DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 22     <-- 22 -->        PDF

260 —


I. Prihod.
hrv.-slav. šumar, društva i Koroskenijeve
Zag. 908. G. 908.
bilo pre-zaista pii-
Poimence liminirano mljeno


kruna


A. Družtven e imovine :
Novčani ostatak koncem g. 1907.
Stanarine:
347-20 2788-80
šumarske akademije ... .
lovačko-ribarskoga društva
iztočnog prizemnog stana
iztočnog stana u II. kata
zapadnog prizemnog stana´
zapadnog stana u II. katu
?a stan zajedničkog bivšeg podvornlka. .
Z´t stan pazikuće
Podpora zemlje šumarskom društvu
Podpora zemlje za izdavanje „Lug. Vjestnika"
članarina I. razreda tekuća (za 322 člana)
članarina I. razreda zaostala
6123-60
244-80
&9J-52
120)--979-
20
11 6-08
288-28-^-
1200-
4O0-—
3-2 0-600-—
61236)
244-80
914-76
1260 —
103984
1150-26
igoo-400

1885-37
1801-70 Članarina II. razreda tekuća (za 1000 članova)
Člknarina II. razreda zaostala .. .
2000100-
1330-
60
506-88
6
7
8
9
10
U
Prinos podupirajućihUpisnina
Oglasi ,
Kam»ti (medjutimni)
Diplome
Vanredni prihod
članova


. . . 800 —
50-—
150 —
100-—
10-929-
70
87-247-
28
113-OJ
218-14


12 Zajednii^kom podvorniku plača


13 Predbrojnina
400-450-—


14 Kamati utemeljiteljne novo uložene glavnice 7--4-10


Ukupno . 20427-40 22695-8.T
Usporediv izdatak sa 17949-88
Pokazuje se blag. ostatak 4,45 97


B) Pripnmočne zaklade:
Ostatak koncem g. 1907. 1920-40 2086 96 Kamati na glavnicu posudjenoj šumarskom društvu 400 — 400--
Pristupnine 50--lu--Darovi 50-— 5S-— Kamati na hypotekarne založnice 40--2ii-_
Kamati na uluženu gotovinu 30-~ 42-76


Uku.no 2490-40 2617-72
Usporediv izdatak sa 45198
Pokazuje se blag. ostiitak 2165 74


B iŠumarsko
đružtTO : Zbiljni prihod: 19ii07-(´6 K(nakonodbiii´a istatUodg. 1907. sa 347-20K)
razhod : 17.-<49-88 K
Višak; 1957-,7 K


I.
Aktiva : Šumarski dom 22800(i--K
Društieni muzej li 890 K
Društvena knjižnica 716 K
Pokučtvo i ii i inventar, pre ´meti 14´ 0-K
Hvpot. založ. broj 969 i broj 525 20 I
Gotovina na chek-knjigi ´1
3-1(
239,


1745 97 K


Gotovina uložena u I. hrv. šted.
Gotovina u blagajni .... .
Ukupno 252 l´i;
k tomu još postojeći ali ne likvidirani dug na članarini . a okruglo 10 000 K.
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 261
pripomoćne zaklade koncem godine 1908.
II. Rashod


Za g 1908. Za g. 1908.
bilo pre-zaista


M
Poimence liminirano izdano


>


oS
32


kruna


A. Društvene imovine:
Šumarski dom :
O´Iplata zajma brodskoj imovnoj obdini. ........ .
porez i namet .
plin
vodovodna pristojba . . . .
odplata asfalta
plaća pazikude (stan u naravi)
uzdržavanje kui e
stan zajedničkog podvornika .
stan pazikuće


[Jzdrž.vanje
muzeja .


Plac 1 zajedničkom podvorniku
3 Pa žal tajniku ,
4 Paušal blagajniku
5 PauSal uredniku za uredjivanje društv. listova . .


Paušal uredniku zi korektnr.i tih listova ... .
6 Niigrada suradnikom . .
7 Tisak „Šumaiskog lista" i „Lugarskog viestnika´ .
8 Vez i odprema tib listova
9 Nabava strukovnih časopisa


10
Tro´ak fcnjižniee, nabava i vez knjiga


11
Pisače potrebd uprave


12
PoSta i bilježi


13
Tiskanice


14 Stipendij za
šumarsku akademiju , ..


15
Podpore ....


16
Kamati pri om. zakladi za posudjenu gradj. glavnicu


17
Vanredni trošak


18
Trošak glavue skupštine . .


Ukupno ....


B. Pripomočne zaklade:
Za potpore prema društvenim pravilima
Poštarina


Ukupno


1 n c a


II. Pasiva : Dug br< dskoj imovnoj občini . 92942-44 K
Dug Koroskenijevoj
zakladi . . . 9815-12 K
Ukupno 102757-56 K


.K»r»skenijeTa zaklada: Prihod: 2617-72 K
Razhod: 45198 K
Ostatak; 216574 K


J.
Aktiva: Posudjena glavnica hr.v-slav. šum. društvu
47, hypot. založnica Ser. I. br. 966 ....
Gotovina uložena u I hrv. štedioni u Zagrebu
na
uložnicu br. 103.876
Ukupno ....


II. Pasiva : ne ima
7808-36
473 98
300223-
60
3itH-46
480-


1000-


288-1006,0-—
60()-—
860-—
200-—
1200-—
30O0-—
750 100

200 —
20 —
120-150-
600-—


400-—
250400-20427-40


400


400


9815-12 K
1000 — K


1165-71 K
11980-86 K


7808 36
859-75
233 92
223-20
278-98
480-671-
63


57-30


600-—
600-—
788-35
1^3 35
676-16
2770-02
624-80
105-20


25-04
255-85
26-—


400 —
266-97
15-—


1794´M


450-—
198
451-98