DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 290 —


jalne svrhe nabaviti i u šumarskom muzeju smjestiti, vlastništvo
je kr. hrv. zemaljkog erara te 6e se za njih imati poseban inventar
voditi.


Dogovorno sa društvom ustanovit će se način, kako de zbirke
šum. muzeja biti pristupačne publici.


Traženu najamninu za prostorije šumarskog muzeja kr. ova
zemaljska vlada nije voljna pladati. Pladanje najamnine za objekt,
koji je vlastničtvo najmodavca, ne bi bilo ničim opravdano
izuzevši, ako bi se time htjela dati neka podpora najmodavcu,
naime hrv. slav. šumarskom društvu, U tom pak slučaju bit de
stvar šumarskoga društva obratiti se na kr. zemaljsko-vladin
odio za unutarnje poslove, u čiji djelokrug zasijeca podijelivanje
podpora šum. družtvima «


Biti de po tom sada stvar sliedede glavne skupštine, da
i u tom po družtvo toli važnom pitanju odluku stvori.


Različite vijesti.


Natječaj. Za podijeljenje potpora iz »Zaklade za uzgoj
djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
« za školsku godinu 1908./9. raspisuje se ovime natječaj.


Prema §. 2. zakladnice imadu pravo na potporu djeca,
odnosno siročad kako aktivnih, tako i umirovljenih činovnika
krajiških imovnih obćina, zemaljskih šumarskih činovnika, kao
i šumarskih činovnika gradskih (upravnih) obćina i zemljištnih
zajednica, koja kao redoviti učenici, odnosno slušatelji, polaze
više djevojačke škole ili ženski licej, strukovne škole muške ili
ženske, srednja i ovima nalika učiHšta (gimnazije, realne gimnazije,
učiteljske, više trgovačke i nautičke škole i t, d.), visoke
škole (sveučilište, više tehničke škole, rudarsku, šumarsko,,
gospodarsku iU veterinarsku akademiju i t. d.), akademiju
obrazovnih umjetnosti ili glazbeni zavod u Zagrebu, vojničke
uzgojne i obrazovne zavode, ako dotični pitomci ne uživaju,
posve bezplatno mjesto.


Za djecu, koja polaze srednja i ovima nalika učilišta, imadu
molbenice predložiti otac ili tutor djeteta uz naznaku svoga
stalnog boravišta, te zavoda, koji dijete polazi.


Slušatelji pak, visokih i ovima sličnih zavoda imadu ta-kove
vlastoručno pisane molbenice sami podnijeti.
Molbenici valja priložiti;


1. Krstni ih rodni list učenika.


ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 29] —


2. Školske svjedočbe za prošlo školsko godište, dotično
slušatelji visokih visokih škola svjedočbu o zadnjem državnom
ispitu, odnosno propisane kolokvijalne svjedočbe od minulo^ra
poljeda, odnosno godišta.
3. Tzkaz i svjedočbu o imuc´tvenom stanju učenika i roditelja.
Molbeniee propisno biljegovane imadu se upraviti na predejedničtvo
spomenute zaklade u Zagrebu, Markov trg broj 3
(šumarski odsjek), te istomu neposredno dostaviti najkašnje do


20. kolovoza 1908.
Na molbeniee kasnije stigle, te koje nisu prama gornjim
zahtjevima propisno obložene, nede se obzir uzeti.


Predsjedničtvo uprave zaklade za odgoj djece čumarskih činovnika
u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.


U Zagrebu, dne 19. lipnja 1908.


Poziv — u predmetu u školskoj godini 1908.—1909. iz zaklade
za uzgoj djece državnih šumarskih činovnik
a izdati se imajudih mogudih podpora, izdao je kr.
ug. ministar za poljodjeljstvo, u Budimpešti, na dne 31, svibnja
1908 br. 41 240; na što ovime naročito upozorujemo, tim da
de se podpore iz te zaklade, u smislu §. 4. pogl. 8. pravilnika,
izdanog pod brojem 79.981 od g. 1906., za školsku godinu
1908./1909. izdati ved tečajem mjeseca srpnja t. g.


Podpore mogu dobiti djeca, dotično sirotčad, mužkog i
ženskog spola kod državnog šumarstva, namještenih, u aktivnoj
službi stojedih, umirovljenih i umrlih činovnika, ako su ta
djeca, kao redoviti učenici u koju od u naredbi potanje navedenih
škola, za školsku g. 1908./1909. primljeni, nadalje, u
koliko bi bili več i prije školu polazili — ako barem jedna
polovica u njihovim svjedočbama o učevnom napredku izkazanihnota
iznaša »izvrstno«, »odlično«, »veomadobro« ili >dobro«.


Kod razdieljivanja podpora zasluge oca uzimiju se takodjer
u obzir.


Interesirani roditelji, mogu sve ostale potanje
uvjete glede natjecanja za te podpore, saznati kod
kr. državnih šumskih ureda, a odnosne propisno
biljegovane molbeniee, imadu se najkasnije do 8. srpnja t g.
podnesti upravljajudemu odboru zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika (Budapešta, kotar V. Zoltan utza 16). Poslie
ovog roka prispjele ili dovoljno neobložene molbeniee nede se
uzeti u obzir.
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 292 —


Agronomski fakultet na sveučilitu u Beogradu. Ministarstvo
kraljevine Srbije, odlučilo je nedavno, da se iz čistog prihoda
srbske državne klasne lutrije, imade doznačiti sveučilištnoj
upravi u Beogradu, odgovarajuća dotacija, za realizovanje, jur
prije toga stvorene zakonske odredbe o hgronomskom odsjeku
na dotičnom sveučilištu, Taj bi fakultet prema do eada na javu
iznešenim predlozima imao sastojati. odgovarajuće uredjenju
agronomske službe u kraljevini iz trijuh sekcija: poljoprivredne,
šumarske i kulturno tehničke.


Zavod bi osim toga obsizao: a) Jedno naučno polje u savezu
ea poljoprivrednom kemijskom i pokusnom stacijom. b)
Polje za upoznavanje i izpitivanje sprava i strojeva i za kulturno
tehničke vježbe, c) Zavodsku šumu. d) Poljoprivredni
botanički institut, e) Staje za poljoprivredni zoološki inslitut.
f) Mlekarnu. g) Vočni rasadnjak sa uzornim voćarom, h) Vinogradarski
rasadnjak i g) Zavodtsko ribogojikšto i ribnjak.


Glede satnoga ustrojstva toga fakulteta misli se uzeti u obzir
uredjenja visoke škole za kulturu tla u Beču, politehnika u
Miinchenu i Darmstadtu, odnosno sveučilišta u Hali i Lipskome.
U svrhu dalnjega usavršenja i popunjavanja zbirka zavodskih
i t. d. osnovati će posebnu državnu zakladu. Bilježimo simpatijom
taj najnoviji pokret na polju poljoprivredne i šumarske
obuku u susjednoj kraljevini.


Umro. Na 31. svibnja o. g- umro je u Križevcima, bivši
drvotržac a i negdašnji član našega družtva Josi p Iskra ,
u 64. godini dobe svoje. Pokojnik bio je i u domaćim šumarskim,
kao šumsko trgovačkim krugovima obće poznata i
štovana ličnost. Pokoj mu duši.


Kranjsko-primorsko šumarsko družtvo, obdržavalo je svoju
ovogodišnju 31. glavnu skupštinu od 27.—29. lipnja — u
Bistrici na Bohinjskom jezeru — u savezu sa izletom na izvor
Savice i u šume kranjske bogoštovne zaklade.


Češko šumarsko družtvo, obdržaje o. g. po broju 60.
glavnu skupštinu u Pragu, od 23.—25. kolovoza — u savezu
sa pohodom zemaljske jubilarne izložbe — te izletom po Moldavi
do grada Melnika, u svrhu pregledanja tamošnjih radnja oko
kanalizacije i novo pošumljenja.


Samoubojstvo. U Lipovu kod Jajca u Bosnoj, ubio se je
iz puške prvih dana lipnja, b. h. nadšumar Danilo Jovanović.
Motiv samoubojstva da nije poznat.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskaia C. AIbrecht (Maravić i Dečak.)