DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 42     <-- 42 -->        PDF

_. 40 —


Br. 14,931. — 1908. Kr. kotarska oblast u Požegi.


Dražba hrastovih stabala.


Temeljem dozvole kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove
od 17. studena 1908. broj 62528. i od 17. studena 1908. broj 62o29.
obdržavati će se u uredu kr. kotarske oblasti u Požegi na dne 28. siječnja
1909. u 10 sati do podne javna pismena ponudbena dražba hrastovih
stabala i to od:


1. 2072 kom. hrastova, nalazećih se u šumi zem. zajednice Alilovac
sa 6160 66 m´ gradje i 22 274 m´ podvlaka uz izkličnu cijenu
od 82.352 krune 60 filira.
2. 1926 kom. hrastova, nalazećih se u šumi i pašnjaku zem. zajednice
Podgorje, sa 446^97 m^ gradje i 172->^5 m^ podvlaka uz izkličnu
cijenu od 37.449 K. 75 fil.
Dražba obaviti će se za svaku hrpu napose na temelju pismenih
ponuda, koje imadu biti propisno biljegovane, sa propisanom žaobinom
od 107o izkhčne cijene providjene i zapečaćene, te predane kod predstojničtva
ove oblasti najkasnije do 10 sati do podne dana 20. siječnja 1909.


Brzojavne ponude neće se uzeti u obzir.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih satih
u uredovnici kr. kotarske šumarije Kaptolačke u Požegi i to četvrtkom
i nedeljom.


U Požegi, 26. prosinca 1908.


Kr. kotarski predstojnik B a b i ć v. r.


Broj 14200.—1908. Kr. kotarska oblast u Požegi.


Dražba hrastavih stabala.


Temeljem dozvole kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove
od 21. studena 1908. broj 62930. obdržavati će se u uredu kr, kotarske
oblasti u Požegi na 17. siječnja 1909 u 10 sati do podne javna pismena
ponudbena dražba 625 komada hrastovih stabala nalazećih se u pašnjaku
zem. zajednice Bešinac sa 81739 m´ gradje i 58´66 m´ podvlake, uz
izkličnu cijenu od 9343 K 86 fil.


Pismene ponude imadu biti propisno biljegovane i providjene žaobinom
od 10% izklične cijene, te zapečaćeno predane kod predstojničtva
ove onlasti najkasnije do 10 sat do podne dana 17. siječnja 1909.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih sat´
u uredovnici kr. kotarske šumarije Kaptolačke u Požegi i to četvrtkon^
i nedjeljom.


U Požegi, dne 16 prosinca 1908.
Kr kotarski predstojnik:
B a b i ć V. r


Uređjuje kr. šum. nadzornik Ante Kern. Tiskaia C. Albrecht (Maravie i Dečak)