DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 265


2a tu skupštinu, te za izlet u šumu grada Petrinje, obdržavana na 27.
lipnja t. g., kada je ovaj broj već bio složen, to se odnosni red i program
posebice prilaže ovom broju, na što p. n. gg. članove posebno
upozoravamo.
Zakoni i naredbe.
Novi naučni i ispitni red za slušače šumarstva u icr. sveučilištu
Franje Josipa I. u Zagrebu. Kr. hrv.-slav. dalra. zemaljska vlada, odjel
za bogoštovlje i nastavu izdalo je dne 13. ožujka 1909. pod brojem
4845 naredbu, kojom se propisuje naučni i ispitni red za kr šumarsku
akademiju, prislonjenu na mudroslovni fakultet kr. sveučilišta Franje
Josipa 1. u Zagrebu.
Taj naučni i ispitni red glasi:
I.
Naučnired .


Slušači šumarstvanaučnom redu.
imaju
§ 1polaziti
predavanja i vježbe po ovom
Prvi semestar.
1. Matematika 1 (4 sata predavanja, 3 sata vježbe)
2. Deskriptivna geometrija I (S sata predavanja).
3. Konstruktivno risanje I (4 sata).
4 Tehničko risanje I (4 sata)
5. Mineralogija i petrografija (3 sata predavanja, 2 «ata vježbe).
6. Anorganska kemija (4 sata predavanja, 5 sati vježbe).
7. Fizika (3 sata predavanja).
8. Narodno gospodarstvo i financijalna znanost (4 sata predavanja].
9. Upravno i privatno pravo I (2 sata predavanja).


-
Drugi semestar.
1. Matematika II (4 sata predavanja, 3 sata vježbe).
2. Deskriptivna geometrija II ;3 sata predavanja).
3. Konstruktivno risanje II (4 sata).
4. Obća geologija (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
5. Organska kemija (4 sata predavanja, 5 sati vježbe).
6. Narodno gospodarstvo i financijalna znanost (2 sata predavanja).
7. Upravno i privatno pravo II (4 sata predavanja).
,
Treći semestar.
1. Geodezija I (4 sata predavanja, 4 sata vježbe).
2. Zoologija I (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
3. Botanika I (4 sata predavanja, 6 sali vježbe).
4. Agrikulturna kemija (2 sata predavanja, 4 sata vježbe).
5. Klimatologija (3 sata predavanja).
i
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 28     <-- 28 -->        PDF

, __ 266 —


6. Tehnička i gradjevna mehanika (3 sata predavanja, 2 sala vježbe),
7. Šumsko strojarstvo (2 sata predavanja, 2 sata vježbe).
8. Državno računoslovlje (2 sata predavanja).
Ćetvrti semestar.


1. Geodezija II (4 sata predavanja, 4 sata vježbe).
2. Zoologija II (3 sata predavanja, 2 sata vježbe),
o Botanika II (6 sati predavanja, 6 sali vježbe).
4. Tloznanstvo (2 sata predavanje, 3 sata vježbe).
5. Trgovačko i mjenbeno pravo (3 sata predavanjn)
6. Dendrometrija (5 sati predavanja, 8 sati vježbe).
Peti semestar.


1. Tehničko risanje II (6 sati).
2. Anatomija i fiziologija drvlja (2 sala predavanja, 2 sata vježbe).
3. Obće graditeljstvo I (4 sata predavanja, 4 sata vje>,be).
4. Vodo i mostogradnje I (3 sata pr davanja, 2 sata, vježbe).
5. Uzgoj šuma I (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
5. Računanje vriednosti šuma (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).7.
Uredjenje šuma I (4 sata predavanja, 4 sata vježbe).
8. Šumska statistika i uprava (3 sata predavanja).
Šesti semestar


1. Bolest drvlja (2 sata predavanja).
2. Šumsko-kemijska tehnologija (3 sata predavanja, 4 sata vježbe).
3. Voćarstvo i vinogradarstvo (2 sala predavanja, 2 sata vježbe).
4. Graditeljstvo II (4 sata predavanja, 5 sati vježbe).
5. Vodo i mostogradnje II (2 sata predavanja, 2 sata vježbe).
6. Gradnja cesta i željeznica (3 sata predavanja, 4 sata vježbe).
7. Uzgoj šuma II (3 sala predavanja, 4 sata vježbe).
8. Uredjenje šuma II (4 sata predavanja, 4 sata vježbe).
Sedmi semestar.


1. Praktična elektrotehnika (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
2. Javna higijena (2 sata predavanja).
3. Obćeno gospodarstvo (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
4. Melioracija tla, kultura livada i pašnjaka (2 sata predavanja).
5. Šumska odpremna sredstva I (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
6. Čuvanje šuma (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
7. Uporaba šuma i šumska industrija I (4 sata predavanja, 4 sata*
vježbe).
8. Trgovina drvom (2 sata predavanja)
Osmi semestar.


1. Ribogojstvo (2 sala predavanja, 2 sata vježbe).
2. Bujičarstvo (2 sala predavanja, 2 sala vježbi).
3. Šumska odpremna sredstva II (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
4. Šumski zakoni i praktična uprava (4 sala prelavanja).
5. Uporaba šuma i šumska industrija (2sata predavanja, 2 sata vježbe)^.


ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 207 —


6. Lovstvo i oružarstvo (3 sata predavanja).
7. Šumski pokusi (4 sata vježbe).
8. Strieljanje (8 sati vježbe).
§ 2.


Slušači šumarstva dužni su marljivo polaziti u § 1. propisana
predavanja i vježbe, pa izradjivati zadane grafičke radnje i zadatke kroz
svih osam semestara i za svaki semestar polagati izpite iz predmeta,
što su ih po naučnom redu (§ 1.) dužni bili dotičnoga semestra slušati,
jer će im se samo pod tim uvjetom odnosni semestri uračunati u propisano
njihovo četverogodište.


II.
Izpitnired.


§ 3.


Izpiti se polažu — izuzevši predmete navedene u § 4. nazočne
naredbe — pred povjerenstvom, koje se sastoji od svih učitelja dotičnih´
predmeta. Izpitnom povjerenstvu predsjeda dekan mudroslovnoga fakulteta
ili njegov zakoniti zamjenik.


§ 4.


Iz 1. anatomije i fiziologije drvlja,


2. bolesti drvlja,
3. javne higijene,
4. obćega gospodarstva,
5. voćarstva i vinogradarstva,
6. melioracije tla, kulture, livada i pašnjaka,
7 ribogojstva,
8. narodnoga gospodarstva i financijalne znanosti,
9. upravnog i privatnog prava,
0. trgovačkoga i mjenbenoga prava,
11. šumskoga zakonoslovlja i praktične uprave, — iz svakoga od tih
predmeta polaže se pojedinački izpit pred povjerenstvom, koje se sastoji
od dekana mudroslovnoga fakulteta ili njegova zakonita zamjenika i
učitelja dotičnoga predmeta.
§5Uspjeh
ispita ocjenjuje ispitivač.
Za ocjenu znanja slušača služe oznaka „izvrstan", ,veoma dobar",
,dobar*, „dovoljan" i „nije dovoljan".
Kod predmeta, kod kojih se u dokaz polučene vještine imadu
predložiti grafičke i pismene radnje, valja pri ocjenjivanju uspjeha
uzimati obzir i na predložene radnje.


§6.


Bude li ispitnik na ispitu navedenom u § 3. nazočne naredbe iz
više od dva predmeta ocienjen sa .nije dovoljan" tad ima cieli ispit
ponoviti.
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 268 —
Ponovni se ispit ne može bez posebne dozvole kr. zemaljske vlade,
odjela za bogoštovlje i nastavu, polagati više nego jedanput.


Ispitnik, koji na ispitu navedenom u § 3. nazočne naredbe iz
jednoga ili dva predmeta ne uspije, ima ispit iz dotičnoga predmeta
popraviti . Takav se popravni ispit polaže pred učiteljem dotične
struke i pred jednim po dekanu filozofskoga fakulteta delegiranim
članom profesorskoga zbora filozofskoga fakulteta kr. sveučilišta Franje
Josipa I. u Zagrebu.


Jednako ima ispitnik, koji na pojedinačkom ispitu, navedenom u
§ 4. nazočne naredbe, ne uspije, popraviti ispit iz dotičnoga predmeta.
Takav se popravni ispit polaže pred povjerenstvom sastavljenim prema
ustanovi § 4.


Popravni se ispit (i onaj po alineji 3. kao i onaj po alineji 4.
ovoga paragrafa) može samo dva puta dopustiti.


Tko ni na drugom popravnom ispitu ne uspije, dužan je dotični
predmet ponovno polaziti i nakon toga iznova podvrći se ispitu iz toga
predmeta.


Uspjeh ispita unosi u indeks predsjednik ispita (dekan mudroslovlioga
fakulteta ili njegov zamjenik).


§ 7


Ispiti se održavaju zadnjih i prvih 14 dana svakoga semestra


Tko koncem zimskoga semestra ne uspije, može ispit popraviti,
dotično ponoviti početkom ili koncem ljetnoga ili početkom idućega
zimskog semestra, a tko koncem ljetnoga semestra ne uspije, može ispit
popraviti dotično ponoviti početkom idućega zimskog semestra.


Rok za popravne i ponovne ispite traje u zimskom semestru do


15.
siečnja, a u ljetnom tijekom prvih šest nedelja iza početka semestra.
Dane za održavanje ispita odredjuje u svakom slučaju dekanat
nuidroslovnoga fakulteta.
Prije nego li se kandidat pripusti k polaganju ispita za drugi
semestar odnosnoga godišta ima se izkazati da je s uspjehom položio
ispit iz svih predmeta prošavšega semestra.


Nitko se ne može upisat u III. dotično V. ili VII. semestar tko
nije s uspjehom položio ispite za I. i II. dotično za III. i IV, odnosno
za V. i VI semestar.


§ 8.


Za svaki ispit po § 3. ove naredbe plaća se pristojba od 16 kruna,
za svaki pojedinački ispit (§ 4) plaća se pristojba od 4 K. Za ponovni
ispit (§ 6. al. 1.) plaća se l6 kruna, za popravni ispit iz dva predmeta
6 kruna, a za popravni ispit iz jednoga predmeta 4 krune.


Slušaći, koji su oprošteni od plaćanja naukovine, a ispit polažu
po prvi put, ne plaćaju ispitne pristojbe ; za njih namiruje ispitne pristojbe
zemaljska vlada, odio za bogoštovlje i nastavu.


Od plaćanja pristojbi za popravne i ponovne ispite ne može se
fiijedan slušač ni u kojem ´3lučaju oprostiti.