnici
12 Predbrojnina za „Siim. list" .
Sbroj A.


B) Koroskenijeva pripom. zaklada:
Ostatak koncem g. 190(5..


Kamati na glav icu posudjenoj hrv.-slav. um. družt. 400--400-—
Pristupnine 37-56
Darovi 100--55-—
Kamati hypotekarne založnice 40-~
Kamati uložene gotovine 34-66


Šumar.sko družtvo
I, Aktiva :


tekuća
na račun zaostatka
tekuča
na račun zaost itka


5185-61


6123-60 6123-60
244-80
889-50
1200-4182-
72 979-20
1064-88


1200 — 1200-1400-
400 —
1745-90 729-60
3740 -1741-69
2000-826-55
112046


20OO-—


399 —
62-—
137 60


700-140-80
210-24
200


490-380-—


22122-12 23235-56


liiOO-1920-60


Sbroj B.. 24002486-
96
Sveukupno A i B. 24032-12 2572-52
B i -


Zbilini prihod: 1TO49-92 K (Nakon odbitka ostatka od g. 1906.)
Zbiljni razhod : 2044ii-76 K


Manjak ; :^396-84 K, koji je pokrit iz ostatka gotov, pod toč. 1. A)
Šumarski dom 228000-— K
Bružt\eni muzej 10890-— K
Družtvena knjižnica 7160-— K
Pokučtva i ini inventar, predmeti 1400- -K
Hvpot. založ. broj 969.524 ... . 2000-— K
Gotovina na chek knjigi 641-— K
Utem. glav. (št. knj. br. 139.342) 205-54 K
Gotovina tekuča 142-26 K


Ukupno.. 250-438-80 K


k tomu još izkaz ani, ali ne likvidirani dug na članarini I. i II. raz. sa 8015-00 K.
ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 47     <-- 47 -->        PDF

ra,c-u.xi


zaklade koncem gođiue 1907.


Xi


a M
Poimence


>


M


H s


02


A. Družtveni dnevnik
1 bumarski dom:
a oriplata zajma brodskoj imovnoj obdini
b porez i namet
c vodovodna pristojba
d


., , fplaća


e


P´´^´´^"´^^-istann naravi
f odplata asfalta
g popravci zgrade .
2 a Muzej : uzdržtvanje i popunjenje zbirke
b doprinos k plačni podvoruiba ´ {Ko ^


3 Paušal tajniku družtva
4 Paušal blagajniku družtva
5 Paušal uredniku „Šum. lista´ i ,Lug. Viestnika"


II. Rashod.
Zag 1907. Zag. 1907.
biio pre-faktično
liminirano izdano


k r u n a


7808-36
473-98
223 60
30IJ-2407808-
36
480-224-
20
260-16
476-
303-46
1000-200.
360 —
313-24
2879-14
- —
—´—
\
600 —
600-—
60O-—
600-— \


za


uredjivanje


..


.


\


1060-1148-39


6
7
paušal zi korekturu
Nagrada suradnikom obihTisak obih listova
listova
.. .
8
9
10
11
12
13
Vez i odprema obih listova .
Nabava strukovnih časopisa
TroJikovi za fenjižnicu
Pisade potrebe uprave . .
Poštarina i bilježi
Razne tiskanice


14
15
16
17
18
Trošak glavne skupštine
Jubilarni štipendij za šumarsku akademiju
Podpore
Kamati pfipom. zakladi za posudjenu glavnicu zi
gradnja „Šumarskog doma"
Vanredni troškovi (utem. glavn. 200 K)
Sbroj A
B. Koroskeni j eva pripom . zaklada .
1 Za potpore prema pravilima .
Sbroj B
Ukupno A i B.
n a
II, Pasiva : Dug brodskoj imovnoj obćini
Dng Koroskenijevoj zakladi
Manjak u god. 1907. pokrit iz
ostatka zajma sa
94987-78 K
9815-12 K
239684 K
Ukupno 107199-74 K


III KSroskenijeva zaklada: Prihod: 2486-86 K
Razhod : 400-— K
Ostatak; 208696 K


I.
Akfiva: Posudjena glavnica hr.v-slav. šum. družtvu
Na uložnicu hrv. kom banke knj. br. 10.5.876
Hypotekar. založnica br. 960
Ukupno . . .


)


1200-


3000-—
750-—
120-—
200-20-—
120-—
80 200-—
680-600-—


400-—
1092-72
21632-12


400 —
400-—
22032-12


9815-12 K
108G´96 IC
1U00-— K


11902 08 K


659-50


2616-61
644-10 i
114-62


87-12
14-40
110 68
76-40
204 46
500-—


— —


400-—
330-34


20446 76


400-—
400-—
20846-76
ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 246 —


Nacrt proračuna


predložen XXXII. redovitoj


se o oCl aci
a5
O a:>
-o Predme t
« =oS
. ^ -^ a
— 3
a
5 s
sa´B
-a
g f^
,^
Jce
M
T3o
OH bij^tsi
g
o.
fcuo55
tsi
^ t^
a.
H ta Kruna O
Pokride (Prihod):
A) Družtven i dnevnik .
4
Šumarski dom :
1
?:
3
4
f)
G
7
a,
b
c
d
e
i
K
h
b
a
b
a
b
NoveMiii otatak konepin god. 1907. . .
, lovaeko-ribarskog družtva
, istočnog prizemnog stana
„ , 11. kata stana .
, zapadnog prizemnog stana
„ „ II. kata stana
, za stan zaj edniekog bivšeg podvornika
„ „ , pazikude
Podpora zemlje \ ^^ f^^^-sko đružtvo . .
´^ ´ 1 za lugarski vjestnik . .
Ai r , ) tekude (25´) član.) Članarina I. razreda.} , *-, ..´ j na raeun zaostatka
, II. razreda.P«´^"«l(^0´"f"-) "
/n a račun zaostatka. .
Prinos podupiiajueili članova
5P5-64
6123´60
: 44 80
889-40
1 -´OO-—
!´79-—
1064-88
— ...
— —
1200-—
400 —
729 60
1741-69
826-55
1120-46
399~
6U-—
347-20
6123 60
244 80
893-62
1200-
979-20
1126-08
288-284-—
1200 —
400-—
322-2-—
500-
2000-—
100-
80O-—
50-——
6123-60
241-80
893-52
12001044-
48
1126 08
— —
—1200—
400-
2500-—
500 —
20002
0- —
800-
50—
il0632-48
)
C i
5« ´^ ^ ^ r ^ ( y
»
9
137-60
140-80
150-—
100-—
150-—
100-—
^ t^. S
ilO
11
12
la
Vanredni prihod
2-—
210-24
200-—
380-—
10 —
—-—
— —
490-
— —
— —
—-—
400—
a>
oo S
o B
lu Kamati utemelj. novo uložene glavnice . . . 8-7
-7-—
Sbroj A.. . 23235-56 20427-40 18939-48
B. Koroskenij . pripom . zaklada . O 4 1
1920-40 1900 40 1920-40 J ^
2
3
4
5
Kamati na glavnice posuđjenoj šum. družt. .
Pristupnine
Kamati na liypotekarr. založnioe
400-
37-55-—
40-400-—
50-50-—
40-—
400-—
— —
—— 40-t/
3
6 Kamati na uloženu gotovinu 84 56 bO-
40--
Sbroj B . 2486-96 2490-4) 2400-40
2.5722-52 22570-60 21339-88
U Zagrebu , koncem nje.s:eea lipnja ;9r8.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 247
2a
godinu 1909.


glavnoj skupštini družtva.


Godine


1907. 1908 1909.


Predme t
zaista bijaše pre-predlaže
izdano liminirano se


OJ
Kruna


Potreba (Razhod):
A) Družtveni dnevnik.
„Šumarski dom" :
ođplata zajma brodskoj imovnoj
obdini 7808.36 7808-36 7808 36
b porez i namet 480-— 473-98 480´
c plin 2G0-16 300-— 250d
vodovodna pristojba 224-20 223-60 225
e (odplata asfalta) osjegurnina . . . 313-24 303 46 100
f plaća pazikiići 476-— 480--480
uzdržavanje kuće 2879-14 100O-— 500


g


stan zajedničkog podvornika . ..


h


i stan pazikuće
a


Uzdržavanje muzeja ....
100-— 200-


b
Plaća zajedničkom pođvorniku...
Paušal tajniku 600-— 600-600Paušal
blagajniku 600-— 600--600--
Paušal uredniku:


za uređjenje listova
i 860-— 860


1148-39


za korekturu listova
I 200-— 200


Nagrade suradnikom 559-50 1200-— 100,)7
Tisak »Šum. lista» i »Lug. Viestn." 2615-61 3000 — 28008
Vez i odprema istih listova 644-10 7B0-— 750
9 Nabava strukovnih časopisa 114 62 100-— 120


10 Trošak knjižnice nabava i uvez knjiga 87-16 200-~ ICO11
Pisače potrebe uprave lt-40 20-— 46-12
12 Pošta i bilježi 110-68 12J-— 120
13 T.skaniee 75-40 150--10014
Stipenđij za šumarsku akademiju 5´ 0-— 600-—
15 Podpore
16 Kamati pripom. zakladi za posu


đjenu gradjevnu glavnicu 400-— 400--400-17
Vanredrii tro.šak 330-35 250--10018
Trošak glavne skupštine 204.46 400-20019
Povrat predujma podignutog g. 1907.


iz ostatka zajmovne glavnice , . .
9O0--


Ukupno A. 2163212 20427 40 18939-48


B. Koroskenijeva pripom. zaklada.
Podpore prema pravilima 400--
Uložena nepotrošiva glavnica. 2000-40
Ukupno B..
240i)-40


Sveukupno A. i B,
21339-88
ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 248 -
Ponovni poziv na XXXII. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-
slavonskoga šumarskoga družtva, koja je po smislu
zaklj´^čka upravnoga odbora družtva, od 16. travnja o. g. sazvana
za dne 28. lipnja t. g. u Zagreb uz sliededi program:.!


a) Dne 27. lipnja dolazak p. n. gg. članova u Zagreb. !
U 3 sata po podne sastanak u šumar, domu, pohod družtve-|
noga muzeja. Na večer u 8 sati prijateljski sastanak u balći 1
Bvratišta k »Jagnjetu«. j


b) Dne 28. lipnja u 10 sati prije podne obdrža-I
van je glavne skupštine, u draztvenim prostorijama u |
šumar. domu. Posije podne po dogovoru i prema razpolo- 1
živom vremenu eventualno izlet u Podsused ili Maksimir.


c) Dne 2S. lipnj a u 6 sati jutrom, zajednički polazak ;
sa Jelačićeva trga, u šumu kr. slob. glavnog grada Zagreba i
na Sljemenu. (Vidi prvi članak i nacrt priklopljen o. 1.). i


P. n. gg. kojak^netomizletuprisustvovati, umolja-:
vaju se,dapredsjedničtvu družtva najdulje do 20. lipnja taj svoj
naum prijave, uz istodobnu dostavu svote od 8K, u ime
pokrida troškova za kola iz Zagreba do Gračana i iz Šestina
natrag u Zagreb, kao i za zajednički ručak na „Sljemenu«.
Dnevni red glavne skupštine: ,


1. Otvorenje skupštine i pozdrav zastupnika i ostalih pri-!
sutnika po predsjedničtvu družtva. ;
2. Izvještaj o djelovanju družtvene uprave tečajem minule
družtvene g. 1907./1908.
3. Izvješće odbora ad hoc, za izpitanje družtvenih računa
i stanja imovine družtva koncem g. 1907. te izbor novoga revizionalnoga
odbora za preizpitanje računa za god. 1908.
4. Ustanovljenje družtvenoga proračuna za godinu 1909.
5 Izbor družtvenoga tajnika, blagajnika i dvojice
odbornika , za sliededi dvogodište, u smislu ustanova §. 12.
družtvenih pravila.


6. Eventualni predloži, koji se po s. Žl. slovo f) družtv.
pravila i §. 1. družtv. poslovnika, imadu najdulje do 20. lipnja,
uz pismeno obrazloženje, dostaviti predsjedničtvu družtva.
Dano iz sjednice upravnoga družtva, obdržane u Zagrebu
na 16. travnja 1908.
Zamj. tajnika ; Predsjednik :
Rudolf Erny. Marko grof Bombelles.
ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 249 —


Viesti družtvene uprave. Naredbom od 5. svibnja o. g.
br. 22121. doznačila je vis. kr. hrvat.-slav.-dalm. zemaljska
vlada, družtvu i za ovu godinu običajne prinose iz zemaljskih
sredstava, naime 1200 K u ime zem. prinosa u družtvene
svrhe, a 400 K u ime prinosa za izdanje ,Lugarskoga viestnika".


Povodom nenadanog premještenja družtvenog blagajnika


p. n. g. kr. kot. šumara R. E r n y a iz Zagreba u Jasku,
^ imati će glavna skupština, prema objelodanjenom, programu,
taj put osim tajnika, birati i blagajnika družtva.
Umrli. Na dne 18. svibnja´ čitasmo u novinama žalostnu
viest, da je na dne 13. svibnja o. g. Umro u Vukovaru, član
našega družtva i vrlo zaslužni stručnjak, kr. žup. šumarski
nadzornik Julije V r a n i č a r, u 48 godini života. Pokojnik
koji je u svoje doba služio med ju inim i u Karlovcu, Velikoj
Gorici, Belovaru i Ogulinu, osiavio je svagdje kao sa-
vje.^tan i vrstan stručnjak najljepšu uspomenu, uživajući toli
kod svojih drugova, koli i prijatelja obde štovanje i ljubav.
Svršio je o zemaljskom trošku svojedoba odličnim uspjehom
šumarske nauke na c. i kr. visokoj školi za kulturu
tla u Beču, a spadao je i medju revne suradnike našega lista,
kao i šumarskoga nam družtva. Njegovi su smrtni ostanci sahranjeni,
dne 15, svibnja poslije podne, na vukovarskom rimokatoličkom
groblju, uz sveobee učešće mnogobrojnih njegovih
tamošnjih prijatelja, drugova i štovatelja. Kako je pokojnik
bio još u najljepšoj muževnoj dobi, a vrstan i radin stručnjak
na polju domaćeg šumarstva, izgubila je naša domovina
njegovom smrću, jednoga svojih najboljih šumara, a družtvo
naše jednoga svojih odličnih članova. Oplakuje ga udova
gospodja Anka rodjena Mihoković s dvoje djece. Laka mu
zemlja i pokoj vječni!


Na dne 21. svibnja i opet umro je u Zagrebu
Josip Sacher, šumarnik gospoštije Bizovačke u miru, u 61.
godini života svoga. Pokojnik bio je vrstan i uvažen stručnjak,
a napose i suradnik mnogih lovačko-stručnih časopisa, te
iskusan i podpuno naobraženi vještak na polju lovačke nauke
i prakse. Napustiv pod konac prošle godine, bolesti radi, aktivnu
šumarsku službu preselio se u Zagreb, da ovdje u
miru, nađe lieka i okrepe, nu žalibože to mu nije bilo
sudjeno, jer ga eto već nakon pet mjesecih ovdašnjeg boravka
snašla neumoljiva sudbina smrti. Pokojni je iSacher bio rodom
Ćeh, nu dugotrajnim svojim boravkom u našoj domovini, on


19
ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 1^50 —


ju je podpuno obljubio kao svoju, dieleć s aama vaz la sve
radosti i žalosti u narodnom životu. Prvo mu namjeateuje u
Hrvatskoj bijaše g. 1873. u slažbi šumske uprave vlast. Nuštar, od
kuda je god. 1877 stupio u službu baruna Prandau-a, pod
koju su za onda spadale ogromne šumske površine sadanjih
gospoštija Valpovo, Miholjac Dolnji i Bizovac, a kojoj
je upravi na čelu stajao, prvak hrvatskog šumarstva i na glasu
stručnjak Adolfo Danchelovskj, pod čijim je utjecajem i Sacher
imao najljepšu priliku, stručno svoje znanje i u praksi ´isavršiti
i proširiti. Nakoa smrti Prandau-ove i podielenja njegovih
imanja, prešao je g. 1892. Sacher šum. upravi vlastelinstva
bizovačkoga, kojoj je onda nakon umirovljenja ravnatelja Danchelovskog
on došao i na čelo. Šumarskomu je družtvu bio jedan
najstarijih i najodanijih članova, a šume i lovišta vlastelinstva
Bizovačkoga, još će dugo biti najljepši dokaz njegovog neumornog,
promišljenog i koristonosnog djelovanja, na polju našeg
šumarstva i lovstva. Koliko li si je pokojnik umio štedi
poštovanja i ljubavi za svog mnogodišnjeg službovanja u
kotaru Dolnjo Miholjac kom, dokazom su i ona posebna
izaslanstva, občine, vlastelinskog šumarskog i lovačkog osoblja


kao i vatrogasnog družtva bizovačkog, koja ga uz ostale
štovatelje i prijatelje odpratiše do hladnog groba. Sahranjen je
dne 23. svibnja na centralnom groblju u Zagrebu. Oplakuju ga
uz mnogobrojne prijatelje i štovatelje supruga Antonija, sa petero
djece, od kojih mu sin Hugo zaprema dolično mjesto u
statusu bosansko-hercegovačkog šumarskog osoblja, a uz ostale
mu rodjake i zet, šumarnik gospošt´je Valpovo g. Stjepan
pl Hankonj. Vrednom i čestitoaa pokojniku i prijatelju vječni
pokoj i dug spomen.!


Različite vijesti.
Sa zagrebačke šumarske akademije. Povodom poznatih dogođaja
na sveučilištu u oči otvorenja drugog školskog polugodišta,
odredila je vis. kr. zemaljska vlada, na dne 1. svibnja, i
to na obrazloženu molbu akademskog senata — da se jur prije
odredjeno zatvorenje sveučilišta, odnosno i otvorenje ljetnog semestra
imade odgoditi do 20. svibnja.
Tim povodom veliki je dio sveučilištaraca, krenuo u Grac,
Beč i Prag — da tamo u drugom polgodištu — nastave svoje
nauke, a napose učinili su to i svi slušači šumarstva. I tako
nema izgleda, da će se u obče tečajem ovoga ljetnoga semestra
na šumarskoj akademiji moči držati predavanja. Koliko saznasmo