DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 228 —


zemalj. vladi sa posebnim izvješdem, u kcjem se izcrpivo opišu
nedostatci i stavi predlog, kako će se odstraniti pronadjene
manjkavosti.


Ivan Orćević, kr. vi. rač. savjetnik.


Šume i šumarstvo u Bugarskoj.


Bugarska je zemlja vrlo šumovita. Pošto njezine šume
zapremaju skoro 30% čitave površine, to ona spada medju najšumovitije
zemlje Evrope, te medju njima zauzima četvrto
mjesto. Polag najnovijih statističkih podataka čiiava površina
bugarskih šuma iznaša 2,607.684 72 ha, od kojih odpada na
državne šume 736.006*82 ha, na obdinske šume 1,395.942*11
ha, na školske, crkvene i manastirske šume 35,965*40 ha i
na privatne šume 439.770*39 ha. Po tomu državne šume zapremaju
Va. obdinske Va, a privatne šume skupa sa školskim
i manastirskim ´/j čitave šumske površine.


Posjedovni odnošaji šuma su se mjenjali godimice tako,
da je danas teško barem i približno točno ustanoviti vlastništvo
suma.


Turski zakon nije poznavao vlastništvo šuma, osobito ne
za Bugara, koji se je smatrao kao raja. Zato su se u tursko
doba sve šume nalazile u rukama države, dočim je narod imao
samo pravo uživanja. Dakako da ovo pravo nije bilo uredjeno
ničim drugim, nego tradicijom, koja je dozvoljavala svakomu
sječi i krčiti šume koliko god i gdje god mu je bilo drago.
Privatno vlastništvo Bugara na sumu priznaralo se samo
onda, kad bi se steklo kupom od Turaka. Nastupom ali bugarske
samostalnosti znatno su se promjenili posjedovno-pravui
odnošaji suma. Sve šume, koje su bile bliže napučenim mjestima,
bile su proglašene kao obdinske, a zatim je vedina tih
šuma jednostavnom podjelom ili usurpacijom, prešla u ruke
privatnika. Kao državno vlastništvo ostale su jedino one šume,
koje su se nalazile u visokim planimama, daleko od napučenih
mjesta, te one šume, koje su bile vlastništvo čistih turskih
sela, iz kojih su se Turci izselili, te tako odnosne šume ostale
bez vlastnika. Tečajem vremena, te uplivom stranaka, koje su
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 229 —


ta državna dobra rabile u političke svrhe, zamrsili su se posjedovni
odnosaji još većma, a posljedica je bila sva sila parnica,
koje još i danas traju, usljed česa danas nije mogude ustanoviti
pravog vlastnika skoro ni jedne obdinske ili državne šume.


Šume Bugarske su jako nejednolično rastresene po čitavoj
zemlji tako, da dok na jednim mjestima (kotari Peštera, Samokov,
Berkovica, Trojan i t. d.) zapremaju skoro 90 \ čitave
površine, na drugim mjestima (kotar Orjehovo, Bjela Slatina,
Nikoplj i t. d.) zauzimaju jedva 2°IQ, dapače mjestimice ih
niti ne ima.


Ta nejednoličnost, te pomanjkanje prometila uzrokom je,
da je Bugarska usprkos tako veUke šumske površine, primorana
da uvaža gradjevno, dapače čak i ogrievno drvno izvana.
To vriedi naročito za onaj dio Bugarske, koji se zove Dunavska
ravnica, u kojemu u nijednoj šumi ne ima drva sposobnog za
gradju, te ee stoga potrebiti gradjevni materijal dovaža iz
Ugarske i Rumunjske.


U bugarskim se šumama nalaze sve vrsti plemenitoga drveda
i to koli listače, toli i crnogorice. Od listača najvedu površinu
zaprema hrast lužnjak i kitajak, te cer, koji se sad u
čistim, sad u mješovitim sastojinama, šire u velikim površinama
po ravnicama iztoČne Bugarske, te po južnim obroncima
i prigorju Stare Planine i Srednje gore. Iza hrasta dolazi
bukva, koja zauzima sjeverne strane svih planina, gdje sačinjava
sad čiste, sad mješovite sastojine (u Staroj Planini sa
grabom, hrastom i briestom, a u Rilu i Rodope Planini sa
jelom i smrekom).


Sume crnogorice (iglade) zauzimaju 3. mjesto, te se na


laze pretežno u Rilu i Rodope Planini na turskoj medji, gdje


sačinjavaju sad Čiste smrekove, borove i jelove, sad mješovite


sastojine tih trijuh vrsti drveća. U Staroj Planini (na Balkanu)


nalaze se samo mjestimice i to samo na najvišim mjestima,


gdje sačinjavaju malene i kržljave, Čiste ili sa bukvom pomje


Šane sastojine.


U prijašnje doba bili su i vrhovi Stare Planine pokri


veni sa Čistim četinjavim šumama, kako to i danas svjedoče


njihovi ostanci, ali pošto ovi vrbovi vedim dielom sačinjavaju
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 230 —


uzvišene ravnice, koje su bile veoma zgodne za pašnjake, to je
na njima šuma radi paše bila raznim načinima uništena, te ti
vrhovi pretvoreni u neizmjerno velike pašnjake, koji su ali
danas skoro u cielosti obrašteni sa borovicom (Juniperus litosalis),
tako da sad kao pašnjaci ne imaju skoro nikakovu
vriednost.


Grab, koji se nalazi kao primjesa skoro u svim šumama,
uslied svoje ustrajnosti protiv zuba blag«, na mnogim mjestima,
osobito po strmim i kamenitim obroncima, sačinjava
sad vede sad manje, skoro čiste sastojine.


Brest, jasen i klen nalaze -se kao primjesa u šumama,
koje se nalaze u prigorju i ravnici, te u močvarnim predjelima.
Jedino oko briegova Crnog mora u blizini Varni, te u poriečju
rieke KamČije sačinjava brest i jasen čiste sastojine tih dvijuh
vrsti drveća, te tvore šumu „Longoza", koja je stekla svietski
glas, te koja zaprema oko 32000 ha. Ta šuma je još u tursko
doba čuvana u ratne svrhe, a isto tako još i danas uzdržaje
se ona za iste svrhe i čuva se od vojniČtva. Zato je ona dobro
uzčuvana, te u dobi od kojih 100 —120 godina imadu jasenova
i briestova stabla 120—150 cm. u prsnom promjeru i
30 i vise metara visine


Po vrsti uzgoja otpada na visoke šume 1,009.394-54 ha,
a niske i srednje ],598.290"18 ha. U visokim se šumama vodi
pretežito neuredna preborna i oplodna sječa, a u niskim i
srednjim šumama čista sječa. Od tih šuma obzirom na jur
spomenute nesredjene posjedovne odnošaje, te nadalje s razloga^
što su šumari obterećeni kojekakvim administrativnim poslovima,
te pošto se moraju brinuti ne samo za prociene prijavnica,
nego još moraju sami izdavati kaznene odredbe, odpremati
ih na izručivanje, primati utoke proti njima, zaštićivati
odredbe kod sudbenih rasprava, davati utoke na presude i t. d.
to se oni sasma malo bave pravim tehničkim poslovima —
nije danas još ni jedna šuma gospodarstveno uredjena po zahtjevima
nauke o uredjivanju šuma. S toga se danas gospodaienje
manje više sastoji u sječi šume, te se u njekim posjede puno
manje, a opet u drugim puno više, nego li to dozvoljavaju
stojbinski i sastojinski odnošaji same šume. Pomladjivanje i
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 231 —


uzgoj šuma prepušten je samoj naravi, te se za to nitko ne


brine, te je djelovanje šumara upućeno jedino na to, da taj


naravni pomladak uzčuva od zube marve, a biti de još vrlo


sretan, ako mu to podje za rukom.


Ako se po broju promjena šumskih zakona može prosudjivati
napredak šumarstva koje zemlje, to bi Bugarska bila
jedna od najnaprednijih zemalja, jer od godine 1887. pak do
1904. promjenila je ona 6 šumskih zakona i više od 10 naputaka,
kojima se uredjuje šumarstvo i šumarska služba. Dapače
i danas postojedi šumski zakon, koji je stupio u kriepost


1. travnja 1904. doživio je ved godine 1908. promjenu njekih
Bvojih ustanova, a sad ved zagovaraju i njegovu podpunu promjenu.
Taj zakon koji je u svojoj cielini sasma moderni šumski
zakon, imao je najglavniju svrhu, da čim prije uredi pitanje
o vlastništvu šume. Ali pošto su stranke one ustanove, koje
to pitanje uredjuju, jako zlorabile, zakon je djelovao baš obratno,
pak sad je pitanje vlastništva šuma još zamršenije, nego što
je bilo prije, jer su postale preporne i one šume, kojih vlastništvo
prije nije bila prieporno.
Po § 17. šumskog zakona vrhovni nadzor nad svim šumama
u carevini vodi ministarstvo za poljoprivredu i trgovinu,
kod kojega se nalazi posebni šumarski odsjek, tako zvano
>gorsko otdeljenije« sa jednim šefom zvanim »načalnik otde-
Ijenija« i dvojicom pomodnika, te jednim glavnim nadzornikom
i jednim šumskim inžinirom. Polag istog §a razdieljena je čitava
Bugarska u 6 nadzornih šumskih okružj saa 6 šumarskih
nadzornika tako zvani „gorski inspektori« na čelu, te u 40
šumarija, kojima upravljaju šumari, ili kako ih zovu »Ijesničeji
«. Šumarije pako diele se u šumske revire ili tako zvana
>gor8ka stopanstva« (šumska gospodarstva). Osim ovog stalnog
šumskog personala, koji je u šumskom zakonu odredjen, unašaju
se godimice u državni proračun svote za uzdržavanje potrebitoga
broja pomodnika šumara, taksatora, mjernika i drugog
pomodnog šumsko tehničkog osoblja


Za nadzornika, šumara i taksatora mogu biti imenovane
osobe, koje imaju višu, ili u pomanjkanju ovakovih i onakove
osobe, koje imaju najmanje srednjo-školsku šumarsku nao
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 232 —


brazbu, a prvi moraju imati još k tomu najmanje 5 godina
šumarske službe.


Za poraodnike šumara imenuju se osobe, koje imaju srednju
šumarsku naobrazbu, ali u pomanjkanju ovako vili, mogu biti
namješteni i oni, koji imaju nižu školsku šumarsku izobrazbu.
Osim državnih imade još i obdinskib šumara. Naime po ustanovama
§ 19. šum. zakona su ona sela, obćine i privatnici,
koji imaju više od 5000 ha., dužni namjestiti svoje posebno
šumarsko osoblje.


Za čuvanje šuma uzdržava se potrebiti broj državnih
lugara i nadlugara (tako zvani »mladšiji i staršiji gorski stražari
«), računajud za svaku osobu najviše 1500 ha. šume. Od
lugara se zahtjeva, da su podpuno zdravi i da su ovršili svoje
vojničke dužnosti, a od nadlugara da su svršili nadlugarsku
školu, ili da su služili kao lugari najmanje 5 godina.


Lugare i nadlugare, na zahtjev šumara, imenuje nadzornik
u Čijem području se nalazi dotična šumarija, dočim sve drugo
šumarsko osoblje imenuje ministar poljoprivrede.


U čitavoj Bugarskoj u državnoj službi ima 6 nadzornika,
46 šumara, 30 pomodnika šumara, 100 nadlugara i 400 lugara.
Obdinskih šumara ima oko 30, a obdinskih i privatnih lugara
i nadlugara ima oko 1000 ljudi. Prema tomu odpada na
jednoga nadzornika okruglo 467.947 ha šume, na jednoga
šumara 65.192 ha, a na jednoga lugara okruglo 1738 ha šume.


Po pladi razdieljeno je čitavo državno šumarsko osoblje u
3 lugarska, 2 pomodno — šumarska, 3 šumarska i 2 nadzornička
razreda, te dobivaju:


1.
lugari bez konja 660 franaka god. plade ^ ^ tomu još odjeio i obu"
J " ´^ ca (svake godine zimsko
2. lugari na konju 840 franaka god. plade ! i ljetno odijelo i kapu,
n ^^ 1 ni^r^ o ^ ^ ^ svake druge godine
6. nadiugari na konjima 1200 iran. g. plade) vojničku kabanicu.)
II.
razred pomod. šumara 1800 fran. place P« godišnje 300 fr u ime
T J ´V ooon t 1 ´ JpauSala i putnih troš1.
razred pomoć, šumara 2220 iran. place j kova.
III.
razred šumara 2400 franaka plade 1 ^e godišuje 360fr. u ime
II. razred šumara 3000 franaka plade i paušala i putnih troš-
I. razred šumara 3600 franaka plaće J °^´^´
II.
razred nadzornika 4200 franaka plade 1 ^ godišnje 600 fr. u ime
T J j -1 ^OAA L 1 1 ´ ^paušala i putnih troš-
I. razred nadzornika 4800 franaka place J kova.


ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 233 —


Drugih beriva državno šumarsko osoblje ne uživa, osim
jtdino u iznimnim slučajevima, kada uredjiva kod privatnika
i to samo u stanovito doba godine. U takovim slučajevima
dobiva putne troškove po kilometru i po činovničkom zakonu,
te Vs od svoje dnevne plaće kao dnevnicu


Plaču obćinakih šumara i lugara odredjuje občina, ali
polag § 21. šumskog zakona ona ne može biti manja: za šumara
od 1800 fr. za nadlugara od 900 fr. za konjanika lugara
od 600 fr. te za pješaka lugara od 480 fr. godišnje.


Ova bi plača, uzevši u obzir mjestne prilike, sasma dovoljna
bila, kad bi šumarsko osoblje uživalo malo veču stalnost
u službi. Ali na žalost u Bugarskoj nema šumara, koji u prvim
godinama svoga službovanja, nije bio barem dva puta premješten,
a u više slučajeva još i otpušten od službe. O stalnosti lugara
ne može biti ni govora jer njega odpuštaju od službe ne samo
kod svakog izbora, nego u više slučajeva i kod sastavka prijavnice
proti kojem selskom birtašu ili bogatašu, koji se broji
u redove vladajude stranke.


G. Petroff, carski bugarski šumar.
Osobne viesti.


Imenovanja Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je: 1. Kr. kot. šumara I. razr. Ljudevita Szentgyorgyija
i kr. šum. pristava I razr. Milana Djurekovića , kr. šumarskim povjerenicima
u IX. čin. razredu extra statum, ostavljajuć ih i nadalje na
dosadanjem mjestu službovanja kod šumarskog odsjeka kr. hrv. slav.dalm.
zem, vlade


2. Računarskog vježbenika kod otočke imovne obćine Milana Z u-
b u n d ž i j u privremenim računarskim pristavom u XI. čin. razredu kod
spomenute imovne obćine.
3. Absolventa zagrebačke šumar, akademije Savu Belanović a
i vlastelinskoga šumar pristava Luku Šnajder a privremenim šumar,
vježbenicima kod petrovaradinske imovne obćine.
4. Dnevničara Milana Banjanc a akcesistom u XI. čin. razredu
kod gospodarstvenoga ureda I. banske imovne obćine u Glini.
G. i kr zajedničko ministarstvo unaprijedilo je profesora i upravitelja
šumarske škole u Sarajevu, Dpi. for. Ferdinanda H o 11 a u VII.
činovni razred. 18