DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 234 —


Umro. Dne 20. svibnja t. g. umro je u Senju Mijo Kriško vi ć,
nadšumar ogulinske imovne obćine u 48. godini života. Umro je nakon
kratkog bolovanja od otrovanja krvi uslied čira {Antrax). Rodio se je


9. rujna 1861 u krasnom hrvatskom Primorju u ubavoj Kraljevici.
Šunarstvo je učio i svršio na domaćem križevačkom učilištu g. 1883.
Služio je ponajprije kratko vrieme kao šumar manastira Beočina. U kolovozu
g. 1884, imenovan bje šumarskim vježbenikom kod ogulinske
imovne obćine, kod koje je proveo i sve ostalo vrieme sve do svoje
smrti i to kratko vrieme kod gospodarstvenoga ureda u Ogulinu, a zatim
kao upravitelj šumarije u Brinju, Drežniku, Krivomputu, a od godine
1904. u Senju, kamo je bilo premješteno sjedište krivoputske šumarije.
Pokojnik je uuao obsežnu stručnu spremu, a bavio se je i perom,
te je kao takav suradjivao i u Šumar, listu, u kojem se nalazi više
njegovih šumarsko-stručnih rasprava, a ima u njemu i njekojih rasprava


o njegovim izumima. Pokojnik se je naime u dokolici bavio veoma
mnogo mehanikom, izumio njekoliko izuma i na nje dobio patente, nu
radi pomanjkanja novaca nije ih mogao prvobitno eksploitirati. Kada
je pako bio sastavio nešto sredstava, pojavio se je požar, koji je ne
samo u pepeo obratio zgradu šumarije u Brinju, nego i Kriško viceve
modele i patente. UsHed toga slučaja izgubio je volju, te se više nije
takovim stvarima bavio. Pokr jnik je bio dobar drug i veoma jakoga i
stalna značaja. Oplakuje ga supruga i neobskrbljena djeca.
Slava mu i vječni pokoj!


Društvene vijesti
Sjednica društvenog upravljajućega odbora obdržavana je dne 9.
svibnja t. g. te je medju inim zaključeno pod točkom III. da ovogodišnja
glavna skupština šumarskoga društva ima biti u Zagrebu na 8
kolovoza t. god. a nakon toga da se ima učiniti izlet u šumu „Kotar",
vlastničtvo grada Petrinje. Šuma „Kotar" je vanredno poučan objekt
koli obzirom na uzgoj, toli i na uredjenje šuma, te možemo stoga go
spodi sudrugovima, koji žele vidjeti upravo idealno lijepe hrastove sastojine,
najtoplije preporučiti sudjelovanje kod toga izleta.
Zapisnik spisan 19. prosinca 1908. u .Šumarskom domu" u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora. Prisutni :


I. Podpredsjed.; Robert Fischbach. II. Podpredsjed.: Josip Havas. Tajnik:
Andrija Borošić Blagajnik: Ljudevit Szentgy6rgyi. Odbornici: Ivan
Kolar, August Ružička, Marino de Bona, Anie Kern, Ivan Partaš, Rude
pl. Rukavina, Vilim Dojković i Vinko Benak. Izpričali se : Pr. g. grof
Marko Bombelles predsjednik, te odbornici Mile Maslek, Julio Kuzma,
Dragutin Lasman i Dragutin Trotzer.
I. Podpredsjednik Robert Fischbach u zastupanju predsjednika
otvara sjednicu, pozdravlje srdačno prisutne odbornike zahvaljujuć im
se na mnogobrojnom posjetu, — te prije nego li prelazi na dnevni red
sjednice, priobćuje da je odbornik družtva g Pavle Barišić nadšumarnik
petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici umro, a kod sprovoda njegova
da je hrv. slav. šumarsko družtvo zustupao društveni odbornik
kr. drž. šumarski savjetnik u Vinkovcima g. Julio Kuzma, koji se je u
ime društva sa pokojnikom nad grobom oprostio — Podjedno predlaže
predsjedatelj, da hrv. slav. šumar družtvo u ime vienca na odar
pokojnikov, uplati u pripomoćnu zakladu svotu od 40 kruna.


ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 235 —


Prisutni odbornici uzimajuć tu žalostnu viest na znanje, prihvaćaju


predlog glede vienca, te ustajuć sa svojih stolica klicu pokojuiku „slava!"


Nakon toga prešlo se na razpravljanje sliedećeg ustanovljenog


dnevnog reda.


Točka I. Čitanje zapisnika prošle odborske sjednice i glavne skup


štine, odnosno riešenje u istima navedenih predmeta ustupljenih u dje


lokrug novog upravnog odbora društva i to :


1. Molba pokusne postaje u Mariabrunnu za podporu u svrhu izdanja
šumarske bibliografije (toč. 5. sjed. upravnog odbora od 2. X.
190H.) Društv. tajnik izvješćuje, da je ta molba dostavljena prema odnosnom
zaključku upravnog odbora gg. profesorom šumar, akademije
Pr. Ks Kesterčanku i Ivanu Partašu na mnienje, pa dočim je profesor
Kesterčanek to svoje mnienje pismeno pređsjedničtvu predložio, to prof.
Partaš želi glede upitne molbe svoje mnienje ustmeno priobćiti. — Zaključuje
se, da se riešenje upitne molbe ostavi in suspenso doik i gosp.
profesor Partaš predloži svoje mnienje pismeno.
2. Riešenje molba za popunjenje mjesta pazikuć^ u Šumarskom
domu. (toč. 7. sjed. upr. odb. od 2. X. 1908.)
Društveni tajnik predlaže, da se s razloga, što još sadanjem pređsjedničtvu
nisu poznati molitelji, te što su dogovori glede iznajmljenja
daljnih prostorija Šumar, doma zem eraru u nastavne svrhe jur u tečaju,
— u opće prepusti pređsjedničtvu riešenje pitanja glede promjene
li napuštanja mjesta pazikuće u Šumar. domu.


Predlog se prima time, da se odbor o posljedku uredovanja imade
obavjestiti.


3. Odpis kr. zemalj. vlade, odj. za bogoštovje i nastavu glede stanarine
za drugog podvornika akademije, (toč. 17. sjed. upr. odbora od
2. X. 1903.), prema kojem vlada nije voljna plaćati stanarinu za
istoga.
Zaključuje se, da se imade ponovno podnjeti obrazložena predstavka
kr. zemalj. vladi, odjelu za bogoštovje i nastavu, i ztimoliti istu.
da odgovarajuću stanarinu za upitnog podvornika, koji stanuje u Šumarskom
domu, ipak dopita, jer stan istoga nije u odnosnom najamnom
ugovoru, sklopljenim izmedju hrv. slav. šumar, družtva i hrv. zemlj.
erarom, naveden, pa stoga imade i zemalj. erar za stan toga podvornika,
koji sada lih samo za akademiju službu vrši, stanarinu posebno
plaćati.


4. Paušal urednika Šumarskog lista i Lugar, viestnika za mjesec
kolovoz 1905. izplaćen je dva put i time društvena blagajna oštećena
za 88 kruna 33 fll.
Odbor zaključuje nakon toga, što bje konštatovano, da je društveni
organ za mjesec srpanj i kolovoz 1905. uredio i izdao g. Andrija
Borošić u ime oboljelog urednika prof, 1, Partaša, a g. prof. Fr. Ks.
Kesterčanek, kao nasliednik predpomenutog urednika tek onaj za mjesec
rujan t!}05., da se s razloga toga, što družtvo plaća urednički paušal
samo za faktično uredjeni i izdani broj Šumar, lista, a ne za uredjivanje
i izdavanje toga lista uporabljeno vrieme, imade g. Kesterčanek
pozvati, da nepripadno i samo pomutnjom izplaćen mu urednički paušal
za mjesec kolovoz 1905. iznosom od 88 kr. 33 fll. blagajni hrv. slav.
šumar, družtva vrati.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 236 —
5. Predaja šumar, muzeja u upravu kr. zemalj. vlade (toč. 6. sj.
glav. skup. od 3. X. 1908.) Društveni tajnik čita sastavak odgovora, te će
ga predsjedničtvo društva na temelju zaključka glavne skupštine od 3.
listopada 1908. toč. 6. podastrijeti kr. zemalj. vladi, odjelu za bogoštovje
i nastavu na njezin odpis glede preuzeća muzeja (9. VI. 1908.
br. 112()6), uz točnu naznaku uvjeta, pod kojima se šumarski muzej
predaje u upravu kr. zem vlade.
Sastavak odgovara prima i odobrava se, te podjeđno zaključuje,
da se s razloga toga, što kr. zemalj. vlada nije voljna za prostorije u
kojima je upitni muzej smješten, plaćati stanarinu, jer sadanji muzejalni
predmeti ostaju vlastničtvo šumar, družtva, posebnom predstavkom
zamoli kr. zemalj. vlada za primjereno povišenje sadanje družtvene pod-
pore iz zemaljskih sredstava. Odnosnu predstavku imati će posebno
izaslanstvo upravljajućeg odbora .šumarskog društva, nadležnom mjestu
predati, a društveno predsjedničtvo ovlašćuje se, da za predaju predstavke
odredi najshodnije vrieme, te u izaslanstvo pozove dotične društvene
odbornike, koji bi predstavku predati imali.


Točka II. Izvještaj o primopredaji društvene uprave ponovo izabranom
upravnom odboru,
Društv. blagajnik čita zapisnik spisan prigodom primopredaje
društvene blagajne iz kojega proizlazi da je:
a) blagajnički dnevnik „Pripomoćne zaklade" zaključen bio sa gotovinom
od 2196 K. 70 fil.
koja se nalazi u:


1. 4^2 7o založniei hipotekarne banke u Zagrebu serija
1. br. 966 sa
1000 K.
2. uiožci I. hrv. štedione u Zagrebu br. 03876 na 1196 K. 70 fil.
što čini ukupno 2196 K. 70 fd.
a osim toga da imade ta zaklada još i 1000 K glavnice, koja je pozajmljena
šumar, društvu prigodom gradnje Šnmar. doma uz kamatnjak
od 47ob)
blagajnički dnevnik društvene imovino, zaključen bio sa gotovinom
od 5701 K. 83 fll. koja se nalazi u


1. 47o založ. hrv. slav. zem. hipot. banke u
Zagrebu, serija I. br 960 sa 1000 K. te 4V,7o iste banke Ser. III. br. 525 ... . 1000 K.


2. Gheque knjižici korner, banke u Zagrebu „ 2127 K. 08 fll.
3. ulož. I. hrv. šted. u Zagrebu br. 139342 „ 409 K. 64 fil.
4.
gotovom novcu „ 1165 K. U fil
što čini ukupno 5701 K. 83 fil.
kao i to, da su mu predane sve isprave glede gradnje, oporezovanja,
zajma i iznajmljenja Šumar, doma, te svi za vodjenje blagajničkog poslovanja
i evidenciju društvenih članova potrebni iskazi i dnevnici.
Društv tajnik priobćuje, da je preuzeo doduše knjižnicu i razne
društvene spise, nu bez ikakove predaje po prijašnjoj društvenoj
upravi.
Prima se na znanje, te podjeđno zaključuje, da se u štedionam
uloženi novac »Pripomoćne zaklade" kao i družtvene imovine, po svojoj
razpoloživosti prema odnosnim proračunom, upotriebi za nabavu 4´/27o
galožnica I. hrv. štedione ilj hipotekar. banke u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 237 —
Točka III. Riešenje molba sa podpore. Društv. tajnik predlaže:


I. izkaz stigavših 14 molba za podporu iz Pripomoćne zaklade II. izkaz
stigavših 7 molba za podporu iz društvene imovine.
Odbor zaključuje, da se prema razpoloživim sredstvima Pripomoć,
zaklade podijeli iz iste u ime podpora za godinu 1908. po 50 kruna
sliedećim udovam i siročadi: D. Lajtmanofić, Petri Simić, Julijani
Kardić, Milki Giirtler, Marici Vibanić, Marti Radošević, Mariji Furlan,


V. i J. Šipek, te Herzl Mariji — dočim stigavše molbe za podpore
iz društvene imovine ne može uvažili, jer nije u proračunu društvene
imovine za god. 11)08. u tu svrhu ništa predvidjeno.
Točka IV. Izbor urednika za Šumar. List i Lugar, viestnik. — I.
Podpredsjednik priopćuje, da je dosadanji urednik družtv. organa grsp
prof Kesterčanek dne 15. X. 1908. položio uredničtvo lista. Usljed toga,
da je predsjedničtvo privremeno povjerilo bilo uredjivanje društvenog
organa g. šum. zem. nadz. i odborniku družtva A. Kernu, te predlaže,
da se isti kao takav i definitivno izabere.


Predlog se prima, te g. A. Kern izabire za urednika Šumar, lista
i Lugar, viestnika.
Točka V Izbor upravitelja Šumar. doma.


I. Podpredsjednik priobćuje, da je dosadanji upravitelj Šumar,
doma i bivši odbornik družtva g. kr. drž. šumarnik Albert Rosmanith
prestao biti upraviteljem doma, pa stoga predlaže, da se novi upravitelj
izabere.
Za upravitelja Šumar, doma izabire se društveni blagajnik g. Ljudevit
Szentgy6rgyi, koji i stanuje u tom domu.


Točka VI. Izvještaj glede iznajmljenja daljnjih prostorija Šumars.
doma kr zemalj. eraru u nastavne svrhe. — Društv. odbornik g. prof.
Ivan Partaš priobćuje, da bi vis. kr. zemalj vlada bila sklona uzeti u
najam prostorije u društvenoj zgradi „Šumarskom domu" i to :


1. U prizemlju na iztočnoj strani stan sada šumara Erny-a. zatim
sobu lovačko-ribarskog društva.
2. U II. katu na istoj strani stan sada šumara Szentgy6rgyia, te
sobicu za preparatora uz muzej.
3. U prizemlju na zapadnoj strani stan sada udove Sehlegl. Stanove
pod 1.12. trebala bi vis. kr. zem. vlada od I. travnja 1909, a
stan pod 3. od 1. rujna 1909. .
Isti odbornik stavlja upit uz koje uvjete bilo bi društvo voljno
navedene stanove dati vis. kr. zem. vladi u najam uz dodatak, da bi
ovi stanovi služili u stanovne svrhe.


Nakon svestrane razprave zaključuje upravljajući odbor sliedeće:


1. Upravni odbor voljan je iznajmiti rečene stanove u navedenu
svrhu.
2. U ime stanarine traži uprav, odbor za sva iri stana paušalnu
svotu od 4500 kr (četiri hiljade pet stotina kruna) godišnje.
3. Vis, kr. zem. vlada dužna je sama nositi troškove adaptacije
stanova u potrebite svrhe, te je nadalje dužna po izminuću najamnog
ugovora navedene prostorije o svom trošku stavili u ono stanje, u
kojem su se nalazile u času iznajmljenja.


ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 238 —


4. Pristojbe za potrošenu vodu i rasvjetni materijal, zatim najamni
novčić ima plaćati vis. kr. zem. vlada, koja je podjedno dužna nositi i
troškove za manje popravke i oštećivanja, kako je jur ugovoreno dosadanjini
najamnim ugovorom od 15 rujna 1901. za iznajmljene prostorije
u I. katu.
5. Najamni rok teče od 1. travnja 1909. za sva tri stanari traje na
isto vrieme kako je navedeno u spomenutom najamnom ugovoru od
15. rujna. 1901.
6 Upr. odbor zaključuje, da izmedju šum. muzeja i sobice preparatora,
te stana u II. katu ne smije biti slobodan prolaz za nikoga.
U slučaju da se u iznajmljenim prostorijama uredi kemički laboratorij,
pak da se usljed toga eventualno povisiti mora pristojba za osiguranje
zgrade, tad će biti vis. kr. zemalj vlada dužna, da višak osjeguravajuće
pristojbe društvu posebice nakuadi


7. Društveno predsjedništvo ovlašćuje se, da na temelju ovih
glavnih točaka sklopi sa vis. kr zem. vladom najamni ugovor i u bu
dućoj sjednici o tom izvještaj podnese.
8. Vis. kr, zem. vlada neka se umoli, da društv. predsjedničtvu
svoju obvezatnu odluku najdulje do 26. prosinca 1908. pismeno priopći
u svrhu, da sv´ navedeni stanovi mogu pravodobno odkazati
Točka VI[. Izvještaj o tekućem poslovanju.


1. I. Podpredsjeduik priobćaje, da je danas dne 19. XII. 1908.
preduzeo u prisutnosti društv. odbornika g. A Kerna u smislu §. 7.
„kućnog reda" škontraciju društvene blagajne, te istu našao u redu sa
iskazanim ostatkom od 4603 K. 77 il.
Uzima se na znanje.


2. Društv. blagajnik predlaže sravnitbu (bilanciju) zbiljnog prihoda
i razhoda za vrieme od 1. I. — 19. XII. 1908 sa onim predvidjenim u
ovogodišnjem proračunu, prema kojoj se pokazuje, da je do danas primila
društvena blagajna za 1373 kruna 08 fil. više, te za 3230 kruna
69 fil. izdala manje, nego li je u proračunu preliminirano.
Uzima se na znanje.


4. Društveni blagajnik priobćuje, da imade društvo polag sastavljenog
izkaza 1446 K 80 fil. tražbina za dužnu članarinu kod raznih
osoba, koje danas već nisu članovi društva, a dielom su i umrli ili
nepoznata boravišta, te pita, dali se imadu te dugovine utjerati odnosno
utužiti ili odpisati.
Zaključuje se prepustiti predsjedničtvu društva, da u vlastitom
djelokrugu prema uspjehu opotrage za odnosnimi dužnici, dotične dugovine
po mogućnosti utjera, n protivnom slučaju pako briše u društvenim
knjigama, a o posliedku upravni odbor izviesti.


5. Društv blagajnik priobćuje, da mnogi dužnici na članarini, akoprem
su utuženi i osudjeni na platež dužne članarine i sudbenih troškova,
ipak te dugovine ne plaćaju te pita, da li se imadu utužene svote
od presudjenih ovršnim putem utjerati.
Zaključuje se, da se ti dužnici imadu još jednoć pismeno na platež
pozvati, pa ako i to ne bude koristilo, tad dosudjene svote ovršnim
putem utjerati.


6. Društv. tajnik priobćuje, da je pređsjedničtvo odmah nakon
obavljene primopredaje društvenog poslovanja, priobćilo kr. poštanskom


ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 239 -^
ravncteljstvu u Zagrebu promjenu društvenog predsjedničtva, sa naznakom
članova istog kao i podpisa istih time, da će odsele samo ovi imati
pravo primati novčane i ine pošiljke upravljene na hrv.-slav. šumarsko
društvo ili njegovu „Pripomoćnu zakladu".


Uzima se na znanje.


7. Društv. tajnik priobeuje, da je predsjeđničtvo obavjestilo kr.
državno nadodvjetničtvo i poglavarstvo graJa Zagreba o promjeni uredničtva
Šumar, lista i Lugar, viestnika
Uzima se na znanje


8. Društv. tajnik priobćuje, da se je predsjeđničtvo našlo prinukano
usljed nepovoljnih tržnih ciena za hrastovu građju, stavili kr. zem.
vladi odjelu za unutarnje poslove predlog (odtisnut u Šumar listu br.
11—12 ex 1908) glede saziva enquete radi prodaje hrastovog drva, te
moli, da se taj postupak odobri.
Odobrava se.


9. Društv. tajnik priobćuje, da je predsjeđničtvo uslied slabog materijalnog
društvenog stanja, nastalog obćim preokretom u svim današnjim
životnim prilikama, a navlastito u obrtnim granama, koji preokret
je znatno poskupio izdavanje Šumar lista i Lugar, viestnika, te uzdržavanje
znatnim još hipotekarnim zajmom brodske imovne obćine obterećenog
Šumar, doma - dočim su članarine redovitih i prinosi utemeijiteljnih,
te podupirajućih članova ostale iste od osnutka društva ;
našlo se prinukanim obratiti na sve gospodar, urede krajiških imovnih
obćina molbom, da prigodom narednih glavnih skupština svojih zastupstva,
shodnim načinom stave predlog, da ova dosadanje podupirajuće
iznose po mogućnosti što izdašnije povise našemu društvu.
Odobrava se


10. L^ruštv. tajnik nadalje priobćuje, da se je predsjeđničtvo uslied
silnih dugovina na članarini našlo prinukanim, obratiti se izravno na
sve upravitelje gospodar, ureda krajiških imov. obćina radi uplate dužne
članarine L i II. razreda onih članova, koji službuju kod istih, a tako
i na kr. šumar, ravnateljstvo u Zagrebu, kr. nadšumarski ured u Vinkovcima,
kr. šum. ured na Sušaku i nadzorničtvo za pošumljenje Krasa
u Senju radi uplate dužne članarine II. razreda, službujućih kod kr.
drž. šum. erara.
Dugovine te iznose danas oko 10.000 K, koji iznos društvu nikakove
kamate ne odbacuje, dapače još se radi njega troši na poštarinu dosta
znatna svota kroz godinu, uslied neprestanog urgiranja uplate, razjašnjivanja
itd.


Odobrava se postupak i ovlašćuje predsjeđničtvo da i u buduće
svom energijom uznastoji, da se dugovine na članarini što prije uplate,
a uz to da nove ne nastanu.


11. Košta Klemenčić, Ivan Odžić, Petar Vuković i Fran Ivić mole
dozvolu obročne odplate dužne članarine.
Dozvoljava se obročna odplata dužne članarine u mjesečnih obrocih
po 10 kruna, počam od 1. ožujka 1909.


12. Društv. tajnik priobćuje, da je kr. ugar. šumar, društvo u Budimpešti
dne 13. prosinca 1908. obdržavalo svoju ovogodišnju skupštinu
— na kojoj je naše društvo zastupao II. društv. podpredsjednik,


ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 240 —
presv. g. Josip Havas, kr. minist. savjetaik i predstojnik kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu.
Uzima se na znanje.


13. Društv. tajnik priobćuje, da je društvo za podupiranje siromašnih
slušača u kr. višem gospodar, učilištu u Križevcima, naše društvo
kao svog utemeljiteljnog člana pozvalo bilo u svoju skupštinu dne 4.
prosinca 1908, kojoj ali od strane našega društva, uslied prekasno stigle
objave, nitko prisustvovao nije.
Uzima se na znanje.


14 Društveni tajnik čita molbe: Kluba hrv. šumar, akademičara
u Zagrebu, te hrv. društva »Plug" u Križevcima, kojimi mole bezplatnu
dostavu Šumar, lista i u god. 1909.


Molbe se uvažuju, te bezplatna dostava Šumar, lista i u g. 1909.
moliteljem dozvoljuje.


15. Knjižara W. Frick u Beču pita, dali će šumar, društvo dosadanje
strukovne časopise i u g. 19U9. predbrojiti (6 časopisa).
Zaključuje se, da se do sada predbrojeni časopisi predbroje i za
godinu 19ii9.


16. Trgovački dom u Zagrebu prljavija se kao predplatnik Šum.
lista. — Uzima se na znanje
Točka VIII. Eventualni predloži. I. Podpredsjednik predlaže, da se
iznajmljene prostorije u Šumarskom domu, te u obće cijela zgrada barem
jedanput na godinu po odboru pregleda, za da isti o stanju te društvene
imovine bude točno informiran.


Prima se predlog te zaključuje, da se ta pregledba povjerava predsjedničtvu
društva, koje neka uz upravitelja toga društv. doma, svake
godine prije sastavka društvenog proračuna za narednu godinu, zgradu
točno pregleda, nuždne svote za uzdržavanje zgrade u proračun uvrsti,
te 0 nalazu odbor obavijesti


Društv. odbornik i novoizabrani urednik Šum. lista g. A. Kern
predlaže, da se u buduće suradnikom društv. organa izplaćuje u ime
nagrade i to: ^a originalne članke 3 krune, a za prevode po 2 krune
od tiskane strane; za sitne vijesti pako spadajuće u „Listak" da se
neima ništa plaćati, napokon, da se za tiskanje članaka upotriebiti imadu
„Cicero" a za listak „Garmond" slova.


Primaju se predloži.


Društv. odbornik g. Vilim Dojković predlaže, da se izkaz knjiga
društvene knjižnice imade tiskati kao prilog Šumarskom listu.
Prima se.
Upravitelj Šum. doma i društv. blagajnik g. Lj. Szentgy6rgyi moii


obzirom na današnji zaključak uprav, odbora pod toč. 6. da bude riešen
pridieljene mu dužnosti upravitelja, čim bude morao iz Šum. doma seliti.


Uzima se na znanje time, da će se glede toga odlučiti, kada bude
ugovor o iznajmljenju traženih prostorija u Šumar, domu konačno uglavljen
sa kr, zem. erarom.


I.
Podpredsjednik : Ovjerovilelji: Tajnik :
Fischbach. Kolar, Bona. Borošić.
Uredjuje kr. šum. nadzornik Ante Kern. Tiskara C. Albrecht (Maravie i Dečak)