DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 251 —


primljeni sn naši akademičari, bez svake dalnje zapreke za
red. slušače na c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Be u.


Hoće li to i ako da kakovih posljedica imati, i po to
naše jedino šumarsko učilište, kao i dalnje riešenje još uvjek
konačno neriešenog pitanja, o definitivnom uredjenju te naše
visoke škole, danas je još neizvjesno. Svakako bi sada
bila najbolja zgoda, konačnom, svrsi i šumarskim željama i
doista odgovarajućemu riešenju, toga po budućnost hrvatskoga
šumarstva toli važnoga pitanja.


Ovom prilikom nam je podjedno napomenuti, da je visoka
kr. z. vi odjel za bogoštovje i nastavu, prema predlogu protesorskoga
zbora madroslovnoga fakulteta, kr. sveučilišta, od


17. ožujka, odnosno predlogu odbora za šumarsku akademiju
od 7. ožujka t. g. riešitbom svojom od 17. travnja o. g. br,
8262 odredila medju inim i sliedeće :
1. Svi nastavnici oblii;atnih predmeta šumarske akademije
sačinjavaju, »zbor nastavnika kr. šumarske akademije".
2. Zbor izabire iz svoje sredine, izmedju stalno u šumarskoj
akademiji namještenih nastavnika, za svaku naukovnu godinu
,,pročelnika´.
3´ Zbor održava redovne, a prema potrebi i izvanredne
sjednice :


4. Pročelnik saziva i predsjeda sjednicama zbora, čuva
spise, vodi kancelarijske poslove i podnosi izravno kr. zem.
vladi, odjelu za bogoštovje i nastavu, račune o dotacijama i
razne izvještaje, dok prepiše sjedničkih zapisnika podnosi preko
dekanata, dotično profesorskoga sbora mudroslovnoga fakulteta,
da taj eventualne svoje primjedbe može staviti ;
5. Djelokrugu zbora nastavnika šum. akademije prepuštaju
se svi administrativni i stručni poslovi šum. akademije, kao i
svi disciplinarni poslovi, koji se tiću slušača te akademije,
dalje poslovi za oprost od plaćanja naukovine, za stipendije i
podpore, te poslovi oko zavodskih dotacija.
6. Za rukovodjenje svih posala, koji spadaju u djelokrug
pročelnika i zbora nastavnika šum. akademije, vrijede analogno
isti propisi, koji su za istovrstne poslove na snazi u mudroslovnom
fakultetu.
7. Profesorskomu zboru mudroslovnoga fakulteta pridržavaju
se sva personalija nastavnika šum. a dekanu toga fakulteta
upisivanje slušača šum. akademije, testiranje indeksa, izdavanje
absolutorija i svjedodžbi o polazku kao i predsjedanje semestralnim
izpitima šum. akademije.


ŠUMARSKI LIST 6/1908 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 252 —


8. Gornje ustf.nove stupaju na snagu poretkom II. polugodišta,
g. 1907/08 i vrijede tako dugo, dok šumarska akademija
bude uz taj fakultet prislonjena.
Zbor nastavnika šumarske akademije, izabrao je u smislu


te naredbe, u sjednici obdržanoj na dne 28. travnja o g. jedno


glasno svojim prvim ,,pročelnikom" za drugo polugodište ove


školske godine, profesora šumarstva g. F. Z. Kepterčanka, koji


je izbor vis. kr. zemalj, vlada, odpisom od 5. svibnja o. g. br.


9367 uzela olobrenjem na znanje.


Na naše ne malo začudjenje, čitasmo u časopisu »Viesti


hrvat, dri žtva inžinira i arhitekta u Zagrebu« broj 3 za mj?8ec


svibanj o. g. medju inim i sliedede priobdenje kr. profesora


šum. akademije ing. g. V. Hlavinke :


»Iz pouzdane strane saznajemo, da će se u Zagrebu,


valjda već početkom buduće školske godine 1908/9


ustrojiti dvogodišnji geodetski tečaj za naobrazbu geometara .


Kojim će se načinom taj tečaj organizovati za sad a
još nije definitivno odlučeno: sa jedne se strane
na glas uje, da bi se takov tečaj mogao ustrojiti posve samostalno,
a slušači tog tečaja, da bi mogli nekoja
predavanja, koja podudaraju u materiji i opsegu
sa naučnom osnovom šumarske akademije slušati
te predmete na tom zavodu; drugi pako drže, da bi
se takav tečaj mogao najbolje ustrojiti ujedno sa inžinirskom
školom, koja bi imala sačinjavati sa šumskom
akademijom i geodetskim tečajem posebnu
visokuškolu ili politehnički fakultet na zag. sveučilištu.


Kojim če se načinom ova pitanja rješiti, još se nezna, ^
stvar se nalazi u tečaju.«


Neupuštajući se i u potanje razpravlanje o potrebi i shodnosti
tog predloga držimo ipak da nam je već i sada ovdje naglasiti,
da bi se sa strogo šumarskoga stanovišta, svako
definitivno riešenje pitanja o uredjenju višje šumarske obuke
kod nas, koje bi moglo biti na uštrb, glavnomu načelu, d a
višja šumarska obuka danasspadalih na sveučilište
, moralo smatrati, ne samo velikim nazadkom, već
baš pogubnom činjenicom po šumarsku struku kao i budućnost
hrvatskoga šumarskoga stališa.


A svakako se uz to nadamo, da se bar ovaj put neće kod
riešavanja toga velevažnogs po nas šumara pitanja, postupati po
onoj poznatoj: de nobis — sine nobis, kako se je to žali bože već
češće do sada događalo.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskara C. AIbrecht (Maravić i Dečak.)