DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 258 —


da kr. šum. erar nepripadno mu upladenu svotu sa kamati ma


povrati, a da upr. odbor po postojedim propisima onaj dio
šume proglasi zaštitnom šumom,
Gospid, 29. travnja 1908.
B Kosović.


Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva.


II.
u savezu sa članko m, objelodanjenom u broju 5. o. 1. od
godine 1906. priobsajemo u sliededem prievod, takodjer zanimivog
a i poučnog vještačkog izvješća, što su ga u predmetu jur
spomenute veleprodaje šuma u slavonskoj vojnoj krajini u svrhe


t. ZV. investicionalne zaklade, pod 2. rujna 1869. godine, odnosnim
svojim vladama, podnieli ugarsko hrvatski zastupnici
p. n. gg.: Antun pl. Hideghethy, Josip pl. Paszthorj, Aleksander
pl. Vertesy i Adolfo Divald. Isto glasi:
»Pozvani po ugarsko-hrvatskoj vladi, da svestrano proučimo
sva ona pitanja, šio se odnose na naumljenu prodaju
drva iz slavonskih krajiških šuma, mi podpisani podvrgli smo
ee toj zadadi, temeljem na dne 20. kolovoza predanog nam zapisnika,
ob na dne 20. kolovoza t. g. povedenim u tom pogledu
vječanjima mješovitoga povjerenstva, kao i po gosp. pukovniku
Konigu kratkim putem danim nam razjašnjenima, a
i pomodju inih autentičnih podataka, pak nam je sada čast,
naše obrazloženo izvješće i mnienje u shededem podastrieti:


U sjednici obdržavanoj na dne 10. kolovoza t g. označila
je Njegova Preuzvišenost g. podmaršal barun RoBsbacher, kao
razlog saziva odnosnoga povjerenstva, mnogostrane prigovore,
koji su protiva naumljene prodaje drva podignuti takodjer i
od strane ugarskoga sabora i ugarskoga ministarstva; smatramo
8 toga dužnošdu, izvore tih prigovora označiti i razlogom,
da je u zemljama ugarske krune za taj posao tako živo zanimanje
probudjeno, ter mu i toli svestrani izražaj dan.
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 259 —


Na financijalaom stanju države osnovano je, da zemlje
ugarske krune u obde, upravu svojih državnih dobara, živom
pozornošdu prate, stoga nije ni veliko zanimanje,— koje se naročito
i u s lavonskoj krajini ležedim šumama posveduje —
nejasno, uzme li se u obzir, da jedan dio toga vojnokrajiškoga
područja sastoji iz nekretnina, koje su ved i prije
novozauzeća od Turaka, sačinjavale ugarsko državno dobro, dok
je ostali, i to daleko veći dio istih bio privatno vlastničtvo,
za koje su i opet posjednicima odstupljena vredna kameralna
dobra ugarske krune.


Ovome obdemu i na razni način izraženomu zanimanju
dao je i državni sabor zemalja ugarske krune, zakoniti izražaj
time, da je pozvao ministarstvo:


a) da nastoji, da se ta prodaja bude samo onda realizovala,
ako bi se iz priobdenja moglo zaključiti, da se prodaja
ta bez umanjenja same vriednosti suma neda dulje odlagati, a
za koji se slučaj i opet valja staviti u položaj, da se dotičnici
uzmognu uvjeriti, da de to unovčenje uzsliediti samo uz sto
povoljnije uvjete;


b) da se za one stanovnike kojima pripada suuživanje posjedi
se imajudih šuma, ved i unapred izluči, dosadanjem užitku
odgovarajući dio; i napokon


c) da za slučaj, ako bi se ministarstvo iz danih mu saobdenja
uvjerilo, da naumljena prodaja s obzirom na količinu
prekoračuje onu mjeru, koja odgovara drvnomu prirastu, ter
s toga s obzirom na redovito godišnje uživanje izostati može,
onamo djeluje, da se čitavi unišli iznos, pod uplivom ugarskohrvatske
vlade, izključivo samo za takove u hrvatsko-slavonskoj
vojnoj krajini izvesti se imajude investicije upotrebi, koje i
doista jednako leže u interesu rečenoga područja kao i cielokupne
ugarsko-hrvatske kraljevine.


Mi smo ove zahtjeve, sto ih državni sabor zemalja ugarske
krune stavio na ugarsko ministarstvo, doslovno ovdje iztaknuli
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 260 —


posto oni u istinu sve ono sadržavaju, na što se još i prije
odgovoriti mora, nego li se bude samo još otvoreno pitanje moglo
temeljito razpraviti.


Skupiv sve u jedno, te slieded naravni slieđ, sliededa su
pitan´a, kojih riešenje prije svega smatramo nužnim:


1. Kani li krajiška uprava iz slavonskih državnih šuma i
doista vedu količinu staroga drva prodati, nego li što to odgovara
tekudim sječinama i ako da, u kojem množtvu unovčiti?
2. Koji su razlozi temelj tom možebitnom naumu;
3. Kojim načinom želi krajiška uprava to unovčenje provesti

4. U koje bi se svrhe imali novčani iznosi te provedbe
upotrebiti;
5. Što bi trebalo učiniti, da se odnosne namjere krajiške
uprave uzmognu provesti bez ustrba na prava tredih?
Ova su pitanja po vrlo poštovanim članovima povjerenstva,
gospodi pukovniku Konigu te ravnatelju šumarske akademije
Wessely-u, dielomice ved u odnosnoj sjednici od 10. kolovoza,
a dielomice i uz naknadna nadopunjenja g. pukovnika Koniga


— u cielosti svojoj jur objašnjena, i s toga držimo, da ne budemo
krivo postupali, ako li ovdje dotična razjašnjenja po redu gori
iztaknutih pitanja, u kratkom ponovimo, a na svako njih odmah
i naše nazore nadovežemo, te onda tek na koncu i naše konačno
mnienje o predidudemu izjavimo.
Bilo nam je priobdeno, da u Posavini ležede državne same
u brodskoj pukovniji zapremaju:


20.000 jutara mladike,
8.000 „ stromlja
2.000 „ srednodobnih i
56.000 „ prastarih sastojina, a nasuprot onda
u petrovaradinskoj pukovniji: 48.000 sječi dozrelih prastarih
sastojina; ukupno dakle u okruglom 134.000 rali, vedim dielom
hrastovih šuma, pak da krajiška uprava namjerava od tog pra


ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 261 -starog
drva, u brodskoj pukovniji 18.525 rali
a u petrovaradinskoj pukovniji . 11.475 rali
ili ukupno 30.000 rali prodati, pod uvjet
njihovoga izrablenja u 20-godišnjem razdobju, a zatim odnosnu
površinu dati izkrčiti, te trajno predati poljskom gospodarenju.
Preostale stare sastojine sa 74.000 rali pako, od kojih 34.000
rali odpadaju na godišnje sječine, a 40.000 rali na prištednje
starih sastojina, da se podiele na 30 jednakih godišnjih sječina,
pa svaku njih putem predzabrane i nakon prediduce posječe
manje vrednih bielih vrsti drva i uzsliedivše oplodnje
žirom, čistom sječom posjede, dakle tako da se ova površina takodjer
i za budude uzčuva šumskome uzgoju.


Dvadeset godišnje — odnosno tridesetgodišnje uporabno
doba za sve prastare sastojine u slavonskoj Posavini — opravdalo
se je sliededimi razlozi:


1, Sastojine su te ved stare preko 200 godina, u toplome
podneblju, na kriepkom naplavnom tlu uzrasle, poŽimaju ved
obumirati, prirast im je manji no gubitak sbog truleži i sušenja
pojedinih stabala i njihovih dielova, a usljed bezprestanog
prebivanja one ved ni ne predstavljaju suvislu sklopljenu šumu,
ved sastojine sa jedva kojih 30—40 stabala po rali, a uz to
broj tih suharaka raste od godine na godinu sve više, tako da
im tehnička uporabivost drva, nemože dulje od 20—30 godina
podržati i t. d.


2. Ne radi se tuj o predhvatu, dakle ne o načedu glavnice,
dapače naumljenom bi uporabom imale, u razdobju od 20—30
godina dođi do posjede jedino redovite sječine, a od ono 70.000
jutara se imade unovčiti samo onaj višak prastare šume, koji
je nastao usljed premalenih sječa u prijašnje doba, sbog pomaajkanja
potrebe na drvu kao i nestašice prometila.
Opis naravnoga stanja starih hrastovih šuma u Posavini,
označuju članovi povjerenstva Hidegfethy i Diwald, koji su jur
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 262 —


dešde imali priliku, da te po svojoj vrsti jedine šume proputuj«


podpuno odgovarajuće zbiljnim odnosajima — ter se i pod


pisani priključuju bezuvjetno topoglednim vrlo jasnim izjavama


gospode pukovnika Koniga i ravnatelja šumarske akadamije


We88ely-a.


isto se ipak tiče tvrdnje, da se u upitnim šumama nalaze
i iz prijašnje dobe prištedjeui visci drvnoga materijala, to takove
nemožemo priznati ispravnim. Ved ta okolnost po sebi,
da se po jutru tih starih šuma, koju je gosp. pukovnik Konig
skroz izpravno označio kao posljedicu prijašnjeg gospodarenja,
sada samo još po 30 — 40 stojedih stabala nalazi, upuduje nas
donjekle na to, da se tuj doduše radi o prekomjernoj prastarim
drvedem obrasloj površini, nu jedva i o višku rastude
drvne glavnice. A ovo se može i brojevno priličnom sigurnosdu
dokazati. Prije toga moramo ipak moliti, da nam se dozvoli
iztaknuti još i njeke obde poznate činjenice, da nas se što
bolje razumije.


Svaka se šumska glavnica sastoji prije svega i? tla, a onda
iz kako ved prema danim prilikama raznoličnoj količini živućega
drva, koje u ukupnom svom godišnjem prirastu drvne
rente, a u ovima zajedno sa možebituimi nuzužitci prikazuju
kamate šumske glavnice. Normalna veličina živude, ter po
dobnim razredima pravilno poredane drvne gromade šumske
glavnice, obično je ovisna o razprostranjenosti, položaju i stojbinskim
odnosajima površine, o vrstima drveća kao i o ustanovljenoj
dobi obhodnje


Izrazi »drvna materijalna glavnica« i »drvni materijalni
potrošak« imati će dakle samo onda smisla, ako li se odnose i
na površinu njeke stanovite već izlučene gospodarstvene jedinice.


Imade više razloga podielenju velikih šumskih površina u
takove gospodarstvene odjele, a za svaki njih, umni šumar posebice
nastoji uzgajati, normalnoj površini i naumljeoim odnosajima
odgovarajuću, u pravilnom sliedu dobnih razreda, sa podpuno
obraslim površinama — sveudilj prirasteću materijalnu
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 263 —


drvnu zalihu. U jednom su slučaju tržni odnošaji a u drugom
i opet odnošaji prirasta mjerodavni, u svakom slučaju ipak
neće biti uputno, neuvažavati pri tom i mogudnost potrajnoga
podmirenja — napose i vedih servitutnih prava.


Prije dakle, nego predjemo na samo pitanje, radi li se u
našemu slučaju o načedu glavnice ili ne, držimo da nam je
svratiti pozornost i na to, da nam se naumljeno spojenje posavskih
suma dvijuh pukovnija — s obzirom na tamo obstojede
šumske služnosti — nečini dopustivim, ved i zato što se
tim izključuje mogućnost jednoličnog podmirenja sveukupnih
služnosti. Ovo bo može samo onda obstojati, ako se toli u
brodskom koli i petrovaradinskom dielu budu vodile i jednolične
godišnje sječine, odgovarajude potrajnom prihodu svakoga
njih.


Kada bi se naime htjelo, u sliedstvu tog zajedinstva, pretežno
sječi u brodskim šumama, to ipak u petrovaradinskoj
pukovniji — povremeno i dalje stojede stare sastojine nebi
mogle u nikojem pravcu izpunjavati i zadadu podmirbe brodskih
ovlaštenika, jer brodjanin, svoja pravoužitnička prava u petrovaradinskoj
pukovniji niti smije a niti je dužan tražiti, — a
to sve negleded na to, da bi takovo ovlaštenje ponj bilo i s
obzirom na veliku udaljenost dotičnih šuma od njegovoga obitavališta
— u večini slučajeva ipak samo nominalno.


U sličnom bi položaju, u protivnom slučaju bili onda dakako
i petrovaradinci.


Da se dakle pitanje odnoaede se na načede glavnice uzmogne
8 pravog stanovišta prosudjivati, treba da na Savi ležede
sume brodske i petrovaradinske pukovnije posmatramo
kao dva medjusobno odjeljena, a s obzirom na potrajno uživanje
i medju se neovisna gospodarska tijela.


Da se šume posavske ravnice brodske pukovnije, imadu
smatrati posebnom gospodarskom cjelinom, mora se i sa šumarskoga
stanovišta odobriti, u koliko se to prikazuje podpuao
opravdanim, toli osebujno veličajnioai, a po cieloj površini
jednakimi odnošaji prirasta, kao i jednakom uporabnom vried
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 264 jQ0Š<
5u njihove drvne proizvodnje, ter prometnim kao i tržnim
prilikama. A može se tomu još tim manje prigovoriti, pošto
se i po uvjeravanju gosp. pukovnika Koniga mogu i servitutna
prava stanovništva, predjela ne nalazedih se u nizinama iz
ostalih dvijuh, to jest bukovih visokih i sitno šumskih gospo


darskih jedinica potrajno pokrivati, a napokon što su ovdje
u sva tri uredjajna tijela i dobni razredi u prilično jednakom
omjeru zastupani.


Drugačiji su ipak odnošaji u drugom u kombinaciju uzetom


dijelu t. j . u šumama petrovaradinske pukovnije.


Ova 48.000 rali zapremajuda šumska površina sastoji iz
jednog jedinog dobrog razreda, a to samih jur za sječu prezrelih
stabala.


Da li bi onda prema tomu bilo uputno — iz stanovitog
večeg šumskog predjela — posebno izlučiti sječivi dobni razred
ili bar veliki dio istoga — kao posebnu gospodarstvenu jedinicu
— u obde je dvojbeno. Potanji sud o tom posebnom slučaju
nemožemo zato izraziti, posto šume petrovaradinske pukovnije
do sada još nisu u šumsko gospodarskom pogledu
uredjene, te što baš zato gledom na te sume, nema ni vjerodostojnih
podataka o obstojedim dobaim razredima kao ni
vladajudim prirastnim prilikama i obstojedoj drvnoj zalihi.


Kad bi se medjutim odustalo od toga, hode li izlučenje od


48.000 jutara najstarije drvne zalihe na ostale šumske površine
petrovaradinske pukovnije štetno djelovati na odnošaj dobnih
razreda, te nede li tim i mogučnost potrajnoga podmirivanja
služnih prava petrovarađinskih pravoužitnika dođi u pogibelj,
tada se možemo i glede visedeg pitanja uačeda glavnice, gledom
na svaki tih dvijuh gospodarskih tijela upustiti i u potanje
razpravlanje, čim nam samo bude poznata još i obhodna doba,
koja se i nade odgovarajude postojedim odnošajima uzeti za
temelj obračunanju normalne drvne zalihe na tim površinama.
Tečajem vječanja na 10 kolovoza izjavili su koli g. pukovnik
Konig, toli i gosp. ravnatelj šumarske akademije Wesely,
ponovno nazor, da de hrastovi Posavine po svoj prilici
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 265 —


biti u budude sa 100—120 godina dorasli za sječu, u kolikose
od pravilno uzgojenih šuma u toj dobi može ved i kud i
kamo veči prihod izčekivati — a uz to računati i na posve
zdravo, te u cielosti za gradju sposobno drvo.


Ma sve da i mi rado dopuštamo, da se uz 120 godišnju
obhodnju bude tamo moglo posve zdravo i za gradju podpuno
sposobno drvo uzgajati, to nam se ipak s druge strane čini
obhodnja od 100—120 godina zato nedostatnom, sto smo osvjedočeni,
da se kod takove obhodnje ne može postići i najveću
moguću merkantilnu vriednost, pošto bi se pri tom postigao
manji broj stabala-dužica, dakle onu vrstu robe, za koju su
slavonski hrastovi usljed izvrstne svoje cjepkosti i lahkoće izrade
najsposobnije, a na kojima se i velika vriednost tih šuma
većim dielom osniva,


Nije nepoznato, da je po šumskome katastru izvedenom
vrlo točnom iztraživanju tamošnjih odnošaja prirasta — dokazano,
da se najveća proizvodnja drvne gromade u tim hrasticima
neda prije postići, no izmedju 140 i 150 godine starosti,
te da 200 i više godina stara uzor stabla istih, u prsnoj visini
tek poprečni promjer od 27 palaca imadu.


U 100—120 godina starosti, mogla su ta debla prema
tome imati tek poprečni promjer od najviše 19—22 palca, a
odbijemo li od tuda na račun kore i bieli — malo računajući
4 palca, to moramo doći do spoznanja, da je promjer za gradju
sposobnoga diela debla — (poprečnih) uzor stabala u tim šumama,
mogao uz 110—120 godišnju obhodnu dobu tek 15—18
palaca mjeriti, a to potvrdjuje i opet naš nazor, da je najveći
dio drvne gromade tih sastojina u toj dobi bio za izradu dužica
(tj. cjepka gradje) još nesposoban.


Gospodin ravnatelj šumarske akademije Wessely čini se,
da goji nadu, da će pravilno odgajane sastojine, uz rane i češće
opetujeće se povrede, tamo već i u mladjoj dobi ppstići željene
dimensije, mi se ipak tome nazoru nemožemo priključiti.


Iz opisa posavskih šuma, koje nam je vrlo poštovani g.
ravnatelj toli liepo pružio, razabrati je naime, da se u tim
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 266 —


šumama nemogu lahko nadi stabla mladja od 200 godina, i
to iz razloga, koji su nam takodjer skroz istinski predočeni.


Po tom pako nisu tamo ved kroz čitavih 200 godina nova
stabla ni uzrasla, pa da i jesu, ona bi pod pritiskom jur obstojedih,
bila morala i onako hiriti.


Dapače bit će, da su sadanja stabla ved od prvoga začetka
pripadala gospodujudem razredu, pošto hrast nemože
trajno i kroz dulje vremena podnašati ni zasjenjivanje ni jači
pritisak sa strane sa odnosnim posliedicama.


Uz to se je ovdje kroz malo ne dvijesta godina, putem
vrlo izdašnog prebiranja, neprestano išlo samo za onim, sto
mi ranimi i Češde se opetujudimi povredama nastojimo postidi;
pojedina su su se stabla najme sve vise i više osamljivala, i
i to tim više, što su se bezdvojbeno uvjek u prvom redu samo
ona stabla vadila, koja su ostalima pretila zasjenjivanjem. Na
laj se je način onda i mjestimični posti´aniČni pritisak postepeno
na najmanju mjeru svadjao, korenje i krošnje preostalih
stabala dobivahu tim sve vedi prostor za razvitak; organi
prehrane i asimilacije se pri tom mogoše sve vise i raznovrsnije
množati i širiti, a svim tim su bili dani i uvjeti za postignuće
izvanrednih dimenzija i to u podpunijoj mjeri, nego li će se
to modi u buduće postizavati pitem redovitih proreda.


Uzmemo li uz to još i to u obzir, da de nakon naumljene
promjene vrsti kulture od 30.000 jutara, imadu izvesti odvodnje
i podignuti nasipi, a tim de se bezdvojbeno i veliki dio preostale
šume izsušiti, te da g. pukovnik Konig dapače drži da
bi se imalo i izsuženje sveukupne posavske nizine u interesu
racionalnoga šumarenja provesti, to mi onda još i tim manje
možemo zagovarati manju od 150 godišnje obhodnje, jer de se
usljed toga izsušenja onda tamo svakako i odnošaji prirasta
na drvu znatno promjeniti, tako da bi se pri tom doduše najvedi
poprečni godišnji prirast moguće i prije, nu zato i opet
zahtjevane dimenzije sigurno samo u mnogo kasnijoj dobi
postići mogle.
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 267
A kada bi se onda, sbog veće proizvodnje drvne gromade,
btjela obhodnja sniziti, to se ipak postignutom većom tvarnom
kolikodom ipak nebi mogao taj manjak naknaditi.


Vratimo se sada opet k samom pitanju naceća šumske
glavnice, pa uočimo li pri tom u kombinaciju povučene petrovaradinske
i brodske gospodarske jedinice, i to svaku njih za
se, te uz predmjevu 160 godišnje obhodnje, dođi ćemo do sliededih
zaključaka:


Upravno područje Posavine u brodskoj pukovniji obuhvaća
u okruglom površinu od 86.000 jutara. Odgovarajuće tamošnjim
odnošajima prirasta, imalo bi se na toj površini kraj 150 godišnje
obbodnje, nalaziti stalno na panju drvna zaliha od poprečno
66´3 normalnih hvati drva po jutru. Višak bio bi ipak
samo ono, što se više od toga na drvu na toj površini nalazi,
načećem glavnice, pako mora se onda označiti izrada svakoga
pojedinog hvata drpa, za koji bi se ta gori spomenuta zaliha
umanjila.


Ma da i nemožemo posve točno znati, koji iznos današnja
zaliha te gospodarske jedinice iznaša, to nam ipak nije nepoznato,
da je prije kojih pet godina, (dok je površina starih sa-
Btojina još za podpunih 8000 jutara veća bila nego li sada)
iznosila tek 5,54-3.400 normalnih hvati, dakle da je već onda
bila za čitavih 159.01)0 normalnih hvatih premalena.


Moći je stoga svom sigurnošću uztvrditi, da šume spadajuće
pod Brodsku Posavinu, izkazuju nerazmjerno veliku površinu
starih sastojina, nu uza sve to one ipak nemaju višak,
već dapače i znatni manjak na materijalnoj zalihi.


Na ono 48.000 jutara petrovarađinskog gospodarskog područja,
imala bi se uz gornje predmjeve trajno nalaziti drvna
zaliha od 3,182.400 normalnih hvati, nu pošto sadanja zbiljna
zaliha, u istinu prema uspiehu obavljene procjene na tamošnjoj,
irčenju namenjenoj površini od 11,475 jutara, samo 3,508.800
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 268 —


normalnih hvati iznaša, to se po tom izkazuje ovdje u istinusamo
višak od 326.400 normalnih hvati t. j . jedva onoliko,
koliko će po vjerojatnosti već i danas iznašati manjak u brodskom
području.


K tomu dolazi onda još i to, da se pokusne plohe tih


11.475 jutara sve nalaze baš u onim šumskim djelovima, što
su od mjesta i ljudi najudaljeniji, tako, da su to po tom bezdvojbeno
i najbolje obrasli dielovi na čitavom površju.
Nu dopustimo, da i taj višak kao takav i u istinu postoji,
to on ipak ne dotiče ni da 4.500, dakle kud i kamo manje
od gori označenih 11.475 jutara, odnosno kroz 20—30 godina
čitavo površje od 48.000 jutara, posvema pokrije.


U ostalom se izvanredno načede glavnice, kod proveaenja
krčenja 30.000 jutara, nebi moglo uz pretvorbu kulture ni onda
mimoiči, kada bi se u prilog naumljene veleprodaje drva, naproti
tu navedenim razlogom, uzela za podlogu računa bilo
kako nizka obhodna doba.


Šumska površina, koja se želi krčiti, da se konačno onda
poljskoj težatbi privede, nespada pako onim časom, kada postaje
poljem više u skup onih površina, s kojima JB do sada
sačinjavala šumsko gospodarstvenu eielinu.


Ona se od toga časa mora smatrati odieljenom posebnom
šumskom glavnicom; koje načede odgovara ukupnoj vriednosti
sječi namjenjenoga drva, a koja u ovome slučaju, glasom´procjene,
znatni iznos od 21,000.000 forinti iznaša.


Držimo, da smo tim dokazali, da ovdje svaka uporaba
znači i načede glavnice, samo što se pri tom takova prenaša
na vedu sječivnu površinu, od one, koja odgovara dobi obhodnje
najvede a podjedno i najvrednije proizvodnje drvne gromade,
te pošto smo uz to dokazali i to, da naumljeno krčenje od


30.000 jutara tih šuma svakako i bezuvjetno predmjeva i znamenito
načede glavnice, slobodni smo glede toga krčenja još


ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 19     <-- 19 -->        PDF

269 —


njeke dalnje opazke i to sada sa drugoga stanovišta iztaknuti, a tek
oada preci demo i na samo pitanje naumljenoga unovčenja drva.


Krčenje od 30.000 jutara šumske površine i upotreba iste
u ratarske svrhe opravdava se; nepovoljnim razmerjem izmedju
šumskoga i poljskoga tla u brodskoj i petrovaradinskoj pukovniji
; zatim što ta površina leži daleko od naselaka, sred šumske
pustinje, koja bi se time onda mogla dielomice napučiti, i
što se to tlo odlikuje sposobnostmi, usljed kojih bi vjerojatno,
uz poljoprivredu, odbacivalo mnogo veći potrajni čisti prihod,
nego li se to i uz najbolje šumsko gospodarstvo polučiti može.


Istinitost prvo spomenutih motiva ni mi ne poričemo, držedi
t´ kodjer, da je povečanje težatnoga tla duž Save umjesno,
mislimo ipak, da se financijalna prednost toga poduzeda, a napose
i pitanje, da li je ved i sada vrijeme, da se to krčenje
izvede, neda prosuditi, dok god ne budu toČno poznati i trogkovi,
što su neobhodni, da se ta površina učini i doista i za
poljoprivredu sposobnom.


Ovi će predizdatci zahtjevati iznose, koji se ne smiju
omalovažavati, a kojih vedi dio nede odpasti na odvodnju i
na obranbene gradnje protiva poplavleaju, ved vjerojatno na
same troškove krčenja.


Snabdjeveni u tom pogledu vlastitim iskustvom, mislimo
da nam je slobodno tvrditi, da krčila se stojeda šuma ili samo
panjevi, ipak de kamati za ove kao i napreds pomenute radnje
potrebnih novčanih izdataka dosedi iznose, koji će od ostaloga
čistoga prihoda tih novih oranica odbijeni, po svoj prilici znatno
smanjiti izČekivane financijalne probitke


Trebalo bi zato iznos tih troškova izračunati prije, nego li
se odluči, za toliku šumsku površinu odrediti postupak, koji
usljed mogućnosti prirodnog novo oplodjenja postaje dvojben,
tako da se onda, kada bi se naum morao sbog troškova
napustiti, u istinu nebi ni oranice ni šume, ved samo za dugo
doba doista pusta površina stvorila. 21
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 270 —


Uz to se pri tom nebi smjelo pustiti ni to s vida, da se
na istodobno izsušenom ostalom tlu, takodjer ved nebi mogle
u isto vrieme — a valjda ni u obde ved uzgajati takove orijaške
i veievredne sastojine, kakove su sadaaje — što nam ved
i sada medjasne, poplavama nepodvržene šume u zemlji — jasuo
kazuju.


U pogledu naumljenoga načina unovčenja, onoga drva što
se nalazi na površinama namienjenim poljskoj težatbi, razabiremo
iz predloženih nam prodajnih uvjeta; da je Čitava ta
površina podieljena u 20 malo ne jednako velikih razdiela, a
svaki je njih napose procijenjen s obzirom na drvnu gromada kao
i razvrstbinsku vrstnodu, a ukupna im je vriednost u novcu
ustanovljena sa 21,088.214 tor; da se drvo nalazede se na
toj površini proda, bilo po česticama bilo i u djuture, nu da
uz jednake uvjete ide prednost onomu koji stavlja komulativnu
ponudu; da je dostalac dužan, cielu površinu u roku od 20
godina čistom sječom posjedi; nu da mu uz to pripada, sječu
takodjer i u kraćemu razdobju provesti, a osim toga najstarija
stabla, na sveukupnoj sječivoj površini posjedi i prije prebiranjem
putem predhvata.


S obzirom na ove uvjete kao i ono, što nam je u prvoj
sjednici u podkrepu istih saobčeno, slobodni smo staviti sliedede
naše primjetbe :


U nacrtu dražbenih uvjeta označeno je doduše maksimalno
doba trajanja sječe, manjkaju ipak pri tom posvema ustanove
glede minimalne debljine drva, kao i ona do kada se izradjeno
drvo mora sa sječina odstraniti.


Uzme li se pako na um, da de samo gorivo drvo, što
se na toj površini nalazi, izdati 1,309.245 hvati, te da de u
slučaju, da se godimice i samo dvadeseti dio te površine posječe,
biti godišnje 65,462 hvati takovoga goriva, to je onda
vrlo vjerojatno, da de kupac, u koliko bi svoju probit našao
ved u gradjevnomu drvu, ili da dodje u pogibelj, sto bi se
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 271 —


lasno moglo dogoditi, da gorivo drvo u obde nemože ili samo
gubitkom može prodati, da de on onda radje, veliki dio za
gradju nesposobnih stabala ili dielove istih ostaviti neizradjene
na površini — a time na tim sječinama, svaku dalnju kulturu
tla 73. dugo vremena absolutno onemoguditi; a po tom bi krajiška
uprava onda morala sama naknadno i na vlastiti račun
i to silnimi troškovi, to odstranenje i cišdenje provesti.


U sumi, gdje su razlike u starosti pojedinih stabala neznatne,
neda se relativna starost stojećih stabala u obde toČno
ocjeniti, pa bi kupac po svoj prilici uvjek najvriednija stabla
označivao i najstarijima, bez da bi se ta njegova tvrdnja mogla
i razložno pobijati.


Mnogo je važnije i odlučnije onda još i pitanje, ima li
se prodati ciela površina na jedanput i čitava gromada u pitanju
stojedeg drva uz sadanje tržne ciene.


Po našemu mnienju bio bi takav postupak skopčan po
državu vrlo znatnimi neposrednimi štetama.


Prve došle bi do izražaja prije svega u razmjerno nizkoj
ponudi, zatim u gubitku onih prednosti, koje obečavaju vjerojatni
prirast ciena robi na svetskom tržištu kao i surovoga drva
u šumi.


I što se ponuda tiČe, bojati se je istih nepovoljnih posljedica,
proda li se čitava gromada jednome poduzeću ili u
manjim cesticama više njima — te bude li poduzetnik ograničen
godimice samo na jednu 20 površine ili da mu se dozvoli
cielu površinu u povoljno kratko doba posjedi i izraditi.


Consortium koji na čitavu površinu reflektira, nede ni
kod izrabllvanja u 20 jednakih godišnjih obroka trebati mnogo
nudjati, u koliko takav posao zahtjeva uz orijaške glavnice u
novcu, razum, stručno znanje, obzirnost i slobodu u razpolaganju,
tako da se ved s obzirom na to nemože izčekivati živahna
konkurencija.


Ponude na pojedine čestice, takodjer ne mogu uz predrojevu
gori spomenutog načina ograničenja i podieljenja vre
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 272 —


mena izrade, biti osobito velike, pošto 20 dio jedne čestice aedaje
ni posla kroz jednu čitavu godinu, a nepodnaša ni u po-^
trebu velikih prometnih glavnica — u svrhe omogudenja bolje
izrade, dakle za naselke radničke, drvarska industrijalna po


duzeća, prometila i t. d.
Ponudama na 2 do 3 čestice u jednom, suprotivne su
iste zapreke, dok se prvo spomenuta mana još i onda mora
izčekivati, ako se ukupno površina i samo u dva ili tri
dijela proda.


Kada bi pako, bilo veletržci, bilo malotržci htjeli — dakako
u slučaju takove dozvole, odnosnu drvnu gromadu i u
kraćem ili dapače i što kraćem razdobju izraditi, to bi oni t´m
manje bili onda u stanju, staviti odgovarajuće povoljne ponude.


Gledom na ogromne gromade, koje bi svi kupci zajedno
a istodobno morali baciti na trg, oni bi bili prisiljeni, da si
svaku drugu konkurenciju onemoguće, cienu gradjevnoga drva
sniziti, a i gorivo drvo ne samo bez dobitka, već dapače velikim
dielom i uz stanoviti gubitak prodavati — a to sve
samo, da sječine uzmognu i pravodobno izprazniti.


Uz takove odnošaje pako nije nevjerojatno, da se predvidjauje
tih posljedica, bude vrlo osjećalo već i kod samih
ponuda.


Poplava tržišta robom, moralo bi uz to toli za državu koli
pojedince uroditi još i drugim štetnim posljedicama. Susjedni
šumovlasnici došli bi tim u neugodni položaj, da izrabljivanje
svojih suma posve obustave. Porez za šume i upravne troškove
pako morali bi i uzprkos toga plaćati, a to bi i ne samo na
gospodarstvene odnošaje tih sumoposjednika i na poreznu im
snagu već i na samo žiteljstvo vrlo štetno uplivalo, ii koliko
je i ovo svoju privredu dosada ponajviše baš u tim šumama
nalazilo, a nije pripravno, da sada odjednom ostavi kuću i kućište,
da zamjenu toj zaradi traži u krajiškim šumama.


A to je posredna šteta, koju je država dužna već i iz državno
financijalnih obzira odvratiti.
U ostalom tim je nevjerojatnije, da će se kraj naumljenoga
načina unovčenja, postići i sbiljnoj vriednosti drva od-^
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— ´^T6 —


govarajuda ponuda u koliko u nacrtu prodajnih uvjeta nije
pridržano državi i pravo povrate svih ponuda, pak bi prema
tome mogla i najpovoljnija ponuda — glasiti i na manji iznos


— od polovice same procjenbene vriednosti.


Ako li je pako nizka ponuda, kraj naumljene sveukupne
prodaje cielokupne gromade u jednom, vjerojatna, to je onda i
posvi´ sigurno, da se predloženim načinom unovčenja država odriče
i svih prednosti vjerojatn oga porasta vriednosti drva.


Da de ovaj porast kao konačni resultat svih amo sasjecajudih
odnosaja u razdobju od 20 godina, predmjevajudi dapače i
promjene i vremeno padanje, ipak nastupiti, to uvjerenje mislimo,
da nam je i nakon najtočnijeg prosudjivanja proturazlogah,
što ih je g. ravnatelj šumarske akademije Wessely naveo
i tumačio, zastupati.


Ma sve da i dopustimo :
da Brasilija prieti našim hrastovim vriednotama ozbiljnom pogibelju;


da će se u buduće lagvi i dužice graditi manje drvotrošedim
načinom, i da de te okolnosti u savezu sa obćom nerodicom
vinograda, tražnju za hrastovinom umanjiti, te tako mogude
i na ciene iste nepovoljno djelovati, to ipak niti nam se
ta pogibelj čini blizka niti dosta velika, da bi se tim prodaja
ciele drvne količine, uz sada postidi mogude — ma i sadanjim
prilikama odgovarajude, ciene dala opravdati.


Sto više mi držimo, da de industrija i trgovina, na putu
brzog napredka, s jedne strane, možebitno suvišno postalu drvau
gromadu, odmah u drugim smjerovima opet uporabiti.


Za primjer tome pozvat demo se na ciene goriva drva,
koje su takodjer nakon obće upotrebe kamenoga ugljena, toga
sigurno modnog suparnika, ipak sveudilj i postepeno rasle.


Nu da baš i ciene svjetskog tržišta iste ostanu, ma da
povremeno ponješto i padnu, to će uza sve to ipak i vriednost
surovoga drva u Slavoniji za 20 godina znatno poskočiti.


Ako bas tvrdnja g. ravnatelja šumarske akademije Wesaely-
a, da dobitak trgovaca i industrijalaca, koji drvo u šu
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 274 —


mama slavenske Posavine uz tarifalnu cienu kupuju, danas nije
vrlo velik, i nije bez temelja, to ipak držimo, da je g. Wesselj^
pri tom prave uzroke toga pojava krivo shvatio.


Po njegovu leži krivnja u tamošnjoj visini ciene surovomu
drvu, koju ipak u istinu mi i samu o sebi a i u prispodobi
s drugima n. pr. cienama drva na panju u Francezkoj ili i
cienama francezke dužice na svjetskim tržištima, u istinu smatramo
tek vrlo umjerenom.


Ako li je dakle dobit i prkos toga vrlo neznatna, to su
tome razlog samo izvanredno visoki prevozni troškovi, što se
lahko dade i prosuditi, uzme li se na um, da kubična stopa
surovoga drva u Posavini 13 —17 novčida stoji, dok svjetska
tržna ciena za 1000 komada francezkih dužica, \e6 sada 126 for.
izdaje; proizvodnja i nadzor nasuprot jedva 20 for. iznašaju.


U istinu vidimo dalje, da postoji i ozbiljni namjera gradnjom
željeznica i prokopa pređusresti u najizdašnijoj mjeri baš
i t m prometnim neprilikama, te tim u što mogude kradem
razdobju stvoriti sredstva, kojima de se, kako se g pukovnik
Koriig posve sgodno izrazio »izvoz drva olakšati, a tim i njegova
vriednost podignuti«.


Opetujemo s toga, da nam se prodaja sveukupne drvne
gromade uz sada mogudu cienu čini neumjestnom, a naše je
mnienje, da bi se glede toga unovčenja valjalo sliedečih načela
držati: trebalo bi da gromada, koja de se jednomu poduzedu
predali nebude premalena, jer takova ne podnaša s jedne strane
velikih poduzetnih troškova potrebnih u svrhe racionalno intenzivne
izrade, nu s druge strane ipak nebi smjela biti ni tolika,
da bi se tim konkurencija glavnica srednje kolikode izključila,
a samo onu najveće omogućila, a napokon valjalo bi
se okoristiti i prednostimi predvidjenog dizanja ciena drvarske
robe kao i drvne surovine.


Onm načelima odgovarajude valjalo bi:


1. Površinu od 30.000 jutara podieliti na 5 jednako velikih
hrpa, a ove pojedince u četirgodišnjem razdobju podvrći
dražbtnoj prodaji, na temelju ciena, koje odgovaraju svakdobnim
odnošajima.


ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 275 —


2. Trebalo bi od svake hrpe godimice obdenito ne više no
4-ti dio posjedi, iznimice mogli bi se ipak dozvoliti i predhvati,
do veličine jedne polovine jedne čestice. Predhvatnu
posječu pojedinih stabala, valjalo bi ipak ograničiti izključivo
samo na jur osušena stabla odnosne sječive površine, a najdulje
iza 5 godina, računajući od dana preuzeda, imala bi ciela
površina biti posječena i oČišdena.
3. Na temelju točnog prouČenja troškova i probitaka
valja riesiti i pitanje, da li pretvorba u oranice ili pridržanje
šume, a prema tome onda ustanoviti i saro način izrablenja.
4. Trebalo bi jasno izraziti, do kada se i što od sječive
površine imade očistiti, i napokon.
5. Trebalo bi se naročito pridržati pravo, da se ponude,
koje više od 10 1.57o zaostaju izpod procjenbene vriednosti,
ne uzmu u obzir.
Na taj način držimo, da se probitci države izravno i neizravno
mogu najbolje očuvati, jer i ´/j gromade, još odgovara
uvjek iznosu od preko 4 milijuna forinti, a tim čini i podlogu
posla, koji se sigurno ne može nazvati premalenim, a koji
nebi podnašao i troškova raznovrstnih investicija, a da ipak i
opet nije prevelik, a da bi pri tom bile isključene glavnice
srednje ruke.


Podjedno bi tim dana i poslovnoj radinosti prilika, da
posao za prvih četiri godina točno prouči, da se sabere, da
snagu sakupi, da onda u razdoblju od 4—5 godine, uzmogne
stavljati ponude, koje bi bile kadre svim interesom u jednakoj
mjeri odgovarati.


Pri tom bi ponude prve hrpe imale vazda te naravne
prednosti pred sliededima, koje bi im njihove ved organizovane radne
sile kao i jur amortizovane poduzetne gradnje, pred svakom
inom osjegurale. Ona bi dakle po tom uz umjerenu dobit
mogla velikom vjerojatnošdu i na to računati, da de joj posao
za čitavu gromadu ostati u rukama, a u koliko ne i to, a ono
da de sigurno u nasljedniku nadi dobrog kupca za svoje jur
poduzete investicije, tako da po tom ni onda nebi šteto vala, kada
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 276 —


jedna ili druga po njoj podignutih uredba, još nebi podpuno
bila amortizovana. Sve su to pako okolnosti, koje takodjer i
na visinu ponude prve hrpe povoljno uplivati moraju.


Konačno nam je onda još opaziti, da onda kada se jednom
načelno odluči prodaja drva na okruglo 30.000 jutara površine,
to drvo za investicionalne glavnice, uz po nama predloženi
način prodaje, tim vede jamstvo daje, u koliko tim državi dolaze
u prilog i probitci dojdudeg porasta ciena.


Što se naumljenih investicija tiče, uvidili smo iz pruženih
nam priobdenja, da se pri tom radi poglavito o osušenju baruština,
podignudu nasipa i gradnji vedih prometnih sredstava


Naročito imala bi se sagraditi željeznica od BarČa kroz
dolinu Une do Spljeta, zatim jedna od Oršave preko Zemuna
u Sisak, sa krilom u Osijek, ter izkopati kanal od Dunava u
Savu pravcem Vukovar—Samac.


Vedinom dakle poduzeda, u pogledu dopustivosti, kojih se
upliv ugarsko-hrvatske vlade, odnosno zastupstva zemalja ugarske
krune, nemože mimoići, a koji stoga samo spominjemo, neupuštajudi
se ipak i u pobližje raspravljanje o tom.


Jedino nam još opaziti, da se tvrdnja g. pukovnika K6niga,
da je rentabilitet projektiranih željeznica i kanala osjeguran
prevozom drvnih gromada, kod naumljenogizrabljenja drva.
dakako samo na vrijeme od 20 do 30 godina odnositi može,
pošto de poslije toga, te željeznice i kanali za spomenute šume
za dugo vremena pružati samo neznatne prednosti, niti one mogu
iz njih računat) na koju podporu.


Konačno valjalo bi po našemu mnienju, prigodom upotrebe
polučene kupovnine, uzeti obzir takodjer i na po naravi manje
blagom obdareno krajiško područje, kojeg stanovničtvo danas
još nije u stanju bez pripomodi i podpore postojati.
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 277 Tim
smo napokon došli i na onu točfcu, kada nam je
samo još odgovoriti na pitanje, mogu li se do sada razpravljene
namjere krajiške uprave odmah sada i oživotvoriti bez uštrba
na pravo tredih — odnosno što bi još i prije toga valjalo
provesti?


Radi se naime o pravoužitničtvu drvarije, paše i žirorine
graničara.
Iz odnosnih danih nam saobdenja vidimo, da ta prava u
brodskoj Posavini s obzirom na drvariju
iznose 28.000 b. hv. gradje


78.700 b. hv. goriva
dakle ukupno 106.700
bečkih hvati drva.
Stanje stoke pako i?naša u čitavoj brodskoj pukovniji:


25.423 konja i ždriebadi;
43.395 rogate marve i teladi;
54.263 ovaca i
77.608 svinja
U odnosnim trim kumpanijama petrovaradinske pukovaije
iznaša pravo drvarije 8.900 beč. hv. gradje


12.300 b. hv. goriva
dakle ukupno 21.200 b. hv. drva.
Stanje stoke u čitavoj petrovaradinskoj pukovniji pako
broji: 24.353 konja i ždrebaca ;


30.093 rogate marve i teladi;
123.378 ovaca;
1.074 koza;
61.322 svinja.
Po uvjerenju g. pukovnika Koniga, trebalo bi za podmirbu
gore rečenih drvarinskih užitaka — uz današnje stanje šuma


85.000 jutara, od kojih bi ´U, dakle kojih 21.000 jutara
moralo biti za sječu doraslo.
Po njegovu nazoru, mogao bi se onda i onoj izvan te površine
obstojedi višak staroga drva, za sliededih 30 godina bez
svake zapreke unovčiti, i to tim prije, što mladje šume kud^amo više trave imadu od starih — te što graničar samo u
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 28     <-- 28 -->        PDF

278 —


toliko pravo na žiropašu imade, koliko odgovara normalnoj zalihi
sječivoga drva.


Prije svega moramo opaziti, da smo bez prigovora usvojili
nazor gospode pukovnika Koniga i ravnatelja šumarske
akademije WeBsely-a, prema kojemu se prastari hrastovi slavonske
Posavine jedva dadu još dulje od 30 godina uzčuvati, u
koliko orijaškim koracima obumiraju.


Na to vrijedi za sve stare sastojine u rečenoj nizini, a
prema tome morati de ee unutar 30 godina bezuvjetno takodjer
i onih 21.000 jutara posjeći, što su namienjeni za podmirenje
pravoužitničkih prava, hodemo li udovoljiti zdravim
zahtjevom narodnoga i šumskoga gospodarstva.


Prelazed nakon ove opazke i opet na sam predmet razprave,
držimo:


Na služnostima osnovani šumski užitci imadu se smatrati
kamatima stanovite glavnice, koji se svake godine potraj no
imadu podavati, ili se moraju jeian put za uvjek stanovitom
vriednošdu odkupiti, i to glavnicom, koja zajamčuje kamate u
istoj vriednosti; zatim da se potrajno pokride šumskih užitaka
žiteljstvu svake pojedine pukovnije unutar područja iste pukovnije
— dapače tamo gdje je to moguće i za svaku obdinu
unutar granica iste obdine, osjegurati ima.


Ovo je osnovano i u odnosnim pravnim odnošajima, a leži
i u naravi stvari, kako smo to ved i u napred spomenutom
pobližje razjasnili.


Stoje li pako ovi nazori, onda se radi prije svega o odgovoru
na pitanje, hode li obzirom na brzom izrabljenju odgo


varajudi neizbježivi postupak sa šumom i potrajno uživanje
nuzužitaka biti mogude ili ne.
* *


Služnost drvarije što obtereduje šume u Posavini, spadajude
brodskoj pukovniji, iznaša kako jur gori rečeno, godišnji
užitak od 106.700 bečkih hvati, pak bi prema tome za po
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 279 —


trajno pokride istoga, bila potrebna, uz predmjevu obhodnje
odgovarajuće što mogude vedoj drvnoj proizvodnji, podpuno
normalni odnos dobnih razreda i podpuni obrast svih sastojina,
dakle normalne drvne zalihe, površina od najmanje 85.000
jutara, pri čemu ipak nije uzeto još i to u obzir, da pravoužitnici
danas za obteredenu površinu ni porez, ni upravne, ni
čuvarske troškove nepladaju.


Nu uzmemo li, da ti odgovaraju vriednosti vrlo neznatnih
pravoužitnidkih protudada, koje se sastoje u radaim prinosima
za ogradjivanje branjevina, to je ipak jasno, da ukupna površina
tih šuma sa 85.730 jutara na kojima, kako smo to jur
gore i dokazali, nestoji i najvedoj proizvodnji drvne gromade
odffovarajuda drvna zaliha, koja uz to po sadanjem svome stanju
ved jedva da i zadovoljava obstojedim drvarskim služnostima,
dakle da bi svaki hvat drva, koji bi se usjekao u svrhu vele


prodaje, značio načede one drvne glavnice, na potrajne kamate
koje dotično krajiško žiteljstvo misli dan danas da smije
pravovaljane zahtjeve stavljati.


U petrovaradinskoj pukovniji bila bi dovoljna za pokride
onih godišnjih 21.200 hvati pravoužitničkog drva, odpadajudeg
na tri satnije, uz gornje predmjeve, površina od 16,592 jutara,
nu da li bi drvarija, a napose žirovina i pašarija ostalih satnija,
sa ostatkom u petrovaradinskoj pukovniji naležedih se šuma, i
u kohko mogla biti podmirena, to se sada nemože još dokazati,
u koliko za te šume još neobstoji kataster, a prema tome
se niti odnosni odnosaj dobnih razreda niti sadanja drvna zaliha,
niti razlika u vrstnodi, kao ni oni dielovi površja nepoznaju,
koji svakomu pojedinomu razredu vrstnode pripadaju.


Prije provedbe odnosnih radnja, nemože se pako u poglede
ove pukovnije, u spomenutom pravcu u obde nikoje osnovano
mnienje podati.


Iz gornjeg jasno proizlazi, da se kod provedbe naumljene
prodaje drva, pravoužitniČka prava dotičnih krajišnika nebi u
nikojemu pogledu, niti za vrieme 30 godišnjeg unovčenja prastarih
sastojina, potrajno podmirivati mogla.
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 280 —


Kakovo bi pako bilo stanje tih prastarih šuma, iza mi-
nuda 30 godišnje uporabne dobe, slobodni emo sliededim primjerom
razjasniti.


Unutar 30 godina imale bi se prastare sastojine slavonske
Posavine do zadnjeg stabla predati sjekiri i pili, jer što bi
tada još starih šuma preostalo, tehnički je neuporabivo ih truleževina,


U brodskoj Posavini postojat de dakle onda sliededi vriednostni
omjeri dobnih razreda:


1 — 30 godišnjih sastojina sa 56.000 jutara površine


oko 45 > » » 20.000
» 75 » » » 8.000
» 105 » » » 2,000


ukupno 86.000 jutara


Uz predmjevu, da de sveukupne sastojine biti i podpuno
obrasle, te onih 30.0 00 jutara ne izkrdeno, već i nadalje uzčuvano
šumskoj gojitbi, mogla bi ukupna površina, na temelju
s odgovarajudim užitnim postotkom kombiniranom drvnom zalihom,
dati prihod od 54,304.000 kub. stopa X 0´153 = 10.385
bečkih hvati; dok užitku odgovarajuća užitna količina 106.700
hvati, dakle više no dese t kratn i iznos istoga iznaša.


K tome pako onda dolazi još i to, da paša, koja se sada,
a dapače i uz pravilne razmerje dobnih razreda na 5/6 površine
uživati može, onda niti cielu polovinu iste nebi mogla
obuhvadati, dok bi žirovina, koja se sada prostire na 2/3,
kod normalnoga razmerja dobnih razreda bila na polovinu površine
snižena, poslije 30 godina nebi niti na cielu 1/8 iste
ograničena bila.


Još nepovoljnije bi se onda razvili ti odnošaji u petrovaradinskoj
pukovniji.


Tamo bi naime onda čitava površina bila obrasla samo
1 — 30 godišnjim drvljem, i to ne iz izdanaka izraslog, kojih
godišnje izbojke 31 do 61 i t. d. godišnji sustav žilja hrani,
ved iz samonika uzraslih iz sjemena, kojih je sadržaj ] drvne
gromade, u toj dobi, u prispodobi s onim zdravih izdanaka iz
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 281 —
panjeva, znatno manji, a gdje je godišnji prihod proračunan na
gori spomenuti naČin na 7745088 <5 X 0-0153 = 1481 bečkih
hvati, koji dakle ne bi iznosio mnogo više od %o one količine
koja užitnoj potrebi odgovara, a uz to bi se pri tom njoglo
računati i tek samo na slabiju vrlo malenu količinu gradje, na
žirovinu u obde ne, a u pogledu paše samo na ´/g površine.


Gospodarske posljedice ovoga stanja po pučanstvo krajine
ne dadu se u opče ni proračunati, pa s toga upućujemo samo na gori
izkazani znameniti broj stoke kao i na okolnost, da graničara
poglavito samo marvogojstvo i kirija hrane.


Ne demo doduše tvrditi, da služnosti tamo nisu ved dosegle
i mjeru, koja daleko premašuje svrhu, kojoj imadu zahvaliti
svoj izvor, a koji se sastojao u podmirbi odnosnih potrebŠtina
jednog štedljivog kućanstva; nu obilje je to danas za
krajišnika i prema njegovom shvaćanju pravomoćno, a ne čini
nam se uputnim razpolagati sa glavnicom prije no što je provedena
i nagodba u pogledu medjusobnih zahtjeva, a koja uz
to jedva i dosiže za potrajno podmirenje danas u istiau dozvoljenih
užitaka, a koje se krajišnik samo vrlo težko ili u
obde i ne može odreci, a da se tim dotičnici ne izvrgnu gospodarstvenoj
krizi, koja bi im donjekle i istu eksistenciju
ugrožavala


*


Pošto dakle kod provedbe u pitanju stojedih nauma krajiške
uprave, potrajno namirenje prava ovlaštenikah svakako
mogude nije, to je potrebno da se drugi način riešenja poprimi.


Tomu odgovarajude treba šumske služnosti odkupiti vrieđnošdu,
koja potrajno uživanje istih omoguduje, ili pako koji
odnosni ekvivalenat na takav naČin pružiti, da usljed toga dotičnici
budu kadri preobrat svojih gospodarstvenih prilika mirnim
pogledom na bududnost pripraviti.


Trebalo bi dakle ovlaštenikom izlučiti, utvrdienoj služnosti
u istinu odgovarajudu šumsku površinu, sa takovom tvarnom
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 282 —


zalihom, koja je jednaka normalnoj, a koja bi im uz uredjene
odnošaje dobnih razreda, potrajao uživanje pravnog užitka omogućila.


Istina je doduše, da normalno razmerje dobnih razreda
ne postoji, niti se dade stvoriti, te da de i ovlaštenici predane
im u ime tvarne zalihe stare šume, takodjer morati unutar
30 godina izrabiti, nede li se izvrći nerazmjernim glavnicnim
gubitcima, te da usljed toga, ni konačni uspjeh njihovoga 30godišnjega
gospodarenja nede biti povoljniji, od jur gore izkazanoga.


Nu oni bi ipak tim dobili za potrajno pokride njihovih
užitnih prava potrebnu glavnicu na ruku ; njihov se dio ne bi
upotrebio u obdenite a pojedinim obdinama samo neznatno koristne
svrhe, nebi se izdao za gradnju prometila, koja bi za
pravoužitnike, zbog pomanjkanja tovara samo od podredjene
koristi bila; krajišnici nebi ostali sa ogromnim brojem stoke,
koju neznajudi gdje i kako da ju uzdrže ili prehrane —
morali bi prodati uz bez cienu i pri tom propasti i sami;


— njihov odpadajuči dio jur nepriraslujudih ili bolje uazadujudih,
dakle za dalji rast nesposobnih drvnih glavnica, mogao
bi se malo po malo unutar 30 godina unovSiti, a tako unišlim novcem
pod oblastnim nadzorom, kao občinskom imovinom upravljati.
Tim bi se tamo medjutim uveo i obdim kulturnim odnošajima
odovarajudi način stočarstva, a manjak na užitcima
vradao potrajao ; na primjer svakomu pojedinomu njihkamalima
koristonosno uloženih glavnica, u razmerju sa poreznim ključem.


* *
*


Jednostavna oznaka veličine površine koja bi sama po
sebi bila dovoljna pravoužitničke užitke pokrivati, nebi ni onda
bila umjesna, kada se nebi namjeravala provesti po državi
naumljena prodaja staroga drva, a to zato jer se zahtjevi svake
pojedine obdine imadu napose uvažiti, dakle bi se i svakoj
pojedinoj obdini, morao izlučiti odgovarajuči dio šumske površine
obraštea i sa normalnom tvarnom zalihom.


Sada bi to bilo još mogude, danas je izlučenje odgovarajude
užitke potrajno osjeguravajude površine još moguće, dielomice,
ŠUMARSKI LIST 7/1908 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 283 ~
šumskimi proizvodi, a dielomice novčanim kaaaatima u novac pretvorene
drvne glavnice, nu svako bi otezanje, a pogotovo svako
merkantilno šumsko poduzeće, koje bi se izvelo prije faktičnoga
izluČenja služnostima odgovarajuče površine, moglo ovlaštenike
prije ili kasaije vrlo lasno prisiliti na prigovor, da se je pomanjkanje
njihovog za pravo prosudjivanje tom potrebnog
stručnog znanja zato izrabilo, da se oni u njihovim pa bilo
i samo umišljenim pravima prikrate, a takovim prigovorom oduzeti
svaku mogućnost, eminentna je dužnost svake državne uprave.


Tim mislimo, da smo dokazali, da u pitanju stojeće na


mjere krajiške uprave, svakako u sebi obuhvaćaju izvanredno


veliko načeče glavnice.


Da prema tomu krajiška uprava, nemože biti ni ovlaštena


na tu drvnu prodaju i* navedenih državnih šuma, bez pred


hodnoga sporazuma o tom sa ugarsko-hrvatskom vladom. Takav


sporazum zahtjevaju i način unovčenja i upotreba odnosnih


glavnica; a napokon, imalo bi prije naumljene prodaje drva


svakako uzsliediti i izlucenja šuma pravoužitničkih.


Na osnovu tih zaključaka, čnst nam je na koncu to naše


izvješće u predmetu predležešeg pitanja svršiti kako sliedi:


1. Josi prije naumljene veleprodaje drva iz slavonskih kraiških
šuma posavske nizine, imalo bi bezuvjetno uzsliediti faktično
izlučenje služnostnim užitcima krajišnika odgovarajućeg
diela šuma — za svaku pojedinu občinu;
2. Imao bi se, nakon obavljene predaje — opravdanim
služnostima odgovarajuće šumske površine pravoužitnicima, o
unovčenju državi preostalih prastarih šuma, kao i u pogledu
onih investicija, kojima se kupovnina istih namjeniti žeh, izraditi
izcrpivi, potanki nacrt, te ugarsko-hrvatskoj vladi sbog izjave
sporazumka predložiti.
U Beču, 2. rujna 1869
Antun pl. Hideghethj v. r. Aleksander pl. Vetesj v. r.
-Josip pl. Paszthorv v. r. Adolf Divald v. r.